Logika dla prawników/Działy logiki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Działy logiki[edytuj]

Działami logiki są:

 • semiotyka - nauka o znakach, w szczególności znakach słownych. Dzielona jest na semantykę, syntaktykę i pragmantykę.
  • semantyka - nauka odnosząca się do znaczenia wyrażeń, związków między znakami a rzeczywistością (czyli tym, do czego odnoszą się znaki). Podstawowymi terminami semantycznymi są wyrażenia "prawda" i "fałsz". Do funkcji semantycznych zalicza się denotowanie, konotowanie oraz oznaczanie.
  • syntaktyka - nauka badająca wyrażenia pod kątem składni, rodzaje znaków, relacje między znakami i wyrażeniami wewnątrz danego języka, wiązania znaków w wyrażenia złożone. Relacją syntaktyczną będzie np. wynikanie. [1]
  • pragmatyka - nauka interesująca się relacjami między nadawcą a odbiorcą znaku, relacjami między znakiem a jego użytkownikami (nadawcami i odbiorcami), a także zależnością znaczenia wyrażeń od kontekstu, w którym są używane oraz mechanizmami rozumienia wypowiedzi. W ramach pragmatyki wypracowano m.in. teorię aktów mowy (gdy przy pomocy języka nie tylko są przekazywane informacje, ale i tworzone fakty społeczne); koncepcję wyrażeń okazjonalnych (tj. takich, które nie mają w języku stałego przyporządkowania do konkretnego przedmiotu, a zyskują takie przyporządkowanie jedynie wtedy, gdy zostaną użyte w konkretnej sytuacji, np. wyrażenie "ja"). [2]
 • logika formalna - nauka zajmująca się zdaniami, związkach między ich prawdziwością a fałszywością itp.
 • metodologia nauki - nauka zajmująca się formułowaniem twierdzeń i teorii, badająca metody uzasadniania twierdzeń (czyli sposoby wykazywania prawdziwości wypowiadanych twierdzeń i konstruowanych teorii) oraz innymi metodami poznania (naukowymi i nienaukowymi).

Pytania testowe[edytuj]

 • Semiotyka to ...
 • Semantyka to ...
 • Syntaktyka to ...
 • Pragmatyka to ...
 • Logika formalna to ...

Przypisy

 1. Syntaktyka pochodzi z greki: syntaktikos = zestawiający, porządkujący; syntaksis = zestawienie, uszeregowanie' taksis = układ. W uproszczeniu 'syntaktyka to nauka o uporządkowaniu wyrazów w zdaniu.
 2. pragmatikos (gr.) = czynny; pragma = czyn, działanie, czynność.

Powrót do spisu treści