Zatrudnianie osób głuchoniewidomych/Staż zawodowy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Staż zawodowy[edytuj]

Staż zawodowy - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy, Starosta może skierować osobę niepełnosprawną poszukującą pracy do odbycia u pracodawcy stażu przez okres nie przekraczający 12 miesięcy. Warunkiem skierowania osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy do odbycia stażu jest brak doświadczenia zawodowego w miejscu pracy.

Na staż może zostać skierowana osoba:

 • niepełnosprawna poszukująca pracy, która nie ukończyła 25 roku życia,
 • niepełnosprawna poszukująca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, która nie ukończyła 27 roku życia.

Pracodawca organizujący staż składa do właściwego starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, zawierający w szczególności:

 • dane pracodawcy,
 • liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których osoba niepełnosprawna poszukująca pracy będzie odbywała staż,
 • imię i nazwisko, stanowisko oraz wykształcenie opiekuna stażysty,
 • proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące,
 • opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu, w tym nazwa zawodu, zgodnie z klasyfikacja zawodów i specjalności, nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych,
 • wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu.

Starosta w terminie miesiąca od otrzymania wniosku pracodawcy informuje go o sposobie rozpatrzenia wniosku. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Program stażu określa w szczególności:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
 • zakres zadań wykonywanych przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy,
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy sprawuje starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji stażu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Starosta wydaje też osobie niepełnosprawnej poszukującej pracy zaświadczenie o odbyciu stażu.

Osobie niepełnosprawnej, poszukującej pracy w okresie odbywania stażu, przysługuje stypendium w wysokości zasiłku podstawowego dla osób bezrobotnych. Na wniosek osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy odbywającej staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

UWAGA! Jeżeli osoba niepełnosprawna poszukująca pracy nie ukończy stażu z własnej winy, zobowiązana jest do zwrotu kosztów stażu (chyba, że powodem nieukończenia było podjęcie zatrudnienia).

Starając się o organizację i skierowanie na staż należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o skierowanie na staż wniosek o organizację stażu oraz kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i nie pozostającej w zatrudnieniu,
 • kopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu ze środków PFRON,
 • inne dokumenty wymagane w uzasadnionych przypadkach (np. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Powrót do spisu treści