Przejdź do zawartości

Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/IX

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
IX. Różnorodność roślin
»
VIII. Protisty X. Różnorodność zwierząt
IX. Różnorodność roślin.
1. Rośliny pierwotnie wodne.
Uczeń:
1) rozróżnia zielenice, krasnorosty i glaukocystofity;
Zadania realizujące ten punkt
2) przedstawia znaczenie krasnorostów i zielenic w przyrodzie i dla człowieka.
Zadania realizujące ten punkt
2. Rośliny lądowe i wtórnie wodne.
Uczeń:
1) określa różnice między warunkami życia w wodzie i na lądzie;
Zadania realizujące ten punkt
2) przedstawia na przykładzie rodzimych gatunków cechy charakterystyczne mchów, widłakowych, skrzypowych, paprociowych i nasiennych oraz na podstawie tych cech identyfikuje organizm jako przedstawiciela jednej z tych grup;
Zadania realizujące ten punkt
3) rozpoznaje tkanki roślinne na preparacie mikroskopowym (w tym wykonanym samodzielnie), na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;
Zadania realizujące ten punkt
4) przedstawia znaczenie połączeń międzykomórkowych w tkankach roślinnych;
Zadania realizujące ten punkt
5) wykazuje związek budowy morfologicznej i anatomicznej (pierwotnej i wtórnej) organów wegetatywnych roślin z pełnionymi przez nie funkcjami;
Zadania realizujące ten punkt
6) przedstawia cechy budowy roślin, które umożliwiły im zasiedlenie środowisk lądowych;
Zadania realizujące ten punkt
7) uzasadnia, że modyfikacje organów wegetatywnych roślin są adaptacją do różnych warunków środowiska i pełnionych funkcji;
Zadania realizujące ten punkt
8) rozróżnia rośliny jednoliścienne i dwuliścienne, wskazując ich charakterystyczne cechy;
Zadania realizujące ten punkt
9) przedstawia znaczenie roślin dla człowieka.
Zadania realizujące ten punkt
3. Gospodarka wodna i odżywianie mineralne roślin.
Uczeń:
1) wyjaśnia mechanizmy pobierania oraz transportu wody i soli mineralnych;
Zadania realizujące ten punkt
2) planuje i przeprowadza obserwację pozwalającą na identyfikację tkanki przewodzącej wodę w roślinie; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące występowanie płaczu roślin;
Zadania realizujące ten punkt
3) wykazuje związek zmian potencjału osmotycznego i potencjału wody z otwieraniem i zamykaniem szparek; planuje i przeprowadza doświadczenie porównujące zagęszczenie (mniejsze, większe) i rozmieszczenie (górna, dolna strona blaszki liściowej) aparatów szparkowych u roślin różnych siedlisk;
Zadania realizujące ten punkt
4) wykazuje wpływ czynników zewnętrznych (temperatura, światło, wilgotność, ruchy powietrza) na bilans wodny roślin; planuje i przeprowadza doświadczenie określające wpływ czynników zewnętrznych na intensywność transpiracji; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące występowanie gutacji;
Zadania realizujące ten punkt
5) opisuje wpływ suszy fizjologicznej na bilans wodny rośliny; planuje i przeprowadza doświadczenie określające wpływ stężenia roztworu glebowego na pobieranie wody przez rośliny;
Zadania realizujące ten punkt
6) podaje dostępne dla roślin formy wybranych makroelementów (N, S);
Zadania realizujące ten punkt
7) przedstawia znaczenie wybranych makro- i mikroelementów (N, S, Mg, K, P, Ca, Fe) dla roślin.
Zadania realizujące ten punkt
4. Odżywianie się roślin.
Uczeń:
1) określa drogi, jakimi do liści docierają substraty fotosyntezy;
Zadania realizujące ten punkt
2) określa drogi, jakimi transportowane są produkty fotosyntezy;
Zadania realizujące ten punkt
3) przedstawia adaptacje w budowie anatomicznej roślin do wymiany gazowej;
Zadania realizujące ten punkt
4) przedstawia adaptacje anatomiczne i fizjologiczne roślin typu C4 i CAM do przeprowadzania fotosyntezy w określonych warunkach środowiska;
Zadania realizujące ten punkt
5) analizuje wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na przebieg procesu fotosyntezy; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ temperatury, natężenia światła i zawartości dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy;
Zadania realizujące ten punkt
6) przedstawia udział innych organizmów (bakterie glebowe i symbiotyczne, grzyby) w pozyskiwaniu pokarmu przez rośliny.
Zadania realizujące ten punkt
5. Rozmnażanie i rozprzestrzenianie się roślin.
Uczeń:
1) wykazuje, porównując na podstawie schematów, przemianę pokoleń mchów, paprociowych, widłakowych, skrzypowych, nagonasiennych i okrytonasiennych, stopniową redukcję gametofitu;
Zadania realizujące ten punkt
2) przedstawia sposoby bezpłciowego rozmnażania się roślin;
Zadania realizujące ten punkt
3) przedstawia budowę kwiatów roślin nasiennych;
Zadania realizujące ten punkt
4) wykazuje związek budowy kwiatu roślin okrytonasiennych ze sposobem ich zapylania;
Zadania realizujące ten punkt
5) opisuje sposób powstawania gametofitów roślin nasiennych;
Zadania realizujące ten punkt
6) opisuje proces zapłodnienia i powstawania nasion u roślin nasiennych oraz owoców u okrytonasiennych;
Zadania realizujące ten punkt
7) wykazuje związek budowy owocu ze sposobem rozprzestrzeniania się roślin okrytonasiennych.
Zadania realizujące ten punkt
6. Wzrost i rozwój roślin.
Uczeń:
1) przedstawia budowę nasiona i rozróżnia nasiona bielmowe, bezbielmowe i obielmowe;
Zadania realizujące ten punkt
2) przedstawia wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na proces kiełkowania nasion; planuje i przeprowadza doświadczenie określające wpływ wybranych czynników (woda, temperatura, światło, dostęp do tlenu) na proces kiełkowania nasion;
Zadania realizujące ten punkt
3) planuje i przeprowadza obserwacje różnych typów kiełkowania nasion (epigeiczne i hypogeiczne) i wykazuje różnice między nimi;
Zadania realizujące ten punkt
4) planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę liścieni we wzroście i rozwoju siewki rośliny;
Zadania realizujące ten punkt
5) określa rolę auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego i etylenu w procesach wzrostu i rozwoju roślin; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ etylenu na proces dojrzewania owoców;
Zadania realizujące ten punkt
6) wykazuje związek procesu zakwitania roślin okrytonasiennych z fotoperiodem i temperaturą.
Zadania realizujące ten punkt
7. Reakcja na bodźce.
Uczeń:
1) przedstawia nastie i tropizmy jako reakcje roślin na bodźce (światło, temperatura, grawitacja, bodźce mechaniczne i chemiczne); planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice fototropizmu korzenia i pędu; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice geotropizmu korzenia i pędu; planuje i przeprowadza obserwację termonastii wybranych roślin;
Zadania realizujące ten punkt
2) przedstawia rolę auksyn w ruchach wzrostowych roślin; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę stożka wzrostu w dominacji wierzchołkowej u roślin.
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących dział Różnorodność roślin: