Przejdź do zawartości

Zatrudnianie osób głuchoniewidomych/FAQ

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

FAQ[edytuj]

 • czy zwykły pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, która pracuje na podstawie umowy o pracę nakładczą (chałupniczą)?
  • NIE, tylko zakłady pracy chronionej mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pracujących jako chałupnicy.
 • czy istnieje ustawowa definicja osoby niewidomej?
  • NIE, za osobę niewidomą uznaje się z reguły osoby posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem 04-O, zaś za osoby niedowidzące osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności z kodem 04-O.

Zobacz też: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania/kod-04---0/

 • czy osoba niewidoma może samodzielnie podpisać dokument bez udziału notariusza?
  • TAK, dzięki nowelizacji Kodeksu Cywilnego ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 40 poz. 222) uchylono artykuł 80 Kodeksu, który brzmiał: Jeżeli osoba nie mogąca czytać ma złożyć oświadczenie woli na piśmie, oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego.

Zobacz też: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/64883

 • czy osoba głuchoniewidoma może uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej i czy w tym celu powinna być zarejestrowana w urzędzie pracy?
  • osoba głuchoniewidoma może uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej (wtz) i nie musi (a wręcz nie powinna) być zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy. Warsztaty terapii zajęciowej są przeznaczone specjalnie dla osób, które są niezdolne do podjęcia pracy ze względu na swoją niepełnosprawność, np. intelektualną. Dopiero dzięki uczestnictwu w zajęciach na wtz i rehabilitacji będą miały możliwość nabycia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia; ucząc się np. wykonywania czynności życia codziennego, czy komunikacji z otoczeniem.

Podstawa prawna: Art. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

 • czy osoba, której upłynął termin ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, od dnia złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia a dniem uzyskaniem tego orzeczenia, jest traktowana jako osoba niepełnosprawna?
  • powinna być, ponieważ wniosek o wydanie nowego orzeczenia - co do zasady - można złożyć nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego orzeczenia, a w nowym orzeczeniu będzie wskazana data powstania niepełnosprawności, która powinna pokrywać się z datą podaną na poprzednim orzeczeniu oraz wskazywać na ciągłość istnienia niepełnosprawności, tym bardziej jeśli wnioskodawca otrzymał wyższy stopień niepełnosprawności.

Zobacz też: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania/wygasniecie-orzeczenia-o-stopniu/

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • ile wynosi czas pracy niewidomego masażysty?
  • czas pracy niewidomego masażysty zależy od miejsca zatrudnienia. Jeśli jest zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ), to jego czas pracy nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Sześciogodzinny czas pracy dotyczy bowiem wszystkich pracowników niewidomych, zatrudnionych w ZOZ-ach na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami. Do ZOZ-ów zalicza się m.in.: szpitale, zakłady lecznicze, sanatoria, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, ambulatoria, stacje pogotowia ratunkowego, zakłady rehabilitacji leczniczej. Natomiast jeśli niewidomy masażysta jest zatrudniony w innym zakładzie pracy, to jego czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Zobacz też: http://www.pzn.org.pl/porady/41-odpowiedzi-na-czesto-zadawane-pytania/156-gdzie-jest-uregulowane-ile-dziennie-lub-w-tygodniu-zgodnie-z-prawem-pracy-moze-przepracowac-masazysta?.html

Podstawa prawna: art. 32g ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • czy można być właścicielem gospodarstwa rolnego i pobierać rentę socjalną?
  • renta socjalna nie przysługuje osobie będącej właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego lub gruntów rolnych o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 hektarów przeliczeniowych. Zatem można pobierać rentę socjalną, jeśli posiada się gospodarstwo rolne lub udział w gospodarstwie rolnym, którego powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 5 hektarów przeliczeniowych, zgodnie z danymi wskazanymi na potrzeby podatku rolnego.

Zobacz też: http://www.pzn.org.pl/porady/41-odpowiedzi-na-czesto-zadawane-pytania/151-czy-osoba-pobierajaca-rente-socjalna-moze-byc-wlascicielem-gospodarstwa-rolnego-i-moze-nie-miec-zawieszonej-tej-renty?.html

Podstawa prawna: art. 7 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej oraz art. Art. 461 Kodeksu Cywilnego.

 • czy dziecko może być przewodnikiem osoby niewidomej?
  • TAK, jeśli ma ukończone 13 lat pod warunkiem, iż niewidomy posiada legitymację, stwierdzającą znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ze względu na uszkodzenie wzroku z symbolem przyczyny niepełnosprawności - "04-O".

