Moduł:StronicowyParser/StronaSubst

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.AnalizaStronaSubst(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,pelnanazwastrony,TakFun,NieFun,FunRozdzial)
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwa_przestrzeni;local nazwa_przestrzeni_ksiazki;local nazwa_ksiazki;local nazwa_artykulu;
	local args_nowe;
	if(not pelnanazwastrony)then
		args_nowe={
			["nazwa przestrzeni nazw"]=nil,
			["nazwa jednostki"]=nil,
		};
	else
		args_nowe={
			["nazwa przestrzeni nazw"]="",
			["nazwa jednostki"]=pelnanazwastrony,
		};
	end;
	local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
	stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu{args=args_nowe};
	stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryKonteneraWoluminu({args=args_nowe},tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
	local tab_lista_artykulow_w_ksiazce_spis,lista_artykulow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni,lista_artykulow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni_ksiazki,tab_lista_artykulow_w_ksiazce,tab_lista_zmiennych_w_artykule=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyStronWoluminu({args=args_nowe},tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,false);

	if(not tab_lista_artykulow_w_ksiazce_spis)then 
		--local blad_modul=require("Module:Błąd");
		--return blad_modul.error{tag="span",tekst="Nie znalazłem takiej książki."};
		return;
	end;
	local self_zmienna,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=stronicowyparser_potrzebne_modul:Self(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);

	local nazwa_przestrzeni=self_zmienna.nazwa_przestrzeni_podana;
	local nazwa_przestrzeni_ksiazki=self_zmienna.nazwa_przestrzeni_woluminu_podana;
	local nazwa_ksiazki=self_zmienna.nazwa_woluminu_podana;
	local nazwa_artykulu=self_zmienna.nazwa_podstrony_woluminu_podana;
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	if(tab_lista_artykulow_w_ksiazce_spis)then
    local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
		if((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Main)
 			or(nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikijunior)
 				or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.Wikibooks)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^Brudnopis/([^/]+)$")))
 					or((nazwa_przestrzeni==nazwy_np_modul.User)and(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^([^/]+)$"))))then
 						-----
 						local tab_artykul={};
						for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce_spis)do
							if(tab_lista[2])then
 								for _,artykul_w_bazie_element in ipairs(tab_lista[2])do
 									local czy_table=stronicowyparser_potrzebne_modul.CzyTabelaStronyWoluminuSpisuRzeczy(artykul_w_bazie_element[1]);
								 	if(czy_table)then
 										artykul_w_bazie=artykul_w_bazie_element[1][1];
 									else
 										artykul_w_bazie=artykul_w_bazie_element[1];
 									end;
	 								local artykul_bez_naglowka_w_bazie=stronicowyparser_potrzebne_modul.TylkoNazwaStronyWoluminuZTabeliPublikacji(artykul_w_bazie);
 									if(not tab_artykul[artykul_bez_naglowka_w_bazie])then
 										if(not naglowek)then
 											tab_artykul[artykul_bez_naglowka_w_bazie]=true;
 										end
 									end;
 								end;
							end;
 						end;
            if(tab_artykul[nazwa_artykulu])then
                	 return NieFun(nil);
            end;
 						-----
 							
