Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Obrót towarowy/Pojęcie towarów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.Przedmiotem obrotu towarowego są towary, które należą do zapasów, będących elementem aktywów obrotowych przedsiębiorstwa. Pojęcie towarów jest zdefiniowane w dwóch aktach prawnych, a mianowicie w Ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 2. Próbę zdefiniowania tego pojęcia rozpocznijmy od przywołania wspomnianej wyżej Ustawy o rachunkowości, która jest obowiązującym aktem prawnym określającym zasady rachunkowości w Polsce. W art. 3 ust. 1 pkt 18 i 19 Ustawy o rachunkowości możemy przeczytać:

W świetle powyższych uregulowań możemy przyjąć, że towary to rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, o ile trwa on dłużej niż 12 miesięcy.

Natomiast według MSR nr 2, a mianowicie w § 2 możemy przeczytać, że towary to aktywa, przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej.

Prawidłowa gospodarka zapasami towarów wpływa znacząco na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, a efektywność ich wykorzystania jest wyrażana poprzez szybkość ich krążenia. Im krążenie jest szybsze, tym krócej nasze środki pieniężne są związane z tymi aktywami.Towary są zazwyczaj nabywane od innych przedsiębiorstw w celu dalszej ich odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Spotyka się jednak przedsiębiorstwa produkujące towary, które przekazywane są do własnych sklepów fabrycznych bądź też hurtowni.

Do towarów można zaliczyć:

 • wyroby obcej produkcji nabyte celem dalszej odsprzedaży,
 • obce towary nabyte celem dalszej odsprzedaży,
 • artykuły spożywcze nabyte celem dalszej odsprzedaży,
 • artykuły spożywcze nabyte celem przetworzenia na posiłki w stołówkach lub bufetach,
 • wyroby gotowe własnej produkcji przekazane do własnych punktów sprzedaży detalicznej lub gastronomicznej,
 • produkty rolne (zwierzęce lub roślinne),
 • runo leśne, będące przedmiotem skupu i przeznaczone do dalszej odsprzedaży,
 • grunty i nieruchomości przeznaczone do odsprzedaży,
 • prawa majątkowe nie stanowiące składników aktywów trwałych, nabyte celem dalszej odsprzedaży.

Wyżej wymienione towary można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

 • towary trwałe,
 • artykuły spożywcze,
 • inwentarz żywy.

Towary można również podzielić pod względem kryterium ich składowania i tak wyróżniamy:

 • towary w drodze,
 • towary w magazynie,
 • towary w przerobie handlowym,
 • towary w przerobie gastronomicznym.

Przerób handlowy to adaptacja towarów do dalszej odsprzedaży. Można wyróżnić m.in. następujące rodzaje przerobu handlowego: paczkowanie, rozlewanie, sortowanie czy np. palenie kawy.

Przerób gastronomiczny to wytwarzanie posiłków.