0% Status

R (język programowania)

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
R-Logo

Ta strona jest wstępem do programowania w R , czyli języku programowania i środowisku do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników.[1]

Poniższe przykłady pokazują pracę w konsoli.

Wprowadzenie[edytuj]

Przykładowa sesja[edytuj]

Rozpoczęcie pracy z konsoli :

R

zakończenie pracy :


q()

co jest skrótem od :

quit()


Możemy od razu odpowiedzieć na pytanie czy chcemy zachować sesję

quit(save="n")


lub

q(save="n")


Edycja[edytuj]

domyślny edytor tekstowy w konsoli[edytuj]

Sprawdzamy jakie jest domyślne ustawienie :

getOption('editor')

przykładowy wynik :

[1] "vi"

czyli w tym przypadki Vim, aby wyjść z Vima wprowadź

:q


Uruchomiamy domyślny edytor tekstowy :

edit()


lub

fix()

albo jednoznacznie :

vi(name = NULL, file = "") 
emacs(name = NULL, file = "") 
pico(name = NULL, file = "") 
xemacs(name = NULL, file = "") 
xedit(name = NULL, file = "")

Inne edytory[edytuj]

 • RStudio
 • Tinn-R
 • RGedit
 • Emacs with ESS (“Emacs Speaks Statistics”)
 • RGui

Dane[edytuj]

typy danych[edytuj]

dane ucięte

Funkcje[edytuj]

Funkcje :

 • data
 • head
 • names
 • dim
 • attach i detach

Źródła danych[edytuj]

Dane wewnętrzny R[edytuj]

Pakiet R zawiera przykładowe zbiory danych.

Wyświetlamy listę dostępnych zbiorów danych :

data()

oraz listę zbiorów zawartych we wszystkich dostępnych bibliotekach :

data(package = .packages(all.available = TRUE))

aml[edytuj]

Dane są zawarte w pakiecie survival. Z uwagi na użycie lazyData[2]

nie wczytujemy ich za pomocą data tylko :

aml

cats[edytuj]

Wybieramy zbiór cats z pakietu MASS ( ładujemy pakiet i wczytujemy zbiór ) :

library(MASS)
data(cats)

Sprawdzamy nagłówki :

> names(cats)
[1] "Sex" "Bwt" "Hwt"

Podsumowanie :

 > summary(cats)
 Sex     Bwt       Hwt    
 F:47  Min.  :2.000  Min.  : 6.30 
 M:97  1st Qu.:2.300  1st Qu.: 8.95 
    Median :2.700  Median :10.10 
    Mean  :2.724  Mean  :10.63 
    3rd Qu.:3.025  3rd Qu.:12.12 
    Max.  :3.900  Max.  :20.50

mtcars[edytuj]

Często używany zbiór danych mtcars znajduje się w bibliotece datasets. Nie zawsze jest ona domyślnie ładowana. Wtedy ładujemy bibliotekę :

library(datasets)

i wczytujemy zbiór mtcars :

data(mtcars)

i już możemy go używać. Jeśli chcemy używać nagłówków bez nazwy zbioru danych  :

attach(mtcars)

Funkcji attach() należy jednak używać ostrożnie, ponieważ R w pierwszej kolejności szuka zmiennych w przestrzeni nazw stworzonej poleceniem attach. Gdy chcemy odłączyć dostęp do nazw zmiennych w danym zbiorze stosujemy polecenie detach(). W tym przypadku :

detach(mtcars)

Dane w plikach[edytuj]

Dane z plików wczytujemy i zapisujemy do zmiennych. Typ zmiennej zależy od struktury danych. Najłatwiejsze jest wczytywanie danych z plików tekstowych, jak csv. Jest to stosowany przy małej i średniej ilości danych. Przy dużej ilości danych szybsze i objętościowo mniejsze będą pliki binarne. [3]

Katalogi[edytuj]

Najpierw sprawdźmy jaki jest aktualny katalog roboczy :

getwd()

Katalog roboczy możemy zmienić na inny za pomocą :

setwd("nazwa_katalogu")


Potem sprawdźmy jakie są tam pliki :

list.files()

Pliki[edytuj]

Pliki binarne[edytuj]
Pliki tekstowe[edytuj]
CSV[edytuj]

Pliku csv[4] jest plikiem tekstowym.