Podstawa prawna: art. 1a ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz § 3 i 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • czy legitymacja Polskiego Związku Niewidomych uprawnia do ulg w przejazdach komunikacyjnych?
  • NIE, legitymacja PZN nie jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg w przejazdach komunikacyjnych. Wyjątkowo legitymacja PZN uprawnia do ulg w przejazdach komunikacyjnych tylko w tych miastach, w których regulaminy komunikacji miejskiej dopuszczają taką możliwość (jak np. w Lublinie).

Zobacz też: http://www.pzn.org.pl/porady/41-odpowiedzi-na-czesto-zadawane-pytania/147-dlaczego-konduktorzy-w-pociagach-pkp-nie-honoruja-legitymacji-bez-kodu-przyczyny-niepelnosprawnosci-04-o-lecz-wymuszaja-ten-kod--pomimo-posiadania-przy-sobie-oryginalu-orzeczenia-o-niepelnosprawnosci-jak-rowniez-legitymacji-pzn?.html

Podstawa prawna: ustawa z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • gdzie można się dowiedzieć, ile można "dorobić" do renty i emerytury?
  • aktualne kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów są podane na stronie internetowej ZUS: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52. Tam też wskazano najniższe kwoty rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent socjalnych.
 • czy osoba niepełnosprawna musi zostać sama na sali, gdy sędzia zarządzi odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, wypraszając towarzyszące jej osoby (członków rodziny, przewodnika itp.)?
  • NIE, wówczas może zgłosić sędziemu, iż jedna lub dwie z towarzyszących jej osób zostaną na sali w charakterze osób zaufania, zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Co więcej, prawo do żądania obecności osób zaufania dotyczy wszystkich spraw a nie tylko spraw rozwodowych. Skoro strona ma prawo do żądania obecności osób zaufania na posiedzeniu niejawnym lub odbywanym przy drzwiach zamkniętych, to tym bardziej może żądać od sędziego, aby zezwolił na ich obecność w trakcie rozprawy publicznej. Pamiętać należy także o tym, że ogłoszenie każdego orzeczenia powinno następować publicznie, nawet jeśli postępowanie było prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Oznacza to, że na ogłoszeniu wyroku w sali rozpraw mają prawo być obecne wszystkie osoby wyproszone przez sędziego na czas prowadzenia postępowania za zamkniętymi drzwiami.

Podstawa prawna: Art. 154. § 1. Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali: strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony. § 2. Ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie.

 • czy rodzice dziecka niepełnosprawnego mają jeszcze możliwość przejścia na tzw. "emeryturę na dziecko niepełnosprawne"?
  • TAK, przepisy przyznające taką możliwość co prawda już nie obowiązują, ale jeśli rodzic na rok 1998 posiadał dziecko niepełnosprawne i jednocześnie 20 - letni staż pracy, to zachowuje prawo do przejścia na "emeryturę na dziecko niepełnosprawne".
 • jak wygląda procedura składania sprawozdań z opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które jest ubezwłasnowolnione?
  • procedura powyższa jest dość prosta: sąd rejonowy (działając jako sąd opiekuńczy) raz do roku przesyła z urzędu rodzicom (jednocześnie opiekunom osoby ubezwłasnowolnionej) formularz, który należy wypełnić i w podanym terminie odesłać do sądu, nie zapominając o podaniu sygnatury sprawy.
 • czy symbole niepełnosprawności z rozporządzenia z 2002 r. ws. orzekania o niepełnosprawności pokrywają się z symbolami określonymi w rozporządzeniu z 2003 r.?
  • NIE ZAWSZE, ponieważ ustawodawca zawyżył standardy, pozbawiając część osób niepełnosprawnych prawa do ustalenia stopnia niepełnosprawności. Wystarczy spojrzeć na poniższe zestawienie:

Rozporządzenie z 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2002, Nr 66, Poz. 604):
§ 26. Stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany lub lekki ustala się, uwzględniając:
1)  wystąpienie naruszenia sprawności organizmu i zakres tego naruszenia spowodowany przez:
a) wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii, prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,
b) wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne, znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia ambulatoryjnego i okresowo leczenia szpitalnego,
c) upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
d) psychozy i zespoły psychotyczne,
e) zespół autystyczny,
f) padaczkę z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
g) nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od ukończenia leczenia,
h) wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
i) głuchoniemotę, głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.


Rozporządzenie z 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2003, Nr 139, Poz. 1328):
§ 32. ust. 2. Symbol przyczyny niepełnosprawności, (...) oznacza się następująco:
1)   01-U - upośledzenie umysłowe;
2)   02-P - choroby psychiczne;
3)   03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
4)   04-O - choroby narządu wzroku;
5)   05-R - upośledzenie narządu ruchu;
6)   06-E - epilepsja;
7)   07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
8)   08-T - choroby układu pokarmowego;
9)   09-M - choroby układu moczowo-płciowego;
10)  10-N - choroby neurologiczne;
11)  11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.
12) 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.


Powrót do spisu treści