Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/25

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 25 (0-1)
Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące roślin są prawdziwe, czy fałszywe, zaznacz P- jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest fałszywe.

Stwierdzenie Prawda/Fałsz
Gametofity i sporofity płonników zawierają związki przewodzące zbudowane z hydroidów i leptoidów. P F
Potencjał osmotyczny przyjmuje wartości dodatnie, które są różne od ciśnienia osmotycznego. P F
Jednoliścieniowy zarodek to charakterystyczna cecha roślin dwuliściennych okrytozalążkowych. P F
U roślin nasiennych występuje przemiana pokoleń, w której dominujący jest sporofit. P F
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


IX. Różnorodność roślin.

2. Rośliny lądowe i wtórnie wodne. Uczeń:
8) rozróżnia rośliny jednoliścienne i dwuliścienne, wskazując ich charakterystyczne cechy;
Zasady oceniania
1 p. – za zaznaczenie wszystkich prawidłowych ocen prawdziwości stwierdzeń
0 p. – za zaznaczenie przynajmniej jednej nieprawidłowej oceny prawdziwości stwierdzeń, nie zaznaczenie wszystkich ocen prawdziwości stwierdzeń lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania 1.P
2.F
3.F
4.P
Uwagi