Moduł:StronicowyParser/StronaSubst

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
p.LiczOperacjeStronZbiorczych=function(glowna_tablica,tekst_rozwiniety_calego_artykulu)
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
    		
  local toc_nowe={};
  local tab_powtarzane={};
  local function Powtarzane(rozdzial)
  	local b=1;
  	for i=1,#tab_powtarzane,1 do
  		if(tab_powtarzane[i]==rozdzial)then
  			b=b+1;
  		end;
  	end;
  	tab_powtarzane[#tab_powtarzane+1]=rozdzial;
  	return b;
  end;
  			
	local AnalizaStronZbiorczych=function()
		local function CzyStronaSubst()
 			if(not glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["CzyStronaSubst"])then
 				glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["CzyStronaSubst"]="tak";
 			end;
 		end;
		local function StronaSubstParametr(tab_strona,link,p,postep)
 	  	local strona;local id;
	 	  if(type(tab_strona)=="table")then strona=tab_strona[2];id=tab_strona[1];else strona=tab_strona;end;
 	  	local naglowek_strony;
 	  	local artykul;
 	  	local ile=0;
 	  	if(id)then
 	  		strona,_=mw.ustring.gsub(strona,"<[^<>]*>","");
 	  		--strona,_=mw.ustring.gsub(strona,"'+","");
 	  		naglowek_strony,ile=mw.ustring.gsub(id,"^([^#]*)#(.*)$","%2");
 	  		--artykul,_=id.gsub(id,"^([^#]*)#(.*)$","%1#"..strona);
 	  	else
 	  		naglowek_strony,ile=mw.ustring.gsub(strona,"^([^#]*)#(.*)$","%2");
 	  		--artykul=strona;
 	  	end;
			local str="<div style=\"display:block;\" class=\"rozdział_książki\">\n";
			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
			local czy_link=parametry_modul.CzyTak(link);
				
			local nazwa_przestrzeni;local nazwa_ksiazki;
			if(glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepczy)then
				nazwa_przestrzeni=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_przestrzeni;
				nazwa_ksiazki=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_ksiazki;
			else
				nazwa_przestrzeni=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
				nazwa_ksiazki=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
			end;
			local adres=((nazwa_przestrzeni~="")and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_ksiazki.."/"..(id and id or strona);
			p=p or 1;
			p=(p<1)and 1 or p;
			p=(p<=6)and p or 6;
			if(not czy_link)then
				local kotwica="";
				if(id)then
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"^[%s_]*","");
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"[%s_]*$","");						
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"[%s_]+","_");	
					kotwica="<span id=\""..id.."\"></span>";
				end;
				str=str..mw.ustring.rep("=",p)..kotwica..((ile==0) and mw.ustring.match(naglowek_strony,"/([^/]+)$") or naglowek_strony)..mw.ustring.rep("=",p).."\n";
			else
				local linki_modul=require("Module:Linki");
	    	local str_link=linki_modul["Link wewnętrzny"]{
	      	  ["strona"]=adres,
	      		["nazwa"]=((ile==0) and mw.ustring.match(naglowek_strony,"/([^/]+)$") or naglowek_strony),
	    	};
	    	local kotwica="";
	    	if(id)then
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"^[%s_]*","");
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"[%s_]*$","");						
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"[%s_]+","_");	
					kotwica="<span id=\""..id.."\"></span>";
				end;
				str=str..mw.ustring.rep("=",p)..kotwica..str_link..mw.ustring.rep("=",p).."\n";
			end;
			if(postep)then
				str=str.."<div class=\"postęp_ładowania_artykułu\"><div class=\"pasek_postępu\"></div> <span style=\"color:blue\">Ładuję artykuł...</span></div>";
			end;
			str=str.."<div class=\"strona_subst\" style=\"display:"..((not postep)and "block" or "none")..";\">"..((not czy_link) and (adres) or "").."</div>\n";
			str=str.."</div>";
			return str;
		end;
 		local function StronaSubst(ciag)
	 		local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
			
  	  local parametry_szablonu=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](ciag);
    	local postep=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["postęp"]);
	    local strona=parametry_szablonu[1];
  	  local link=parametry_szablonu["link"];
    	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	    local czy_link=parametry_modul.CzyTak(link);
  	  if(glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"] 
    	   and glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona]
	    	    and glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona][(czy_link and "tak" or "")]
  		)then 
    	  return glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona][(czy_link and "tak" or "")];
  		end;
  	
  		local naglowek=mw.ustring.match(strona,"/([^/]*)$") or strona;
	 								--end;
	 		local liczba_powtarzanego=Powtarzane(naglowek);
	 						
			table.insert(toc_nowe,{{"#"..mw.ustring.gsub(naglowek,"[%s_]+","_")..((liczba_powtarzanego>1) and ("_"..liczba_powtarzanego) or ""), naglowek,},1,})
			
    	local str=StronaSubstParametr(strona,link,nil,postep);
    	if(not glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"])then
      	  glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"]={};
    	end;
    	if(not glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona])then
      	  glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona]={};
    	end;
    	glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona][(czy_link and "tak" or "")]=str;
    	return str;
 		end;
 		function AnalizujArtykulyRozdzialu(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,substrona)
	 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 		  local html_modul=require("Module:Html");
 		  local tablica_stron={};
 		  for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
				local rozdzial=tab_lista[1][1];
				if(substrona==rozdzial)then
					local function KsiazkaRozdzialSubst(ciag)
						local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
	 	  			local parametry_szablonu=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](ciag);
 		  			if(parametry_szablonu[0]~="KsiążkaSubst")then return ciag;end;
 	  				local naglowki=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["nagłówki"]);
 	  				local postep=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["postęp"]);
 	  					
						if(tab_lista[2])then
							local wikikod="";
 							for _,strona in ipairs(tab_lista[2])do
	 							local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(strona[1]);
 								local nazwa_strony=PobierzParametr(1);
								nazwa_strony=html_modul["NazwaStronyAdresu"](nazwa_strony);
 								if(naglowki or not tablica_stron[nazwa_strony])then
 									if(not naglowki)then
 										 tablica_stron[nazwa_strony]=true;
 									end;
 							  
 							   	local naglowek;
	 								--if(mw.ustring.match(nazwa_strony,"^[^#]*#(.*)$"))then 
	 								--	naglowek=mw.ustring.gsub(nazwa_strony,"^[^#]*#(.*)$","%1");
	 								--else
	 									naglowek=mw.ustring.match(nazwa_strony,"/([^/]*)$") or nazwa_strony;
	 								--end;
	 								local liczba_powtarzanego=Powtarzane(naglowek);
	 						
									table.insert(toc_nowe,{{"#"..mw.ustring.gsub(rozdzial,"[%s_]+","_")..((liczba_powtarzanego>1) and ("_"..liczba_powtarzanego) or ""), naglowek,},1,})
 							  
 							  
 									wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.."\n") or "")..StronaSubstParametr(strona[1],nil,nil,postep);
	 							end;
 							end;
 							glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["KsiążkaSubst"]=wikikod;
 							return wikikod;
						end;
 						return "";
					end;
					tekst_rozwiniety_calego_artykulu,_=mw.ustring.gsub(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"({{%s*StronaSubst%s*|[^{}]+}})",StronaSubst);
 					tekst_rozwiniety_calego_artykulu,_=mw.ustring.gsub(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"({{%s*[Kk]siążkaSubst%s*|[^{}]*}})",KsiazkaRozdzialSubst);
 					tekst_rozwiniety_calego_artykulu,_=mw.ustring.gsub(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"({{%s*[Kk]siążkaSubst%s*}})",KsiazkaRozdzialSubst);
 					CzyStronaSubst();
        	break;    
 				end;
 			end;
 		end;
 		function AnalizujKsiazka(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)
 			local function KsiazkaCalaSubst(ciag)
 	  		local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
				local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	 	  	local parametry_szablonu=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](ciag);
 		  	if(parametry_szablonu[0]~="KsiążkaSubst")then return ciag;end;
 	  		local naglowki=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["nagłówki"]);
 	  		local sekcje=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["sekcje"]);
	 	  	local postep=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["postęp"]);
	 	  	
	 	  	local nazwa_przestrzeni;local nazwa_ksiazki;
				if(glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepczy)then
					nazwa_przestrzeni=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_przestrzeni;
					nazwa_ksiazki=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_ksiazki;
				else
					nazwa_przestrzeni=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
					nazwa_ksiazki=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
				end;
	 	  	
  			local wikikod="<div id=\"klasa_książki\">";
  			local delta_m=0;
  			local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
	  		local HNumer=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
  			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  			local tablica_stron={};
  			local naglowki_ostatnie=nil;
  			local stronicowyparser_dalszefunkcje_modul=require("Module:StronicowyParser/DalszeFunkcje");
	   	  for _,tab_lista in pairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
  	 	     local rozdzial=tab_lista[1][1];
   		     wikikod=wikikod.."<div class=\"klasa_naglowka klasa_nagłówka\">";
   	  	   local m=tab_lista[1][2][1];
					 if((rozdzial)and(type(rozdzial)=="string")and(rozdzial~="")and(rozdzial~="Spis treści")and(rozdzial~="Bibliografia")and(rozdzial~="Zobacz też")and(rozdzial~="Inne")and(rozdzial~="Licencja")
					)then
   	    		 local m_uzyskane=HNumer(m);
						 wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.."\n") or "").."\n"..mw.ustring.rep("=",m_uzyskane)..rozdzial..mw.ustring.rep("=",m_uzyskane).."\n";
						 
