Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Konta/Plany kont

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


W jednostce gospodarczej zachodzi wiele operacji gospodarczych o różnej od siebie treści ekonomicznej. W związku z tym należy wprowadzić odpowiednią ilość kont księgowych, które pozwalają na właściwe ujęcie stanu oraz ruchu środków oraz procesów gospodarczych, a także wyników osiąganych przez jednostkę. System kont obejmuje wszystkie konta potrzebne do ujęcia stanu majątkowego jednostki gospodarczej, jego zmian oraz procesów, które w niej zachodzą. Konta są pogrupowane w odpowiednie zespoły, które są takie same dla wszystkich jednostek gospodarczych. Zespoły kont obejmują konta, które obejmują operacje o podobnej treści ekonomicznej. Konta znajdujące się w systemie i pogrupowane w odpowiednie zespoły są opatrzone odpowiednimi symbolami tworząc tzw. plan kont.

Istnieją pewne wymogi co do planu kont, aby mógł pełnić swoją rolę w zakresie ewidencji operacji gospodarczych:

  • nazwy kont powinny być tak dobrane, aby odpowiadały treści ekonomicznej ewidencjonowanych operacji oraz być zgodne z nazwami pozycji w bilansie, rachunku zysków i strat,
  • plan kont powinien być dokładny oraz odpowiadać zasadom teorii i zadaniom rachunkowości.

Konta ujęte w planie kont są oznaczane odpowiednimi symbolami, na które składają się przeważnie cyfry. Każda jednostka gospodarcza ma obowiązek opracować tzw. Zakładowy Plan Kont. O Zakładowym Planie Kont będziesz mógł przeczytać w dalszej części podręcznika.