Axiom/Zalążek programu AXIOM

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Informacje ogólne[edytuj]

By ułatwić pierwsze kroki w systemie i nie wymagać wprowadzania dużej ilości własnego kodu, utworzyliśmy klasę zawierającą metody, które muszą wystąpić w programie oraz zalążek programu korzystający z tej klasy, w którym będziemy wprowadzać nasze kolejne line kodu.

Klasa ExampleApplication[edytuj]

Klasa ta zawiera metody, które będziemy nadpisywać przy tworzeniu własnego programu pokazowego. Prosimy przekopiować zawartość klasy do pliku tekstowego i nazwać go ExampleApplication.cs. Plik proszę odłożyć w bezpieczne miejsce a w czasie tworzenia programu korzystać z jego kopii.

// This file was created from ExampleApplication.h (Ogle v1.2.3) by trejs
// for use with Axiom's tutorials.
//
// It still has some flaws. See the "// TODO" lines to begin with.
// But better that than no tutorials at all :)
//
// 2006-12-26: Fixed the mouse button issue, code now compatible with 0.7.1.0-RC2. / trejs
// 2007-08-17: Updated for compatibility with 0.7.2.0 / borrillis 

#region Namespace Declarations
using System;
using System.Data;
using System.Collections.Generic;

using Axiom;
using Axiom.Core;
using Axiom.Graphics;
using Axiom.Configuration;
using Axiom.Math;
using Axiom.Overlays;
using Axiom.Input;
#endregion Namespace Declarations

namespace ExampleApplication
{
	public class ExampleApplication
	{
		#region ConfigureConsole
		// Code originally from the command-line demo launcher. Mostly rewritten.
		//
		// If you only want the configuration menu, just copy this class into your application.
		// See how it's used in ExampleApplication.Configure().
		private class ConfigureConsole
		{
			#region Types
			public enum DialogResult
			{
				Continue,
				Run,
				Exit
			}
			#endregion

			#region Private fields
			// Currently selected system
			private RenderSystem m_currentSystem;

			// Holds the list of possible rendersystems
			private ConfigOption m_renderSystems;

			// Menu items
			private List<ConfigOption> m_currentMenuItems = new List<ConfigOption>();

			// Currently selected item
			private ConfigOption m_currentOption;

			// Options for the currently selected system
			private List<ConfigOption> m_currentSystemOptions = new List<ConfigOption>();
			#endregion

			#region Properties
			/// <summary>
			/// Gets the selected rendersystem (and all the values of options set for it)
			/// </summary>
			public RenderSystem RenderSystem
			{
				get
				{
					return m_currentSystem;
				}
			}
			#endregion

			#region Constructor
			public ConfigureConsole()
			{
				// Set current RenderSystem to first in list
				m_currentSystem = Root.Instance.RenderSystems[ 0 ];

				// Create rendersystem option and get possible values
				m_renderSystems = new ConfigOption( "Render System", m_currentSystem.Name, false );
				foreach ( RenderSystem r in Root.Instance.RenderSystems )
					m_renderSystems.PossibleValues.Add( r.ToString() );

				// Build list of options for the currently selected rendersystem
				BuildCurrentSystemOptions();
			}
			#endregion

			#region Public methods
			public DialogResult Show()
			{
				while ( true )
				{
					// Clear menu buffer
					m_currentMenuItems.Clear();

					// Build menu
					if ( m_currentOption == null ) // Main-menu
					{

						// Build menu from m_currentOptions
						foreach ( ConfigOption c in m_currentSystemOptions )
							m_currentMenuItems.Add( c );
					}
					else // Option menu 
					{
						// Add possible values for this option
						foreach ( object value in m_currentOption.PossibleValues )
							m_currentMenuItems.Add( new ConfigOption( value.ToString(), "", false ) );
					}

					// Display menu
					DisplayOptions();

					// Handle next keypress (waits for user input)
					DialogResult result = HandleNextKeyPress();

					// Check if we're exiting the configure console
					if ( result != DialogResult.Continue )
					{
						Console.Clear();
						return result;
					}
				}
			}
			#endregion

			#region Private methods
			private void BuildCurrentSystemOptions()
			{
				// Make shure it's empty
				m_currentSystemOptions.Clear();

				// Add rendersystem options to the list
				m_currentSystemOptions.Add( m_renderSystems );

