Przejdź do zawartości

Programowanie w systemie UNIX/GSL

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Instalacja

[edytuj]
 • ze źródeł
 • skompilowane pakiety

pakiety

[edytuj]

W Ubuntu 14.04 są pakiety:[1]

 • gsl-bin: GNU Scientific Library (GSL) -- binary package
 • libgsl0-dbg: GNU Scientific Library (GSL) -- debug symbols package
 • libgsl0-dev: GNU Scientific Library (GSL) -- development package
 • libgsl0ldbl: GNU Scientific Library (GSL) -- library package

Instalacja

 sudo apt-get install libgsl0ldbl
 sudo apt-get install libgsl0-dev


Sprawdzamy biblioteki:

gsl-config --libs

Otrzymujemy informacje o katalogu i opcjach linkera:

-L/usr/lib -lgsl -lgslcblas -lm


Inna metoda: [2]

sudo apt-get install gsl-bin
sudo apt-get -y install libgsl-dev

Pierwszy program

[edytuj]

Poniższy przykładowy program oblicza wartość funkcji Bessela[3] dla argumentu 5[4]:

#include <stdio.h>
#include <gsl/gsl_sf_bessel.h>

int main(void)
{
 double x = 5.0;
 double y = gsl_sf_bessel_J0(x);
 printf("J0(%g) = %.18e\n", x, y);
 return 0;
}

Kompilacja

[edytuj]

ręczna

[edytuj]
gcc -L/usr/lib -lgsl -lgslcblas -lm example.c

z użyciem gsl-config

[edytuj]
gcc $(gsl-config --cflags) example.c $(gsl-config --libs)

make

[edytuj]

Opis [5]

Wynik pracy programu

[edytuj]

Wynik powinien być poprawny dla podwójnej precyzji:


J0(5) = -1.775967713143382920e-01

Silnia

[edytuj]

W formie naturalnej

[edytuj]
#include <stdio.h>
#include <gsl/gsl_sf.h>


// gcc -I/usr/include/gsl/ -L/usr/local/lib/ -lgsl -lgslcblas -lm f.c
// http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Special-Function-Usage.html#Special-Function-Usage
// The natural form returns only the value of the function and can be used directly in mathematical expressions.

int main(void)
{
 unsigned int n = 100;
 double result;

 result = gsl_sf_fact(n);


 
 printf("factorial( %d ) = %.0f\n", n,result);
 

 return 0;
}


Wynik działania:

./a.out
factorial( 100 ) = 933262154439441509656467047959538825784009703731840988310128895405822272385704312950661130
89288327277825849664006524270554535976289719382852181865895959724032


W formie wychwytującej błędy

[edytuj]
#include <stdio.h>
#include <gsl/gsl_errno.h>
#include <gsl/gsl_sf.h>


// gcc -I/usr/include/gsl/ -L/usr/local/lib/ -lgsl -lgslcblas -lm f.c
// gcc -I/usr/include/gsl/ -L/usr/lib/ -lgsl -lgslcblas -lm f.c
// factorial
// http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Special-Function-Usage.html#Special-Function-Usage
// The error-handling function
// http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Special-Functions-Examples.html#Special-Functions-Examples
/*
*/
 
int main(void)
{
 unsigned int n = 100;
 int status; 
 gsl_sf_result result;

 status = gsl_sf_fact_e (n, &result);


 printf("status = %s\n", gsl_strerror(status));
 printf("factorial( %2d ) = %f\n", n,result.val);
 printf("+/- % .18f\n",result.err); 

 return 0;
}


Wynik:

./a.out
status = success
factorial( 100 ) =  933262154439441509656467047959538825784009703731840988310128895405822272385704312950661130
89288327277825849664006524270554535976289719382852181865895959724032
+/- 4144516527479786869998377376409676501474209436767641660238087976812259116180322817471642386
   5792481641279576393802186138583881092629521428905984.000000000000000000

Znajdowanie zer równań

[edytuj]

Wielowymiarowe metody[6]

Aproksymacja wielomianowa

[edytuj]
/*
https://rosettacode.org/wiki/Polynomial_regression
Polynomial regression

Find an approximating polynomial of known degree for a given data.

