Angielski/Czasy/Present perfect

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

PRESENT PERFECT[edytuj]

Budowa[edytuj]

Zdania twierdzące[edytuj]

Zdania w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą czasownika have/has i trzeciej formy czasownika.

Trzecią formę czasowników regularnych tworzymy przez dodanie -ed do czasownika w bezokoliczniku. Tabela z czasownikami nieregularnymi znajduje się TUTAJ.

I
You
We
They
have
've
finished the letter.
bought a new shirt.
had a shower.
been in America.
He
She
(It)
has
's

Pytania[edytuj]

Have/has ląduje na początku.

Have I
you
we
they
finished the letter, yet?
bought a new shirt, yet?
had a shower, yet?
been in America, yet?
Has he
she
(it)

Przeczenia[edytuj]

I
You
We
They
have not
haven't
finished the letter.
bought a new shirt.
had a shower.
been in America.
He
She
(It)
has not
hasn't

Cechy charakterystyczne[edytuj]

Swoim znaczeniem czas Present Perfect obejmuje zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość. Stanowi on formę pośrednią pomiędzy obydwoma czasami, gdyż wyrażając czynność dokonaną wskazuje on na skutek, jaki czynność ta wywiera w teraźniejszości


Charakterystyczne określenia czasowe[edytuj]

 • since
 • for
 • just
 • yet
 • already
 • ever
 • recently
 • so far
 • lately
 • how many
 • never
 • still

Zastosowanie[edytuj]

Czas present perfect łączy przeszłość z teraźniejszością. Używamy go w następujących przypadkach.


 1. Czynności dopiero co zakończonej, której skutki trwają lub są zauważalne. Przysłówek 'just - właśnie' często wykorzystywany jest w tym użyciu czasu Present Perfect np.
  I have just brushed my teeth. They have just returned from school.


 2. Czynności zakończonej, której czas wykonania nie jest określony, gdyż istotny jest sam fakt, że dana czynność została wykonana np.
  We have bought the tickets. I have forgotten to mail your letters.


 3. Czynności dokonanej w czasie przeszłym - nieokreślonym, której skutki nadal trwają lub są zauważalne np.
  Nigel has broken his leg - He's wearing it in plaster. Eva has lost her key. - She cannot open the door.


 4. Czynności dokonanej w trwającym jeszcze przedziale czasowym np.
  We have met three times this month. The Browns have gone abroad twice this year.


  Takim przedziałem czasowym może być także etap całego życia np.
  This director has made a lot of good films. (He's still alive and continues making films.) That director made a lot of bad films. (He's dead or retired.)


  Aby wyrazić trwający przedział czasowy stosuje się szereg przysłówków obejmujących swym znaczeniem czas przeszły i teraźniejszy always, ever, lately, often, never, recently np.
  Have you ever eaten snails? I have always wanted to visit Vatican. The neighbour has never said a word to me. Jenny has worked as a secretary her whole life.


  Takie użycie czasu Present Perfect zakłada, że czynność jest nadal wykonywana. Jeżeli została ona jednak definitywnie zakończona należy zastosować czas Past Simple !

 5. Stosując przysłówki already - 'już' lub yet - 'już/jeszcze' można określić, czy dana czynność została dokonana z pewnym skutkiem do chwili obecnej. Przysłówek already jest stosowany w pytaniach i twierdzeniach, zaś przysłówek yet występuje w pytaniach i przeczeniach np.
  Have you packed your suitcase yet? No. I haven't packed it yet. Has she done the shopping yet? Yes, she has already done it.


 6. Czynności nadal wykonywanej - trwającej od ściśle określonego momentu w przeszłości lub czynności wykonywanej przez określoną długość czasu aż do chwili obecnej. W tym znaczeniu czas Present Perfect występuje z przyimkami: for - przez, od jakiegoś czasu - określa jak długo; since - od - określa od kiedy np.
  I have lived in the village for twelve years. We have known the Parkers for many years. Sarah has played on the piano since she was ten.


 7. Używając czasu Present Perfect oraz przyimków 'for' lub 'since' można wyrazić czynność dosłownie trwającą od przeszłości do chwili obecnej np.
  We have talked for ten minutes now. They have waited for you since ten o'clock


 8. Jednakże dosłowną ciągłość danej czynności najczęściej wyraża się przy użyciu czasu Present Perfect Continuous. Present Perfect natomiast częściej wyraża czynność wykonywaną z określoną regularnością np.
  I have met Rachel several times since October. We have changed our holiday plans six times so far.


 9. Należy pamiętać, że pytając o długość trwania - wykonywania czynności od czasu przeszłego do chwili obecnej używa się Present Perfect nie Present Simple np.
  How long have they been married? How long has Eric dated your sister?


 10. Przysłówki always, frequently, often lub never mogą być użyte z czasem Present Perfect dla podkreślenia, jak często dana czynność była wykonywana od określonej lub nieokreślonej przeszłości do chwili obecnej np.
  I have always loved you and I always will. We've gone fishing every morning since we came here. Mr Barnes has often had a stomachache since he left hospital.

  Powyższe zastosowanie przysłówka never może sugerować zmianę określonej sytuacji np.
  The meat is delicious. I've never eaten anything like that. This is my first time in Lisbon. I've never been here before.