Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/13

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 13
Poniżej przedstawiono ilustrację. Wykonaj polecenia, które znajdują się pod schematem.

Zadanie 13.1 (0-1)
Nad strzałkami napisz nazwy zachodzących tu procesów

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


II. Komórka. Uczeń:

9. przedstawia argumenty przemawiające za endosymbiotycznym pochodzeniem mitochondriów i chloroplastów;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe podpisanie obu strzałek
0 p. – za nieprawidłowe przynajmniej jednej strzałki, podpisanie właściwymi nazwami, ale w odwrotnej kolejności, za niepełną odpowiedź, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania (strzałka po lewej stronie schematu) fagocytoza
(strzałka po prawej stronie schematu) endosymbioza
Uwagi


Zadanie 13.2 (0-2)
Wyjaśnij, dlaczego współczesne chloroplasty mają dwie błony białkowo-lipidowe.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia. Uczeń:

2. wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


II. Komórka. Uczeń:

9. przedstawia argumenty przemawiające za endosymbiotycznym pochodzeniem mitochondriów i chloroplastów;
Zasady oceniania
2 p. – za odpowiedź oddającą istotę procesu endosymbiozy pierwotnej wraz z podaniem nazwy „endosymbioza”
1 p. – za odpowiedź oddającą istotę procesu endosymbiozy pierwotnej lecz bez podania nazwy „endosymbioza”, lub za odpowiedź nieoddającą istoty procesu endosymbiozy pierwotnej lecz z podaniem nazwy „endosymbioza”
0 p. – za odpowiedź nieoddającą istoty procesu endosymbiozy pierwotnej ani nie zawierającą nazwy „endosymbioza”, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania Chloroplasty powstały na drodze endosymbiozy, na drodze fagocytozy komórki sinicy przez heterotroficznego przodka roślin, lecz bez ostatecznego strawienia tejże sinicy. Jedna błona białkowo-lipidowa w chloroplaście pochodzi od sfagocytowanej komórki sinicy, druga zaś pochodzi od pęcherzyka fagocytarnego komórki fagocytującej.
Uwagi