Logika dla prawników/Literatura

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Literatura[edytuj]

Poniżej przedstawiono pozycje z literatury, na podstawie których opracowano niniejszy podręcznik. Dokonane w tekście podręcznika cytowania z podanych prac zaznaczano wskazaniem inicjału imienia oraz nazwiska autora w nawiasach kwadratowych.

 • Boecjusz, Traktaty teologiczne, przeł. R. Bielak, A. Kijewska, Kęty 2001.
 • Condillac E. B. de, Logika czyli pierwsze zasady sztuki myślenia, przeł., uzup. i oprac. J. Znosko, Wilno 1802.
 • Facca D., Bartłomiej Keckermann (1572-1609): teologia reformacji i logika, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 2001, t. 45.
 • Galen, Wstęp do dialektyki, oprac. J. Świderek, Lublin 1999.
 • Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006. [A. Grobler]
 • Kamiński S., Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1970. [S. Kamiński]
 • Kosyl Cz., Forma i funkcja nazw własnych, Lublin 1983.
 • Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961. [T. Kotarbiński, 1961]
 • Kurdziałek M., Średniowiecze w poszukiwaniu równowagi między arystotelizmem a platonizmem, Lublin 1996.
 • Logika przerobiona podług Becka dla użytku gimnazjalnego, przez B.J. (Wasyl Ilnicki), Lwów 1873.
 • Łubnicki N., Zarys logiki (semantyka i logika formalna), Lublin 1964. [N. Łubnicki, 1964]
 • Miąso J., Z dziejów szkolnictwa ukraińskiego w Galicji (1867-1914), "Rozprawy z Dziejów Oświaty" 1991, t. 34.
 • Nawrot O., Wprowadzenie do logiki dla prawników, Warszawa, 2007. [O. Nawrot]
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1 - 6, Warszawa 1995 - 1997. [Encyklopedia PWN]
 • Psychologiia empiryczna i loika, z dzieła o filozofii Snella Fryd. Wilh. Daniela wyjęte i na pol. jęz. przeł. przez W. J. Choynackiego, Warszawa 1818.
 • Sieruga M., Logika dla prawników i nie tylko, Warszawa 2009. [M. Sieruga]
 • Słownik wyrazów obcych PWN, red. Jan Tokarski, Warszawa 1980. [PWN]
 • Woźniczka M., Alternatywność konwencji kształcenia filozficznego jako wzorzec edukacyjny, "Analiza i Egzystencja" 2009, nr 10.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2011. [Z. Ziembiński]

Literatura uzupełniająca[edytuj]

 • Ajdukiewicz Kazimierz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.
 • Bachelard Gaston, Filozofia, która mówi nie, Gdańsk 2000.
 • Bachelard Gaston, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, Gdańsk 2002.
 • Bolzano Bernard, Podstawy logiki, wyd. 2010.
 • Bremer Józef, Wprowadzenie do logiki, wyd. 2006.
 • Kant Immanuel, Logika, Gdańsk 2005.
 • Karl Albert, Studia o historii filozofii, wyd. 2009.
 • Kotarbiński Tadeusz, Hasło dobrej roboty, Warszawa 1984.
 • Kotarbiński Tadeusz, Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1974.
 • Kotarbiński Tadeusz, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1985.
 • Kotarbiński Tadeusz, Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk, Wrocław 1993.
 • Kotarbiński Tadeusz, Prakseologia, Wrocław 1999; Wrocław 2003.
 • Kotarbiński Tadeusz, Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych, Wrocław 1970.
 • Kotarbiński Tadeusz, Szkice z historii filozofii i logiki, Warszawa 1979.
 • Kotarbiński Tadeusz, Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1982; Wrocław 2000.
 • Kotarbiński Tadeusz, Wykłady z dziejów logiki, Warszawa 1985; Wrocław 1990.
 • Kraszewski Zdzisław, Logika, Warszawa 1975.
 • Kwiatkowski Tadeusz, Wykłady i szkice z logiki ogólnej, Lublin 2003.
 • Lewandowski Sławomir et.alt., Logika dla prawników, Warszawa 2010.
 • Macnamara John, Logika i psychologia, Warszawa 1993.
 • Malinowski Grzegorz, Logika ogólna, Warszawa 2010.
 • Nieznański Edward, Logika, Warszawa 2006.
 • Pasenkiewicz Kazimierz, Logika ogólna, Warszawa 1980.
 • Perelman Chaim, Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984.
 • Perelman Chaim, Sprawiedliwość i słuszność, Warszawa 1971.
 • Piotrowski Robert, Logika elementarna dla szkół akademickich, Warszawa 2005.
 • Popper Karl, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2002.
 • Ryczek Wojciech, "Divina magistra logica". Bartłomiej Keckermann jako historyk logiki, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 2011, t. 55.
 • Quine Willard Van Orman, Filozofia logiki, Warszawa 2002.
 • Quine Willard Van Orman, Od bodźca do nauki, Warszawa 1998.
 • Quine Willard Van Orman, Słowo i przedmiot, 1999.
 • Sokołowski Stanisław Józef, Logika w praktyce organizacyjnej, Warszawa 2005.
 • Tuziak Roman, Logika dla początkujących, Warszawa 2010.
 • Widła Tadeusz, Zienkiewicz Dorota, Logika, Warszawa 2010.
 • Wójcicki Ryszard, Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Warszawa 2003.

Linki zewnętrzne[edytuj]

Koniec

Powrót do spisu treści