Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/17

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 17
Na poniższym rysunku przedstawiono budowę mózgu pewnego kręgowca.
Zadanie 17.1 (0-1)
Dopasuj podane wyrażenia do odpowiadających im części mózgu.
Śródmózgowie, kresomózgowie, rdzeń przedłużony, międzymózgowie, móżdżek

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


XI. Funkcjonowanie zwierząt.

2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
6) Regulacja nerwowa. Uczeń:
g) przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów człowieka,
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe podpisanie wszystkich części mózgu
0 p. – za nieprawidłowe podpisanie przynajmniej jednej z części mózgu, niepodpisanie przynajmniej jednej z części mózgu, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania
Uwagi
Zadanie 17.2 (0-2)
Podaj nazwę grupy kręgowców, o budowie mózgu przedstawionej na schemacie. Odpowiedź uzasadnij.
Śródmózgowie, kresomózgowie, rdzeń przedłużony, międzymózgowie, móżdżek

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


X. Różnorodność zwierząt. Uczeń:

4. wymienia cechy pozwalające na rozróżnienie bezczaszkowców i kręgowców, a w ich obrębie krągłoustych, ryb, płazów, gadów, ssaków i ptaków; na podstawie tych cech identyfikuje organizm jako przedstawiciela jednej z tych grup.
Zasady oceniania
2 p. – za prawidłowe podanie nazwy grupy kręgowców i prawidłowe uzasadnienie odpowiedzi
1 p. – za prawidłowe podanie nazwy grupy kręgowców i nieprawidłowe uzasadnienie odpowiedzi lub brak uzasadnienia
0 p. – za nieprawidłowe podanie nazwy grupy kręgowców lub za brak odpowiedzi niezależnie od podania lub niepodania uzasadnienia
Przykładowe rozwiązania Jest to mózg ptaka, ponieważ w mózgowiu występuje silnie rozwinięty móżdżek, co jest związane z umiejętnością lotu. Dodatkowo kresomózgowie jest zdecydowanie lepiej rozwinięte niż u gadów.
Uwagi