            local ksiazka=mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"([^/]+)$");
            if((nazwa_artykulu~="Spis treści")and(nazwa_artykulu~="Bibliografia")and(nazwa_artykulu~="Licencja"))then
            		if((ksiazka==nazwa_artykulu)or(nazwa_artykulu=="Wersja do druku"))then
            			return TakFun(tab_lista_artykulow_w_ksiazce_spis)
            		else
            			local function StronaRozdzial()
            				for _,tab_lista in pairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce_spis)do
   	                	local rozdzial=tab_lista[1][1];
   	                	if(rozdzial==nazwa_artykulu)then
   	                  	return TakFun(frame);
   	                	end;
            				end;
 	              	  return;
            			end;
            			if(not FunRozdzial)then
            		  		local val=StronaRozdzial();
            		  		if(val)then return val;end;
            			else
            		  	  local val=FunRozdzial(tab_lista_artykulow_w_ksiazce_spis,nazwa_artykulu);
            		  	  if(not val)then return val;end;
            			end;
            		end;
            end;
    end;
 	end
 	return NieFun(nil);
end;
p.LiczOperacjeStronZbiorczych=function(glowna_tablica,tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_modulu_strony,tablica_obiektow_strony_dany_modul_strony)
	local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
	stronicowyparser_potrzebne_modul:AnalizujArgumentySzablonu{args={}};
	stronicowyparser_potrzebne_modul:ParametryKonteneraWoluminu({args={}},glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
	local spis,tab_lista_artykulow_w_ksiazce=stronicowyparser_potrzebne_modul:TabelaListyStronWoluminu({args={}},glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,true);

	if(not spis)then 
		--local blad_modul=require("Module:Błąd");
		--return blad_modul.error{tab="span",tekst="Nie znalazłem takiej książki."};
		return;
	end;
	local self_zmienna,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=stronicowyparser_potrzebne_modul:Self(glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);

	local nazwa_przestrzeni=self_zmienna.nazwa_przestrzeni;
	local nazwa_przestrzeni_ksiazki=self_zmienna.nazwa_przestrzeni_woluminu;
	local nazwa_ksiazki=self_zmienna.nazwa_woluminu;
	--local nazwa_artykulu=self_zmienna.nazwa_podstrony_woluminu;
	
	
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
    		
  local toc_nowe={};
  local tab_powtarzane={};
  local function Powtarzane(rozdzial)
  	local b=1;
  	for i=1,#tab_powtarzane,1 do
  		if(tab_powtarzane[i]==rozdzial)then
  			b=b+1;
  		end;
  	end;
  	tab_powtarzane[#tab_powtarzane+1]=rozdzial;
  	return b;
  end;
  			
	local AnalizaStronZbiorczych=function()
		local function CzyStronaSubst()
 			if(not glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["CzyStronaSubst"])then
 				glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["CzyStronaSubst"]="tak";
 			end;
 		end;
		local function StronaSubstParametr(tab_strona,naglowek_strony,link,p,postep)
 	  	local strona;local id;
	 	  if(type(tab_strona)=="table")then strona=tab_strona[2];id=tab_strona[1];else strona=tab_strona;end;
 	  	local artykul;
 	  	if(id)then
 	  		strona,_=mw.ustring.gsub(strona,"<[^<>]*>","");
 	  	end;
			local str="<div style=\"display:block;\" class=\"rozdział_książki\">\n";
			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
			local czy_link=parametry_modul.CzyTak(link);
				
			local adres=((nazwa_przestrzeni~="")and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="")and(nazwa_przestrzeni_ksiazki.."/") or "")..nazwa_ksiazki.."/"..(id and id or strona);
			p=p or 1;
			p=(p<1)and 1 or p;
			p=(p<=6)and p or 6;
			if(not czy_link)then
				local kotwica="";
				if(id)then
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"^[%s_]*","");
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"[%s_]*$","");						
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"[%s_]+","_");	
					kotwica="<span id=\""..id.."\"></span>";
				end;
				str=str..mw.ustring.rep("=",p)..kotwica..naglowek_strony..mw.ustring.rep("=",p).."\n";
			else
				local linki_modul=require("Module:Linki");
	    	local str_link=linki_modul["Link wewnętrzny"]{
	      	  ["strona"]=adres,
	      		["nazwa"]=naglowek_strony,
	    	};
	    	local kotwica="";
	    	if(id)then
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"^[%s_]*","");
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"[%s_]*$","");						
					id,_=mw.ustring.gsub(id,"[%s_]+","_");	
					kotwica="<span id=\""..id.."\"></span>";
				end;
				str=str..mw.ustring.rep("=",p)..kotwica..str_link..mw.ustring.rep("=",p).."\n";
			end;
			if(postep)then
				str=str.."<div class=\"postęp_ładowania_artykułu\"><div class=\"pasek_postępu\"></div> <span style=\"color:blue\">Ładuję artykuł...</span></div>";
			end;
			str=str.."<div class=\"strona_subst\" style=\"display:"..((not postep)and "block" or "none")..";\">"..((not czy_link) and (adres) or "").."</div>\n";
			str=str.."</div>";
			return str;
		end;
 		local function StronaSubst(ciag)
	 		local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
			
