Kategoria:Książka:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/X

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
X. Różnorodność zwierząt
»
IX. Różnorodność roślin XI. Funkcjonowanie zwierząt
Odniesienie do podstawy programowej:
X. Różnorodność zwierząt. Uczeń:
  1. rozróżnia zwierzęta tkankowe i beztkankowe, dwuwarstwowe i trójwarstwowe, pierwouste i wtórouste; bezżuchwowce i żuchwowce; owodniowce i bezowodniowce; łożyskowe i bezłożyskowe; skrzelodyszne i płucodyszne; zmiennocieplne i stałocieplne; na podstawie drzewa filogenetycznego wykazuje pokrewieństwo między grupami zwierząt;
Zadania realizujące ten punkt
  2. wykazuje związek trybu życia zwierząt z symetrią ich ciała (promienista i dwuboczna);
Zadania realizujące ten punkt
  3. wymienia cechy pozwalające na rozróżnienie gąbek, parzydełkowców, płazińców, wrotków, nicieni, pierścienic, mięczaków, stawonogów (skorupiaków, pajęczaków, wijów i owadów) i szkarłupni;
Zadania realizujące ten punkt
  4. wymienia cechy pozwalające na rozróżnienie bezczaszkowców i kręgowców, a w ich obrębie krągłoustych, ryb, płazów, gadów, ssaków i ptaków; na podstawie tych cech identyfikuje organizm jako przedstawiciela jednej z tych grup.
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących dział Różnorodność zwierząt: