Przejdź do zawartości

Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Wyniki i dyskusja/Badanie kinetyki adsorpcji bakteriofaga φOS10 do gospodarza

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Badanie wykonano zgodnie z opisem przedstawionym w Podrozdziale 4.18. Uśrednione wartości adsorpcji w zależności od czasu prezentuje Tabela 11. Wyniki opracowane w programie Libre Office Calc (Podrozdział 3.10), podano w formie diagramu słupkowego przedstawionego na Rycinie 25.

Tabela 11. Zależność adsorpcji cząstek fagowych do komórek gospodarza od czasu. Trzy próby biologiczne, wynik uśredniony.
minuta Adsorpcja
dla próby średnia
1 I: 95,82% 95,31%
II: 95,82%
III: 94,30%
2,5 I: 96,58% 96,83%
II: 97,53%
III: 96,39%
5 I: 99,24% 99,18%
II: 98,69%
III: 99,62%
10 I: 98,90% 99,03%
II: 98,99%
III: 99,20%
15 I: 99,43% 99,19%
II: 99,05%
III: 99,09%
20 I: 99,64% 99,61%
II: 99,43%
III: 99,77%
25 I: 99,66% 99,46%
II: 99,22%
III: 99,51%
30 I: 99,73% 99,33%
II: 99,47%
III: 98,78%
Rycina 25. Wykres zależności odsetku zaadsorbowanych cząstek wirusowych od czasu. Wykres wykonany w oparciu o wartości uśrednione z Tabeli 11.

Analiza wyników nasuwa wniosek, iż adsorpcja bakteriofaga φOS10 jest bardzo wydajna – już po pierwszej minucie od zmieszania zawiesiny cząstek fagowych z mieszaniną szczepu wrażliwego zaadsorbowało się do komórek gospodarza ponad 95% cząstek fagowych. Dla porównania u bakteriofaga φAB2 wartość ta bywa znacznie mniejsza – osiągnięcie adsorpcji na poziomie 95% trwało w jego przypadku około 4 minut, zaś w ciągu pierwszej minuty adsorbowało mniej niż 75% cząstek infekcyjnych faga [Lin i in., 2010]. Tak duża wydajność adsorpcji pozwoliła pominąć odwirowywanie niezaadsorbowanych cząstek fagowych przy kolejnych pomiarach w późniejszym badaniu jednego etapu replikacji faga (Podrozdział 5.7).


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.