Tworzenie :

Ręczne


Tworzymy wektor, wyświetlamy go i zapisujemy do pliku :

> wektor=c(1:30)
> wektor
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
[26] 26 27 28 29 30
> cat(wektor, file = "w.csv",append=F, sep=",")Tworzymy macierz, wyświetlamy ją i zapisujemy do pliku :

> macierz=matrix(1:6,2,3)
> macierz
[,1] [,2] [,3]
[1,]  1  3  5
[2,]  2  4  6
> write.table(macierz,file="m.csv", sep=",")


Tworzymy ramkę danych i zapisujemy ją do pliku

> v1 = 1:5
> v2 = c(T,T,F,F,T)
> df = data.frame(v1,v2)
> write.csv(df, file="df.csv")


> df = data.frame(foo=1:5,bar=c(T,T,F,F,T))
> write.csv(df, file="df.csv")


MySQL MySQL pozwala eksportować tabele do pliku csv

W edytorze tekstów

Plik csv możemy utworzyć w każdym edytorze tekstów. Zapisujemy go jak o plik tekstowy z rozszerzeniem csv i przecinkiem jako znakiem rozdzielającym pola.

Konwersja Plik :

 • baz danych, np. Accessa z rozszerzeniem mdb
 • arkuszy kalkulacyjnych, np. Excela[5]

możemy przekształcić na format csv.

W Accesie i Excelu po utworzeniu bazy danych lub arkusza wybieramy opcję eksportuj do pliku tekstowego. Możemy :

 • zmienić znak oddzielający pola ( w polskiej wersji jest średnika a angielskiej przecinek )
 • wstawić do pliku nagłówki.

Plik csv z przecinkami nie wczytamy ponownie do Accessa ( błąd), dlatego bezpieczniej jest używać pliku ze średnikiem jako znakiem oddzielającym pola

Otwieranie

Plik lokalny Sposób otwarcia pliku zależy od jego zawartości.

Pliku csv może zawierać dane :

 • tego samego typu ułożone w formie tabeli, co w R nazywane jest macierzą ( ang. table)
 • różnego typu ułożone w formie tabeli, co w R nazywane jest ramką danych ( ang. data frame)

W pakiecie base jest funkcja do otwarcia pliku csv zawierającego macierz :

read.table("nazwa_pliku") 


W pakiecie utils jest funkcja do otwarcia pliku csv zawierającego ramkę danych z przecinkiem:

read.csv("nazwa_pliku") 

i średnikiem jako znakiem oddzielającym pola :

read.csv2("nazwa_pliku") 


Przykłady użycia :

macierz = read.table("m.csv")
ramka = read.csv("r.csv")

Plik na innym komputerze

Przemysław Biecek [6] udostępnia pliki przykładowymi danymi. Wybieramy plik daneSoc.csv, wczytujemy i zapisujemy do zmiennej ramka :

ramka = read.csv("http://www.biecek.pl/R/dane/daneSoc.csv", sep=";")

Wyświetlamy zawartość zmiennej :

ramka

Inne źródła danych :

Dane tworzone przez użytkownika[edytuj]

> macierz=matrix(1:6,2,3)
> macierz
[,1] [,2] [,3]
[1,]  1  3  5
[2,]  2  4  6

Eksport danych[edytuj]

Zapis danych do pliku csv

t=table(a$ROK_WYPISU,a$ICD9CM);
t;
write.table(t,"t.csv", quote = FALSE, sep = ";");

Przygotowanie danych do analizy[edytuj]

Obiekty[edytuj]

Sprawdzamy objekty :

objects()

przykłądowy wynik :

character(0)

Typ obiektu[edytuj]

Sprawdzamy jakiego typu jest zbiór :

> class(cats)
[1] "data.frame"

Jest to ważne ponieważ funkcje odpowiednie dla ramki danych nie muszą być odpowiednie dla macierzy i odwrotnie.[7]

Istnieją funkcje, które można wykonać na obiektach dowolnego typu :[8]

 • fix(obiekt)
 • class(obiekt)
 • unclass(obiekt)
 • typeof(obiekt)
 • mode(obiekt)
 • attributes(obiekt)Przydatne funkcje :

 • names() podaje nazwę zmiennej
 • class() podaje typ zmiennej
 • str() pokazuje strukturę zbioru danych
 • summary() podaje średnią,
 • describe() z pakietu Hmisc podaje więcej szczegółów niż summary()
 • contents() z pakietu Hmisc
 • dims() z pakietu Zelig
 • descr() z pakietu descr daje :
  • min, max, mean i quartiles dla zmiennych ciągłych,
  • tablice częstości dla zmiennych czynnikowych
  • długość dla wektorów znaków
 • whatis() z pakietu YaleToolkit daje opis zbioru danych


Przykłady pracy z danymi[edytuj]

Wybieramy zbiór cats z pakietu MASS.

