Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/26

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 26
Na poniższych zdjęciach przedstawiono etapy podziału komórkowego w losowej kolejności oznaczone literami od A do D.

Zadanie 26.1 (0-1)
Do każdej z liter przyporządkuj prawidłową nazwę etapu podziału komórkowego spośród nazw wymienionych poniżej.

metafaza, profaza, telofaza, anafaza

A. ..............
B. ..............
C. ..............
D. ..............
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


IV. Podziały komórkowe. Uczeń:

5. rozpoznaje (na preparacie mikroskopowym, na schemacie, rysunku, mikrofotografii) poszczególne etapy mitozy i mejozy;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe przypisanie wszystkich 4 nazw etapów podziału komórkowego do liter odpowiadającym zdjęciom na schemacie
0 p. – za nieprawidłowe przypisanie przynajmniej 1 spośród 4 nazw etapów podziału komórkowego do liter odpowiadającym zdjęciom na schemacie, za nie wypełnienie przynajmniej 1 z wykropkowanych pól albo za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania A. profaza
B. telofaza
C. anafaza
D. metafaza
Uwagi


Zadanie 26.2 (0-1)
Uporządkuj etapy podziału komórkowego przyporządkowując kolejnym cyfrom od 1 do 4 litery reprezentujące poszczególne etapy przedstawione na zdjęciach.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


IV. Podziały komórkowe. Uczeń:

5. rozpoznaje (na preparacie mikroskopowym, na schemacie, rysunku, mikrofotografii) poszczególne etapy mitozy i mejozy;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe przypisanie wszystkich 4 liter reprezentujących poszczególne etapy podziału komórkowego do kolejnych cyfr oznaczających kolejność tych etapów
0 p. – za nieprawidłowe przypisanie przynajmniej 1 litery spośród 4 liter reprezentujących poszczególne etapy podziału komórkowego do kolejnych cyfr oznaczających kolejność tych etapów za nie wypełnienie przynajmniej 1 z wykropkowanych pól albo za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania 1. A
2. D
3. C
4. B
Uwagi