						 local liczba_powtarzanego=Powtarzane(rozdzial);
						 table.insert(toc_nowe,{{"#"..mw.ustring.gsub(rozdzial,"[%s_]+","_")..((liczba_powtarzanego>1) and ("_"..liczba_powtarzanego) or ""), rozdzial,},m_uzyskane,})
					end;
					if(tab_lista[2])then
 						for _,strona in ipairs(tab_lista[2])do
 							local roznica=(strona[2][1]>0)and strona[2][1] or 0;
	 						local m_roznica=m+roznica;
 							local m_uzyskane=HNumer(m_roznica);
 							local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(strona[1]);
 							local nazwa_strony_parametr=PobierzParametr(1);
 							
 							local nazwa_strony,_=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_parametr,"^([^#]*)(#.*)$","%1");
 							
 							local naglowek;
	 						if(mw.ustring.match(nazwa_strony_parametr,"^[^#]*#(.*)$"))then 
	 							naglowek=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_parametr,"^[^#]*#(.*)$","%1");
	 						else
	 							naglowek=mw.ustring.match(nazwa_strony_parametr,"/([^/]*)$") or nazwa_strony_parametr;
	 						end;
	 						local liczba_powtarzanego=Powtarzane(naglowek);
	 						
							table.insert(toc_nowe,{{"#"..mw.ustring.gsub(naglowek,"[%s_]+","_")..((liczba_powtarzanego>1) and ("_"..liczba_powtarzanego) or ""), naglowek,},m_uzyskane,})
 							
 							if((naglowki or (not tablica_stron[nazwa_strony]))and(not sekcje))then
 								if(not naglowki)then
 										tablica_stron[nazwa_strony]=true;
	 							end;
	 							
 					    	wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.."\n") or "")..StronaSubstParametr(strona[1],nil,m_uzyskane,postep);
 					    	
 							elseif((sekcje)and(not tablica_stron[nazwa_strony]))then
 				    		tablica_stron[nazwa_strony]=true;
 			  	  		wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.."\n") or "")..StronaSubstParametr(strona[1],nil,m_uzyskane);
 			    			local nazwa_modolu=((nazwa_przestrzeni~="")and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_strony;
 			    			local tekst_rozwiniety_calego_artykulu=stronicowyparser_dalszefunkcje_modul.SpreparowanyWikikodStrony(nil,nazwa_modolu);
 			    			if(tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then
	 			    			 local toc=stronicowyparser_dalszefunkcje_modul.SpisTresciWstep(nil,tekst_rozwiniety_calego_artykulu);
 				    			 if(toc)then
 				    			   for licznik, element_w_tablicy in ipairs(toc)do
 				    			  		local naglowek_rozdzialu=element_w_tablicy[1][2];
 			  	  			   	  	local link=nazwa_strony..element_w_tablicy[1][1];
 			    				   	  	local poziom_rozdzialu=element_w_tablicy[2];
 			    				   	  	
 			    				   	  	local poziom_rozdzialu_sekcji=HNumer(poziom_rozdzialu+m_roznica);
 			    				   	  
												table.insert(toc_nowe,{{"#"..link, naglowek_rozdzialu,}, poziom_rozdzialu_sekcji, })
						 
 			    				   	  	wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.."\n") or "")..StronaSubstParametr(link,nil,poziom_rozdzialu_sekcji,postep);
 			    				   end;
	 			    			 end;
 				    		end;
 					    end;
 						end;
					end;
	 				wikikod=wikikod.."</div>";
  	 	  end;
 	  	  wikikod=wikikod.."</div>";
   		  glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["KsiążkaSubst"]=wikikod;
   		  return wikikod;
 	  	end;
  		tekst_rozwiniety_calego_artykulu,_=mw.ustring.gsub(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"({{%s*[Ss]tronaSubst%s*|[^{}]+}})",StronaSubst);
 			tekst_rozwiniety_calego_artykulu,_=mw.ustring.gsub(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"({{%s*[Kk]siążkaSubst%s*|[^{}]*}})",KsiazkaCalaSubst);
 			tekst_rozwiniety_calego_artykulu,_=mw.ustring.gsub(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"({{%s*[Kk]siążkaSubst%s*}})",KsiazkaCalaSubst);
 			CzyStronaSubst();
		end;
 		local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
 		local NieFun=function(parametr) return "";end;
 		local TakFun=function(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)
 			AnalizujKsiazka(tab_lista_artykulow_w_ksiazce);
 			return "tak";
 		end;
 		local FunRozdzial=function(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,substrona)
 			AnalizujArtykulyRozdzialu(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,substrona);
 			return "tak";
 		end;
 		stronicowyparser_potrzebne_modul.AnalizaStronaSubst(glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nil,TakFun,NieFun,FunRozdzial);
 		return "tak";
	end;
	local val=AnalizaStronZbiorczych();
	glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.TOC_StronaZbiorcza=toc_nowe;
	return tekst_rozwiniety_calego_artykulu;
end;
return p;