Chemia nieorganiczna/Różnice między kwasem a zasadą

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Co to jest kwas?[edytuj]

W myśl najprostszej definicji kwas jest substancją, która rozpuszczona w wodzie dysocjuje kationy wodorowe, które decydują o właściwościach roztworu, oraz na aniony reszty kwasowej. Jednym z podziałów kwasów jest podział na:

*jednoprotonowe – w kwasie istnieje tylko jeden atom wodoru

Dysocjują one według schematu:

HX → H+ + X-

Przykład:

HF → H+ + F-

*wieloprotonowe – istnieje 2 lub więcej atomów wodoru

Dysocjują one wieloetapowo w zależności od ilości protonów (wodorów) w kwasie:

HaX → H+ + Ha-1Xa-

Gdzie X jest resztą kwasową, a oznacza ilość wodorów w kwasie.

Równanie to można napisać w formie skróconej:

H3PO4 → 3H+ + PO43-

lub w formie etapowej:

H3PO4 → H+ + H2PO4-

H2PO4- → H+ + HPO42-

HPO42- → H+ + PO43-

Biorąc pod uwagę to, iż w roztworach wodnych nie występują kationy wodorowe, lecz kation hydroniowy o wzorze H3O+ powiniśmy każde równanie zapisywać w ten sposób:

HCl + H2O → Cl- + H3O+

H2S + 2H2O → S2- + 2H3O+

Czym jest zasada?[edytuj]

Zasada jest wodorotlenkiem, który w wodzie ulega dysocjacji na kationy metali oraz aniony grup wodorotlenkowych. Podobnie jak w kwasach, w zasadach, w których występuje wiele grup wodorotlenowych, możliwa jest dysocjacja wieloetapowa:

Me(OH)a → Me(OH)a-1a+ + aOH-

Gdzie Me to atom metalu.

Przykład:

Mg(OH)2 → Mg2+ + 2OH-

Zobojętnianie roztworu[edytuj]

Zobojętnianie roztworu jest to wyrównywanie stosunku jonów w roztworze H+ do jonów OH-.

Każdy roztwór, który zawiera jony H+ lub OH-, można zobojętnić za pomocą dodania do roztworu o charakterze:

  • kwasowym – zasadę,
  • zasadowym – kwas.

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

co można zapisać jonowo (ale dla uproszczenia najpierw cząsteczkowo):

2H+ + SO42- + 2Na+ + 2OH- → 2Na+ + SO42- + 2H2O

co sprowadza się do:

2H+ + 2OH- → 2H2O