Śpiewnik/Krakowianka i kat/Muzyka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Wersja z 1883 (lubelskie)[edytuj]


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Zaszumiała dąbrowa"
  poet = "Słowa: autor nieznany (pieśń ludowa)"
  composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
  tagline = ""
}

\score {
 \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
  \relative g' {
   \time 2/4
   \tempo 4=100
   \autoBeamOff
   
   g8 a b g | 
   c4 \afterGrace d4( { b8) } |
   c2 \fermata | 

   b8 c d b |
   c4 \afterGrace a4( { b8) } |
   g2 \fermata |

   c4 b8 d |
   c4 g |
   a8 b c a |
   g4 e |

   g8 a b g |
   c4 a |
   g2 \fermata \bar "|."
  }
 }
  \addlyrics {
   Za -- szu -- mia -- ła dą -- bro -- wa,
   za -- szu -- mia -- ła zie -- lo -- na,
   tam gdzie cho -- dzi -- ła śli -- czna Kra -- ko -- wia -- na,
   a król o niéj nie wie -- dział.   
  }
  \layout{}
}
\score {
 \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
  \relative g' {
   \time 2/4
   \tempo 4=100
   \autoBeamOff
   
   g8 a b g | 
   c4 %\afterGrace d4( { b8) } |
   d8.( b16) |
   c2 \fermata | 

   b8 c d b |
   c4 %\afterGrace a4( { b8) } |
   a8.( b16) |
   g2 \fermata |

   c4 b8 d |
   c4 g |
   a8 b c a |
   g4 e |

   g8 a b g |
   c4 a |
   g2 \fermata \bar "|."
  }
 }
  \midi{}
}

Źródło: Oskar Kolberg, Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. 16, Lubelskie. Cz. 1, Kraków: z pomocą Akademii Umiejętności, 1883, s. 293 (pieśń 478).

Wersja z 1887 (Mazowsze)[edytuj]


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Hej pod borem borecek"
  poet = "Słowa: autor nieznany (pieśń ludowa)"
  composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
  tagline = ""
}


melodia = \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
  \relative g' {
   \key f \major
   \time 2/4
   \tempo 4=100
   \autoBeamOff

   << { c8[ c] } \\ { \autoBeamOff f,8 a } >> c a |
   c4 e |
   f2 |
   
   e8 f g a |
   f[ e] d4 |
   c2 |
   \repeat volta 2 {
   
   f4 c |
   d4. g,8 |
   bes d c bes |
   a[ g] f4 |

   c'8 c c d |
   bes[ a] g4 |
   f2 |
   }
  }
 }

\score {
 \melodia
 \addlyrics {
Hej pod bo -- rem bo -- re -- cek,
Sto -- i ta -- mój dwo -- re -- cek,
Cho -- dzi ta -- mój śli -- cna Ta -- ta -- ró -- wna,
Chtó -- ra wi -- nom se -- nku -- je.
 }
 \layout{}
}
\score {
 \unfoldRepeats
 \melodia
 \midi{}
}

Źródło: Oskar Kolberg, Mazowsze : obraz etnograficzny. T. 3, Mazowsze leśne, Kraków: Zapomoga Kasy im. J. Mianowskiego, 1887, s. 285 (pieśń 408).

Wersja z 1933[edytuj]


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Za górami sadeczek"
  poet = "Słowa: autor nieznany (pieśń ludowa)"
  composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
  tagline = ""
}

% cis fis gis

\score {
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
  \relative g' {
   \key a \major
   \time 3/4
   \tempo 4=120
   \autoBeamOff

   a4 cis \tuplet 3/2 { e4 a,8 } |
   gis8 e e2 |
   
   gis8 b d4. b8 |
   \tuplet 3/2 { a4 cis8 } cis4 r \bar "||"
   
   e,8. d16 cis8 e a cis |
   e,8. d16 cis8 e a cis |
   b8 b d4. b8 |
   a gis a4 r \bar "|." 
  }
 }
\addlyrics {
Za gó -- ra -- mi sa -- de -- czek,
A w_sa -- de -- czku do -- me -- czek,
Śli -- czna kra -- ko -- wia -- nka w_do -- me -- czku tym sto -- i,
Ni -- cze -- go się nie bo -- i.
}
  \layout{}
  \midi{}
}

Źródło: Jadwiga Turowiczówna, Inscenizowane pieśni ludowe, Warszawa: nakładem tygodnika „Wiarus”, 1933, s. 21 (s. 29 w pliku PDF).