Przejdź do zawartości

Zatrudnianie osób głuchoniewidomych/Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy[edytuj]

Pracodawca, który, przez okres co najmniej 36 miesięcy (3 lat) zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako bezrobotna albo poszukująca pracy – niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON – za pośrednictwem miejskiego lub powiatowego urzędu pracy – zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Zwrotowi mogą podlegać jedynie takie koszty, które zostały poniesione w związku z wyposażeniem danego stanowiska pracy. Nie są więc uznawane wydatki związane, np. z zakupem lokalu, czy środka transportu.

Refundacja obejmuje tylko udokumentowane (fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty) koszty zakupu urządzeń, które stanowią wyposażenie miejsca pracy pracownika niepełnosprawnego.

Maksymalna kwota refundacji wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W 2009 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3102,96 zł; czyli maksymalna kwota refundacji to 46 544,44 zł. Aktualne dane na ten temat wysokości przeciętnego wynagrodzenia można sprawdzić na stronach ZUS:

Na pracodawcy, który będzie – po otrzymaniu dofinansowania – zatrudniać niepełnosprawnego krócej niż 36 miesięcy i w jego miejsce nie zatrudni kolejnej osoby niepełnosprawnej ciąży obowiązek zwrotu otrzymanych kwot. Za każdy brakujący miesiąc do upływu 3-letniego okresu zatrudnienia pracownika musiałby wówczas zwrócić proporcjonalnie 1/36 otrzymanego wsparcia; jednakże nie mniej niż 1/6 ogólnej kwoty refundacji.

Warunkiem uzyskania refundacji jest otrzymanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na danym stanowisku. Refundacja następuje na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę ze starostą lub prezydentem miasta. Zaś refundacji nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem tej umowy.

Pracodawca powinien ponieść koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy – zgodnie z uzgodnioną w umowie kwotą – w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy.

Sprawami zwrotu kosztów wyposażenia zajmują się miejskie i powiatowe urzędy pracy, ponieważ organem właściwym jest starosta lub prezydent miasta. Szczegółowe kwestie refundacji regulowane są więc w regulaminach i innych dokumentach urzędów pracy, np.:

W związku z realizacją umowy należy przedłożyć m.in. wniosek o przyznanie refundacji (Wn-W), kopię umowy o pracę z osobą niepełnosprawną, jej orzeczenie o niepełnosprawności, zestawienie poniesionych kosztów oraz kopie faktur.

UWAGA: faktury muszą zostać wystawione po dniu podpisania umowy.

Istnieje również możliwość sfinansowania, w ramach refundacji, zakupu sprzętu lub urządzeń używanych, pod warunkiem, że ich cena jednostkowa będzie wyższa od tysiąca złotych. W takim wypadku należy dołączyć do faktury dokument potwierdzający, iż wartość rynkowa nowego sprzętu o analogicznych lub identycznych parametrach jest wyższa (np. katalog producenta, oferta hurtowni) oraz dowód opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych,

Ewentualne spory między organem administracji samorządowej a pracodawcą rozstrzygają sądy właściwe ze względu na siedzibę urzędu pracy.

Podstawa prawna:

  • Art. 26e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Powrót do spisu treści