Example: For input data:

x = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8,  9,  10};
y = {1, 6, 17, 34, 57, 86, 121, 162, 209, 262, 321};

The approximating polynomial is: 3x^2 + 2x + 1
Here, the polynomial's coefficients are (3, 2, 1).

one can check it online: https://arachnoid.com/polysolve/

=========================================

gcc -Wall -I/usr/local/include -c p.c
gcc -L/usr/local/lib p.o -lgsl -lgslcblas -lm

./a.out
1.000000
2.000000
3.000000

*/

#include <stdio.h>
#include <gsl/gsl_matrix.h>
#include <gsl/gsl_multifit.h> // 
#include <stdbool.h>
#include <math.h>


// http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Fitting-Examples.html here] helped alot to code this quickly):#define NP 11
double x[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8,  9,  10};
double y[] = {1, 6, 17, 34, 57, 86, 121, 162, 209, 262, 321};

#define DEGREE 3
double coeff[DEGREE];


bool polynomialfit(int obs, int degree, 
		  double *dx, double *dy, double *store) /* n, p */
{
 gsl_multifit_linear_workspace *ws;
 gsl_matrix *cov, *X;
 gsl_vector *y, *c;
 double chisq;

 int i, j;

 X = gsl_matrix_alloc(obs, degree);
 y = gsl_vector_alloc(obs);
 c = gsl_vector_alloc(degree);
 cov = gsl_matrix_alloc(degree, degree);

 for(i=0; i < obs; i++) {
  for(j=0; j < degree; j++) {
   gsl_matrix_set(X, i, j, pow(dx[i], j));
  }
  gsl_vector_set(y, i, dy[i]);
 }

 ws = gsl_multifit_linear_alloc(obs, degree);
 gsl_multifit_linear(X, y, c, cov, &chisq, ws);

 /* store result ... */
 for(i=0; i < degree; i++)
 {
  store[i] = gsl_vector_get(c, i);
 }

 gsl_multifit_linear_free(ws);
 gsl_matrix_free(X);
 gsl_matrix_free(cov);
 gsl_vector_free(y);
 gsl_vector_free(c);
 return true; /* we do not "analyse" the result (cov matrix mainly)
		 to know if the fit is "good" */
}

int main()
{
 int i;

 polynomialfit(NP, DEGREE, x, y, coeff);
 for(i=0; i < DEGREE; i++) {
  printf("%lf\n", coeff[i]);
 }
 return 0;
}

interpolacja

[edytuj]
Interpolaja funckjami sklejanymi 1 D. Wynik działana programu

Interpolacja = znajdowanie wzoru funkcji przechodzącej przez n punktów

Interpolacja typy

 • wg wymiaru (1D / 2D)
 • wg metody


Metody interpolacji 1D:

 • gsl_interp_linear = interpolacja liniowa
 • gsl_interp_polynomial = Interpolacja wielomianowa ( ang. polynomial interpolation) = interpolacja za pomocą wielmianów
 • gsl_interp_cspline = Cubic splines = Interpolacja funkcjami sklejanymi ( 3 stopnia = cubic )
 • gsl_interp_cspline_periodic
 • gsl_interp_akima = Akima splines
 • gsl_interp_akima_periodic
 • gsl_interp_steffen = Steffen splines

Poniższy program demonstruje użycie funkcji interpolacji funkcjami sklejanymi. Oblicza interpolację splajnu sześciennego 10-punktowego zbioru danych gdzie

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <gsl/gsl_errno.h>
#include <gsl/gsl_spline.h>

int
main (void)
{
 int i;
 double xi, yi, x[10], y[10];

 printf ("#m=0,S=17\n");

 for (i = 0; i < 10; i++)
  {
   x[i] = i + 0.5 * sin (i);
   y[i] = i + cos (i * i);
   printf ("%g %g\n", x[i], y[i]);
  }

 printf ("#m=1,S=0\n");

 {
  gsl_interp_accel *acc
   = gsl_interp_accel_alloc ();
  gsl_spline *spline
   = gsl_spline_alloc (gsl_interp_cspline, 10);

  gsl_spline_init (spline, x, y, 10);

  for (xi = x[0]; xi < x[9]; xi += 0.01)
   {
    yi = gsl_spline_eval (spline, xi, acc);
    printf ("%g %g\n", xi, yi);
   }
  gsl_spline_free (spline);
  gsl_interp_accel_free (acc);
 }
 return 0;
}

Kompilacja

gcc -Wall s.c -lm -lgsl -lgslcblas

Uruchomienie

./a.out > interp.dat

Utworzenie grafiki SVG za pomocą programu graph

graph -T svg < interp.dat > interp.svg

ODE

[edytuj]
Van der Pol oscylator


  
/*

gcc o.c -Wall -Wextra -lm -lplplot -lgsl -lgslcblas


*/

#include <assert.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <gsl/gsl_errno.h>
#include <gsl/gsl_matrix.h>
#include <gsl/gsl_odeiv2.h>
#include <gsl/gsl_sf_bessel.h>
#include <gsl/gsl_statistics.h>
#include <plplot/plplot.h>


int ode_func(double t, const double y[], double f[], void *params) {
  double k = *((double*)params);
  (void)t;
  f[0] = y[1];
  f[1] = k * y[1] * (1.0 - y[0] * y[0]) - y[0];
  return GSL_SUCCESS;
}

