Przejdź do zawartości

OGRE/Pierwszy program

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Wstecz: Zalążek programu OGRE Spis treści Dalej: Środowisko pracy skompilowanej aplikacji
Po skompilowaniu przykładu zobaczymy taki wynik.

Windows[edytuj]

#include "Ogre.h"
#include "ExampleApplication.h"
#include <windows.h>

// Dziedziczymy ExampleApplication
class FirstApp : public ExampleApplication
{
 public:

   FirstApp() { }

   /** createScene jest funkcją czysto wirtualną w ExampleApplication,
   * nadpisujemy ją, aby nic nie robiła.
   * Na początku tworzy ona pustą scenę.
   **/
   void createScene(void) { }
};


INT WINAPI WinMain(HINSTANCE,HINSTANCE,LPSTR,INT) {
  FirstApp myApp;   // Tworzymy instancję naszej klasy
  try {      // Wychwytuje powstałe wyjątki, które mogą powstać
    myApp.go(); // ExampleApplication dostarcza metodę go, która rozpoczyna rendering
  } catch (Ogre::Exception& e) {
    MessageBox( NULL, e.getFullDescription().c_str(), "Wyjątek!",
      MB_OK | MB_ICONERROR | MB_TASKMODAL);
  }
}

Linux[edytuj]

#include <Ogre.h> /* Wszystkie nagłówki OGRE */
#include <iostream> /* Umożliwia wypisywanie błędów na konsole */
#include "ExampleApplication.h"


// Dziedziczymy ExampleApplication
class FirstApp : public ExampleApplication
{
  public:

  FirstApp() { }
  /** createScene jest funkcją czysto wirtualną w ExampleApplication, nadpisujemy ją, aby nic nie robiła.
   * Na początku tworzy ona pustą scenę.
   **/
  void createScene(void) { }
};


int main(int argc, char **argv) {
 FirstApp myApp; // Tworzymy instację naszej klasy
 try {
  myApp.go(); // ExampleApplication dostarcza metodę go, która rozpoczyna rendering

  return 0; // Zwraca 0 w przypadku powodzenia
 } catch (Ogre::Exception& e) {
  std::cerr <<"Wyjątek:\n";
  std::cerr <<e.getFullDescription().c_str() <<"\n";
  return 1; // Zwrócenie liczby różnej od zera oznacza niepowodzenie
 }
}

Dodatkowe informacje związane z Linuksem[edytuj]

Pliki Samples/Common/include/ExampleApplication.h, Samples/Common/include/ExampleFrameListener.h i Samples/Common/include/ExampleLoadingBar.h powinny zostać przekopiowane do katalogu, w którym chcesz zapisać plik z kodem źródłowym.

Zapisz plik jako main.cpp i przekompiluj go poleceniem:

$ gcc `pkg-config --cflags OGRE` `pkg-config --libs OGRE` main.cpp

Następnie przekopiuj plik wykonywalny a.out do Samples/Common/bin, przejdź do tego katalogu i uruchom go poleceniem

$ ./a.out

Jeśli pkg-config nie może odnaleźć OGRE utwórz plik OGRE.pc w odpowiednim katalogu za pomocą polecenia:

$ ln -s /usr/local/lib/pkgconfig/OGRE.pc /usr/lib/pkgconfig/OGRE.pc

Oczywiście zakładamy, że plik OGRE.pl znajduje się w /usr/local/lib/pkgconfig/.

Zamiast kopiować przekompilowany program do Samples/Common/bin możesz przekopiować pliki plugins.cfg i resources.cfg do katalogu ze swoim projektem, a następnie skonfigurować ścieżki w resources.cfg. W przypadku tworzenia większych projektów jest to najlepsze rozwiązanie.