Przejdź do zawartości

Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/1

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
[...]
przebieg cyklu infekcyjnego jest uniwersalny dla wszystkich bakteriofagów – taka forma cyklu infekcyjnego zwie się „cyklem litycznym”, bo jej efektem końcowym jest liza komórki gospodarza. Jednakże w przypadku bardzo wielu bakteriofagów wytworzenie cząstek potomnych może być znacząco odsunięte w czasie w stosunku do momentu zainfekowania gospodarza. W tym okresie ich genomy pozostają w zakażonych komórkach jako formy latentne. W stanie utajenia ekspresja informacji genetycznej faga jest ograniczona tylko do genów, których produkty są odpowiedzialne za utrzymanie tego stanu (lizogenii). Genom faga w stanie latentnym może być wbudowany w bakteryjny chromosom albo pozostawać w cytoplazmie w formie episomu zdolnego do autonomicznej replikacji – zwanego profagiem plazmidopodobnym (ang. plasmid-like prophage). Analogicznie do plazmidów profagi plazmidopodobne mogą przyjmować formę kolistą (np. fag P1) bądź liniową (np. fag xhp1). W cyklu lizogennym nie powstają cząstki potomne, ani nie dochodzi do lizy komórki. Bakteriofagi, zdolne do wejścia w cykl lizogenny nazywa się fagami lizogennymi lub fagami łagodnymi; zaś bakteriofagi niezdolne do tego nazywa się fagami wirulentnymi lub fagami zjadliwymi.

Zadanie 1 (0-1)
Zaznacz skutek ostatniego etapu cyklu litycznego.

A. wyciek cytoplazmy do środowiska
B. replikacja genomu bakteriofaga
C. wbudowanie genomu faga do chromosomu bakteryjnego
D. składanie cząstek potomnych bakteriofaga
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


XII. Wirusy, wiroidy, priony.

1. Wirusy – pasożyty molekularne. Uczeń:
4) porównuje cykle infekcyjne wirusów (lityczny i lizogeniczny);
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe podanie ostatniego etapu cyklu litycznego
0 p. – za nieprawidłowe podanie ostatniego etapu cyklu litycznego albo za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania A. wyciek cytoplazmy do środowiska
Uwagi