Przejdź do zawartości

R (język programowania)

0% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
R-Logo

Ta strona jest wstępem do programowania w R , czyli języku programowania i środowisku do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników.[1]

Poniższe przykłady pokazują pracę w konsoli.

Instalacja

[edytuj]

Ubuntu

[edytuj]
sudo apt install r-base r-base-dev -y

lub

sudo apt install r-cran-littler


Wprowadzenie

[edytuj]

Przykładowa sesja

[edytuj]

Rozpoczęcie pracy z konsoli :

R

zakończenie pracy :


q()

co jest skrótem od :

quit()


Możemy od razu odpowiedzieć na pytanie czy chcemy zachować sesję

quit(save="n")


lub

q(save="n")


Edycja

[edytuj]

domyślny edytor tekstowy w konsoli

[edytuj]

Sprawdzamy jakie jest domyślne ustawienie :

getOption('editor')

przykładowy wynik :

[1] "vi"

czyli w tym przypadki Vim, aby wyjść z Vima wprowadź

:q


Uruchomiamy domyślny edytor tekstowy :

edit()


lub

fix()

albo jednoznacznie :

vi(name = NULL, file = "") 
emacs(name = NULL, file = "") 
pico(name = NULL, file = "") 
xemacs(name = NULL, file = "") 
xedit(name = NULL, file = "")

Inne edytory

[edytuj]
 • RStudio
 • Tinn-R
 • RGedit
 • Emacs with ESS (“Emacs Speaks Statistics”)
 • RGui

Dane

[edytuj]

typy danych

[edytuj]
dane ucięte

Funkcje

[edytuj]

Funkcje :

 • data
 • head
 • names
 • dim
 • attach i detach

Źródła danych

[edytuj]

Dane wewnętrzny R

[edytuj]

Pakiet R zawiera przykładowe zbiory danych.

Wyświetlamy listę dostępnych zbiorów danych :

data()

oraz listę zbiorów zawartych we wszystkich dostępnych bibliotekach :

data(package = .packages(all.available = TRUE))

aml

[edytuj]

Dane są zawarte w pakiecie survival. Z uwagi na użycie lazyData[2]

nie wczytujemy ich za pomocą data tylko :

aml

cats

[edytuj]

Wybieramy zbiór cats z pakietu MASS ( ładujemy pakiet i wczytujemy zbiór ) :

library(MASS)
data(cats)

Sprawdzamy nagłówki :

> names(cats)
[1] "Sex" "Bwt" "Hwt"

Podsumowanie :

 > summary(cats)
 Sex     Bwt       Hwt    
 F:47  Min.  :2.000  Min.  : 6.30 
 M:97  1st Qu.:2.300  1st Qu.: 8.95 
    Median :2.700  Median :10.10 
    Mean  :2.724  Mean  :10.63 
    3rd Qu.:3.025  3rd Qu.:12.12 
    Max.  :3.900  Max.  :20.50

mtcars

[edytuj]

Często używany zbiór danych mtcars znajduje się w bibliotece datasets. Nie zawsze jest ona domyślnie ładowana. Wtedy ładujemy bibliotekę :

library(datasets)

i wczytujemy zbiór mtcars :

data(mtcars)

i już możemy go używać. Jeśli chcemy używać nagłówków bez nazwy zbioru danych  :

attach(mtcars)

Funkcji attach() należy jednak używać ostrożnie, ponieważ R w pierwszej kolejności szuka zmiennych w przestrzeni nazw stworzonej poleceniem attach. Gdy chcemy odłączyć dostęp do nazw zmiennych w danym zbiorze stosujemy polecenie detach(). W tym przypadku :

detach(mtcars)


volcano

[edytuj]

Informacje topograficzne dotyczące wulkanu Maunga Whau w Auckland: zestaw danych podaje wysokość wulkanu w siatce o wymiarach 10 x 10 metrów.[3] Ten zbiór to macierz z 61 kolumnami i 87 wierszami, w której przechowywane są liczby podwójnej precyzji ( ang. doubles)

Dane w plikach

[edytuj]

Dane z plików wczytujemy i zapisujemy do zmiennych. Typ zmiennej zależy od struktury danych. Najłatwiejsze jest wczytywanie danych z plików tekstowych, jak csv. Jest to stosowany przy małej i średniej ilości danych. Przy dużej ilości danych szybsze i objętościowo mniejsze będą pliki binarne. [4]

Katalogi

[edytuj]

Najpierw sprawdźmy jaki jest aktualny katalog roboczy :

getwd()

Katalog roboczy możemy zmienić na inny za pomocą :

setwd("nazwa_katalogu")


Potem sprawdźmy jakie są tam pliki :

list.files()

Pliki

[edytuj]
Pliki binarne
[edytuj]
Pliki tekstowe
[edytuj]
CSV
[edytuj]

Pliku csv[5] jest plikiem tekstowym.