  	  local parametry_szablonu,nazwa_szablonu_wywolania,modyfikatory_wywolania=szablonowe_modul["ParsowanieWywołaniaSzablonu"](ciag);
    	local postep=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["postęp"]);
	    local strona=parametry_szablonu[1];
  	  local link=parametry_szablonu["link"];
    	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	    local czy_link=parametry_modul.CzyTak(link);
  	  if(glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"] 
    	   and glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona]
	    	    and glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona][(czy_link and "tak" or "")]
  		)then 
    	  return glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona][(czy_link and "tak" or "")];
  		end;
  	
  		local naglowek=mw.ustring.match(strona,"/([^/]*)$") or strona;
	 								--end;
	 		local liczba_powtarzanego=Powtarzane(naglowek);
	 						
			table.insert(toc_nowe,{{mw.ustring.gsub(naglowek,"[%s_]+","_")..((liczba_powtarzanego>1) and ("_"..liczba_powtarzanego) or ""), naglowek,},1,})
			
    	local str=StronaSubstParametr(strona,naglowek,link,nil,postep);
    	if(not glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"])then
      	  glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"]={};
    	end;
    	if(not glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona])then
      	  glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona]={};
    	end;
    	glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["StronaSubst"][strona][(czy_link and "tak" or "")]=str;
    	return str;
 		end;
 		function AnalizowanieStronyWoluminuWprowadzeniaTekstu(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,substrona)
	 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 		  local html_modul=require("Module:Html");
 		  local tablica_stron={};
 		  for _,tab_lista in ipairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
				local rozdzial=tab_lista[1][1];
				if(substrona==rozdzial)then
					local function KsiazkaRozdzialSubst(ciag)
						local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
	 	  			local parametry_szablonu,nazwa_szablonu_wywolania,modyfikatory_wywolania=szablonowe_modul["ParsowanieWywołaniaSzablonu"](ciag);
 		  			if(nazwa_szablonu_wywolania~="KsiążkaSubst")then return ciag;end;
 	  				local naglowki=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["nagłówki"]);
 	  				local postep=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["postęp"]);
 	  					
						if(tab_lista[2])then
							local wikikod="";
 							for _,strona in ipairs(tab_lista[2])do
 								local nazwa_strony=strona[1];
 								local czy_table_strona=stronicowyparser_potrzebne_modul.CzyTabelaStronyWoluminuSpisuRzeczy(nazwa_strony);
 								nazwa_strony=czy_table_strona and nazwa_strony[1] or nazwa_strony;
 								nazwa_strony=stronicowyparser_potrzebne_modul.UzyskanieTylkoNazwyLubTabeliNazwyLinkuStronyWoluminuZTabeliZParametramiOrazIdentyfikatorem(nazwa_strony,false);
 								if(naglowki or not tablica_stron[nazwa_strony])then
 									if(not naglowki)then
 										 tablica_stron[nazwa_strony]=true;
 									end;
 							  
 							   	local naglowek;
	 								--if(mw.ustring.match(nazwa_strony,"^[^#]*#(.*)$"))then 
	 								--	naglowek=mw.ustring.gsub(nazwa_strony,"^[^#]*#(.*)$","%1");
	 								--else
	 									naglowek=mw.ustring.match(nazwa_strony,"/([^/]*)$") or nazwa_strony;
	 								--end;
	 								local liczba_powtarzanego=Powtarzane(naglowek);
	 						
									table.insert(toc_nowe,{{mw.ustring.gsub(naglowek,"[%s_]+","_")..((liczba_powtarzanego>1) and ("_"..liczba_powtarzanego) or ""), naglowek,},1,})
 							  
 							  
 									wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.."\n") or "")..StronaSubstParametr(strona[1],naglowek,nil,nil,postep);
	 							end;
 							end;
 							glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["KsiążkaSubst"]=wikikod;
 							return wikikod;
						end;
 						return "";
					end;
 					
 					--local nazwa_przestrzeni=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
 					--local nazwa_przestrzeni_ksiazki=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_woluminu;
					--local nazwa_ksiazki=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu;
					--local nazwa_artykulu=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_podstrony_woluminu;
 					--local nazwa_modulu=((nazwa_przestrzeni~="") and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="") and (nazwa_przestrzeni_ksiazki.."/") or "")..nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="") and ("/"..nazwa_artykulu) or "");
 					local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
 					local iterator=szablonowe_modul:IteratorSzablonowyZakodowanegoTekstu(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_modulu_strony,tablica_obiektow_strony_dany_modul_strony);
 					for szablon,obiekt,kod in iterator do
 						if(obiekt=="SZABLON")then
 							szablon,_=mw.ustring.gsub(szablon,"({{%s*[Ss]tronaSubst%s*|[^{}]+}})",StronaSubst);
 							szablon,_=mw.ustring.gsub(szablon,"({{%s*[Kk]siążkaSubst%s*|[^{}]*}})",KsiazkaRozdzialSubst);
 			  			szablon,_=mw.ustring.gsub(szablon,"({{%s*[Kk]siążkaSubst%s*}})",KsiazkaRozdzialSubst);
 			  		end;
 					end;
 					
 					CzyStronaSubst();
        	break;    
 				end;
 			end;
 		end;
 		function AnalizowanieWoluminu(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)
 			local function WoluminKompletnySubst(ciag)
 	  		local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
				local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	 	  	local parametry_szablonu,nazwa_szablonu_wywolania,modyfikatory_wywolania=szablonowe_modul["ParsowanieWywołaniaSzablonu"](ciag);
 		  	if(nazwa_szablonu_wywolania~="KsiążkaSubst")then return ciag;end;
 	  		local naglowki=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["nagłówki"]);
 	  		local sekcje=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["sekcje"]);
	 	  	local postep=parametry_modul.CzyTak(parametry_szablonu["postęp"]);
	 	  	
  			local wikikod="<div id=\"klasa_książki\">";
  			local delta_m=0;
  			local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
	  		local HNumer=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
  			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  			local tablica_stron={};
  			local naglowki_ostatnie=nil;
  			local stronicowyparser_zbieraniedanychstron_modul=require("Module:StronicowyParser/ZbieranieDanychStron");
  			local stronicowyparser_tekst_modul=require("Module:StronicowyParser/Tekst");
	   	  for _,tab_lista in pairs(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)do
  	 	     local rozdzial=tab_lista[1][1];
   		     wikikod=wikikod.."<div class=\"klasa_naglowka klasa_nagłówka\">";
   	  	   local m=tab_lista[1][2][1] or 0;
					 if((m~=0)and(rozdzial)and(type(rozdzial)=="string")and(rozdzial~="")and(rozdzial~="Spis treści")and(rozdzial~="Bibliografia")and(rozdzial~="Zobacz też")and(rozdzial~="Inne")and(rozdzial~="Licencja")
					)then
   	    		 local m_uzyskane=HNumer(m);
						 wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.."\n") or "").."\n"..mw.ustring.rep("=",m_uzyskane)..rozdzial..mw.ustring.rep("=",m_uzyskane).."\n";
						 
						 local liczba_powtarzanego=Powtarzane(rozdzial);
						 table.insert(toc_nowe,{{mw.ustring.gsub(rozdzial,"[%s_]+","_")..((liczba_powtarzanego>1) and ("_"..liczba_powtarzanego) or ""), rozdzial,},m_uzyskane,})
					end;
					if(tab_lista[2])then
						local specjalne_modul=require("Module:Specjalne");
 						for _,strona in ipairs(tab_lista[2])do
 							local roznica=(strona[2][1]>0)and strona[2][1] or 0;
	 						local m_roznica=m+roznica;
 							local m_uzyskane=HNumer(m_roznica);
 							--local PobierzParametr=parametry_modul.PobierzParametr(strona[1]);
 							--local nazwa_strony_parametr=PobierzParametr(1);
 							
 							--local nazwa_strony,_=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_parametr,"^([^#]*)(#.*)$","%1");
 							local nazwa_strony=strona[1];
 							local czy_table_strona=stronicowyparser_potrzebne_modul.CzyTabelaStronyWoluminuSpisuRzeczy(nazwa_strony);
 							local nazwa_strony_parametr=czy_table_strona and nazwa_strony[1] or nazwa_strony;
 							nazwa_strony=stronicowyparser_potrzebne_modul.UzyskanieTylkoNazwyLubTabeliNazwyLinkuStronyWoluminuZTabeliZParametramiOrazIdentyfikatorem(nazwa_strony_parametr,false);
 							nazwa_strony_parametr=stronicowyparser_potrzebne_modul.UzykanieNazwyStronyWoluminuZParametramiOrazIdentyfikatoremZTabeliWoluminu(nazwa_strony_parametr,true);
 							local naglowek;
	 						if(mw.ustring.match(nazwa_strony_parametr,"^[^#]*#(.*)$"))then 
	 							naglowek=mw.ustring.gsub(nazwa_strony_parametr,"^[^#]*#(.*)$","%1");
	 						else
	 							naglowek=mw.ustring.match(nazwa_strony_parametr,"/([^/]*)$") or nazwa_strony_parametr;
	 						end;
	 						local liczba_powtarzanego=Powtarzane(naglowek);
 							
 							if((naglowki or (not tablica_stron[nazwa_strony]))and(not sekcje))then
 								if(not naglowki)then
 										tablica_stron[nazwa_strony]=true;
	 							end;
	 							
	 							table.insert(toc_nowe,{{mw.ustring.gsub(naglowek,"[%s_]+","_")..((liczba_powtarzanego>1) and ("_"..liczba_powtarzanego) or ""), naglowek,},m_uzyskane,})
 					    	
 					    	wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.."\n") or "")..StronaSubstParametr(strona[1],naglowek,nil,m_uzyskane,postep);
 					    	
 							elseif((sekcje)and(not tablica_stron[nazwa_strony]))then
 								
 								table.insert(toc_nowe,{{mw.ustring.gsub(naglowek,"[%s_]+","_")..((liczba_powtarzanego>1) and ("_"..liczba_powtarzanego) or ""), naglowek,},m_uzyskane,})
 								
 				    		tablica_stron[nazwa_strony]=true;
 			  	  		wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.."\n") or "")..StronaSubstParametr(strona[1],naglowek,nil,m_uzyskane,postep);
 			    			local nazwa_modulu=((nazwa_przestrzeni~="")and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="")and (nazwa_przestrzeni_ksiazki.."/") or "")..nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_strony;
 			    			local tekst_rozwiniety_calego_artykulu=stronicowyparser_tekst_modul.SpreparowanyWikikodStrony(nil,nazwa_modulu);
 			    			if(tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then
	 			    			 local toc=stronicowyparser_zbieraniedanychstron_modul.SpisRzeczyWedlePodanegoTekstu(nil,tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_modulu,false,true);
 				    			 if(toc)then
 				    			 	 local nazwa_strony_naglowka=toc.nazwa_strony;
 				    			   for licznik, element_w_tablicy in ipairs(toc)do
 				    			  		local naglowek_rozdzialu=element_w_tablicy[1][2];
 				    			  		local numer_link_naglowek=Powtarzane(naglowek_rozdzialu);
 			  	  			   	  	local link=nazwa_strony.."#"..element_w_tablicy[1][1];
 			    				   	  	local poziom_rozdzialu=element_w_tablicy[2];
 			    				   	  	
 			    				   	  	local poziom_rozdzialu_sekcji=HNumer(poziom_rozdzialu+m_roznica);
 			    				   	  	local id_naglowka,naglowek_rozdzialu=specjalne_modul["PrzetwórzNagłówek"](naglowek_rozdzialu,true,true);
												table.insert(toc_nowe,{{id_naglowka..((numer_link_naglowek>1) and ("_"..numer_link_naglowek) or ""), naglowek_rozdzialu,}, poziom_rozdzialu_sekcji, })
						 
 			    				   	  	wikikod=((wikikod~="")and (wikikod.."\n") or "")..StronaSubstParametr(link,naglowek_rozdzialu,nil,poziom_rozdzialu_sekcji,postep);
 			    				   end;
	 			    			 end;
 				    		end;
 					    end;
 						end;
					end;
	 				wikikod=wikikod.."</div>";
  	 	  end;
 	  	  wikikod=wikikod.."</div>";
   		  glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["KsiążkaSubst"]=wikikod;
   		  return wikikod;
 			end;
   	
 			--local nazwa_przestrzeni=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.alternatywna and glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_przestrzeni or glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
 			--local nazwa_przestrzeni_ksiazki=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.alternatywna and glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_przestrzeni_ksiazki or glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni_woluminu;
			--local nazwa_ksiazki=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.alternatywna and glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_ksiazki or glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_woluminu;
			--local nazwa_artykulu=glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.alternatywna and glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.aktualna_nazwa_artykulu or glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_podstrony_woluminu;
			
 			--local nazwa_modulu=((nazwa_przestrzeni~="") and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="") and (nazwa_przestrzeni_ksiazki.."/") or "")..nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="") and ("/"..nazwa_artykulu) or "");
 			local szablonowe_modul=require("Module:Szablonowe");
 			local iterator=szablonowe_modul:IteratorSzablonowyZakodowanegoTekstu(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_modulu_strony,tablica_obiektow_strony_dany_modul_strony);
 			for szablon,obiekt,kod in iterator do
 				if(obiekt=="SZABLON")then
 					szablon,_=mw.ustring.gsub(szablon,"({{%s*[Ss]tronaSubst%s*|[^{}]+}})",StronaSubst);
 					szablon,_=mw.ustring.gsub(szablon,"({{%s*[Kk]siążkaSubst%s*|[^{}]*}})",WoluminKompletnySubst);
 			  	szablon,_=mw.ustring.gsub(szablon,"({{%s*[Kk]siążkaSubst%s*}})",WoluminKompletnySubst);
 			  end;
 			end;
 			CzyStronaSubst();
 		end;
	
 		local NieFun=function(parametr) return "";end;
 		local TakFun=function(tab_lista_artykulow_w_ksiazce)
 			AnalizowanieWoluminu(tab_lista_artykulow_w_ksiazce);
 			return "tak";
 		end;
 		local FunRozdzial=function(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,substrona)
 			AnalizowanieStronyWoluminuWprowadzeniaTekstu(tab_lista_artykulow_w_ksiazce,substrona);
 			return "tak";
 		end;
 		p.AnalizaStronaSubst(glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nil,TakFun,NieFun,FunRozdzial);
 		return "tak";
	end;
	local val=AnalizaStronZbiorczych();
	glowna_tablica.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.TOC_StronaZbiorcza=toc_nowe;
	return tekst_rozwiniety_calego_artykulu;
end;
return p;