/* Some methods ask for you to give the Jacobian of it too
 * for better performance. You have to calculate this by hand.
 */
int ode_jac(double t, const double y[], double *dfdy, double dfdt[], void *params) {
  double k = *((double*)params);
  (void)t;
  gsl_matrix_view dfdy_mat = gsl_matrix_view_array(dfdy, 2, 2);
  gsl_matrix *m = &dfdy_mat.matrix;
  gsl_matrix_set(m, 0, 0, 0.0);
  gsl_matrix_set(m, 0, 1, 1.0);
  gsl_matrix_set(m, 1, 0, -(1.0 + 2.0 * k * y[0] * y[1]));
  gsl_matrix_set(m, 1, 1, k * (1.0 * y[0] * y[0]));
  /* Autonomous. */
  dfdt[0] = 0.0;
  dfdt[1] = 0.0;
  return GSL_SUCCESS;
}

int main(int argc, char **argv) {
  enum Constexpr {n_points = 1000};
  double mu = 1.0;
  gsl_odeiv2_system sys = {ode_func, ode_jac, 2, &mu};
  gsl_odeiv2_driver * d= gsl_odeiv2_driver_alloc_y_new(
    &sys,
    gsl_odeiv2_step_rk8pd,
    1e-6,
    1e-6,
    0.0
  );
  int i;
  double t = 0.0;
  double t1 = 100.0;
  /* Initial condition: f = 0 with speed 0. */
  double y[2] = {1.0, 0.0};
  double dt = t1 / n_points;
  double datax[n_points];
  double datay[n_points];

  for (i = 0; i < n_points; i++) {
    double ti = i * dt;
    int status = gsl_odeiv2_driver_apply(d, &t, ti, y);
    if (status != GSL_SUCCESS) {
      fprintf(stderr, "error, return value=%d\n", status);
      break;
    }

    /* Get output. */
    printf("%.5e %.5e %.5e\n", t, y[0], y[1]);
    datax[i] = y[0];
    datay[i] = y[1];
  }

  /* Cleanup. */
  gsl_odeiv2_driver_free(d);

  /* Plot. */
  if (argc > 1 && argv[1][0] == '1') {
    plsdev("xwin");
    plinit();
    plenv(
      gsl_stats_min(datax, 1, n_points),
      gsl_stats_max(datax, 1, n_points),
      gsl_stats_min(datay, 1, n_points),
      gsl_stats_max(datay, 1, n_points),
      0,
      1
    );
    plstring(n_points, datax, datay, "*");
    plend();
  }

  return EXIT_SUCCESS;
}

Funkcje specjalne

[edytuj]

Zestaw wszystkich funkcji specjalnych ( ang special functions) biblioteki GSL jest dostępny poprzez plik gsl_sf.h

Lista funkcji:

 • Airy functions, plik gsl_sf_airy.h
 • Bessel functions, plik gsl_sf_bessel.h
 • Clausen functions
 • Coulomb wave functions
 • Coupling coefficients
 • Dawson function
 • Debye functions
 • Dilogarithms
 • Elliptic integrals
 • Jacobi elliptic functions
 • Error functions
 • Exponential integrals
 • Fermi-Dirac functions
 • Gamma functions
 • Gegenbauer functions
 • Hermite polynomials and functions
 • Hypergeometric functions
 • Laguerre functions
 • Legendre functions and Spherical Harmonics
 • Psi (Digamma) Function
 • Synchrotron functions
 • Transport functions
 • Trigonometric functions
 • Zeta functions

Formy użycia

 • natural form: funkcja zwraca tylko wartość funkcji
 • an error-handling form: funkcja zwraca wartość i kod błędu


Przykłady:

double y = gsl_sf_bessel_J0 (x); // natural form
// an error-handling form
gsl_sf_result result;
int status = gsl_sf_bessel_J0_e (x, &result);


Bessel functions

[edytuj]

Funcje Bessela

 • the Cylindrical Bessel functions ,
 • Modified cylindrical Bessel functions ,
 • Spherical Bessel functions ,
 • Modified Spherical Bessel functions ,


Funkcja Bessela pierwszego rodzaju rzędu 0 (ang. the regular cylindrical Bessel function of zeroth order)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <gsl/gsl_sf_bessel.h>

int main(void) {
  double x = 5.0;
  printf("J0(%g) = %.18e\n", x, gsl_sf_bessel_J0(x));
  return EXIT_SUCCESS;
}


Kompilacja:

gcc -Wall b.c -lm -lgsl -lgslcblas

Uruchomienie:

./a.out

Wynik:

J0(5) = -1.775967713143382642e-01

Odnośniki

[edytuj]
 1. Ask Ubuntu : Install GNU Scientific library (GSL) on Ubuntu 14.04 via terminal
 2. askubuntu question :how-can-i-run-an-c-c-program-that-use-gnu-scientific-library-gsl
 3. Funkcje Bessela w wikipedii
 4. An Example Program – GNU Scientific Library – Reference Manual
 5. Getting started with GSL by Darren Wilkinson
 6. gsl: Example-programs-for-Multidimensional-Root-finding