Tworzenie :

Ręczne


Tworzymy wektor, wyświetlamy go i zapisujemy do pliku :

> wektor=c(1:30)
> wektor
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
[26] 26 27 28 29 30
> cat(wektor, file = "w.csv",append=F, sep=",")Tworzymy macierz, wyświetlamy ją i zapisujemy do pliku :

> macierz=matrix(1:6,2,3)
> macierz
[,1] [,2] [,3]
[1,]  1  3  5
[2,]  2  4  6
> write.table(macierz,file="m.csv", sep=",")


Tworzymy ramkę danych i zapisujemy ją do pliku

> v1 = 1:5
> v2 = c(T,T,F,F,T)
> df = data.frame(v1,v2)
> write.csv(df, file="df.csv")


> df = data.frame(foo=1:5,bar=c(T,T,F,F,T))
> write.csv(df, file="df.csv")


MySQL MySQL pozwala eksportować tabele do pliku csv

W edytorze tekstów

Plik csv możemy utworzyć w każdym edytorze tekstów. Zapisujemy go jak o plik tekstowy z rozszerzeniem csv i przecinkiem jako znakiem rozdzielającym pola.

Konwersja Plik :

 • baz danych, np. Accessa z rozszerzeniem mdb
 • arkuszy kalkulacyjnych, np. Excela[6]

możemy przekształcić na format csv.

W Accesie i Excelu po utworzeniu bazy danych lub arkusza wybieramy opcję eksportuj do pliku tekstowego. Możemy :

 • zmienić znak oddzielający pola ( w polskiej wersji jest średnika a angielskiej przecinek )
 • wstawić do pliku nagłówki.

Plik csv z przecinkami nie wczytamy ponownie do Accessa ( błąd), dlatego bezpieczniej jest używać pliku ze średnikiem jako znakiem oddzielającym pola

Otwieranie

Plik lokalny Sposób otwarcia pliku zależy od jego zawartości.

Pliku csv może zawierać dane :

 • tego samego typu ułożone w formie tabeli, co w R nazywane jest macierzą ( ang. table)
 • różnego typu ułożone w formie tabeli, co w R nazywane jest ramką danych ( ang. data frame)

W pakiecie base jest funkcja do otwarcia pliku csv zawierającego macierz :

read.table("nazwa_pliku") 


W pakiecie utils jest funkcja do otwarcia pliku csv zawierającego ramkę danych z przecinkiem:

read.csv("nazwa_pliku") 

i średnikiem jako znakiem oddzielającym pola :

read.csv2("nazwa_pliku") 


Przykłady użycia :

macierz = read.table("m.csv")
ramka = read.csv("r.csv")

Plik na innym komputerze

Przemysław Biecek [7] udostępnia pliki przykładowymi danymi. Wybieramy plik daneSoc.csv, wczytujemy i zapisujemy do zmiennej ramka :

ramka = read.csv("http://www.biecek.pl/R/dane/daneSoc.csv", sep=";")

Wyświetlamy zawartość zmiennej :

ramka

Inne źródła danych :

Dane tworzone przez użytkownika

[edytuj]
> macierz=matrix(1:6,2,3)
> macierz
[,1] [,2] [,3]
[1,]  1  3  5
[2,]  2  4  6

Eksport danych

[edytuj]

Zapis danych do pliku csv

t=table(a$ROK_WYPISU,a$ICD9CM);
t;
write.table(t,"t.csv", quote = FALSE, sep = ";");

Przygotowanie danych do analizy

[edytuj]

Obiekty

[edytuj]

Sprawdzamy objekty :

objects()

przykłądowy wynik :

character(0)

Typ obiektu

[edytuj]

Sprawdzamy jakiego typu jest zbiór :

> class(cats)
[1] "data.frame"

Jest to ważne ponieważ funkcje odpowiednie dla ramki danych nie muszą być odpowiednie dla macierzy i odwrotnie.[8]

Istnieją funkcje, które można wykonać na obiektach dowolnego typu :[9]

 • fix(obiekt)
 • class(obiekt)
 • unclass(obiekt)
 • typeof(obiekt)
 • mode(obiekt)
 • attributes(obiekt)Przydatne funkcje :

 • names() podaje nazwę zmiennej
 • class() podaje typ zmiennej
 • str() pokazuje strukturę zbioru danych
 • summary() podaje średnią,
 • describe() z pakietu Hmisc podaje więcej szczegółów niż summary()
 • contents() z pakietu Hmisc
 • dims() z pakietu Zelig
 • descr() z pakietu descr daje :
  • min, max, mean i quartiles dla zmiennych ciągłych,
  • tablice częstości dla zmiennych czynnikowych
  • długość dla wektorów znaków
 • whatis() z pakietu YaleToolkit daje opis zbioru danych


Przykłady pracy z danymi

[edytuj]

Wybieramy zbiór cats z pakietu MASS.

