Zatrudnianie osób głuchoniewidomych/Zwrot dodatkowych kosztów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Zwrot dodatkowych kosztów[edytuj]

Podobna procedura, jak w przypadku zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy, obowiązuje w przypadku zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku zwrotowi mogą podlegać jedynie takie koszty, których pracodawca nie musiałby ponieść, gdyby zamiast osoby niepełnosprawnej zatrudnił zwykłego pracownika.

Mogą być to np. koszty adaptacji pomieszczeń (w tym zakup materiałów budowlanych i wykonanie robót budowlanych), adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania, czy badań przeprowadzonych przez służby medycyny pracy. Dlatego też można ubiegać się o zwrot kosztów zainstalowania specjalnych programów komputerowych dla osób głuchoniewidomych, lup powiększających, zainstalowania podjazdu dla wózków, jeśli ułatwi to pracę niepełnosprawnemu pracownikowi. Nie można jednak uzyskać zwrotu kosztów, np. zakupu biurka, pomalowania ścian, gdyż takie koszta i tak należałoby ponieść w przypadku zatrudnienia osoby pełnosprawnej.

Maksymalna wysokość refundacji nie może przekraczać 20 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia, czyli 62 059, 92 zł w przeliczeniu na jedno utworzone stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Wyjątek: kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych przez służby medycyny pracy nie może przekraczać 15 % kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ubiegając się o refundację należy wykazać się tytułem prawnym do lokalu, który ma zostać zaadaptowany na potrzeby niepełnosprawnych pracowników.

Podstawa prawna:

  • Art. 26 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Powrót do spisu treści