Przejdź do zawartości

PHP/Instalacja/PHP

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Instalacja PHP 5.2[edytuj]

Na samym końcu instalujemy główny program, czyli interpreter PHP oraz podłączamy go do już zainstalowanego serwera Apache.

Instalacja w systemach Unix/Linux[edytuj]

Pakiety[edytuj]

Niemal wszystkie dystrybucje systemu Linux mają w swoich zasobach pakiety PHP. Jeżeli nie czujesz się na siłach instalować projektu ze źródeł, możesz skorzystać z tego rozwiązania i postępować odpowiednio według instrukcji systemu pakietów używanego w twojej dystrybucji. Pakiety mają jednak kilka wad, a najważniejszą z nich jest konieczność polegania na intuicji autora pakietów. Interpreter nie zawsze jest skonfigurowany tak, jak byśmy chcieli, a ponadto należy ręcznie uaktywnić sobie dodatkowe moduły. Choć nowe wersje PHP ukazują się przeważnie w kilkumiesięcznych odstępach, niekiedy dystrybucje wyposażone są w naprawdę stare wersje interpretera. Przypominamy, że podręcznik ten pisany jest pod wersje PHP 5.1.x/5.2.x, więc jeśli twój pakiet zainstaluje Ci starszą, niektóre przykłady mogą nie działać prawidłowo.

Po zainstalowaniu PHP z pakietu odnajdź w swoim systemie plik php.ini i upewnij się, że następujące dyrektywy są ustawione na:

 • error_reporting = E_ALL | E_STRICT - poziom raportowania błędów
 • display_errors = On - wyświetlanie błędów
 • doc_root = "/home/*/www" - katalogi kont użytkowników
 • register_globals = Off
 • magic_quotes_gpc = Off
 • magic_quotes_runtime = Off

Trzy ostatnie dyrektywy służą do zachowania kompatybilności ze skryptami pisanymi pod PHP 3 i pierwsze wersje PHP 4, aktualnie zdecydowanie odradza się korzystanie z nich nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale też z powodu planów ich wycofania w PHP 6. Dlatego pozostawiamy je wyłączone i tak też będziemy pisać nasze skrypty.

Upewnij się ponadto, że PHP ładuje moduły php_pdo.so, php_pdo_mysql.so, php_mysql.so, php_zlib.so oraz php_gd2.so.

Kompilacja ze źródeł[edytuj]

Jeśli zdecydowałeś się na kompilację ze źródeł, zacznij od ich pobrania - źródła projektu dostępne są na stronie www.php.net. Rozpakowujemy je w katalogu /usr/src:

tar -xvf php-5.2.0.tar.gz

Jeżeli ściągnąłeś inną wersję projektu albo źródła są skompresowane innym algorytmem, odpowiednio zmodyfikuj nazwę swojego pliku. Po rozpakowaniu powinien pojawić się katalog php-5.2.0. Przechodzimy do niego:

cd php-5.2.0

Teraz rozpoczynamy konfigurowanie naszej kompilacji poprzez podanie odpowiednich dyrektyw do skryptu configure.

./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --with-config-file-path=/etc/apache
--with-zlib --with-mysql=/usr/local/mysql
--with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config 
--with-pdo-mysql=/usr/local/mysql/bin/mysql_config --with-gd --enable-gd-native-ttf
--with-libxml-dir=/usr/local/libxml

Oto opis poszczególnych opcji:

 • --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs - informujemy, że chcemy skompilować PHP jako moduł serwera Apache i podajemy ścieżkę do programu apxs dostarczanego wraz z nim.
 • --with-config-file-path=/etc/apache - informujemy, że plik konfiguracyjny PHP znajdować się będzie w katalogu /etc/apache.
 • --with-zlib - dodajemy bibliotekę Zlib potrzebną niektórym modułom.
 • --with-mysql=/usr/local/mysql - aktywujemy najstarsze rozszerzenie do obsługi baz danych MySQL, podając ścieżkę do katalogu, w którym znajduje się folder z nagłówkami C serwera.
 • --with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config - aktywujemy nowe rozszerzenie do obsługi baz danych MySQL, podając ścieżkę do programu mysql_config generującego odpowiednie pliki.
 • --with-pdo-mysql=/usr/local/mysql/bin/mysql_config - aktywujemy sterownik dla bazy MySQL dla biblioteki PHP Data Objects omawianej w tym podręczniku. Ścieżka także prowadzi do programu mysql_config.
 • --with-gd - aktywujemy bibliotekę GD do generowania obrazków.
 • --enable-gd-native-ttf - aktywujemy wbudowaną obsługę czcionek TTF w bibliotece GD.
 • --with-libxml-dir=/usr/local/libxml - podajemy ścieżkę do katalogu biblioteki libxml, dzięki czemu aktywne będą moduły do obsługi XML-a w PHP.

Kiedy skrypt konfiguracyjny zakończy działanie, wydajemy dwa kolejne polecenia kompilacji oraz instalacji PHP:

make
make install

Kopiujemy plik konfiguracyjny PHP do odpowiedniego katalogu:

cp php.ini-recommended /etc/apache/php.ini

Otwieramy ten plik i modyfikujemy w nim następujące dyrektywy:

 • error_reporting - ustawić na E_ALL | E_STRICT
 • doc_root - ustawić ścieżkę do katalogu kont, w których zamierzamy docelowo używać PHP, czyli /home/*/www (ta sama, co w Apache)

Otwieramy plik konfiguracji serwera Apache: /etc/apache/httpd.conf. Sprawdzamy, czy program "apxs" dodał linijkę

LoadModule php5_module modules/libphp5.so

Jeżeli nie, dopisujemy ją. Ponadto musimy dodać

AddType application/x-httpd-php .php .php5

Aby serwer wiedział, jakie pliki należy przepuszczać przez interpreter PHP. Zapisujemy zmiany i na koniec restartujemy/uruchamiamy serwer Apache:

/usr/local/apache2/bin/apachectl start

Pora na przetestowanie działania PHP. Do katalogu /usr/local/apache2/htdocs kopiujemy plik phpinfo.php o treści:

<?php phpinfo(); ?>

W przeglądarce wpisujemy http://localhost/phpinfo.php - powinien ukazać się bardzo długi raport nt zainstalowanej wersji PHP (wersja, konfiguracja, moduły itd.). Jeżeli zamiast tego pokazany zostanie wpisany wyżej kod, oznacza to, że instalacja nie przebiegła poprawnie i na którymś etapie został popełniony błąd.

Instalacja w systemach Windows[edytuj]

Instalacja PHP jako jedyna nie polega na klikaniu dalej. Taka możliwość oczywiście istnieje, lecz wtedy nie można skonfigurować interpretera do pracy jako moduł serwera.

By zacząć działać, musimy ściagnąć najnowszą wersję PHP ze strony www.php.net w wersji dla systemu Windows. W chwili powstawania tego tekstu najnowszą wersją było PHP 5.1.1. Ściągnięty plik (tzw. binarki, przykładowo wyglądające: 'php-5.1.1-Win32.zip' ) rozpakowujemy do przykładowego katalogu D:/Serwer/php5/. Następnie kopiujemy plik php.ini-recommended do php.ini i zabieramy się za edytowanie php.ini:

 1. Edycja poziomu błędów: znajdź linię error_reporting = E_ALL i zmień ją na error_reporting = E_ALL | E_STRICT. Ponadto odszukaj display_errors i ustaw wartość na On.
 2. W dyrektywie doc_root wprowadź ścieżkę do katalogu "D:/Serwer/www" utworzonego przy okazji instalowania serwera Apache. Tu będziemy trzymać nasze projekty.
 3. W dyrektywie extension_dir wprowadzamy ścieżkę do katalogu D:/Serwer/php5/ext, aby PHP mógł zlokalizować dodatkowe moduły.
 4. Przechodzimy do sekcji ; Dynamic Extensions ; gdzie ustawimy, jakie dodatkowe moduły mają być ładowane przy starcie PHP. Wskazane jest usunąć średnik (co odblokowuje moduł) sprzed następujących linii:
 extension=php_gd2.dll
 extension=php_mysql.dll
 extension=php_mysqli.dll
 extension=php_pdo_mysql.dll

Pierwszy moduł to biblioteka obsługi obrazków. Dwa następne zapewniają możliwość komunikowania się z bazą MySQL starszym skryptom PHP. Ostatni moduł to nowa biblioteka PHP Data Objects służąca komunikacji z bazami danych, skonfigurowana do działania z bazą danych MySQL. Nie należy dopisywać linii z plikami bibliotek w php.ini, lecz jedynie odblokowywać istniejące! W pliku .ini są uwzględnione wszystkie pliki bibliotek istniejące fizycznie w zastosowanym przez nas pakiecie instalacyjnym PHP. Dopisanie nieistniejącego pliku spowoduje błąd.

Ostatnim krokiem jest podłączenie PHP do serwera Apache. Jeżeli zamierzamy zrobić to jako CGI, na koniec pliku konfiguracyjnego Apache dopisujemy:

 ScriptAlias /php5/ "D:/Serwer/php5/"
 AddType application/x-httpd-php .php
 Action application/x-httpd-php "/php5/php-cgi.exe"

W przypadku modułu linijek jest nieco mniej:

 LoadModule php5_module "D:/Serwer/php5/php5apache2_2.dll"
 AddType application/x-httpd-php .php

Należy dodać jeszcze jedną linijkę (pod poprzednio dodanym kodem):

 PHPIniDir "D:/Serwer/php5"

albo, jeśli serwer Apache zgłosi błąd podczas startu, wypróbować składnię:

 PHPIniDir="D:/Serwer/php5"

aby wskazać lokalizację pliku php.ini, ponieważ domyślna jego lokalizacja w serwerze Apache to C:\Windows. Jeśli więc tego nie zrobimy, nasze moduły nie zostaną załadowane. Teraz restartujemy serwer i zabieramy się za sprawdzenie, czy wszystko przebiegło poprawnie. Umieść w katalogu (wskazanym w pliku konfiguracyjnym serwera - opis znajdziesz w rozdziale Instalacja Apache) D:/Serwer/Apache2/htdocs/ plik phpinfo.php z poniższą linijką:

 <?php phpinfo(); ?>

W przeglądarce wpisz http://localhost/phpinfo.php - powinien pokazać Ci się bardzo długi raport na temat zainstalowanej wersji PHP (wersja, konfiguracja, moduły itd.). Jeżeli zamiast tego ujrzysz wpisany wyżej kod, oznacza to, że coś zostało zrobione źle na którymś z etapów podpinania PHP do serwera.

Instalacja w systemie Mac OS X[edytuj]

Można zainstalować gotowy pakiet PHP5 za pomocą Fink i FinkCommander.

Kompilacja ze źródeł będzie wymagała instalacji dodatkowych bibliotek (dla ułatwienia można je zainstalować FinkCommanderem) oraz Developer Tools z płyty systemowej Mac OS X. Dalej kompilacja przebiega tak samo jak dla Unix/Linux.


Poprzedni rozdział: Instalacja MySQL 5
Następny rozdział: Pierwszy skrypt