Matematyka dla liceum/Funkcja kwadratowa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Funkcja kwadratowa

Wiadomości wstępne[edytuj]

Co to jest funkcja kwadratowa? Czasem do opisu liczbowego nie wystarcza nam funkcja liniowa - np. gdy chcemy opisać pole powierzchni pewnego kwadratu, będzie ono wyrażone wzorem x2. Druga potęga iksa znajduje się właśnie we wzorze funkcji kwadratowej.

funkcja kwadratowa, trójmian kwadratowy
Definicja
DEFINICJA

Funkcję określoną wzorem ,
gdzie
nazywamy funkcją kwadratową.

Wyrażenie , gdzie , jest nazywane trójmianem kwadratowym.

Przykłady[edytuj]

 • tutaj:
 • tutaj:
 • teraz:
 • wreszcie tutaj: .

Przykład 'z treścią':

Powierzchnia pewnego lokalu ma kształt kwadratu, cena za 1m2 wynosi 7zł, dodatkowo do ceny należy doliczyć opłatę 150zł. Zapisz wzór na cenę lokalu, jeżeli długość boku kwadratu wynosi x.
Odp: Cenę y można obliczyć ze wzoru:  .

Wykres funkcji kwadratowej[edytuj]

wykres funkcji kwadratowej

Wykresem funkcji kwadratowej jest linia nazywana parabolą. Poniżej wykres funkcji

Wykres y=x^2.png

Wyróżnik trójmianu kwadratowego (delta)[edytuj]

wyróżnik trójmianu kwadratowego (delta), delta

Charakterystyczną cechą wyróżnika jest to, że jego wartość określa, czy funkcja przecina oś OX - a jeśli przecina, to w ilu miejscach (1 lub 2). Stosowany jest więc głównie przy znajdowaniu miejsc zerowych.

 • oznacza się symbolem greckiej litery alfabetu (Delta)
 • oblicza się go ze wzoru:


Postać kanoniczna i wykres funkcji kwadratowej

Wykres funkcji kwadratowej[edytuj]

wykres funkcji kwadratowej, parabola

Kolejno wymienione kroki pomogą w narysowaniu wykresu paraboli.

Sporządźmy częściową tabelkę, ukazującą wartości funkcji dla kilku kolejnych argumentów.


x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
16 9 4 1 0 1 4 9 16

Otrzymujemy kilka par współrzędnych x i y. Punkty te nanosimy na układ współrzędnych, uzyskując wykres:

X^2.jpg

Stwórzmy kolejną tabelkę dla funkcji  

x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-16 -9 -4 -1 0 -1 -4 -9 -16

Podobnie, nanosimy wartości na układ współrzędnych i otrzymujemy wykres:

-x^2.jpg

Wykres ten jest "odbitym" wykresem funkcji   , symetrycznie względem osi OX.

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej[edytuj]

postać kanoniczna funkcji kwadratowej, wierzchołek paraboli

Jest to przekształcona postać ogólna funkcji kwadratowej. Znacznie ułatwia rysowanie wykresu funkcji. Równanie postaci kanonicznej:

 • gdzie:  ,  natomiast  ,
 • wartości  p i q  nie są bez znaczenia - są to jednocześnie współrzędne wierzchołka paraboli  ,  czyli  Xw = p,  Yw = q.

Inaczej mówiąc, jest to rodzaj równania, które zawiera w sobie informacje na temat położenia wierzchołka paraboli. Postać kanoniczna jest równoznaczna postaci ogólnej - przykładowo, funkcje    i    są sobie równe - można z jednego wzoru uzyskać drugi. Dotyczą więc tej samej funkcji, choć o dwóch różnych zapisach.

Aby narysować wykres funkcji, mając do dyspozycji postać kanoniczną, wystarczy wykres   przesunąć o wektor .

Dowód (informacje dodatkowe)

Aby udowodnić równość postaci ogólnej i kanonicznej, porównajmy obie do siebie:
Przyjrzyjmy się - mamy równanie, z którego musimy wyrugować p oraz q. Po prawej stronie mamy odpowiednio współczynniki: A=0 (x2 nie występuje), (czyli wyraz przy x), (wyraz wolny). Całe równanie będzie prawidłowe, gdy współczynnik b po lewej stronie będzie równy współczynnikowi b po prawej stronie. Podobnie ze współczynnikiem c - współczynnik po obu stronach musi być równy. Tworzymy w ten sposób układ równań, który wygląda następująco:

Aby znaleźć minimum oraz maksimum funkcji w danym przedziale <a, b>:

 • znajdujemy trzy wartości y: f(a), f(b), q
 • obliczamy p. Jeżeli wartość p nie należy do przedziału <a,b> - oznacza to, że wierzchołek jest poza podanym przedziałem, odrzucamy go (ignorujemy wartość q)
 • największą z uzyskanych wartości f(a), f(b) oraz (jeśli nie odrzuciliśmy) q przyporządkujemy maksimum, a najmniejszą - minimum.

Przykłady[edytuj]

Uwaga!

Zanim zaczniesz czytać dalej, przypomnij sobie informacje z działu Przekształcanie wykresu funkcji.

 • Przykład 1. (rysowanie wykresu)

Rozpatrzmy funkcję . Patrząc na definicję postaci kanonicznej, dochodzimy do kilku wniosków:

1. Współczynnik kierunkowy a jest równy 1. Funkcja ma więc ramiona skierowane ku górze (gdyż a>0).

2. Współczynnik p jest równy 4. Oznacza to, że funkcję należy przesunąć o 4 jednostki w prawą stronę układu współrzędnych.

3. Współczynnik q jest równy 2. Oznacza to, że funkcję należy przesunąć o 2 jednostki w górę układu współrzędnych.

Punkty 2. i 3. oznaczają to samo, co: funkcję należy przesunąć o wektor [4, 2].

Biorąc pod uwagę trzy powyższe warunki, konstruujemy wykres funkcji, który wygląda następująco:

(x-4)^2+2.jpg

 • Przykład 2. (rysowanie wykresu)

Zad. Sprowadź do postaci kanonicznej funkcję oraz narysuj jej wykres.

Wypiszmy współczynniki a, b i c z tego równania:

a = -1, b = -10, c = - 19. Współczynnik kierunkowy a jest ujemny, więc ramiona będą skierowane w dół. Obliczmy teraz wartości p oraz q.


Teraz wprowadzamy wartości p i q do wzoru postaci kanonicznej i otrzymujemy:


Mając współrzędne p i q wierzchołka paraboli, rysujemy wykres:

-(x+5)^2+6.jpg

 • Przykład 3. (maksimum)

Zad. Napisz wzór funkcji, która osiąga maksimum w punkcie A=(3,4).

Funkcja kwadratowa osiąga maksimum w punkcie wierzchołka paraboli, gdy a<0 ramiona są skierowane do dołu (wierzchołek jest najwyższym punktem - funkcja osiąga w nim więc maksimum), natomiast gdy a>0, ramiona są skierowane do góry (wierzchołek jest najniższym punktem - funkcja osiąga więc w nim minimum). Szukamy maksimum, dlatego musimy założyć, że a < 0. Funkcja osiąga maksimum w punkcie A=(3,4), więc są to jednocześnie współrzędne wierzchołka, otrzymujemy oraz (kolejno, p i q). Mamy więc p=3 oraz q=4. Możemy zapisać postać kanoniczną:

Pozostaje nam nieokreślona wartość a. Musi być ona ujemna, jednak czy wpływa na położenie rozpatrywanego przez nas wierzchołka paraboli? Okazuje się, że jaką wartość nie podstawimy za a, zmieni to jedynie wygląd ramion wykresu, jednak wierzchołek paraboli nadal będzie w punkcjie (3,4). Aby zapisać pełny wzór szukanej funkcji, podstawimy dowolne ujemne a'.

Zapiszmy jeszcze funkcję w postaci ogólnej.Jako, że a mogliśmy obrać dowolne (ujemne), możemy wywnioskować, że istnieje nieskończenie wiele wzorów funkcji, spełniających warunki zadania (czyli o wierzchołku paraboli w punkcie (3,4) ).

 • Przykład 4. (minimum i maksimum w przedziale)

Zad. Podaj największą i najmniejszą wartość funkcji   w przedziale <-1, 3>.

Będziemy musieli policzyć 3 wartości - współrzędną y wierzchołka paraboli (o ile czyli wartość x należy do przedziału!) oraz wartości funkcji z krańców podanego przedziału, które to policzymy na poczatku:

Współrzędna x wierzchołka (czyli p):

x=1.5 należy do przedziału <-1, 3> (gdyby tak nie było, wierzchołek leżałby poza rozpatrywanym przedziałem, wówczas już nas nie interesuje).

Ponieważ a>0 (a = 1), funkcja osiąga w punkcie wierzchołka minimum, o czym zaraz się przekonamy.

Obliczamy y wierzchołka (czyli q), korzystając z wartości p=1,5.

Uzyskaliśmy więc: wartość -6 dla x=-1, wartość -10 dla x=3 oraz wartość dla x=1,5. Jak nie trudno się domyśleć, największa wartość będzie szukanym maksimum, najmniejsza - minimum.

Podsumowując, funkcja osiąga minimum dla x= 1,5 oraz maksimum dla x=-1 (biorąc pod uwagę przedzialał <-1, 3>).

 • Przykład 5. (minimum i maksimum w przedziale)

Zad. Znajdź największą i najmniejszą wartość funkcji w przedziale <-5, 3>.

Analogiczy przypadek jak powyżej.
Badamy wartość funkcji na krańcach przedziałów:

Sprawdzamy, czy wierzchołek należy do przedziału:

Wierzchołek paraboli należy do przedziału. Ponieważ a<0, funkcja osiąga w jego punkcie maksimum (ramiona są skierowane do dołu, wierzchołek jest najwyższym punktem).

Funkcja osiąga minimum w punkcie x=3 oraz maksimum w punkcie x = -2.

Ciekawostka
Czy wiesz, że...

Współrzędną można wyznaczyć ze wzoru: (średnia arytmetyczna), gdzie i są miejscami zerowymi funkcji (pierwiastkami). Jest to wynikiem tego, że wierzchołek leży zawsze w połowie ich odległości.

Współrzędne ekstemum paraboli (wierzchołka) można też łatwo obliczyć za pomocą pochodnej, jednakże rachunek różniczkowy i całkowy nie jest w podstawie programowej liceum.Równania kwadratowe

Miejsca zerowe trójmianu kwadratowego[edytuj]

miejsce zerowe funkcji kwadratowej
Twierdzenie
TWIERDZENIE

Dany jest trójmian kwadratowy    o współczynnikach rzeczywistych, .

1. Jeżeli , to trójmian ten ma 2 miejsca zerowe, które oblicza się ze wzorów:

2. Jeżeli , to trójmian ma jedno miejsce zerowe, poprzednie wzory sprowadzają się do:

3. Jeżeli , to trójmian kwadratowy nie ma miejsc zerowych w zbiorze liczb rzeczywistych.

Dowód (informacje dodatkowe)

Wyjdźmy z postaci kanonicznej trójmianu, którą już wcześniej udowodniliśmy i przyrównajmy ją do zera, aby znaleźć miejsca zerowe:

Przyjrzyjmy się teraz podanej postaci. Po lewej stronie mamy wyrażenie nieujemne (bo: dowolna liczba (w nawiasie) podniesiona do kwadratu da nam liczbę nieujemną). Po prawej stronie mianownik wyrażenia jest zawsze dodatni (). Wszystko więc zależy od licznika. Rozpatrzmy wszystkie przypadki:

1. Gdy , to po prawej mamy wartość ujemną (iloraz dodatniej i ujemnej daje ujemną), a skoro po lewej mieliśmy wartość dodatnią - sprzeczność. Równość nie jest spełniona nigdy (w twierdzeniu: nie ma miejsc zerowych).
2. Gdy , wyrażenie po prawej stronie przyjmuje wartość zero, otrzymujemy:
    / Pierwiastkujemy obustronnie
Jest to nasze miejsce zerowe. Zwróć uwagę, że jest to druga współrzędna wierzchołka paraboli funkcji (ponieważ by parabola miała jedno miejsce wspólne z osią OX to wierzchołek musi leżeć na tejże osi OX).
3. Gdy , otrzymujemy:
   / Pierwiastkujemy obustronnie i korzystamy z  
Rozwiązujemy równanie z wartością bezwzględną:
Przypadek 1: dla - opuszczamy moduł bez zmiany znaku.
Przypadek 2: dla - opuszczamy moduł ze zmianą znaku:
więc, dla rozwiązaniami są     oraz   .

Równania kwadratowe - w skrócie[edytuj]

Wzory na miejsca zerowe
 • dla    2 miejsca zerowe:  ,
 • dla     1 miejsce zerowe:   ,
 • dla     miejsca zerowe nie istnieją.
Metoda wyłączania wspólnego czynnika
 • równanie postaci np.  
 • przekształcamy do   , po czym rozwiązujemy:   x=0   oraz   (x+1) = 0.
Wzory skróconego mnożenia
 • np.  
 • np.  
Równanie dwukwadratowe
 • równanie postaci    rozwiązujemy metodą podstawiania,
 • przy założeniu     rozwiązujemy  ,
 • uzyskane pierwiastki  ,  które spełniają założenie (tzn. musi być t>0) są pierwiastkami równania dwukwadratowego.

Przykłady - równania kwadratowe[edytuj]

równanie kwadratowe, wyróżnik trójmianu kwadratowego

Rozwiąż równania:

 • Przykład 1.
 • Przykład 2.
 • Przykład 3.
 • Przykład 4.
 • Przykład 5.
 • Przykład 6.
 • Przykład 7. (równanie dwukwadratowe)
 • Przykład 8.
 • Przykład 9. (równanie z modułem)

 • Przykład 1

Każde równanie kwadratowe można rozwiązać wykorzystując wyróżnik trójmianu kwadratowego. W powyższym przykładzie współczynniki a, b oraz c wynoszą:  .

Teraz, gdy już wyliczyliśmy deltę, korzystamy ze wzorów na pierwiastki trójmianu kwadratowego (miejsca zerowe).

Równanie ma więc dwa rozwiązania:   i  .


 • Przykład 2

Powyższe równanie można również rozwiązać przy użyciu delty, gdzie  .  Aby jednak pokazać inne metody liczenia pierwiastków trójmianu, skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia:

Korzystamy z niego i zamieniamy trójmian    na postać iloczynową:

Z tego miejsca już możemy zobaczyć pierwiastki (miejsca zerowe). Jeśli zamiast x podstawimy 2 lub -2, równanie się wyzeruje (sprawdź!). Więc rozwiązaniami są:  2 oraz -2.


 • Przykład 3

Powyższe równanie rozwiążemy dwoma sposobami. Przez deltę oraz przez wzór skróconego mnożenia.

Pierwszy sposób - przez deltę:

Delta jest równa zeru, więc równanie ma jedno rozwiązanie:

Drugi sposób - przez wzór skróconego mnożenia:

Przyrównujemy w myślach     i   ...

Otrzymujemy:

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, widzimy miejsca zerowe. Jeśli podstawimy za x cyfrę 3, równanie się wyzeruje. Rozwiązaniem jest więc 3.

Uwaga: rozwiązywanie metodą wzorów skróconego mnożenia ma przydatną zaletę - przyspiesza obliczanie miejsc zerowych, można je niemal znajdować 'w pamięci'. Niestety, nie wszystkie równania dają się rozwiązać tym sposobem (wówczas trzeba wrócić do rozwiązywania z użyciem delty).


 • Przykład 4

Najpierw przenosimy wszystkie wyrazy na jedną stronę (aby mieć 0 po drugiej stronie) i je redukujemy:

Rozwiązaniami tego równania są liczby   


 • Przykład 5

Powyższy przykład rozwiążemy poprzez wyciągnięcie wspólnego czynnika przed nawias:

Powyższe równanie zachodzi gdy:
  lub  

Udało się nam więc wyznaczyć rozwiązania wyciągając x przed nawias i uzyskując 2 równania liniowe (których rozwiązania są rozwiązaniami naszego przykładu). Pierwiastkami są więc liczby 0 oraz -2.

Uwaga: powyższy sposób rozumowania będzie niezbędny do rozkładania niektórych wielomianów na czynniki pierwsze. Taki sposób skraca także czas liczenia pierwiastków.


 • Przykład 6

Policzmy deltę:

Wystarczy zauważyć, że    - równanie nie ma więc rozwiązań.


 • Przykład 7

Powyższe równanie jest równaniem stopnia czwartego i jest nazywane równaniem dwukwadratowym. Można je rozwiązać poprzez wstawienie pomocniczej zmiennej t.

Po podstawieniu otrzymamy następujące wyrażenie:

Tym sposobem, możemy rozwiązać pomocnicze równanie kwadratowe, a jego pierwiastki (o ile będą spełniały przyjęte założenie) będą też pierwiastkami równania dwukwadratowego.

Dalej rozwiązujemy, wyznaczając pierwiastki     oraz   .

Wyliczyliśmy wartości zmiennych pomocniczych. Jednak mamy policzyć wartość x. Wróćmy więc do równania (a jednośnie naszego założenia):

Jeśli podstawimy obliczone wcześniej wartości, będziemy w stanie policzyć x.

Najpierw, dla t=-1

Otrzymaliśmy następna funkcję kwadratową, która musimy rozwiązać by obliczyć wartość x.

Powyższe równanie nie ma pierwiastków, ponieważ Zauważmy, że samo równanie     jest sprzeczne - wartość podniesiona do kwadratu nigdy nie będzie liczbą ujemną.

Podstawmy więc drugą wartość t równą 4.

Korzystamy z wzorów skr. mnożenia i otrzymujemy  

Równanie ma dwa rozwiązania: i (patrz na przykład nr 2).

Po obliczeniu pierwiastków i dochodzimy do wniosku, że całe równanie ma tylko dwa rozwiązania chociaż równanie stopnia czwartego może mieć tych rozwiązań 4. Bardzo ważną rzeczą jest to, że rozwiązania t ujemne nie spełniają równania. Dlatego też przy stawianiu założenia można dodać warunek . Warunek ten sam wyjdzie podczas podstawiania wartości t (tak jak w przykładzie), jednak taki sposób jest wygodniejszy. Można więc powiedzieć, że równanie dwukwadratowe będzie miało 4 pierwiastki wtedy i tylko wtedy, gdy po podstawieniu zmiennej pomocniczej otrzymamy 2 pierwiastki dodatnie.


 • Przykład 8 (R)
Drachen p.png

Materiał ten dotyczy wiadomości na poziomie rozszerzonym.

