XML/Usługi sieciowe i XML

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< XML

Usługi sieciowe to systemy oprogramowania zaprojektowane do obsługi interoperacyjnej interakcji między maszynami za pośrednictwem sieci. XML jest powszechnym formatem reprezentacji danych w usługach sieciowych. Istnieją dwa główne typy usług sieciowych opartych na XML: SOAP i REST.

Usługi sieciowe oparte na XML (SOAP, REST)[edytuj]

SOAP (Simple Object Access Protocol) to protokół przesyłania wiadomości służący do wymiany ustrukturyzowanych informacji między usługami sieciowymi. Komunikaty SOAP są zwykle kodowane w formacie XML i mogą być przesyłane za pośrednictwem różnych protokołów, takich jak HTTP, SMTP lub FTP. SOAP zapewnia ustandaryzowany sposób definiowania operacji i parametrów usługi internetowej przy użyciu języka WSDL (Web Services Description Language).

REST (Representational State Transfer) to styl architektury internetowej, który wykorzystuje protokół HTTP do komunikacji między klientem a serwerem. Usługi internetowe RESTful używają formatu XML lub innych formatów, takich jak JSON (JavaScript Object Notation) do reprezentowania danych i zasobów, i zwykle używają metod HTTP GET, POST, PUT i DELETE do manipulowania danymi.

Reprezentowanie danych za pomocą XML w usługach sieciowych[edytuj]

XML jest powszechnym formatem reprezentacji danych w usługach internetowych, ponieważ jest powszechnie obsługiwany i zapewnia elastyczny sposób definiowania struktur danych. W usługach internetowych opartych na XML dane są zwykle reprezentowane przy użyciu schematu XML lub DTD (Definicja typu dokumentu) w celu zdefiniowania struktury danych.

Na przykład definicja schematu XML dla prostej usługi internetowej, która zwraca listę książek, może wyglądać następująco:

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="book" type="xs:string"/>
 <xs:element name="bookList">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element ref="book" maxOccurs="unbounded"/>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

Ten schemat definiuje element o nazwie „bookList”, który zawiera sekwencję elementów „book”, z których każdy ma wartość ciągu.

Konsumowanie i tworzenie usług internetowych opartych na XML[edytuj]

Aby skorzystać z usługi internetowej opartej na XML, można użyć narzędzia lub biblioteki obsługującej protokół SOAP lub REST, takiej jak Apache CXF, Spring Web Services lub Jersey. Narzędzia te zazwyczaj generują kod po stronie klienta na podstawie specyfikacji WSDL lub API usługi internetowej, umożliwiając łatwe wysyłanie żądań i otrzymywanie odpowiedzi w formacie XML.

Aby utworzyć usługę internetową opartą na XML, możesz użyć narzędzia lub frameworka obsługującego protokół SOAP lub REST, takiego jak Apache Axis, Spring Boot lub JAX-RS. Narzędzia te zazwyczaj umożliwiają definiowanie operacji i struktur danych usługi internetowej przy użyciu schematu XML lub innych formatów opartych na XML oraz generowanie kodu po stronie serwera w celu obsługi żądań i odpowiedzi.

Oto kilka podstawowych przykładów pracy z XML w usługach sieciowych. Istnieje wiele bardziej zaawansowanych funkcji i technik, które można poznać w miarę poznawania usług sieciowych i XML.