Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/12

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 12
Na poniższym schemacie przedstawiono budowę nasienia rośliny okrytozalążkowej.

Zadanie 12.1 (0-1)
Przyporządkuj poniżej wymienionym nazwom litery odpowiadające elementom z przedstawionego schematu.

...... bielmo
...... zarodek
...... łupina nasienna
...... liścień
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


IX. Różnorodność roślin.

5. Rozmnażanie i rozprzestrzenianie się roślin. Uczeń:
6) opisuje proces zapłodnienia i powstawania nasion u roślin nasiennych oraz owoców u okrytonasiennych;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe przyporządkowanie wszystkich oznaczeń literowych
0 p. – za nie w pełni prawidłowe przyporządkowanie wszystkich oznaczeń literowych, za niepełną odpowiedź, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania B. bielmo
D. zarodek
A. łupina nasienna
C. liścień
Uwagi