Ministrant/Komendy ceremoniarza

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Ceremoniarz w czasie Mszy świętej pełni także bardzo ważną rolę. Do jego zadań należy wydawanie komend w czasie liturgii, kierowanie procesją czy wskazanie miejsca i czasu danego obrzędu. Zgodnie z tradycją komendy są podawane po łacinie, dlatego też należy nauczyć się ich na pamięć, aby w odpowiednim momencie móc zareagować na polecenia ceremoniarza (dotyczy to parafii, w których występuje taka funkcja).

Ceremoniarz powinien wydawać komendy jak najciszej, aby komenda dotarła do tych osób, do których została zaadresowana. Ceremoniarz powinien w zwięzły sposób przekazać komendę i stosować komendy tylko, jeśli jest to konieczne.

W zakrystii:

 • Silentium (czyt. Silencjum) - Cisza
 • Praeparatio ad Missam (czyt. Preparacjo ad Missam) - przygotowanie do Mszy św.
 • Positio incénsi (czyt. Pozycjo incensi) - nasypanie kadzidła
 • Inclinatio Crucis (czyt. Inklinacjo Krucis) lub Adorátio crúcis (czyt. Adoracjo krucis) - pokłon Krzyża
 • Inclinatio ad Crucem (czyt. Inklinacjo ad Krucem) - pokłon Krzyżowi
 • Reverentia celebranti (eminentissimo, episcopoi) (czyt. Rewerencja celebranti (eminentissimo, episkopoi) - pokłon celebransowi (kardynałowi, biskupowi)
 • Adjutorium nostrum in nomine Domini - Wspomożenie nasze w imieniu Pana
 • Qui fecit caelum et terram (czyt. Kfi fecit celum et terram) - Który stworzył niebo i ziemię
 • Procedamus ad altare - idziemy do ołtarza
 • Servire Domino - służyć Panu
 • Benedicamus Domino (czyt. Benedikamus Domino) - Błogosławmy Panu
 • Deo gratias (czyt. Deo gracjas) - Bogu niech będą dzięki

Procesja wejścia:

 • Citius - szybciej * Lentius - wolniej
 • Sistemus - zatrzymujemy się
 • Non - dum - jeszcze nie * Genu flexio - przyklęknięcie na jedno (prawe) kolano
 • Adoratio altaris (czyt. Adoracjo altaris) - pokłon ołtarzowi
 • Inclinatio profunda (czyt. Inklinacjo profunda) - głęboki pokłon
 • Inclinatio capitis (czyt. Inklinacjo kapitis) - skłon głowy
 • Ad presidiam (czyt. Ad prezidiam) - (idziemy) do miejsca przewodniczenia
 • Genua flectant (czyt. Genua flaktant) - klękamy (na dwa kolana)

Okadzenia:

 • Incensátio altáris (czyt. Incenzacjo altaris) - okadzenie ołtarza
 • Incensátio celebrantis - okadzenie celebransa
 • Incensátio Evangelii - okadzenie Ewangeliarza
 • Incensátio populi - okadzenie ludu
 • Incensátio crucifixi (czyt. Incenzacjo krucifiksi) - okadzenie krzyża

Komendy w prezbiterium i inne komendy:

 • Sédeant - proszę siadać
 • Súrgant - proszę wstać
 • Vertamus - obracamy się
 • In dextra lub Ad déxteram- na prawo
 • In sinistra lub Ad sinistram- na lewo
 • Recédant - proszę wrócić
 • Procedámus ad sacristiam (czyt. Procedamus ad zakristiam) - idziemy do zakrystii
 • Aqua benedicta (czyt. Akfa benedikta) - woda święcona

Szczególne obrzędy liturgiczne i nazwy:

 • Prostratio (czyt. Prostracjo) - leżenie krzyżem
 • Lavabo - obmycie przy ołtarzu
 • Sacramentum Sanctissimum (czyt. Sakramentum Sanktissimum) - Najświętszy Sakrament
 • Repositio (czyt. Repozicjo) - schowanie Najświętszego Sakramentu