Przejdź do zawartości

Programowanie w systemie UNIX/FLINT

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

FLINT = Fast Library for Number Theory[1]

Instalacja[edytuj]

zależności[edytuj]

git[edytuj]

Instalujemy wersję rozwojową[3]


 git clone git://github.com/wbhart/flint2.git flint2
 cd flint2
 make
 make check
 sudo make install


Sprawdzamy:

 ~/flint2$ git branch
 * trunk

uaktualniamy

 git pull

doc[edytuj]

 ~/flint2$ cd doc/latex
 make

apt[edytuj]

 sudo apt-get install libflint-dev # nie testowane

lokalizacja bibliotek[edytuj]

 sudo updatedb
 locate libflint

przykładowy wynik:

/home/a/flint2/libflint.a
/home/a/flint2/libflint.so
/home/a/flint2/libflint.so.13
/home/a/flint2/libflint.so.13.5.2
/usr/local/lib/libflint.a
/usr/local/lib/libflint.so
/usr/local/lib/libflint.so.13
/usr/local/lib/libflint.so.13.5.2


biblioteka jest zainstalowana w:

 /usr/local/lib/

lokalizacja plików nagłówkowych[edytuj]

 locate flint.h

Przykładowy wynik:

 ~/flint2/flint.h
 /usr/local/include/flint/flint.h

Ścieżka wyszukiwania bibliotek[edytuj]

 echo $LD_LIBRARY_PATH

ustawiamy (czasowo):

 export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib/

lub na stałe przez wpis (jako root) w pliku[4]

 /etc/ld.so.conf.d/*.conf

Typy[edytuj]

 • całkowite
  • slong = (ang. signed long) zamiast long lub long long (w celu przenośności = niezależności od platformy sprzętowej)
  • ulong = (ang. unsigned long) ulong lub ulong long (w celu przenośności = niezależności od platformy sprzętowej)
  • fmpz_t = typ całkowity o dowolnej precyzji
 • wektorowe
  • fmpz vec = typ wektorowy całkowity. Dla wektora liczb całkowitych o dowolnej precyzji
 • rzeczywiste
  • fmpq_t = typ rzeczywisty (rational numbers) jako ułamki liczb całkowitych o dowolnej precyzji


 flint_printf("%wu", d); /* print ulong */
 flint_printf("%wd", d); /* print slong */

Przykłady[edytuj]

Pierwszy program[edytuj]

/*
 gcc f.c -lflint -lgmp -lmpfr -lpthread -Wall
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/
*/
#include <gmp.h>
#include <mpfr.h>
#include <flint/flint.h>
int main ( void )
{
  flint_printf (" MPFR-%s \n GMP-%s \n Flint-%s\n", mpfr_version, gmp_version, FLINT_VERSION );
 return 0;
}


Przykładowy wynik:

 MPFR-3.1.5 
 GMP-6.1.1 
 Flint-2.5.2

liczby całkowite[edytuj]

/*
 gcc c.c -lflint -lgmp -lmpfr -lpthread -Wall
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/
*/
#include <gmp.h>
#include <mpfr.h>
#include <flint/flint.h>
#include <flint/fmpz.h>


int main ( void )
{

 
 fmpz_t x , y ;
 // init 
 fmpz_init ( x ) ;
 fmpz_init ( y ) ;
 // set
 fmpz_set_ui (x , 7) ;
 fmpz_mul (y , x , x ) ;

 

 // print
 fmpz_print ( x ) ;
 flint_printf ( " ^2 = " ) ;
 fmpz_print ( y ) ;
 flint_printf ( " \n" ) ;
 flint_printf (" MPFR-%s \n GMP-%s \n Flint-%s\n", mpfr_version, gmp_version, FLINT_VERSION );
 // clear
 fmpz_clear ( x ) ;
 fmpz_clear ( y ) ;
 
 
 
 return 0;
}

Wynik :

gcc c.c -lflint -lgmp -lmpfr -lpthread -Wall
./a.out
7 ^2 = 49 
 MPFR-3.1.5 
 GMP-6.1.1 
 Flint-2.5.2

primegen[edytuj]

Program wyświetla lub liczy liczby pierwsze mniejsze niż podana liczba.

Jest to przykładowy program z biblioteki flint. Kod źródłowy znajduje się w pliku:

 ~/flint2/examples/primegen.c

skompilowana wersja :

 ~/flint2/build/examples/primegen


Możemy samodzielnie skompilować program po wprowadzeniu kilku zmian :

/*
  Copyright (C) 2012 Fredrik Johansson

  This file is part of FLINT.

  FLINT is free software: you can redistribute it and/or modify it under
  the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL) as published
  by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
  (at your option) any later version. See <http://www.gnu.org/licenses/>.

gcc primegen.c -lflint -lgmp -lmpfr -lpthread -Wall
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/
*/

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
#include <flint/flint.h> // change
#include <flint/ulong_extras.h> // change

int main(int argc, char* argv[])
{
  n_primes_t iter;
  mp_limb_t p, N;

  if (argc < 2)
  {
    flint_printf("primegen N - print all primes <= N\n");
    flint_printf("primegen -c N - generate the primes but just count them\n");
    return EXIT_FAILURE;
  }

  N = strtoul(argv[argc-1], NULL, 10);
  if (N == UWORD_MAX)
  {
    flint_printf("N must be smaller than %wu\n", UWORD_MAX);
    return EXIT_FAILURE;
  }

  if (argc == 3)
  {
    ulong count = 0;
    n_primes_init(iter);
    while ((p = n_primes_next(iter)) <= N)
      count++;
    n_primes_clear(iter);
    flint_printf("pi(%wu) = %wu\n", N, count);
  }
  else
  {
    n_primes_init(iter);
    while ((p = n_primes_next(iter)) <= N)
      flint_printf("%wu\n", p);
    n_primes_clear(iter);
  }

  return EXIT_SUCCESS;
}


wynik:

./a.out
primegen N - print all primes <= N
primegen -c N - generate the primes but just count them


./a.out 100
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
53
59
61
67
71
73
79
83
89
97

./a.out -c 100
pi(100) = 25

Pomoc[edytuj]

video[edytuj]

 • Video of the talk Parallel Computation in Number Theory (January 30, 2007) by William Hart
 • Video of the talk FLINT and Fast Polynomial Arithmetic (June 13, 2007) By David Harvey
 • Video of the talk A short talk on short division (October 1, 2007) by William Hart
 • Video of the talk Algebraic Number Theory with FLINT (November 11, 2007) by William Hart

Źródła[edytuj]

 1. english wikipedia : Fast_Library_for_Number_Theory
 2. github flint2 issue : make doc error #302
 3. flintlib development
 4. ubuntu environment Variables