Ten przykład zrobimy dosyć nietypowym sposobem. Pomimo, że nie można tutaj zastosować bezpośrednio wzoru skróconego mnożenia to użyjemy go - w "sprytny" sposób. Mianowicie -

Gdybyśmy chcieli to równanie "zwinąć" zgodnie ze wzorami skróconego mnożenia (nie patrząc na wyraz wolny), to widać, że wyszłoby wyrażenie: Co teraz zrobić, aby równość zaszła? Wystarczy, że odejmiemy ", czyli w tym przypadku 9,do tego odejmujemy jeszcze nasze "prawdziwe" 7.

Teraz po kolei liczymy:

    / Pierwiastkujemy obustronnie

Korzystamy z własności:   ,  po czym zostaje nam obliczyć równanie z wart. bezwzględną.

W ten sposób policzyliśmy pierwiastki równania w nieco nietypowy sposób. Oczywiście, można przecież wszystko wyliczyć przez deltę, jednak taki sposób bardzo rozwija umiejętność rachowania. Pozwala także zrozumieć "naturę" funkcji kwadratowej oraz rozwija w nas umiejętność logicznego stosowania wzorów skróconego mnożenia. (umiejętności te mogą być przydatne przy rozwiązywaniu równań wielomianowych itd.)


 • Przykład 9 (R)
Drachen p.png

Materiał ten dotyczy wiadomości na poziomie rozszerzonym.

Żeby rozwiązać takie równanie, trzeba rozważyć dwa przypadki. Pierwszy, gdy i drugi, gdy .

1 przypadek dla

Opuszczamy wartość bezwzględną bez zmiany znaku:
Teraz rozwiązujemy tak, jak każde inne równanie. Ważne: na końcu porównujemy rozwiązania z założeniem .

Wynikami pierwszego przypadku są liczby "-2" i "6". Jednak "-2" nie spełnia naszego początkowego założenia , więc nie jest rozwiązaniem.

2 przypadek: dla

Opuszczamy wartość bezwzględną ze zmianą znaku w części pod modułem.
Teraz nie spełnia naszego założenia , odrzucamy go więc.

Podsumowując, dochodzimy do wniosku, że równanie ma dwa rozwiązania:    i  .


Nierówności kwadratowe

W poprzednim rozdziale opisane zostały sposoby rozwiązywania równań kwadratowych. Nierówności kwadratowe rozwiązuję się w nieco odmienny sposób.

Znalezienie rozwiązania nierówności polega na
 • obliczeniu miejsc zerowych,
 • narysowaniu szkicu wykresu funkcji,
 • wyznaczeniu przedziału, który spełnia nierówność, przy pomocy wykresu.
Dla nierówności dwukwadratowych
 • rozwiązujemy nierówność ze zmienną pomocniczą (np. ),
 • uzyskane rozwiązania dla t zamieniamy na nierówności i podstawiamy . Rozwiązania otrzymanych nierówności są rozwiązaniem nierówności dwukwadratowej.
 • np.       i obliczamy.

Przykłady - nierówności kwadratowe[edytuj]

nierówności kwadratowe, wyróżnik trójmianu kwadratowego
 • Przykład 1.
 • Przykład 2.
 • Przykład 3.
 • Przykład 4.
 • Przykład 5.
 • Przykład 6. • Przykład 1

Jak przy równaniach liczymy deltę i miejsca zerowe:

Teraz naszkicujmy prowizoryczny wykres wyrażenia po lewej stronie nierówności. Rysujemy parabole, wiemy o niej, że ramiona są skierowane w górę (a>0) oraz że przecina oś OX w 2 miejscach (), wcześniej obliczonych:

Nierownosc1.jpg

Patrzymy na wykres i odczytujemy z niego, kiedy wykres funkcji znajdują się nad osią OX (rozwiązujemy bowiem nierówność f(x)>0), czyli kiedy funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Oczywiście wówczas gdy x jest mniejszy od -3 lub większy od 5 (na wykresie -tam, gdzie występuje znak "+"). Zapisujemy to więc:

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na parę istotnych szczegółów:

-Nawiasy są "otwarte" ponieważ 0 nie należy do zbioru rozwiązań (f(-3)=0 nie spełnia nierówności f(x)>0),

- - nawias po stronie tego oznaczenia jest zawsze otwarty,

-W równaniach rozwiązaniami były pojedyncze liczby. Tutaj rozwiązaniami jest ich cały zbiór.


 • Przykład 2

Podany przykład rozwiążemy podobnie jak poprzedni (według tego samego schematu).

Robimy szkic (a<0 więc ramiona są skierowane w dół):

Nierownosc2.jpg

Widzimy, że wykres jest ponad osią OX w przedziale od -9 do 5. Rozwiązaniem jest więc:

Nawiasy są domknięte, ponieważ 0 należy do zbioru rozwiązań nierówności (f(-9)=0 spełnia nierówność .


 • Przykład 3

- czyli wykres nie ma punktów wspólnych z osią OX. Naszkicujmy wykres:

Wykres3.PNG

Parabola w całości znajduję się ponad osią OX. Stąd wniosek, że nierówność nigdy nie jest spełniona. Nie ma rozwiązań, więc:


 • Przykład 4

- znowu nie ma miejsc wspólnych z osią OX. Szkicujemy pomocniczy wykres (a < 0):

Wykres4.PNG

Wykres w całości znajduję się pod osią OX. Oznacza to, że nierówność jest spełniona zawsze.


 • Przykład 5 (R)
Drachen p.png

Materiał ten dotyczy wiadomości na poziomie rozszerzonym.

Przy okazji omawiania równań kwadratowych poznałeś równanie dwukwadratowe. Teraz rozwiążemy nierówność dwukwadratową, w podobny sposób jak równanie.

Szkicujemy wykres funkcji i zaznaczamy część dodatnią:

Wykres5.PNG

Rozwiązaniem jest:

Rozwiązaliśmy nierówność ze zmienną pomocniczą t. Potrzeba nam jednak rozwiązać nierówność ze zmienną x. Zapiszmy powyższe rozwiązanie jako alternatywę dwóch nierówności (zamiast przedziałów):

 lub 

Podstawiamy    i rozwiązujemy dwie nierówności:

 lub 

1.  

(pomijamy rysowanie wykresu)

2.  

(także pomijamy rysowanie wykresu)

Rozwiązaniem jest suma rozwiązań 1. i 2.:


 • Przykład 6 (R)
Drachen p.png

Materiał ten dotyczy wiadomości na poziomie rozszerzonym.

Ten przykład rozwiążemy nieco innym sposobem niż poprzednie - bez szkicowania wykresu, za pomocą alternatywy układów. Zanim go jednak zaczniesz analizować, przeczytaj informacje o postaci iloczynowej, bowiem właśnie ten element wykorzystamy przy rozwiązaniu tej nierówności.

Teraz zamieniamy nierówność na postać iloczynową:

Całe wyrażenie jest ujemne gdy:

 1. (x+6) jest dodatnie i (x-2) ujemne lub
 2. (x+6) jest ujemne i (x-2) dodatnie

(iloczyn dowolnej liczby ujemnej, przez liczbę dodatnią jest zawsze ujemny, i na odwrót). Tworzymy w ten sposób alternatywę układów, która wygląda następująco:

lub

czyli

lub

Rozwiązaniem pierwszego układu jest , natomiast drugi układ jest sprzeczny. Rozwiązaniem jest więc:

Możesz podane wyniki sprawdzić szkicując wykres.Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego[edytuj]

postać iloczynowa trójmianu kwadratowego
Twierdzenie
TWIERDZENIE

Dany jest trójmian kwadratowy o współczynnikach rzeczywistych, gdzie i są rozwiązaniami trójmianu

1. Jeżeli , to postać iloczynowa trójmianu kwadratowego wyraża się wzorem:

2. Jeżeli , to postać iloczynowa trójmianu kwadratowego wyraża się wzorem:

3. Jeżeli , to trójmian kwadratowy nie ma postaci iloczynowej.

Dowód (informacje dodatkowe)

Odpowiednio przekształcimy postać kanoniczną trójmianu:
Chcemy zamienić podaną formułę na iloczyn. Możemy to zrobić stosując wzór skróconego mnożenia, po uprzednim przekształceniu.
Zamieniamy wyrażenia w nawiasie aby powstała różnica kwadratów:
I stosujemy wzór = (a-b)(a+b)
Gdy to niemożliwe jest doprowadzenia równania do postaci iloczynowej.


Z definicji wynika, że postacią iloczynową jest np:

Postać iloczynowa jest czytelniejszym zapisem - widać na niej od razu rozwiązania trójmianu.

Przykłady - postać iloczynowa[edytuj]

 • Przykład 1. Wypisz rozwiązania równania (x-3)(x+2)=0

Patrząc na taki przykład możemy od razu podać pierwiastki. Jeśli podstawimy pod x 3, to pierwszy nawias się "wyzeruje". Iloczyn jakiejkolwiek liczby przez 0 daje nam 0. Jeśli podstawimy pod drugi x liczbę -2 to ten nawias także nam się wyzeruje. Rozwiązaniami są więc wartości x=3 i x=-2.

 • Przykład 2. Zapisz w postaci iloczynowej równanie:

Postępujemy analogicznie jak w rozwiązywaniu równań kwadratowych.

więc korzystamy ze wzoru: . Widzimy, że a = 1.

 • Przykład 3. Zapisz w postaci iloczynowej równanie:

Bystry obserwator od razu odgadłby, że podane wyrażenie można zwinąć ze wzoru skróconego mnożenia. Jednak taki sposób był już omawiany przy okazji rozwiązywania równań kwadratowych. Policzymy więc wszystko przez deltę.

- korzystamy więc ze wzoru: . a jest równe 2.

 • Przykład 4. Napisz wzór równania, którego rozwiązaniami są liczby -3 i 7.

Jak już wiesz, w postaci iloczynowej widać od razu rozwiązania. Jeśli chcemy ułożyć równanie, które będzie miało takie pierwiastki wystarczy, że podstawimy te wartości do wzoru.

Możemy już taką postać pozostawić, jednak wymnóżmy wartości w nawiasach przez siebie i stwórzmy w ten sposób trójmian kwadratowy:

W ten sposób ułożyliśmy równanie, którego rozwiązaniami są liczby -3 i 7. Można to sprawdzić poprzez policzenie delty i pierwiastków (sprawdź!).


Wzory Viete'a[edytuj]

wzory Viete'a
Twierdzenie
TWIERDZENIE

Jeżeli równanie kwadratowe ma rozwiązania , to:

Drachen p.png

Materiał ten dotyczy wiadomości na poziomie rozszerzonym.

Dowód

Wzory Viete'a są nieodłączną częścią równań i nierówności z parametrem. Tutaj jednak skupimy się na ich innym zastosowaniu.

 • Przykład 1. Nie rozwiązując równania, znajdź miejsca zerowe funkcji

Wzory Viete'a stanowią pewne ułatwienie w wyszukiwaniu pierwiastków. Podstawmy wartości a,b,c do wzorów:

Teraz zadajemy sobie pytanie: "Sumą jakich liczb jest liczba -5, a iloczynem liczba 6?". Odpowiedź nasuwa nam się sama - liczb -2 i -3.

Rozwiązaniami są więc i

Oczywiście trudniej nam odgadnąć takie rozwiązanie w pamięci. Warto także wspomnieć, że taka metoda odgadywania rozwiązań jest możliwa tylko w wypadku całkowitych pierwiastków o małej wartości. Niemniej skraca nam to czas ich szukania.

 • Przykład 2. Przekształć podane wyrażenia tak, aby można było skorzystać ze wzorów Viete'a oraz zastosuj je, aby uzyskać:

a)Kwadrat sumy pierwiastków

b)Sumę kwadratów pierwiastków

c)Sumę odwrotności kwadratów pierwiastków

d)Kwadrat różnicy pierwiastków

e)Sumę sześcianów pierwiastków

 • a) Kwadrat sumy pierwiastków wygląda następująco: Podane wyrażenie nie wymaga żadnych przekształceń aby zastosować wzory Viete'a. Po podstawieniu ich wygląda następująco:

 • b) Suma kwadratów pierwiastków wygląda następująco:

W takiej postaci nie da się skorzystać ze wzorów Viete'a (musi być bowiem suma albo iloczyn pierwiastków). Musimy podane wyrażenie więc przekształcić. Spróbujmy zrobić coś takiego:

Jednak po podniesieniu takiego wyrażenia do kwadratu otrzymamy

co nie jest równoważne z pierwotną postacią. Pojawia nam się nowy element . Więc żeby otrzymać wyrażenie równoważne musimy go odjąć. Otrzymamy w ten sposób:

Po podniesieniu do kwadratu i odjęciu podanej wartości otrzymamy wyrażenie równoważne pierwotnemu. Co więcej - możemy już korzystać ze wzorów Viete'a! Zapiszmy je więc:

 • c) Suma odwrotności kwadratów pierwiastków wygląda tak:

Nie można dodać takich wyrażeń ponieważ jest różny mianownik. Spróbujmy więc sprowadzić do wspólnego (wymnóżmy licznik i mianownik w pierwszym wyrażeniu przez )

Teraz zróbmy to samo z drugim wyrażeniem, jednak wymnóżmy przez :

Dodajmy teraz powstałe wyrażenia:

Możemy już korzystać ze wzorów Viete'a. Podstawmy wartości:

 • d) Kwadrat różnicy:

Podstawiamy wartości ze wzorów Viete'a:

 • e) Suma sześcianów:

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na sumę sześcianów:

Podstawiamy wzory Viete'a i otrzymujemy:


Równania i nierówności z parametrem

równania z parametrem, nierówności z parametrem
 • Przykład 1. Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa różne miejsca zerowe?
 • Przykład 2. Dla jakiej wartości parametru m równanie ma jedno miejsce zerowe?
 • Przykład 3. Dla jakiej wartości parametru m równanie ma jedno miejsce zerowe?
 • Przykład 4. Dla jakiej wartości parametru m nierówność jest spełniona w zbiorze liczb rzeczywistych?
 • Przykład 5. Dla jakiej wartości parametru m suma kwadratów pierwiastków równania osiąga minimum?
 • Przykład 6. Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa różne rozwiązania ujemne?
 • Przykład 7. Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa różne rozwiązania dodatnie?
 • Przykład 8. Ustal liczbę rozwiązań funkcji w zależności od parametru m, a następnie naszkicuj wykres funkcji h(x) obrazujący liczbę rozwiązań tego równania.
 • Przykład 9. Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa różne rozwiązania należące do przedziału (-3,1)?

 • Przykład 1

Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa różne miejsca zerowe?

Wypiszmy współczynniki:

a = 1, b = -m, c = 2

Równanie ma dwa różne miejsca zerowe gdy . Policzmy więc deltę:

Skoro równanie będzie miało dwa różne pierwiastki gdy to musimy rozwiązać odpowiednią nierówność:

pomijamy szkicowanie wykresu, nierówność rozwiązujemy pamięciowo

Podany wynik warto sprawdzić podstawiając liczby należące i nienależące do przedziału.


 • Przykład 2

Dla jakiej wartości parametru m równanie ma jedno miejsce zerowe?

Wypiszmy współczynniki:

a=1, b =-(m-2), c=4

Funkcja ma jedno miejsce zerowe gdy . Obliczmy więc kiedy delta się zeruje.

Teraz tworzymy drugą deltę i obliczamy miejsca zerowe równania

Czyli funkcja ma jedno miejsce zerowe dla lub . Podany wynik możesz z łatwością sprawdzić podstawiając w odpowiednie miejsca wartości m.


 • Przykład 3

Dla jakiej wartości parametru m równanie ma jedno miejsce zerowe?

Patrząc na ten przykład pozornie nie istnieje różnica pomiędzy nim, a przykładem poprzednim. Jest jednak jeden bardzo ważny element - co jeśli m będzie równe 1 lub -1? Wtedy po podstawieniu w odpowiednie miejsce współczynnik a "zwinie się", i otrzymamy funkcję liniową. Musimy więc rozpatrzeć tutaj 3 przypadki. Pierwszy gdy m=1, drugi gdy m=-1 i trzeci gdy i .

Pierwszy przypadek dla m= -1

Otrzymaliśmy równanie sprzeczne. Więc parametr m=-1 nie spełnia równania.

Drugi przypadek dla m=1

Czyli funkcja ma jedno miejsce zerowe dla .

Trzeci przypadek dla i . Teraz możemy policzyć deltę bez obawy, że rozwiązujemy równość liniową.

Znowu mamy równanie kwadratowe.

Jak widać -1 odpada na mocy założenia " i ". Gdybyśmy więc od razu obliczyli deltę to otrzymalibyśmy błędny wynik! Zawsze trzeba dokładnie przyjrzeć się przykładowi zanim zacznie się go rozwiązywać.

Równanie ma więc jedno miejsce zerowe dla i .


 • Przykład 4

Dla jakiej wartości parametru m nierówność jest spełniona w zbiorze liczb rzeczywistych?

Znowu mamy parametr przy . Zastanówmy się jak musi wyglądać wykres takiej nierówności aby była spełniona dla każdego x. Musi to być parabola całkowicie znajdująca się pod osią OX z ramionami skierowanymi w dół (pomijamy szkicowanie osi OY ponieważ nie ma ona żadnego wpływu na położenie naszej paraboli):

Wykres6.PNG

Może to być także stała (a = 0) funkcja liniowa, która znajduje się poniżej osi OX. Sprawdźmy więc co się dzieje gdy m=0.

1 przypadek m=0

Nierówność jest spełniona tylko dla , czyli x nie należy do zbioru liczb rzeczywistych. Teraz zastanówmy się jak doprowadzić parabolę do stanu jak na ilustracji. Po pierwsze współczynnik kierunkowy a musi być mniejszy od 0. Po drugie, nie może być miejsc wspólnych z osią OX, czyli musi być mniejsza od 0. Otrzymamy w ten sposób układ dwóch warunków:

1.

2.

Delta jest zawsze dodatnia ( i ). Czyli układ nigdy nie jest spełniony.


 • Przykład 5

Dla jakiej wartości parametru m suma kwadratów pierwiastków równania osiąga minimum?

Zastanówmy się jakie warunki muszą zostać spełnione aby rozwiązać to zadanie:

Pierwszy warunek jest po to aby pierwiastki w ogóle istniały, drugi aby obliczyć minimum.

W poprzednim rozdziale wyprowadziliśmy wzór na sumę kwadratów pierwiastków, który wygląda następująco:

Utwórzmy z tego funkcję i podstawmy odpowiednie wartości:

Funkcja o współczynniku kierunkowym dodatnim osiąga minimum w punkcie wierzchołka:

Punkt . Funkcja więc przyjmie najmniejszą wartość na jednym z krańców określoności:

Funkcja osiąga minimum dla


 • Przykład 6

Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa różne rozwiązania ujemne?