Znajdujemy podzbiór kotów płci żeńskiej :[9]

b = subset(cats,Sex=='F')

Liczba kotów płci żeńskiej :

nrow(b)

Otrzymujemy :

47

Tworzymy nową tabelę pokazującą zależność płci od wagi ciała ( Bwt) :

d = table(cats$Sex, cats$Bwt)

Otrzymujemy :

  2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
 F 3  9  6 12  4  2  3  3  0  3 2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 M 2  1  8  1  5  8  6  9  7  5 9  6  6  5  5  5  4  1  2  2


Znajdujemy liczbę kotów płci męskiej o największej masie ciała :

d[2,ncol(d)]

Otrzymujemy :

2

Koty płci żeńskiej są w pierwszym rzędzie. Sprawdzamy ich liczbę :

 sum(d[1,])

Otrzymujemy

47

Obliczamy liczbę kotów o najmniejszej masie ciała ( są w 1-szej kolumnie) :

sum(d[,1])

Kompletność danych[edytuj]

Analiza statystyczna danych[edytuj]

Statystyki opisowe[edytuj]

Średnia masa ciała wszystkich kotów w kg :

> mean(cats$Bwt)
[1] 2.723611

Średnia masa serca wszystkich kotów w g :

> mean(cats$Hwt)
[1] 10.63056

To samo w inny sposób :

> summary(cats)
Sex     Bwt       Hwt    
F:47  Min.  :2.000  Min.  : 6.30 
M:97  1st Qu.:2.300  1st Qu.: 8.95 
    Median :2.700  Median :10.10 
    Mean  :2.724  Mean  :10.63 
    3rd Qu.:3.025  3rd Qu.:12.12 
    Max.  :3.900  Max.  :20.50

Średnia masa ciała wszystkich kotów płci żeńskiej w kg :

mean(subset(cats$Bwt,Sex=='F'))
[1] 2.359574


Analiza przeżyć

Grafika - prezentacja wyników analizy danych[edytuj]

Wczytujemy przykładowe dane :

r = read.csv("http://www.biecek.pl/R/dane/daneSoc.csv", sep=";")

Sprawdzamy nagłówki ramki :

names(r)
[1] "wiek"         "wyksztalcenie"     "st.cywilny"      
[4] "plec"         "praca"         "cisnienie.skurczowe" 
[7] "cisnienie.rozkurczowe"

Możemy tworzyć różne wykresy : [10]

Histogram[edytuj]

Rysujemy histogram wieku :[11]

 hist(r$wiek)

i histogram wieku z krzywą rozkładu normalnego : [12]

 x <- r$wiek
h<-hist(x, breaks=10, col="red", xlab="Wiek",
 main="Histogram with Normal Curve")
xfit<-seq(min(x),max(x),length=40)
yfit<-dnorm(xfit,mean=mean(x),sd=sd(x))
yfit <- yfit*diff(h$mids[1:2])*length(x)
lines(xfit, yfit, col="blue", lwd=2)

Wykres pudełkowy[edytuj]

Rysujemy zależność wieku od stanu cywilnego ( zmiennej liczbowej od czynnikowej) :

boxplot(r$wiek ~ r$st.cywilny)

lub wieku od wykształcenia (dla wszystkich typów) :

plot(wiek~wyksztalcenie, data=r)

lub wieku od wykształcenia podstawowego :

plot(wiek~wyksztalcenie, data=r, subset=wyksztalcenie=="podstawowe")

Wykres workowy[edytuj]

Jest to rozszserzenie do 2 wymiarów wykresu pudełkowego :

library(aplpack)
attach(r)
bagplot(cisnienie.rozkurczowe,cisnienie.skurczowe, xlab="cisnienie.rozkurczowe", ylab="cisnienie.skurczowe", main="Przyklad bagplot ")

Wykres skrzypcowy[edytuj]

install.packages("UsingR")
library(UsingR)
simple.violinplot(wiek ~wyksztalcenie, data=r, col="red")

Wykres warunkowy[edytuj]

( ang. Conditioning Plot = coplot):[13]

coplot(wiek ~ cisnienie.skurczowe|plec, data = r,  panel = panel.smooth, rows = 1)

Wykres par[edytuj]

pairs(r)

Wykres gęstości[edytuj]

install.packages("UsingR")
library(UsingR)
simple.densityplot(cisnienie.rozkurczowe~wyksztalcenie, data = r)


Wykres[edytuj]

Sprawdzamy jak wygląda zależność pomiędzy ciśnieniem skurczowym i wiekiem ( dwoma zmiennymi liczbowymi) :

plot(r$wiek ~ r$cisnienie.skurczowe)Pomoc[edytuj]

Gdzie szukać pomocy[edytuj]

Dokumentacja[edytuj]

Sprawdzamy informacje o funkcji "is" :

??is

Otrzymujemy okno z wynikami szukania. Z okna wychodzimy Shift+q

Możemy też użyć funkcji help :


help(is)

kończymy za pomocą klawisza q

Aby się znaleźć w pomocy informacje związane z csv wpisujemy w konsoli :[14]

??csv

Otrzymujemy :

Help files with alias or concept or title matching 'csv' using regular
expression matching:
Hmisc::dataDensityString
            Internal Hmisc functions
Hmisc::csv.get     Read Comma-Separated Text Data Files
MCMCpack::MCMCSVDreg  Markov Chain Monte Carlo for SVD Regression
survey::dimnames.DBIsvydesign
            Dimensions of survey designs
survey::open.DBIsvydesign
            Open and close DBI connections
survey::update.survey.design
            Add variables to a survey design
utils::read.table    Data Input
utils::write.table   Data Output


Type '?PKG::FOO' to inspect entry 'PKG::FOO TITLE'.