				// Browse and add options of current rendersystem
				foreach ( ConfigOption c in m_currentSystem.ConfigOptions )
					m_currentSystemOptions.Add( c );
			}

			private bool IsDigit( ref int digit, ConsoleKey key )
			{
				string str = key.ToString();
				if ( str.Length == 2 && char.IsDigit( str[ 1 ] ) )
				{
					digit = int.Parse( str.Substring( 1 ) ); // Numbers are returned like "D5"
					return true;
				}
				else
					return false;
			}

			private DialogResult HandleNextKeyPress()
			{
				// Wait for key and then read it without echo to the console
				ConsoleKey key = Console.ReadKey( true ).Key;

				// If the currentOption.Name is null, then we're in the main-menu
				if ( m_currentOption == null )
				{
					// Escape exits, enter runs
					if ( key == ConsoleKey.Escape )
						return DialogResult.Exit;
					else if ( key == ConsoleKey.Enter )
					{
						// Save options for current system
						for ( int i = 0; i < m_currentSystemOptions.Count; i++ )
						{
							ConfigOption opt = m_currentSystemOptions[ i ];
							m_currentSystem.ConfigOptions[ opt.Name ] = opt;
						}

						return DialogResult.Run;
					}
					else
					{
						// Check for selection
						int selection = 0;
						if ( IsDigit( ref selection, key ) && selection < m_currentMenuItems.Count )
							m_currentOption = (ConfigOption)m_currentMenuItems[ selection ];
					}
				}
				else
				{
					// Esc: Return to main-menu
					if ( key == ConsoleKey.Escape )
						m_currentOption = null;

					// Check if the current key is a digit, and if that digit is within the possible values
					int selection = 0;
					if ( IsDigit( ref selection, key ) && selection < m_currentOption.PossibleValues.Count )
					{
						// Check if we're about to change render system
						if ( m_currentOption.Name == "Render System" )
						{
							m_currentSystem = Root.Instance.RenderSystems[ selection ];
							m_renderSystems = m_currentOption;
							BuildCurrentSystemOptions();

							m_currentOption = null; // Reset current option (to show main-menu)
						}
						else
						{
							m_currentOption.Value = (string)m_currentOption.PossibleValues[ selection ];

							// Set the selected value
							for ( int i = 0; i < m_currentSystemOptions.Count; i++ )
								if ( m_currentSystemOptions[ i ].Name == m_currentOption.Name )
									m_currentSystemOptions[ i ] = m_currentOption;

							m_currentOption = null; // Reset current option (to show main-menu)
						}
					}
				}

				return DialogResult.Continue;
			}

			private void DisplayOptions()
			{
				Console.Clear();
				Console.WriteLine( "Axiom Engine Configuration" );
				Console.WriteLine( "==========================" );

				if ( m_currentOption != null && m_currentOption.Name != null )
				{
					Console.WriteLine( "Available settings for {0}.\n", m_currentOption.Name );
				}

				// Load Render Subsystem Options
				int i = 0;
				foreach ( object o in m_currentMenuItems )
				{
					// If this is a possible-value of an option (and not a list of options in the main-menu)
					// we need to display it's name but not the current value (it doesn't have any).
					if ( m_currentOption == null || m_currentOption.Name == null )
						Console.WriteLine( "{0}   | {1}", i++, o );
					else
						Console.WriteLine( "{0}   | {1}", i++, ( (ConfigOption)o ).Name );
				}

				if ( m_currentOption == null || m_currentOption.Name == null )
				{
					Console.WriteLine();
					Console.WriteLine( "Enter | Saves changes." );
					Console.WriteLine( "ESC  | Exits." );
				}

				Console.Write( "\nSelect option: " );
			}
			#endregion
		}
		#endregion

		#region Private fields
		private string m_configFile = "EngineConfig.xml";
		private string m_logFile = "AxiomExample.log";
		private long m_lastOverlayUpdate = -1000;
		private float m_moveScale = 0, m_rotScale = 0, m_moveSpeed = 100, m_rotateSpeed = 36;
		private Vector2 m_rotateVector = new Vector2( 0, 0 );
		private Vector3 m_translateVector = new Vector3( 0, 0, 0 );
		private Root m_root;
		private Camera m_camera;
		private SceneManager m_sceneManager;
		private RenderWindow m_renderWindow;
		private InputReader m_inputReader;
		#endregion Private fields

