Przejdź do zawartości

Pomocnik olimpijczyka - Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej/Regiony

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Regiony[edytuj]

Zwróćcie uwagę, abyście potrafili: • wyjaśnić, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną i omówić te więzi na własnym przykładzie. Tego wymaga od Was podstawa programowa.

Tożsamość
narodowa, regionalna, lokalna : Identyfikowanie się z określoną kulturą, obyczajami, językiem itp. charakterystycznymi dla danego terenu.
Mała ojczyzna
Najbliższe otoczenie, z którym jednostka czuje się szczególnie związana. Np. miejsce zamieszkania.
Wspólnota lokalna
Obszar zamieszkały przez ludzi, między którymi występują częste, spontaniczne kontakty, np. wieś, miasto.
Region
Obszar odróżniający się od terenów przyległych cechami naturalnymi lub nabytymi na przestrzeni dziejów. Często charakterystycznym elementem jest świadomość wspólnoty regionalnej, odmienność tradycji, kultury, obyczajowości.
Regionalizm
Proces tworzenia się świadomości regionalnej oraz działania prowadzone w celu zapewnienia swojemu regionowi pewnej suwerenności (niezależności). Również proces decentralizacji władzy w państwie.
Euroregion
Forma współpracy władz lokalnych na terenach przygranicznych minimum dwóch państw europejskich ustanowiona na podstawie odpowiednich porozumień między tymi władzami. Powstawanie euroregionów wynika m.in. z potrzeby przezwyciężenia barier administracyjnych tworzonych przez istnienie granic państw. Euroregiony nie są organem żadnej organizacji międzynarodowej, choć na potrzebę ich funkcjonowania wskazuje m.in. Rada Europy i Unia Europejska. Na granicach Polski znajdują się następujące euroregiony: