Przejdź do zawartości

OGRE/Zalążek programu OGRE

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Informacje ogólne[edytuj]

Poniżej opiszemy najprostszy program Ogre na którym mozna opierać się w późniejszym tworzeniu większego systemu. Jeżeli miałbyś utworzyć zalążek programu sugerujemy byś do swego pierwszego pliku .cpp wkleił zawartość kodu podanego w paragrafie "Wspólny". Upewnij się że także Twoje środowisko projektowe jest skonfigurowane zgodnie z opisem w rozdziale Środowisko projektowe. Jeżeli, a tak najczęściej jest w przypadku przykładów, korzystać chcesz z klasy ExampleApplication, nie zapomnij do konfiguracji kompilatora dodać katalogu $(OGRE_HOME)\samples\include jako jednego z katalogów z plikami źródłowymi. Po wklejeniu kodu przekompiluj zalążek programu i uruchom go by sprawdzić czy wszystko jest prawidłowo skonfigurowane.

Jądro programu[edytuj]

Jądro programu ma bardzo prostą definicję. W zasadzie robi dwie rzeczy:

 • tworzy obiekt aplikacji
 • uruchamia obiekt aplikacji
 myApp App;
 App.go();

Pozostałe czynności związane są z obsługą ewentualnych błędów i prawidłowym zakończeniem programu.

Ciekawiej jest w definicjach klasy w których musimy co najmniej nadpisać metodę createScene() ExampleApplication.

Nasza praca w głównej mierze polega na nadpisywaniu kolejnych metod różnych klas definiowanych przez Ogre.

Kody źródłowe jądra aplikacji różnią się nieco w zależności od tego w jakim chcemy użyć ich w środowisku systemu operacyjnego.

Linux[edytuj]

#include <Ogre.h>  /* Wszystkie nagłówki OGRE */
#include "ExampleApplication.h"
#include <iostream> /* Umożliwia wypisywanie błędów na konsole */

// Dziedziczymy ExampleApplication
class MyApp : public ExampleApplication
{
 protected:
 public:
  MyApp()
  {
  }

  ~MyApp() 
  {
  }
 protected:
  /** createScene jest funkcją czysto wirtualną w ExampleApplication,
   * nadpisujemy ją, aby nic nie robiła.
   * Na początku tworzy ona pustą scenę.
   **/
  void createScene(void)
  {
  }
};

int main(int argc, char **argv)
{

  MyApp App;   // Tworzymy instancję naszej klasy
  try
  {
   App.go();    // ExampleApplication dostarcza metodę go, która rozpoczyna rendering
   return 0;  // Zwraca 0 w przypadku powodzenia
  }
  catch (Ogre::Exception& e) // Przechwytuje wyjątki (błędy)
  {
  std::cerr <<"Wyjątek:\n";
  std::cerr <<e.getFullDescription().c_str() <<"\n";
  return 1;  // Zwrócenie liczby różnej od zera oznacza niepowodzenie
 }
}

MAC[edytuj]

Windows[edytuj]

#include "Ogre.h"   /* Wszystkie nagłówki OGRE */
#include "ExampleApplication.h"
#include <windows.h> /* Umożliwia wypisywanie błędów */

// Dziedziczymy ExampleApplication
class MyApp : public ExampleApplication
{
 protected:
 public:
  MyApp()
  {
  }

  ~MyApp() 
  {
  }
 protected:
  /** createScene jest funkcją czysto wirtualną w ExampleApplication,
   * nadpisujemy ją, aby nic nie robiła.
   * Na początku tworzy ona pustą scenę.
   **/
  void createScene(void)
  {
  }
};
 
INT WINAPI WinMain(HINSTANCE,HINSTANCE,LPSTR,INT)
{
  MyApp App;   // Tworzymy instancję naszej klasy
  try
  {
   App.go();    // ExampleApplication dostarcza metodę go, która rozpoczyna rendering
   return 0;  // Zwraca 0 w przypadku powodzenia
  }
  catch (Ogre::Exception& e) // Przechwytuje wyjątki (błędy)
  {
   MessageBox( NULL, e.getFullDescription().c_str(), "Wyjątek!",
      MB_OK | MB_ICONERROR | MB_TASKMODAL);
   return 1;  // Zwrócenie liczby różnej od zera oznacza niepowodzenie
  }
}

Wspólny[edytuj]

Pewnie łatwo jest zauważyć, że różnice sa nikłe i dotyczą wywołania funkcji głównej main która w przypadku Windows ma nazwę WinMain i nieco inne parametry, oraz wyprowadzania błędów - w przypadku Linux-a na konsolę, w przypadku Windows na MessageBox.

Ponieważ jak powiedzieliśmy we wstępie Ogre jest w założeniu przeznaczony jako jednolity dla systemów Linux, MAC i Windows, także programy pisane przy jego pomocy powinny być tak napisane by mogły być kompilowane pod każdym z tych systemów. Dlatego też przy prostym zastosowaniu dyrektyw prekompilacji możemy utworzyć kod źródłowy niezależny od systemu operacyjnego w którym będziemy go kompilować. Dodatkowo wprowadziliśmy także pomoc dla niektórych kompilatorów C++ wymagających metody extern "C" oraz definicję OGRE_CHANGE1 która umożliwi nam tworzenie kodu współpracującego z różnymi wersjami Ogre. Nasz kod ma teraz postać:

#define OGRE_CHANGE1 ((1 << 16) | (1 << 8)) /* Przeznaczone do wykrywania wersji Ogre */

#include "Ogre.h"   /* Wszystkie nagłówki OGRE */
#include "ExampleApplication.h"

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  /* W zależności od systemu operacyjnego */
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include "windows.h"
#else
#include <iostream>
#endif

// Dziedziczymy ExampleApplication
class MyApp : public ExampleApplication
{
 protected:
 public:
  MyApp()
  {
  }

  ~MyApp() 
  {
  }
 protected:
  /** createScene jest funkcją czysto wirtualną w ExampleApplication,
   * nadpisujemy ją, aby nic nie robiła.
   * Na początku tworzy ona pustą scenę.
   **/
  void createScene(void)
  {
  }
};

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  /* W zalezności od systemu operacyjnego */
INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR strCmdLine, INT )
#else
int main(int argc, char **argv)
#endif
{
 MyApp App;   // Tworzymy instancję naszej klasy
  try
  {
   App.go();    // ExampleApplication dostarcza metodę go, która rozpoczyna rendering
   return 0;  // Zwraca 0 w przypadku powodzenia
  }
  catch (Ogre::Exception& e) // Przechwytuje wyjątki (błędy)
  {
#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  // W zależności od systemu operacyjnego
   MessageBox( NULL, e.getFullDescription().c_str(), "Wyjątek!",
      MB_OK | MB_ICONERROR | MB_TASKMODAL);
#else
   std::cerr <<"Wyjątek:\n";
   std::cerr <<e.getFullDescription().c_str() <<"\n";
#endif
   return 1;  // Zwrócenie liczby różnej od zera oznacza niepowodzenie
  }
}

#ifdef __cplusplus
}
#endif

Ten kod proponujemy wstawiać zawsze do pliku główny_plik_źródłowy_aplikacji.ccp w katalogu 'src' lub w folderze 'Source files' w przypadku środowiska Visual Studio bez SDK Wizard lub po wybraniu opcji "Empty application". W przypadku zastosowania SDK Wizard i opcji "Minimal application" lub "Standard application" kod źródłowy zalążka jest nieco inny:

Visual Studio i SDK Wizard[edytuj]

Aplikacja standardowa[edytuj]

W przypadku wyboru tej opcji wraz z opcją "Sample Framework" tworzone jest środowisko z pełni funkcjonalnym kodem programu Ogre, który po przekompilowaniu wyświetla trójwymiarową głowę ogra. W folderze "Source files" tworzone jest jądro aplikacji w postaci pliku nazwa_projektu.ccp.

Definicja klasy nazwa_projektuApp jest zapisany w pliku nazwa_projektu.h w folderze "Header Files". W definicji klasy znajduje się metoda tworząca kamerę, metoda tworząca scenę i metoda tworząca FrameListener-a. W tym samym pliku znajduje się także definicja klasy nazwa_projektuFrameListener posiadająca metodę frameStarted.

Plik nazwa_aplikacji.ccp[edytuj]

Zawartość pliku nazwa_aplikacji.ccp w przypadku zastosowania VS, VC++ i Ogre SDK Wizard oraz wybrania opcji "Standard Application":

   #include "nazwa_aplikacji.h"
 
   #if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32
   #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
   #include "windows.h"
   #endif
 
   #ifdef __cplusplus
   	extern "C" {
   #endif
 
   #if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32
 		INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR strCmdLine, INT )
   #else
   		int main(int argc, char *argv[])
   #endif
   		{
   			// Create application object
   			App3App app;
 
   			SET_TERM_HANDLER;
 
   			try {
   				app.go();
   			} catch( Ogre::Exception& e ) {
   #if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32
   				MessageBox( NULL, e.getFullDescription().c_str(), "An exception has occured!", MB_OK | MB_ICONERROR | MB_TASKMODAL);
   #else
   				std::cerr << "An exception has occured: " <<
   					e.getFullDescription().c_str() << std::endl;
   #endif
   			}
 
   			return 0;
   		}
 
   #ifdef __cplusplus
   	}
   #endif

Plik nazwa_aplikacji.h[edytuj]

Zawartość pliku nazwa_projektu.h w przypadku zastosowania VS, VC++ i Ogre SDK Wizard oraz wybrania opcji "Standard Application":

  #ifndef __nazwa_projektu_h_
  #define __nazwa_projektu_h_
 
  #include "ExampleApplication.h"
 
  class nazwa_projektuFrameListener : public ExampleFrameListener
  {
  private:
    SceneManager* mSceneMgr;
  public:
     nazwa_projektuFrameListener(SceneManager *sceneMgr, RenderWindow* win, Camera* cam)
       : ExampleFrameListener(win, cam),
       mSceneMgr(sceneMgr)
  	{
  	}
 
  	bool frameStarted(const FrameEvent& evt)
  	{
  				bool ret = ExampleFrameListener::frameStarted(evt);
 		
     return ret;
 
  	}
 
  };
 
  class nazwa_projektuApp : public ExampleApplication
  {
  	public:
  	nazwa_projektuApp()
    {
    }
    ~nazwa_projektuApp()
    {
    }
 
  protected:
 
  	virtual void createCamera(void)
  	{
     // Create the camera
     mCamera = mSceneMgr->createCamera("PlayerCam");
 
     // Position it at 500 in Z direction
     mCamera->setPosition(Vector3(0,0,80));
     // Look back along -Z
     mCamera->lookAt(Vector3(0,0,-300));
     mCamera->setNearClipDistance(5);
  	}
 
  	// Just override the mandatory create scene method
  	virtual void createScene(void)
  	{
 
     Entity* ogreHead = mSceneMgr->createEntity("Head", "ogrehead.mesh");
 
     SceneNode* headNode = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode();
     headNode->attachObject(ogreHead);
 
     // Set ambient light
     mSceneMgr->setAmbientLight(ColourValue(0.5, 0.5, 0.5));
 
     // Create a light
     Light* l = mSceneMgr->createLight("MainLight");
     l->setPosition(20,80,50);
  	}
 
    // Create new frame listener
  	void createFrameListener(void)
  	{
     mFrameListener= new nazwa_projektuFrameListener(mSceneMgr, mWindow, mCamera);
  		mRoot->addFrameListener(mFrameListener);
  	}
  };
 
  #endif // #ifndef __nazwa_projektu_h_

Aplikacja minimalna[edytuj]

Zawartość pliku nazwa_projektu.ccp w przypadku stosowania VS, VC++ i Ogre SDK Wizard oraz wybrania opcji "Minimal Application":

   #include <Ogre.h>
   #if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32
   #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
   #include "windows.h"
   #endif
 
   #ifdef __cplusplus
   extern "C" {
   #endif
 
   #if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32
    INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR strCmdLine, INT )
   #else
    int main(int argc, char *argv[])
   #endif
    {
      // Create application object
      //nazwa_projektuApp app;
 
      SET_TERM_HANDLER;
 
      try {
       //app.go();
      } catch( Ogre::Exception& e ) {
   #if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32
       MessageBox( NULL, e.getFullDescription().c_str(), "An exception has occured!", MB_OK | MB_ICONERROR | MB_TASKMODAL);
   #else
       std::cerr << "An exception has occured: " <<
         e.getFullDescription().c_str() << std::endl;
   #endif
      }
 
      return 0;
    }
 
   #ifdef __cplusplus
   }
   #endif