Znajdujemy podzbiór kotów płci żeńskiej :[10]

b = subset(cats,Sex=='F')

Liczba kotów płci żeńskiej :

nrow(b)

Otrzymujemy :

47

Tworzymy nową tabelę pokazującą zależność płci od wagi ciała ( Bwt) :

d = table(cats$Sex, cats$Bwt)

Otrzymujemy :

  2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
 F 3  9  6 12  4  2  3  3  0  3 2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 M 2  1  8  1  5  8  6  9  7  5 9  6  6  5  5  5  4  1  2  2


Znajdujemy liczbę kotów płci męskiej o największej masie ciała :

d[2,ncol(d)]

Otrzymujemy :

2

Koty płci żeńskiej są w pierwszym rzędzie. Sprawdzamy ich liczbę :

 sum(d[1,])

Otrzymujemy

47

Obliczamy liczbę kotów o najmniejszej masie ciała ( są w 1-szej kolumnie) :

sum(d[,1])

Kompletność danych

[edytuj]

Analiza statystyczna danych

[edytuj]

Statystyki opisowe

[edytuj]

Średnia masa ciała wszystkich kotów w kg :

> mean(cats$Bwt)
[1] 2.723611

Średnia masa serca wszystkich kotów w g :

> mean(cats$Hwt)
[1] 10.63056

To samo w inny sposób :

> summary(cats)
Sex     Bwt       Hwt    
F:47  Min.  :2.000  Min.  : 6.30 
M:97  1st Qu.:2.300  1st Qu.: 8.95 
    Median :2.700  Median :10.10 
    Mean  :2.724  Mean  :10.63 
    3rd Qu.:3.025  3rd Qu.:12.12 
    Max.  :3.900  Max.  :20.50

Średnia masa ciała wszystkich kotów płci żeńskiej w kg :

mean(subset(cats$Bwt,Sex=='F'))
[1] 2.359574


Analiza przeżyć

Grafika - prezentacja wyników analizy danych

[edytuj]

Wczytujemy przykładowe dane :

r = read.csv("http://www.biecek.pl/R/dane/daneSoc.csv", sep=";")

Sprawdzamy nagłówki ramki :

names(r)
[1] "wiek"         "wyksztalcenie"     "st.cywilny"      
[4] "plec"         "praca"         "cisnienie.skurczowe" 
[7] "cisnienie.rozkurczowe"

Możemy tworzyć różne wykresy : [11]

Histogram

[edytuj]

Rysujemy histogram wieku :[12]

 hist(r$wiek)

i histogram wieku z krzywą rozkładu normalnego : [13]

 x <- r$wiek
h<-hist(x, breaks=10, col="red", xlab="Wiek",
 main="Histogram with Normal Curve")
xfit<-seq(min(x),max(x),length=40)
yfit<-dnorm(xfit,mean=mean(x),sd=sd(x))
yfit <- yfit*diff(h$mids[1:2])*length(x)
lines(xfit, yfit, col="blue", lwd=2)

Wykres pudełkowy

[edytuj]

Rysujemy zależność wieku od stanu cywilnego ( zmiennej liczbowej od czynnikowej) :

boxplot(r$wiek ~ r$st.cywilny)

lub wieku od wykształcenia (dla wszystkich typów) :

plot(wiek~wyksztalcenie, data=r)

lub wieku od wykształcenia podstawowego :

plot(wiek~wyksztalcenie, data=r, subset=wyksztalcenie=="podstawowe")

Wykres workowy

[edytuj]

Jest to rozszserzenie do 2 wymiarów wykresu pudełkowego :

library(aplpack)
attach(r)
bagplot(cisnienie.rozkurczowe,cisnienie.skurczowe, xlab="cisnienie.rozkurczowe", ylab="cisnienie.skurczowe", main="Przyklad bagplot ")

Wykres skrzypcowy

[edytuj]
install.packages("UsingR")
library(UsingR)
simple.violinplot(wiek ~wyksztalcenie, data=r, col="red")

Wykres warunkowy

[edytuj]

( ang. Conditioning Plot = coplot):[14]

coplot(wiek ~ cisnienie.skurczowe|plec, data = r,  panel = panel.smooth, rows = 1)

Wykres par

[edytuj]
pairs(r)

Wykres gęstości

[edytuj]
install.packages("UsingR")
library(UsingR)
simple.densityplot(cisnienie.rozkurczowe~wyksztalcenie, data = r)


Wykres

[edytuj]

Sprawdzamy jak wygląda zależność pomiędzy ciśnieniem skurczowym i wiekiem ( dwoma zmiennymi liczbowymi) :

plot(r$wiek ~ r$cisnienie.skurczowe)


gradient koloru

[edytuj]

Gradient koloru ( ang. colomap)


pals

[edytuj]

Pakiet pals[15]

Zależności:

 • rgl

Mapy kolorów w pakiecie pals są zdefiniowane:

 • za pomocą wzorów matematycznych (np. mapa kolorów Cubehelix), tylko kilka
 • większość map kolorów jest pierwotnie zdefiniowana jako gładka krzywa przechodząca przez sekwencję 256 kolorów.
# Install the released version from CRAN:
install.packages("pals")
# Loading required package: pals
require(pals) 
# Show palettes and colormaps as colored bands of below colormaps
pal.bands(coolwarm, parula, ocean.haline, brewer.blues, cubicl, kovesi.rainbow, ocean.phase, brewer.paired(12), stepped, brewer.seqseq2,main="Colormap suggestions")
# increase number of bands to 200
pal.bands(coolwarm, viridis, parula, n=200)
# Show the amount of red, green, blue, and gray in colors of a palette. The gray line corresponds to luminosity.
pal.channels(parula, main="parula")
# Pokaż mapę kolorów za pomocą wykresu czułości kontrastu Campbella-Robsona ( ang. Campbell-Robson Contrast Sensitivity Chart
pal.csf(parula, main="parula")
# The palette is converted to RGB or LUV coordinates and plotted in a three-dimensional scatterplot. The LUV space is probably better, but it is easier to tweak colors by hand in RGB space.
pal.cube(cubehelix)
pal.cube(coolwarm)
# Display a palette on a choropleth map similar to the ColorBrewer website.
pal.map(brewer.paired, n=12, main="brewer.paired")
# A single palette/colormap is shown as five colored bands: 1.Without any modifications. 2. As seen in black-and-white as if photocopied. 3. As seen by the deutan color-blind. 4. As seen by the protan color-blind. 5. As seen by the tritan color-blind.
pal.safe(parula, main="parula")
# compare 3 colormaps
op <- par(mfrow=c(3,1), mar=c(1,1,2,1))
pal.sineramp(jet, main="jet")
pal.sineramp(tol.rainbow, main="tol.rainbow")
pal.sineramp(kovesi.rainbow, main="kovesi.rainbow")
# test colormap
pal.test(parula)
pal.test(viridis) # dark colors are poor
# rysuje zbiór danych volcano z użyciem mapy kolorów parula
pal.volcano(parula)
# Catalog of colormaps and palettes

Pakiety

[edytuj]


rgl

[edytuj]

Pakiet rgl to system wizualizacji 3D oparty na OpenGL. Zapewnia interfejs średniego i wysokiego poziomu do użytku w języku R, obecnie wzorowany na klasycznej grafice R, z rozszerzeniami umożliwiającymi interakcję.


install.packages("rgl")
require(rgl)

Pomoc

[edytuj]

Gdzie szukać pomocy

[edytuj]

Dokumentacja

[edytuj]

Sprawdzamy informacje o funkcji "is" :

??is

Otrzymujemy okno z wynikami szukania. Z okna wychodzimy Shift+q

Możemy też użyć funkcji help :


help(is)

kończymy za pomocą klawisza q

Aby się znaleźć w pomocy informacje związane z csv wpisujemy w konsoli :[16]

??csv

Otrzymujemy :

Help files with alias or concept or title matching 'csv' using regular
expression matching:
Hmisc::dataDensityString
            Internal Hmisc functions
Hmisc::csv.get     Read Comma-Separated Text Data Files
MCMCpack::MCMCSVDreg  Markov Chain Monte Carlo for SVD Regression
survey::dimnames.DBIsvydesign
            Dimensions of survey designs
survey::open.DBIsvydesign
            Open and close DBI connections
survey::update.survey.design
            Add variables to a survey design
utils::read.table    Data Input
utils::write.table   Data Output


Type '?PKG::FOO' to inspect entry 'PKG::FOO TITLE'.

Konwencje nazw

[edytuj]

W dokumentacji :

vioplot {vioplot}

oznacza funkcję vioplot z pakietu/biblioteki vioplot.

Biblioteki i pakiety

[edytuj]

Przy starcie programu jest wyświetlana informacja jakie biblioteki zostały załadowane. Potem możemy to sprawdzić za pomocą :

sessionInfo()


Sprawdzamy zainstalowane biblioteki :

library()


Wynik jest wyświetlany w domyślnym edytorze

Zainsatlowane pakiety :


installed.packages()W dokumentacji :

vioplot {vioplot}

oznacza funkcję vioplot z pakietu/biblioteki vioplot. Jeśli ta biblioteka nie jest instalowana przy starcie to należy :

 • zainstalować pakiet vioplot :
install.packages("vioplot")
 • załadować do pamięci bibliotekę vioplot :
library(vioplot)
 • już można używać funkcji vioplot :
vioplot(r$wiek[r$wyksztalcenie=="podstawowe"], r$wiek[r$wyksztalcenie=="srednie"])


Lub za pomocą [17]:

if(!require(somepackage)){
  install.packages("somepackage")
  library(somepackage)

}

obiekty

[edytuj]

Funkcja

ls()

lub

objects()

wyświetla zdefiniowane obiekty

Internet

[edytuj]

Jak zadawać pytania

[edytuj]

Jest to opisane w kilku poradnikach.[18] [19]

Dane

[edytuj]

W pytaniu podaj dane których używasz. Dzięki temu inni użytkownicy będą mogli sami przetworzyć te dane i porównać wyniki.

 • Mogą być to dane tworzone losowo, np. z użyciem funkcji set.seed. Oczywiście musisz podać kod za pomocą którego utworzono dane.
 • duży zbiór danych możesz umieścić w przestrzeni publicznej, np. Dropbox
 • możesz podać tekstowy dokładny opis danych na których pracujesz utworzony za pomocą funkcji dput. Opis ten można użyć do odtworzenia danych ( dget z pliku albo wkleić tekst structure(....) i przypisać go do zmiennej.


Przykład tekstowego opisu danych:

a = structure(list(id = c(39L, 471L, 497L, 927L, 663L, 525L, 580L, 
622L, 48L, 727L), age = c(22.6273628946641, 35.237619316895, 
29.6406734238401, 49.7885287820185, 42.6482063541433, 35.8383991257624, 
33.1517001030015, 36.814031442543, 42.5628727298572, 48.4957262906764
)), .Names = c("id", "age"), row.names = c(39L, 471L, 497L, 927L, 
663L, 525L, 580L, 622L, 48L, 727L), class = "data.frame")

Kod

[edytuj]

Pokaż kod na którym pracujesz. Podaj minimalną jego ilość, wystarczającą do pokazania błędu/problemu którego nie potrafisz rozwiązać. Kod powinien pracować po skopiowaniu i wklejeniu na czystej sesji R. Nie zapomnij podać niezbędnych bibliotek.

Słownictwo

[edytuj]

Używaj właściwego słownictwa. Np jeśli nie wiesz jakiego typu jest obiekt to sprawdź to za pomocą funkcji class.

Dodatkowe materiały

[edytuj]

Bibliografia

[edytuj]
 1. R (język programowania) w wikipedii
 2. data from a program
 3. rene nyffenegger notes: R packages datasets volcano
 4. R Data Import/Export Version 2.12.1 (2010-12-16) by R Development Core Team
 5. wikipedia:CSV (format pliku) CSV (format pliku) w polskiej wikipedii
 6. [R] Eksport danych z Excela do R na Forum Miłośników Statystyki
 7. Przemysław Biecek - strona domowa
 8. Three tips for posting good questions to R-help and Stack Overflow at Sigmafield - Statistical Computing Resource
 9. P Biecek : Przewodnik po pakiecie R. GIS 2008, str. 81
 10. Subsetting Data by Robert I. Kabacoff
 11. Graficzna prezentacja i analiza danych - Katedra Statystyki Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 12. histogram in R at UCLA Academic Technology Services
 13. Histogram , przykład Petera Dalgaarda w QuickR
 14. coplot (graphics) w r wiki
 15. pals - pakiet R do obsługi gradientów koloru
 16. [R] Eksploracja danych z pliku csv na Forum Miłośników Statystyki
 17. : Elegant way to check for missing packages and install them?
 18. Three tips for posting good questions to R-help and Stack Overflow at sigmafield
 19. R posting guide