Przejdź do zawartości

R (język programowania)/Analiza przeżyć

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Analiza przeżyć ( ang. Survival analysis)[1]


Pakiety[edytuj]

 • survival = podstawowy pakiet
 • KMsurv = dodatkowe materiały z książki Klein and Moeschberger  : "Survival Analysis, Techniques for Censored and Truncated Data", Springer (1997)
 • funkcja ggsurv [2]
 • OIsurv = dodatkowe materiału ze strony www.openintro.org
 • survMisc [3][4]

survival[edytuj]

Ładujemy biblkiotekę [5]

 library(survival) #

Sprawdzamy :


library(help=survival) # see the version number, list of available functions and data sets.

Przykładowy wynik :

 Informacja dotycząca pakietu ‘survival’

Opis:

Title:       Survival Analysis
Maintainer:     Terry Therneau <therneau.terry@mayo.edu>
Priority:      recommended
Package:      survival
Version:      2.37-4
Date:        2013-02-26
Depends:      stats, utils, graphics, splines, R (>= 2.13.0)
LazyData:      Yes
LazyLoad:      Yes
ByteCompile:    Yes
Authors@R:     c(person(c("Terry", "M"), "Therneau",
          email="therneau.terry@mayo.edu", role=c("aut",
          "cre")), person("Lumley", "Thomas", role=c("ctb",
          "trl"), comment="original S->R port and maintainer
          until 2009"))
Author:       Terry Therneau
Description:    survival analysis: descriptive statistics,
          two-sample tests, parametric accelerated failure
          models, Cox model. Delayed entry (truncation)
          allowed for all models; interval censoring for
          parametric models. Case-cohort designs.
License:      LGPL (>= 2)
URL:        http://r-forge.r-project.org
Packaged:      2013-02-26 17:19:25 UTC; therneau
NeedsCompilation:  yes
Repository:     CRAN
Date/Publication:  2013-02-26 19:03:03
Built:       R 3.0.0; x86_64-pc-linux-gnu; 2013-04-29 18:21:29
          UTC; unix

Indeks:

Surv          Create a Survival Object
aareg          Aalen's additive regression model for censored
            data
aml           Acute Myelogenous Leukemia survival data
anova.coxph       Analysis of Deviance for a Cox model.
attrassign       Create new-style "assign" attribute
basehaz         Compute the baseline survival curve for a Cox
            model
bladder         Bladder Cancer Recurrences
cch           Fits proportional hazards regression model to
            case-cohort data
cgd           Chronic Granulotomous Disease data
clogit         Conditional logistic regression
cluster         Identify clusters.
colon          Chemotherapy for Stage B/C colon cancer
cox.zph         Test the Proportional Hazards Assumption of a
            Cox Regression
coxph          Fit Proportional Hazards Regression Model
coxph.control      Ancillary arguments for controling coxph fits
coxph.detail      Details of a Cox Model Fit
coxph.object      Proportional Hazards Regression Object
dsurvreg        Distributions available in survreg.
frailty         Random effects terms
heart          Stanford Heart Transplant data
is.ratetable      Verify that an object is of class ratetable.
kidney         Kidney catheter data
lines.survfit      Add Lines or Points to a Survival Plot
logan          Data from the 1972-78 GSS data used by Logan
lung          NCCTG Lung Cancer Data
mgus          Monoclonal gammapothy data
model.frame.coxph    Model.frame method for coxph objects
model.matrix.coxph   Model.matrix method for coxph models
nwtco          Data from the National Wilm's Tumor Study
ovarian         Ovarian Cancer Survival Data
pbc           Mayo Clinic Primary Biliary Cirrhosis Data
pbcseq         Mayo Clinic Primary Biliary Cirrhosis,
            sequential data
plot.aareg       Plot an aareg object.
plot.cox.zph      Graphical Test of Proportional Hazards
plot.survfit      Plot method for 'survfit' objects
predict.coxph      Predictions for a Cox model
predict.survreg     Predicted Values for a 'survreg' Object
print.aareg       Print an aareg object
print.summary.coxph   Print method for summary.coxph objects
print.summary.survexp  Print Survexp Summary
print.summary.survfit  Print Survfit Summary
print.survfit      Print a Short Summary of a Survival Curve
pspline         Smoothing splines using a pspline basis
pyears         Person Years
quantile.survfit    Quantiles from a survfit object
ratetable        Ratetable reference in formula
ratetableDate      Convert date objects to ratetable form
rats          Rat treatment data from Mantel et al
rats2          Rat data from Gail et al.
residuals.coxph     Calculate Residuals for a 'coxph' Fit
residuals.survreg    Compute Residuals for 'survreg' Objects
ridge          Ridge regression
stanford2        More Stanford Heart Transplant data
strata         Identify Stratification Variables
summary.aareg      Summarize an aareg fit
summary.coxph      Summary method for Cox models
summary.survexp     Summary function for a survexp object
summary.survfit     Summary of a Survival Curve
survConcordance     Compute a concordance measure.
survSplit        Split a survival data set at specified times
survdiff        Test Survival Curve Differences
survexp         Compute Expected Survival
survexp.fit       Compute Expected Survival
survexp.us       Census Data Sets for the Expected Survival and
            Person Years Functions
survfit         Create survival curves
survfit.coxph      Compute a Survival Curve from a Cox model
survfit.formula     Compute a Survival Curve for Censored Data
survfit.object     Survival Curve Object
survfitcoxph.fit    A direct interface to the 'computational
            engine' of survfit.coxph
survobrien       O'Brien's Test for Association of a Single
            Variable with Survival
survreg         Regression for a Parametric Survival Model
survreg.control     Package options for survreg and coxph
survreg.distributions  Parametric Survival Distributions
survreg.object     Parametric Survival Model Object
survregDtest      Verify a survreg distribution
tcut          Factors for person-year calculations
tobin          Tobin's Tobit data
tt           Mark time tranform terms
untangle.specials    Help Process the 'specials' Argument of the
            'terms' Function.
uspop2         Projected US Population
veteran         Veterans' Administration Lung Cancer study