		#region Protected properties
		/// <summary>
		/// Root (Axiom.Core.Root)
		/// </summary>
		protected Root Root
		{
			get
			{
				return m_root;
			}
			set
			{
				m_root = value;
			}
		}

		/// <summary>
		/// Camera (Axiom.Core.Camera)
		/// </summary>
		protected Camera Camera
		{
			get
			{
				return m_camera;
			}
			set
			{
				m_camera = value;
			}
		}

		/// <summary>
		/// SceneManager (Axiom.Core.SceneManager)
		/// </summary>
		protected SceneManager SceneManager
		{
			get
			{
				return m_sceneManager;
			}
			set
			{
				m_sceneManager = value;
			}
		}


		/// <summary>
		/// RenderWindow (Axiom.Graphics.RenderWindow)
		/// </summary>
		protected RenderWindow RenderWindow
		{
			get
			{
				return m_renderWindow;
			}
			set
			{
				m_renderWindow = value;
			}
		}

		/// <summary>
		/// InputReader (Axiom.Input.InputReader)
		/// </summary>
		protected InputReader InputReader
		{
			get
			{
				return m_inputReader;
			}
			set
			{
				m_inputReader = value;
			}
		}
		#endregion Protected fields

		#region Public properties
		/// <summary>
		/// Gets or set the config file name and path
		/// </summary>
		public string ConfigFile
		{
			get
			{
				return m_configFile;
			}
			set
			{
				m_configFile = value;
			}
		}

		/// <summary>
		/// Gets or sets the config file name and path
		/// </summary>
		public string LogFile
		{
			get
			{
				return m_logFile;
			}
			set
			{
				m_logFile = value;
			}
		}
		#endregion

		#region Init methods
		/// <summary>
		/// Starts the example
		/// </summary>
		public virtual void Run()
		{
			try
			{
				if ( Setup() )
					m_root.StartRendering();
			}
			catch ( System.Reflection.ReflectionTypeLoadException ex )
			{
				// This catches directx missing (or too old) to log :)
				for ( int i = 0; i < ex.LoaderExceptions.Length; i++ )
					if ( LogManager.Instance != null )
						LogManager.Instance.Write( ex.LoaderExceptions[ i ].Message );
			}
			catch ( Exception ex )
			{
				if ( LogManager.Instance != null )
					LogManager.Instance.Write( ex.ToString() );
			}

			// TODO: Memory cleanup here..
		}

		/// <summary>
		/// Initalizes the application
		/// </summary>
		/// <returns>True if successfull, False to exit the application</returns>
		protected virtual bool Setup()
		{
			m_root = new Root( ConfigFile, LogFile );

			SetupResources();

			// Run config utility, exit program if it returns false
			if ( !Configure() )
				return false;
			else
				m_renderWindow = Root.Instance.Initialize( true );

			// Initalize input
			m_inputReader = PlatformManager.Instance.CreateInputReader();
			m_inputReader.Initialize( m_renderWindow, true, true, false, true );

			ChooseSceneManager();
			CreateCamera();
			CreateViewports();

			// Set default mipmap level (NB some APIs ignore this)
			TextureManager.Instance.DefaultNumMipMaps = 5;

			// Create any resource listeners (for loading screens)
			CreateResourceListener();

			// Add some event handlers
			RegisterEventHandlers();

			// Lastly, create the scene
			CreateScene();

			return true;
		}

		/// <summary>
		/// Adds the searchpaths from "EngineConfig.xml" to resources
		/// </summary>
		protected virtual void SetupResources()
		{
			EngineConfig config = new EngineConfig();

			config.ReadXml( ConfigFile );

			foreach ( EngineConfig.FilePathRow row in config.FilePath )
				ResourceManager.AddCommonArchive( row.src, row.type );
		}

		/// <summary>
		/// Configures the application
		/// </summary>
		/// <returns>True if successfull, False to exit the application</returns>
		protected virtual bool Configure()
		{
			ConfigureConsole cc = new ConfigureConsole();
			if ( cc.Show() == ConfigureConsole.DialogResult.Exit )
				return false;

			// Set selected rendersystem
			m_root.RenderSystem = cc.RenderSystem;

			return true;
		}

		/// <summary>
		/// Chooses scene manager (SceneType.Generic)
		/// </summary>
		protected virtual void ChooseSceneManager()
		{
			// Create a generic scene manager
			m_sceneManager = m_root.SceneManagers.GetSceneManager( SceneType.Generic );
		}

		/// <summary>
		/// Creates a camera at 500 in the Z direction that looks at -300 in the Z direction
		/// </summary>
		protected virtual void CreateCamera()
		{
			// Create the camera
			m_camera = m_sceneManager.CreateCamera( "PlayerCam" );

			// Position it at 500 in the Z direction
			m_camera.Position = new Vector3( 0, 0, 500 );

			// Look back along -Z
			m_camera.LookAt( new Vector3( 0, 0, -300 ) );
			m_camera.Near = 5;
		}

		/// <summary>
		/// Creates a viewport using mCamera
		/// </summary>
		protected virtual void CreateViewports()
		{
			// Create one viewport, entire window
			Viewport vp = m_renderWindow.AddViewport( m_camera );
			vp.BackgroundColor = ColorEx.Black;

			// Alter the camera aspect ratio to match the viewport
			m_camera.AspectRatio = vp.ActualWidth / vp.ActualHeight;
		}

		/// <summary>
		/// Optional override method where you can create resource listeners (e.g. for loading screens)
		/// </summary>
		protected virtual void CreateResourceListener()
		{

		}

		/// <summary>
		/// Registers event handlers and calls InitOverlay()
		/// </summary>
		protected virtual void RegisterEventHandlers()
		{
			m_root.FrameStarted += UpdateInput;
			m_root.FrameStarted += UpdateOverlay;
			m_root.FrameStarted += FrameStarted;
			m_root.FrameEnded += FrameEnded;

			// Create debug overlay
			InitOverlay();
		}

		/// <summary>
		/// Initalizes the debug overlay (fps, etc..)
		/// </summary>
		protected virtual void InitOverlay()
		{
			Overlay o = OverlayManager.Instance.GetByName( "Core/DebugOverlay" );
			if ( o == null )
				throw new Exception( "Could not find overlay named 'Core/DebugOverlay'." );
			o.Show();
		}

		/// <summary>
		/// Creates the scene
		/// </summary>
		protected virtual void CreateScene()
		{

		}
		#endregion Init methods

		#region Event handlers
		/// <summary>
		/// This is run before each frame
		/// </summary>
		/// <param name="source"></param>
		/// <param name="e"></param>
		protected virtual void FrameStarted( object source, FrameEventArgs e )
		{

		}

		/// <summary>
		/// This is run after each frame
		/// </summary>
		/// <param name="source"></param>
		/// <param name="e"></param>
		protected virtual void FrameEnded( object source, FrameEventArgs e )
		{

		}

		/// <summary>
		/// Checks for input and handles it
		/// </summary>
		/// <param name="source"></param>
		/// <param name="e"></param>
		protected virtual void UpdateInput( object source, FrameEventArgs e )
		{
			m_inputReader.Capture();

			#region Camera movement
			// Reset vectors
			m_rotateVector.x = m_translateVector.x = 0;
			m_rotateVector.y = m_translateVector.y = 0;
			m_translateVector.z = 0;

			// Move
			m_moveScale = m_moveSpeed * e.TimeSinceLastFrame;

			// Rotate
			m_rotScale = m_rotateSpeed * e.TimeSinceLastFrame;

			// Move forward and back
			if ( m_inputReader.IsKeyPressed( KeyCodes.W ) || m_inputReader.IsKeyPressed( KeyCodes.Up ) )
				m_translateVector.z = -m_moveScale;
			else if ( m_inputReader.IsKeyPressed( KeyCodes.S ) || m_inputReader.IsKeyPressed( KeyCodes.Down ) )
				m_translateVector.z = m_moveScale;

			// Move left and right
			if ( m_inputReader.IsKeyPressed( KeyCodes.A ) )
				m_translateVector.x = -m_moveScale;
			else if ( m_inputReader.IsKeyPressed( KeyCodes.D ) )
				m_translateVector.x = m_moveScale;

			// Move up and down
			if ( m_inputReader.IsKeyPressed( KeyCodes.PageUp ) )
				m_translateVector.y = m_moveScale;
			else if ( m_inputReader.IsKeyPressed( KeyCodes.PageDown ) )
				m_translateVector.y = -m_moveScale;

			// Rotate left and right
			if ( m_inputReader.IsKeyPressed( KeyCodes.Left ) )
				m_rotateVector.x = -m_rotScale;
			else if ( m_inputReader.IsKeyPressed( KeyCodes.Right ) )
				m_rotateVector.x = m_rotScale;

			// Right mouse button pressed
			if ( m_inputReader.IsMousePressed( MouseButtons.Right ) )
			{
				// Translate
				m_translateVector.x += m_inputReader.RelativeMouseX * 0.13f;
				m_translateVector.y -= m_inputReader.RelativeMouseY * 0.13f;
			}
			else
			{
				// Apply mouse rotation
				m_rotateVector.x += m_inputReader.RelativeMouseX * 0.13f;
				m_rotateVector.y += m_inputReader.RelativeMouseY * 0.13f;
			}

			// Apply changes
			m_camera.Yaw( -m_rotateVector.x );
			m_camera.Pitch( -m_rotateVector.y );
			m_camera.MoveRelative( m_translateVector );
			#endregion Camera movement

			// TODO: what about window-closing-event?
			if ( m_inputReader.IsKeyPressed( KeyCodes.Escape ) )
			{
				Root.Instance.QueueEndRendering();

				// TODO: Find a better way
				if ( m_root != null )
				{
					// remove event handlers
					// engine.FrameStarted -= new FrameEvent( OnFrameStarted );
					// engine.FrameEnded -= new FrameEvent( OnFrameEnded );

					m_root.Dispose();
				}

				m_sceneManager.RemoveAllCameras();
				m_sceneManager.RemoveCamera( m_camera );
				m_camera = null;
				Root.Instance.RenderSystem.DetachRenderTarget( m_renderWindow );
				m_renderWindow.Dispose();
				return;
			}

		}

		/// <summary>
		/// Updates the debug overlay
		/// </summary>
		protected virtual void UpdateOverlay( object source, FrameEventArgs e )
		{
			if ( Root.Instance.Timer.Milliseconds - m_lastOverlayUpdate >= 1000 )
			{
				m_lastOverlayUpdate = Root.Instance.Timer.Milliseconds;

				OverlayElement element =
						OverlayElementManager.Instance.GetElement( "Core/DebugText" );
				element.Text = m_renderWindow.DebugText;

				element = OverlayElementManager.Instance.GetElement( "Core/CurrFps" );
				element.Text = string.Format( "Current FPS: {0}", Root.Instance.CurrentFPS );

				element = OverlayElementManager.Instance.GetElement( "Core/BestFps" );
				element.Text = string.Format( "Best FPS: {0}", Root.Instance.BestFPS );

				element = OverlayElementManager.Instance.GetElement( "Core/WorstFps" );
				element.Text = string.Format( "Worst FPS: {0}", Root.Instance.WorstFPS );

				element = OverlayElementManager.Instance.GetElement( "Core/AverageFps" );
				element.Text = string.Format( "Average FPS: {0}", Root.Instance.AverageFPS );

				element = OverlayElementManager.Instance.GetElement( "Core/NumTris" );
				element.Text = string.Format( "Triangle Count: {0}", m_sceneManager.TargetRenderSystem.FacesRendered );
			}
		}
		#endregion Events
	}
}

Zalążek programu w środowisku programistycznym[edytuj]

Środowiska programistyczne, takie jak Visual Studio, podczas tworzenia nowego projektu wprowadzają własne zalążki programu. Należy je zamienić na następujące jądro programu:

    using System;
    using Axiom;
    using Axiom.Core;
    using Axiom.Math;
    
    namespace ExampleApplication
    {
      class Program 
      {
        static void Main(string[] args)
        {
          AxiomTutorial app = new AxiomTutorial ();
          app.Run();
        }
      }
      
      class AxiomTutorial : ExampleApplication
      {
        protected override void CreateScene()
        {
        }
      }
    }

Jądro programu ma bardzo prostą definicję. W zasadzie robi dwie rzeczy:

 • tworzy obiekt aplikacji
 • uruchamia obiekt aplikacji
          AxiomTutorial app = new AxiomTutorial ();
          app.Run();

W jądrze musimy co najmniej nadpisać metodę createScene() z ExampleApplication.

Nasza praca w głównej mierze polega na nadpisywaniu kolejnych metod różnych klas definiowanych przez AXIOM.