Wskażmy warunki jakie muszą istnieć aby otrzymać poprawny wynik.

Od razu zauważamy, że współczynnik a musi być różny od 0. Ponieważ gdyby było równy zeru równanie kwadratowe "przeszło by" w równanie liniowe, które nie może mieć dwóch różnych rozwiązań.

Teraz drugi warunek, aby istniały dwa różne pierwiastki:

Aby istniały dwa pierwiastki ujemne ich iloczyn musi być dodatni, a suma ujemna. Dlaczego? Ponieważ iloczyn dowolnych liczb ujemnych jest dodatni (np. ), a suma dowolnych liczb ujemnych jest ujemna (np. ). Mamy więc:

i

Otrzymujemy w ten sposób układ, który należy rozwiązać:

1. - można odgadnąć pamięciowo.

2.

3.

4.

Podane wyniki zaznaczamy na osi liczbowej (w przeciwnym wypadku łatwo się pogubić)

Przedzialy.PNG

Wszystkie kolory przecinają się w przedziale:

który jest rozwiązaniem całego zadania.


 • Przykład 7

Tego przykładu już nie będziemy robić w całości. Wskażemy tylko prawidłowy tok myślenia.

Właściwie to spora część elementów jest taka sama jak w poprzednim przykładzie. Współczynnik a musi być różny od zera i delta większa od zera. Jednak aby istaniały dwa rozwiązania dodatnie muszą być jeszcze spełnione podane warunki:

Iloczyn dwóch liczb dodatnich jest liczbą dodatnią, a ich suma także jest liczbą dodatnią. Mamy więc układ podobny jak w poprzednim przykładzie:


 • Przykład 8

Ustal liczbę rozwiązań funkcji w zależności od parametru m, a następnie naszkicuj wykres funkcji h(x) obrazujący liczbę rozwiązań tego równania.

Podany przykład najłatwiej rozwiązać metodą graficzną. Najpierw wprowadźmy pewne oznaczenia, które nam ułatwią rozwiązanie takiego zadania:

Wyróżniliśmy w ten sposób dwie funkcje - jedna jest funkcją kwadratową z nałożoną wartościa bezwzględną, natomiast druga jest to funkcja o wzorze y=m (np. y=1, y=2, y=3 ... y=m, jest to funkcja liniowa, stała). W celu naszkicowania wykresu funkcji f(x) należy rozpatrzeć dwa przypadki - pierwszy, gdy wartość pod modułem jest mniejsza od 0, i drugi gdy jest większa bądź równa zeru. Skorzystamy jednak z pewnego ułatwienia, które już wcześniej miałeś okazję poznać w dziale Przekształcanie wykresu funkcji. Jako, że moduł jest nałożony na "całą" funkcję f(x) to przenosimy wszystko spod osi OX nad nią. Obliczmy najpierw wartości f(x).

Teraz nakładamy moduł i powstaje nam funkcja |f(x)|. Wygląda następująco (linią przerywaną jest oznaczona funkcja bez nałożenia modułu):

Bezwzgl.PNG

Wartość p nie zmienia się, jednak q zostaje symetrycznie odbite względem osi OX.

q' = 4

Teraz gdy już wiemy jak wygląda wykres funkcji f(x) zastanówmy się na funkcją g(x). Skoro jest to funkcja stała o dowolnej wartości to może ona przecinać funkcję f(x) w różnych miejscach:

Bezwzgl2.PNG

Punkty wspólne f(x) i g(x) to rozwiązania tych funkcji. Z łatwością odczytujemy więc z obrazka ilość rozwiązań:

0 rozwiązań dla

2 rozwiązańia dla

4 rozwiązania dla

3 rozwiązania dla

2 rozwiązania dla

Ukończyliśmy w ten sposób pierwszą część zadania. Teraz pozotaje nam jeszcze szkic funkcji h(x). Jest to bardzo proste, i nie wymaga dłuższego tłumaczenia. Jest to po prostu obraz naszych wyników:

Wykres7.PNG


 • Przykład 9

Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa różne rozwiązania należące do przedziału (-3,1)?

Zastanówmy się jakie założenia należy postawić aby ustawić w taki sposób pierwiastki. Już na początku zakładamy, że aby istniały dwa różne rozwiązania. Dalej domyślamy się, że na pewno wierzchołek paraboli musi należeć do zbioru (-3,1) . Jednak sam ten warunek nie rozwiązuje całego problemu:

Wykres8.PNG

Pomimo, że wierzchołek znajduję się w podanym przedziale to pierwiastki nie należa do zbioru (-3,1). Na pierwszy rzut oka rozwiązanie całego problemu może się wydawać trudne, jednak jest ono bardzo proste. Wartość równania na krańcach przedziału musi być po prostu większa od zera:

Wykres9.PNG

Czyli inaczej i .W ten sposób doprowadzamy parabolę do stanu, który jest podany w zadaniu. Mamy więc układ warunków:

1.

, czyli jest zawsze większa od 0.

2.

a)

b)

3.

4.

Częścią wspólną układu tych warunków jest przedział (najlepiej nałożyć rozwiązania na oś liczbową w celu lepszego odczytania wyniku).


Podsumowanie[edytuj]

 • funkcja kwadratowa w postaci ogólnej. Dodatkowo .
 •     - Delta (inaczej: wyróżnik kwadratowy)
 • Parabola     - nazwa wykresu funkcji kwadratowej (przypomina 'wzniesienie' lub też 'dolinę')
  • Dla a > 0 ramiona paraboli są skierowane ku górze.
  • Dla a < 0 ramiona paraboli są skierowane ku dołowi.
  • (Dla a = 0 funkcja jest funkcją liniową)
 • Wierzchołek paraboli - ma współrzędne (xw, yw) lub (p, q):
  oraz    (p, q to odpowiednio x, y wierzchołka).
wierzchołek jest miejscem, gdzie funkcja osiąga ekstremum (minimum lub maksimum, w zależności, jak są skierowane ramiona).
 • Miejsca zerowe (pierwiastki) - ich ilość zależy od wartości delty :
  • Dla   są 2 miejsca zerowe równe
  • Dla   jest 1 miejsce zerowe, powyższe wzory sprowadzają się do
  • Dla   nie ma miejsc zerowych
 • Postać iloczynowa - zawiera w swoim zapisie wartości pierwiastków, w zależności od delty :
  • Dla   postać z dwoma pierwiastkami  
  • Dla   powyższy wzór można zapisać jako  
  • Dla   nie istnieje postać iloczynowa
 • Postać kanoniczna - zawiera w swoim zapisie wartości współrzędnych wierzchołka paraboli:
zapis ten pomaga w narysowaniu wykresu funkcji - wystarczy wykres    przesunąć o wektor  .

Rozszerzone

 • Wzory Viete'a

Dodatkowe

 • Współczynnik c to miejsce przecięcia się funkcji z osią OY.
 • Wierzchołek znajduje się dokładnie w połowie odległości pomiędzy miejscami zerowymi, x1 i x2.Zadania z rozwiązaniami

Miejsca zerowe[edytuj]

 1. Wyznaczanie miejsc zerowych.
 2. (R) Wyznaczanie wartości parametru, aby funkcja miała określoną ilość miejsc zerowych.
 3. (R) Wyznaczanie wartości parametru, aby funkcja miała pierwiastki spełniające dane warunki.

Zad. (miejsca zerowe, delta)
Znajdź miejsca zerowe funkcji

Dane: a=2, b=3, c=-2

Znalezienie miejsc zerowych jest tym samym, co rozwiązanie równania , czyli  

Obliczamy wartość , po czym obliczamy wartości pierwiastków x1 i x2. W tym przypadku , a pierwiastkami są liczby .


Zad. (parametr, liczba miejsc zerowych)
Wyznacz wartości współczynnika b, dla których funkcja   posiada conajmniej jedno miejsce zerowe.

Określmy warunek z zadania: dla delty mniejszej niż 0 funkcja nie posiada miejsc zerowych, dla pozostałych wartości posiada jedno lub dwa miejsca. Musi zachodzić więc .

Po podstawieniu, otrzymujemy nierówność .

Po narysowaniu uproszczonego wykresu, uzyskujemy rozwiązanie , to które spełnia warunek zadania.

Postać kanoniczna i wykresy funkcji[edytuj]

 1. Rysowanie wykresu.

x2+5x-6=0

Właściwości funkcji[edytuj]

 1. Zbiór wartości - wykres.
 2. Przedziały monotoniczności - wykres.
 3. Wyznaczanie wzoru funkcji z wykresu.
 4. Punkt przecięcia z osią OY.
 5. Określ zbiór wartości dla funkcji w danym przedziale.
 6. Znajdź minimum i maksimum funkcji w danym przedziale.
 7. (R) Szkicowanie wykresu funkcji.

Wierzchołek paraboli[edytuj]

 1. Wierzchołek paraboli.
 2. Najmniejsza (największa) wartość funkcji (R - z parametrem).
 3. Zadania optymalizacyjne.
 4. (R) Parametr.

Równania[edytuj]

 1. Znajdowanie rozwiązań równania.
 2. (R) Określanie liczby rozwiązań równania w zależności od wartości parametru.
 3. (R) Określanie liczby rozwiązań równania z wartością bezwzględną.
 4. (R) Układ równań.
 5. (R) Wyznaczanie wartości parametru, dla którego zbiorem rozwiązań jest R / dziedziną funkcji jest R

Zad. (R)(liczba rozwiązań, wart. bezwzględna)
Określ liczbę rozwiązań równania   w zależności od wartości parametru m.

Zadanie należy rozwiązać graficznie, dlatego też zaczniemy od rysowania funkcji f(x)=|x2-2x-1|, znajdujemy miejsca zerowe i współrzędne wierzchołka paraboli (p, q). Miejscami zerowymi są , natomiast wierzchołkiem paraboli jest W(1, -2). Rysujemy wykres, odbijając wartości ujemne na dodatnią oś Y (wierzchołek będzie w punkcie (1, 2) po odbiciu).

Aby odczytać, ile funkcja ma w danym przedziale rozwiązań, możemy poprowadzić w dowolnym miejscu prostą równoległą do osi Ox, będzie to y=m. W danym miejscu ma tyle rozwiązań, ile razy się przecina z wykresem (np. prosta pokrywająca się z osią Ox, y=0 (dla m=0) ma 2 rozwiązania).

Otrzymujemy: dla m<0 jest 0 rozwiązań,   dla są 2 rozwiązania,   dla m=2 są 3 rozwiązania,   dla są 4 rozwiązania.


Zad. (R)(parametr dla dziedziny R)
Dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji f jest zbiór liczb rzeczywistych,  .

Na dziedzinę wpływają następujące rzeczy: mianownik ułamka musi być różny od zera, wyrażenie pod pierwiastkiem musi być nieujemne. Razem daje to warunek:

Znajdujemy wartości m, dla których zachodzi powyższa nierówność - jak w zwykłej nierówności kwadratowej z parametrem.

Nierówności[edytuj]

F(x)=pierwiastek x^2+(k+2)x+2x+1

Wzory Viete'a[edytuj]

 1. (R) Obliczanie wyrażeń zawierających pierwiastki równania.

Zad. (R)(przekształcenia wzorów Vietea)
Wyznacz wzór i dziedzinę funkcji ,  gdzie x1 i x2 są dwoma miejscami zerowymi funkcji .

Próbujemy przekształcić postać funkcji g(m), aby zawierała w sobie bezpośrednio wzory Viete'a:

Określamy dziedzinę funkcji g, biorąc pod uwagę mianownik m2+3m-4 = (m-1)(m+4) (branie tylko m+4 ze skróconej wersji byłoby błędem),


Ćwiczenia - funkcja kwadratowa[edytuj]

Zad. Podaj wszystkie właściwości funkcji kwadratowej określonej wzorem:


Właściwości funkcji kwadratowej (dla pomocy)

1) Dziedzina funkcji
2) Punkty przecięcia z osią oy
3) Punkty przecięcia z osią ox
4) Miejsca zerowe funkcji
5) Współrzędne wierzchołka
6) Wykres
7) Oś symetrii
8) Zbiór wartości
9) Przedziały monotoniczności
10) Wartości dodatnie
11) Wartości ujemne
12) Wartości nieujemne
13) Najmniejsza i największa wartość
14) Postać kanoniczna
15) Postać iloczynowa