Konwencje nazw[edytuj]

W dokumentacji :

vioplot {vioplot}

oznacza funkcję vioplot z pakietu/biblioteki vioplot.

Biblioteki i pakiety[edytuj]

Przy starcie programu jest wyświetlana informacja jakie biblioteki zostały załadowane. Potem możemy to sprawdzić za pomocą :

sessionInfo()


Sprawdzamy zainstalowane biblioteki :

library()


Wynik jest wyświetlany w domyślnym edytorze

Zainsatlowane pakiety :


installed.packages()W dokumentacji :

vioplot {vioplot}

oznacza funkcję vioplot z pakietu/biblioteki vioplot. Jeśli ta biblioteka nie jest instalowana przy starcie to należy :

 • zainstalować pakiet vioplot :
install.packages("vioplot")
 • załadować do pamięci bibliotekę vioplot :
library(vioplot)
 • już można używać funkcji vioplot :
vioplot(r$wiek[r$wyksztalcenie=="podstawowe"], r$wiek[r$wyksztalcenie=="srednie"])


Lub za pomocą [15]:

if(!require(somepackage)){
  install.packages("somepackage")
  library(somepackage)

}

obiekty[edytuj]

Funkcja

ls()

lub

objects()

wyświetla zdefiniowane obiekty

Internet[edytuj]

Jak zadawać pytania[edytuj]

Jest to opisane w kilku poradnikach.[16] [17]

Dane[edytuj]

W pytaniu podaj dane których używasz. Dzięki temu inni użytkownicy będą mogli sami przetworzyć te dane i porównać wyniki.

 • Mogą być to dane tworzone losowo, np. z użyciem funkcji set.seed. Oczywiście musisz podać kod za pomocą którego utworzono dane.
 • duży zbiór danych możesz umieścić w przestrzeni publicznej, np. Dropbox
 • możesz podać tekstowy dokładny opis danych na których pracujesz utworzony za pomocą funkcji dput. Opis ten można użyć do odtworzenia danych ( dget z pliku albo wkleić tekst structure(....) i przypisać go do zmiennej.


Przykład tekstowego opisu danych:

a = structure(list(id = c(39L, 471L, 497L, 927L, 663L, 525L, 580L, 
622L, 48L, 727L), age = c(22.6273628946641, 35.237619316895, 
29.6406734238401, 49.7885287820185, 42.6482063541433, 35.8383991257624, 
33.1517001030015, 36.814031442543, 42.5628727298572, 48.4957262906764
)), .Names = c("id", "age"), row.names = c(39L, 471L, 497L, 927L, 
663L, 525L, 580L, 622L, 48L, 727L), class = "data.frame")

Kod[edytuj]

Pokaż kod na którym pracujesz. Podaj minimalną jego ilość, wystarczającą do pokazania błędu/problemu którego nie potrafisz rozwiązać. Kod powinien pracować po skopiowaniu i wklejeniu na czystej sesji R. Nie zapomnij podać niezbędnych bibliotek.

Słownictwo[edytuj]

Używaj właściwego słownictwa. Np jeśli nie wiesz jakiego typu jest obiekt to sprawdź to za pomocą funkcji class.

Dodatkowe materiały[edytuj]

Bibliografia[edytuj]

 1. R (język programowania) w wikipedii
 2. data from a program
 3. R Data Import/Export Version 2.12.1 (2010-12-16) by R Development Core Team
 4. wikipedia:CSV (format pliku) CSV (format pliku) w polskiej wikipedii
 5. [R] Eksport danych z Excela do R na Forum Miłośników Statystyki
 6. Przemysław Biecek - strona domowa
 7. Three tips for posting good questions to R-help and Stack Overflow at Sigmafield - Statistical Computing Resource
 8. P Biecek : Przewodnik po pakiecie R. GIS 2008, str. 81
 9. Subsetting Data by Robert I. Kabacoff
 10. Graficzna prezentacja i analiza danych - Katedra Statystyki Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 11. histogram in R at UCLA Academic Technology Services
 12. Histogram , przykład Petera Dalgaarda w QuickR
 13. coplot (graphics) w r wiki
 14. [R] Eksploracja danych z pliku csv na Forum Miłośników Statystyki
 15. : Elegant way to check for missing packages and install them?
 16. Three tips for posting good questions to R-help and Stack Overflow at sigmafield
 17. R posting guide