Dalsza informacja jest dostępna w następujących ilustracjach w katalogu
‘/usr/lib/R/library/survival/doc’:

timedep: Using Time Dependent Covariates (source, pdf)Pamiętaj o wyjściu za pomocą

:q


Funkcje[edytuj]

Najważniejsze funkcja :

 • Surv ( Survival object = the data has to be in the proper format )
 • survfit ( Kaplan-Meier estimates )[6]
 • survdiff (The log-rank test )
 • coxph (The Cox proportional hazards model )
 • survreg (The Accelerated failure time model )


Surv {survival}[edytuj]
Surv (czas, zdarzenie)


gdzie : [7]

 • czas (ang. follow-up time) to zmienna reprezentująca długość czasu obserwacji obiektów
 • wydarzenie( ang. event status indicator) to zmienna logiczna ( zero-jedynkowa, binarna, nie/tak, 0/1) określająca, czy dla danego obiektu ze zbioru danych wystąpiło w okresie obserwacji badane zdarzenie;

dane[edytuj]

Jak przygotować dane ? [8]

aml[edytuj]

Ładujemy dane aml

data(aml)

w nowszych wersjach pakietu otrzymujemy błąd :


Komunikat ostrzegawczy:
In data(aml) : zbiór danych ‘aml’ nie został znaleziony

pomimo że dane są w pakiecie. Jest spowodowane użyciem lazyData[9]. Sprawdzamy :


exists('aml')

przykładowy wynik :

[1] TRUE

wczytujemy i oglądamy dane :


aml 

wynik :


 time status       x
1   9   1  Maintained
2  13   1  Maintained
3  13   0  Maintained
4  18   1  Maintained
5  23   1  Maintained
6  28   0  Maintained
7  31   1  Maintained
8  34   1  Maintained
9  45   0  Maintained
10  48   1  Maintained
11 161   0  Maintained
12  5   1 Nonmaintained
13  5   1 Nonmaintained
14  8   1 Nonmaintained
15  8   1 Nonmaintained
16  12   1 Nonmaintained
17  16   0 Nonmaintained
18  23   1 Nonmaintained
19  27   1 Nonmaintained
20  30   1 Nonmaintained
21  33   1 Nonmaintained
22  43   1 Nonmaintained
23  45   1 Nonmaintained


Wykresy[edytuj]

Wykres Kaplan-Meier : [10]

 fit <- survfit(Surv(time, status) ~ x, data = aml) 
 plot(fit, lty = 2:3) 
 legend(100, .8, c("Maintained", "Nonmaintained"), lty = 2:3)


Wykres Kaplana-Meiera
 library(survival)
time = c(1, 12, 22, 29, 31, 36, 38, 50, 60, 61, 70, 88, 99, 110, 140)
event = c(0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0,  0,  0)
fit = survfit( Surv(time, event)~1 )
plot(fit, main="Estymator Kaplane-Meiera", xlab="t = Czas ( dni)", ylab="S(t) = Prawdopodobieństwo")

Przykłady:

 • r-studio [11]
 • DethWench’s SAS Blog[12]

Źródła[edytuj]

 1. Analiza przeżycia w wikipedii
 2. Creating good looking survival curves – the 'ggsurv' function by Edwin Thoen
 3. survMisc
 4. Plotting survival curves in R with ggplot2
 5. Use Software R to do Survival Analysis and Simulation by Mai Zhou
 6. Compute a Survival Curve for Censored Data
 7. Survival Analysis - analiza przeżyć. Statystyka Medyczna : Branicka, Pękalski
 8. How to Make Survival Analysis Variables in R by Monika Wahi
 9. Loading data from a program
 10. survfit.formula {survival}
 11. Drawing survival curves in R
 12. How to Plot a Survival Curve (or Two) in R by Monika Wahi