Rejestr wszystkich publicznych operacji

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wspólny rejestr wszystkich typów operacji dla Wikibooks. Możesz zawęzić liczbę wyników poprzez wybranie typu rejestru, nazwy użytkownika lub tytułu strony.

Rejestr operacji
 • 12:14, 12 lis 2022 ROBOSY dyskusja edycje przeniósł(-osła) stronę Wikibooks:BasicC/Obiekty GEM do BasicC/Obiekty GEM (rozszerzenie)
 • 12:10, 12 lis 2022 ROBOSY dyskusja edycje przeniósł(-osła) stronę BasicC/Przyciski GEM do Wikibooks:BasicC/Obiekty GEM (rozszerzenie)
 • 23:06, 11 lis 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Przyciski GEM (Utworzono nową stronę " Przyciski są podstawowym elementem menu GEM. Nie ma typowego menu w postaci belki i rozwijanych list, ale podobny efekt można uzyskać za pomocą przycisków wykorzystując możliwość ich ukrywania.")
 • 21:54, 11 lis 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Okno GEM (Utworzono nową stronę "===GEMAlert(x,y,txt,sel,odp,n)=== Wyświetla okno komunikatu, w pozycji x,y wypisuje napis txt, wyświetla przyciski zdefiniowane w łańcuchu odp, sel jest numerem domyślnie wybieranego przycisku (po wciśnięciu Enter).<br> Format odp: "znak|nazwa1|nazwa2|nazwa3...", gdzie nazwa1... to wyświetlane nazwy przycisków, których może być najwyżej 8. znak jest napisem, którego pierwszy znak będzie wyświetlony w kółku na górze okienka, znak będzie w kolorze…")
 • 20:17, 11 lis 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/BasicGEM (Utworzono nową stronę " GEM jest małą biblioteką obsługi podstawowych elementów graficznego interfejsu użytkownika jak przyciski, okna dialogowe, pola edycyjne, selektor plików. Nazwa jest skrótem od Graphics Entry Manager i nawiązuje do systemu operacyjnego GEM firmy Digital Research stosowanego m.in. w komputerach Atari ST.<br> Podstawowymi elementami GEM są przyciski i pola edycji, które z poziomu programisty są tymi samymi obiektami, opisanymi w zmiennej strukturalnej ty…")
 • 23:11, 10 wrz 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Pliki (Utworzono nową stronę "Standardowa obsługa plików może być kłopotliwa w niektórych systemach, np. Android, dlatego zaleca się stosowanie specjalnych komend opartych na SDL, które są odpowiednikami komend zdefiniowanych w Basic.h poprzedzonych przedrostkiem RW. Otwarty plik zostaje przypisany do zmiennej wskaźnikowej SDLRWops typu SDL_RWops. ==RWOpen(N,M)== Otwarcie pliku o nazwie N w trybie M. Wywołuje SDLRWops=SDL_RWFromFile(N,#M); ==RWClose== Zamyka plik. Wywołuje SDL_RWc…")
 • 00:19, 15 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Prymitywy (Utworzono nową stronę "===Draw(x1,y1,x2,y2)=== Rysuje linię z punktu x1,y1 do x2,y2. Wywołuje SDL_RenderDrawLine(SDLRenderer, x1, y1, x2, y2); ===Line(x,y,W,H)=== Rysuje linię z punktu x,y do x+W,y+H. Wywołuje SDL_RenderDrawLine(SDLRenderer, x, y, x+W, y+H); ===Lines(points,nrp)=== Rysuje linie łączącą punkty. points jest tablicą struktur typu SDL_Point, nrp jest ilością punktów. Wtwołuje SDL_RenderDrawLines(SDLRenderer,points,nrp); ===Plot(x,y)=== Rysuje punkt o współr…")
 • 23:21, 14 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Zdarzenia (Utworzono nową stronę "===GetEvents=== Komenda powoduje odczyt zdarzeń systemowych: * W zmiennej WindowEvent zapisuje nr ostatniego zdarzenia okiennego * Zmienna Quit otrzymuje wartość 1 jeśli program ma być zakończony, np. zamknięto okno * W zmiennej InKey zapisany zostaje kod SDL_Keycode ostatnio wciśniętego klawisza * W zmiennej STRING$ zapisywane są wprowadzone znaki jeśli wywołano StartTextInput * Uaktualniana jest tablica SDLKeyboardState wciśniętych klawiszy * Uaktua…")
 • 21:12, 14 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Obrazy (Utworzono nową stronę " W SDL obrazy występują w postaci tzw. powierzchni (surface) lub tekstury (texture). W Basic C powierzchnie prawie nie są stosowane, gdyż nie mają wspomagania sprzętowego, wiec zwykle obraz (Img) to tekstura - przypisany do zmiennej typu wskaźnik na SDL_Texture (nazwa zmiennej poprzedzona * w deklaracji).<br> Obraz do wyświetlenia tworzy się na projektorze (renderer) rysując np. punkty, linie lub wstawiając (kopiując) obrazy. Wyświetlenie na ekranie…")
 • 22:32, 13 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Okno (Utworzono nową stronę "===SDLOpen(flags)=== Komenda wykonuje następujące czynności: * Inicjuje SDL i wszystkie jego komponenty komendą SDL_Init, w razie niepowodzenia przerywa program z błędem 1. * Komendą SDL_CreateWindowAndRenderer otwiera okno i tworzy tzw. renderer, zwany dalej projektorem. Okno ma wymiary zdefiniowane stałymi WINDOWW i WINDOWH, domyślnie 640x400 pikseli. Parametr flags zawiera właściwości okna opisane poniżej. Wskaźnik na obiekt okna zawiera zmienna S…")
 • 17:25, 13 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/BasicSDL (Utworzono nową stronę "SDL jest wieloplatformową biblioteką C/C++ ułatwiającą m. in. korzystanie z grafiki, dźwięku, urządzeń, plików. Dzięki BasicC korzystanie z SDL jest jeszcze prostsze i wygodniejsze, daje też dodatkowe funkcje. <br> Dostępna jest dokumentacja i kurs SDL w języku polskim: https://eduinf.waw.pl/inf/prg/011_sdl2/index.php ==Instalacja SDL== Uwaga: jeśli chcemy, by programy działały również w starszych wersjach systemu Android raczej powinniśmy zai…")
 • 12:37, 13 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę Dyskusja:BasicC (Utworzono nową stronę "Dla purystow: obie formy - BasicC i Basic C sa dopuszczalne.")
 • 12:15, 13 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Napisy (Utworzono nową stronę " Nieuważne korzystanie ze standardowych napisów w C może powodować krytyczne błędy. BasicC oferuje funkcje operowania na łańcuchach w bezpieczniejszy sposób. <br> <code>#define STRLEN 256</code><br> Zdefiniowana jest stała STRLEN o domyślniej wartości 256 oznaczająca maksymalną długość napisów wraz ze znakiem końca '\0'. Nie mylić z funkcją strlen, która zwraca faktyczną długość łańcucha. <br> <code>typedef char STRING[STRLEN];</code><b…")
 • 10:01, 13 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Liczby losowe (Utworzono nową stronę " Do generowania liczb pseudo-losowych, które dalej zwane będą losowymi, wymagana jest biblioteka stdlib.h, jest ona domyślnie załączana w BasicC. Komenda Randomize wymaga biblioteki timeh.h, która nie jest domyślnie załączana. ===Rnd=== Definicja:<code>((float)rand()/RAND_MAX)</code> <br> Zwraca rzeczywistą liczbę losową z przedziału <0,1) ===Random(X)=== Definicja:<code>(rand()%(X))</code> <br> Zwraca całkowitą liczbę losową z przedziału <0,X…")
 • 09:31, 13 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Czytanie i pisanie do plików (Utworzono nową stronę "Nie zaimplementowano jeszcze specjalnych komend Basic do obsługi plików. Można stosować komendy C lub SDL.")
 • 09:27, 13 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Podstawowe procedury wejścia i wyjścia (Utworzono nową stronę " Do obsługi wejścia-wyjścia wymagana jest biblioteka stdio.h, która jest domyślnie załączana w BasicC. ===Input(S,I)=== Definicja:<code>{printf(#S" ");scanf("%LG",&VALUE);I=VALUE;}</code><br> Komenda najpierw wyświetla tekst S, który podajemy bez cudzysłowu, można go pominąć wpisując sam przecinek, za tekstem dodawana jest spacja. Następnie odczytywana jest liczba z klawiatury i zapisywana do zmiennej pomocniczej VALUE. Następnie wartość zmienn…")
 • 23:37, 12 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Komendy (Utworzono nową stronę "== Predefiniowane typy i zmienne == ===STRLEN=== Definicja: <code>#define STRLEN 256</code> <br> Stała domyślnie ustawiona na 256 oznaczająca maksymalną długość ciągów typu STRING wraz ze znakiem końca łańcucha '\0', więc długość tekstu nie powinna przekraczać STRLEN-1, co nie powinno się wydarzyć jeśli operujemy na łańcuchach za pomocą komend Basic. Wartość tą można zmienić np. poprzez wpisanie komendy <code>#define STRLEN L</code> prz…")
 • 17:16, 12 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Operatory (Utworzono nową stronę "== Przypisanie i porównanie == Stosuje się składnię C, czyli "=" dla przypisania, "==" dla równości, "!=" dla nierówności ("<>" jest niepoprawne). Po przypisaniu należy pamiętać o zakończeniu średnikiem. Alternatywnie można użyć komendy '''Let''', po której nie stosuje się średnika, jej opis jest w następnym rozdziale. == Operatory logiczne == Zdefiniowano następujące operatory logiczne (obok ich odpowiedniki w C): <code> AND && MOD % NOT !…")
 • 16:05, 12 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Podstawy (Utworzono nową stronę " BasicC jest biblioteką C ułatwiającą programowanie w tym języku, zawiera też obsługę SDL. Ogólnie składa się z plików nagłówkowych Basic.h i BasicSDL.h. Dodatkowy plik BASIC.h jest odpowiednikiem Basic.h, w którym komendy pisane są w całości dużymi literami. Niniejsza instrukcja będzie odnosić się do Basic.h, w której dużymi literami zapisuje się tylko początki poszczególnych członów komend, z wyjątkami, jak operatory, niektóre zmien…")
 • 15:54, 12 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC/Podstawy (Utworzono nową stronę " BasicC jest biblioteką C ułatwiającą programowanie w tym języku, zawiera też obsługę SDL. Ogólnie składa się z plików nagłówkowych Basic.h i BasicSDL.h. Dodatkowy plik BASIC.h jest odpowiednikiem Basic.h, w którym komendy pisane są w całości dużymi literami. Niniejsza instrukcja będzie odnosić się do Basic.h, w której dużymi literami zapisuje się tylko początki poszczególnych członów komend, z wyjątkami, jak operatory, niektóre zmie…")
 • 14:32, 12 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę BasicC (Utworzono nową stronę "{{Status|-1%|Programowanie}} Opis języka programowania Basic C - nakładki na język C umożliwiającej stosowanie składni zbliżonej do języka Basic, dzięki czemu programowanie jest prostsze, a kod bardziej przejrzysty. Ponadto zawiera dodatkowe funkcje, w tym obsługę biblioteki SDL - grafika, dźwięk, obsługa urządzeń. Ułatwia naukę programowania w C i SDL. == Spis treści == === Basic C === :Podstawowe wiadomości <br /><smal…")
 • 21:48, 11 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę Podstawowe instrukcje/Czym jest Basic C (Utworzono nową stronę "O Basicu")
 • 21:47, 11 mar 2022 ROBOSY dyskusja edycje utworzył(a) stronę Wikibooks:Brudnopis/ROBROSY/BASIC C (Utworzono nową stronę " Opis języka programowania Basic C - nakładki na język C umożliwiającej stosowanie składni zbliżonej do języka Basic, dzięki czemu programowanie jest prostsze, a kod bardziej przejrzysty. Ponadto zawiera dodatkowe funkcje, w tym obsługę biblioteki SDL - grafika, dźwięk, obsługa urządzeń. {{SpisTreści|Czym jest Basic C|Podstawowe instrukcje}}")
 • 21:00, 11 mar 2022 Konto użytkownika ROBOSY dyskusja edycje zostało utworzone