Programowanie w systemie UNIX/Kompilacja

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Kompilacja[edytuj]

pliki[edytuj]

etapy[edytuj]

Etapy kompilacji

Głowne 4 etapy:


Zachowanie plików pośrednich :[2]

 gcc -save-temps


Wywołanie poszczególnych etapów z linii poleceń

 gcc -E -o p.i p.c //pre-processing step
 gcc -S -o p.s p.i // kompilacja do kodu assemblera
 gcc -c -o p.o p.s // assemblacja do kodu obiektowego, inaczej: as -o p.o p.s
 gcc p.c //

W praktyce najczęściej korzystamy z:

 • 1 etapu ( proste projekty)
 • 2 etapów ( złożone projekty - w celu optymalizacji kompilacji)[3]

Przykłady[edytuj]

gcc - ręczna kompilacja[edytuj]

Jest kilka sposobów [4]


jeden plik[edytuj]

Najprostszy program

Najprostsza kompilacja programu skłądajacego sie z 1 plikku możemy dokonać za pomocą:

 • 1 komendy z linii poleceń
 • użycia Make[5]


linia poleceń[edytuj]

Plik z kodem programu, np. p.c skompiluj za pomocą komendy:

gcc p.c

Otrzymasz plik a.out (standardowa nazwa)

 • uruchom za pomocą:
./a.out


Możesz zmienić nazwę generowanego pliku. W tym celu skompiluj go za pomocą komendy:

gcc p.c -o p.out
 • uruchom za pomocą:
./p.out

Możesz włączyć wszystkie ostrzeżenia (ang. Warnings all)

gcc -Wall p.c


make[edytuj]

Plik makefile z wykorzystaniem 1 etapowej kompilacji

all:
  gcc p.c

z użyciem zmiennych:

# variables
SHELL = /bin/bash
CC = gcc	# compiler to use
CFLAGS = -Wall	# Extra flags to give to the C compiler
SOURCES=p.c
all:
	$(CC) $(SOURCES) $(CFLAGS)


Plik makefile z wykorzystaniem 2 etapowej kompilacji:

all: a.out

# conversion from object to executable
a.out: p.o
	 gcc p.o

# conversion from source file to object file
p.o: p.c
	 gcc -c p.c

#   
clean:
	 rm p.o

kilka plików[edytuj]

kilka plików programu[edytuj]

kilka plików programu
kilka plików programu

Możemy skompilować ręcznie:[6]

 • w 1 poleceniu
 • w osobnych poleceniach
 • za pomocą make

Jedno polecenie:

 gcc 1.c 2.c


Kilka poleceń:[7]

 gcc -c 1.c // c do obj
 gcc -c 2.c // c do obj
 gcc 1.o 2.o // obj do bin

biblioteki[edytuj]

Na przykładzie biblioteki matematycznej libm w wersji:

 • statycznej (zwykle /usr/lib/libm.a) i pliku nagłówkowym math.h (zwykle /usr/include/math.h)
 • ładowanej dynamicznie (/usr/lib/libm.so)

Aby skorzystać z tej biblioteki należy :

 • dodać w pliku p.c: #include <math.h>
 • w czasie kompilacji dołączyć bibliotekę libm: gcc p.c -lm


Kompilacja i linkowanie bibliotek:


  
# https://github.com/theicfire/c_objectfiles_example
all:
	@echo "Pick: static, dynamic1, dynamic2"

# -fPIC not needed anywhere, but (some) other programs like to have it (for some unkown reason to me)
static:
	gcc -Wall -fPIC -c sweet.c
	ar -cvq libsweet.a sweet.o
	@# List with ar -t libsweet.a... woahh note if we don't "make clean" the libsweet.a will just append
	@# the sweet.o. There will be multiple entries for it.
	gcc -o yaa main.c -L. -lsweet
	./yaa

dynamic1:
	gcc -Wall -fPIC -c sweet.c
	gcc -shared -o libsweet.so sweet.o
	gcc -o yaa main.c -L. -Wl,-rpath=`pwd` -lsweet
	./yaa

dynamic2:
	gcc -Wall -fPIC -c sweet.c
	gcc -shared -o libsweet.so sweet.o
	gcc -o yaa main.c -L. -lsweet

	@echo "====Note I have to change the library path!===="
	LD_LIBRARY_PATH=`pwd`:$LD_LIBRARY_PATH ./yaaclean:
	rm -f *.a *.so *.o yaa

Narzędzia do kompilacji[edytuj]

bash[edytuj]

Sprawdzanie wyniku kompilacji za pomocą specjalnej zmiennej $? przechowującej wynik ostatniego polecenia:

# https://serverfault.com/questions/126756/gcc-compile-result-from-bash-script
./configure
if [ $? -ne 0 ]
then
  echo Configure failed
  exit 1
fi

make
if [ $? -ne 0 ]
then
  echo make failed
  exit 1
fi

make install 
if [ $? -ne 0 ]
then 
  echo make install failed
  exit 1
fi 

echo All steps Succeeded

Make[edytuj]

Program make jest nadzorcą kompilacji. Wykorzystuje plik reguł kompilacji nazywany zazwyczaj "makefile" i na jego podstawie decyduje które ze składników wielo-źródłowego programu muszą być skompilowane ponownie. Do oceny tego faktu używa pliku reguł i czasu modyfikacji plików. Aby skompilować swój program wprowadź komendę :

make

debug[edytuj]

Debugowanie pliku makefile:[8]

 • make -d ( Print debugging information )
 • make - n
 • make -np
 • make -nd
 • użycie info w pliku makefile


Formatowanie pliku makefile sprawdzimy za pomocą: [9]

 cat -e -t -v makefile

W wyniku:

 • tabulatory jako ^I
 • końcówki linii jako $

autoconf[edytuj]

Typowo:

./configure
make
make install

ale możliwa jest optymalizacja dla procesorów wielordzeniowych:[10]

./configure
make -j 2 # zamień 2 na liczbę rdzeni twojego procesora
make install


Automake[edytuj]

Automake czyta plik Makefile.am i tworzy plik Makefile.in

Ant[edytuj]

Apache Ant jest to narządzie do budowania programów [11]

Optymalizacja[edytuj]

Można przyspieszyć działanie programu przez odpowiednią kompilację [12] (opcje) i przetestowanie efektu. Np. dodanie opcji kompilacji:

-O3 -funroll-loops

lub

-O2

może dać 2-krotne skrócenie czasu wykonania programu. Porównaj efekty zaawansowanej optymalizacji tutaj [13]

Inne opcje:

-mtune=native 

generuje kod dostrojony do aktualnego procesora (na innym też się uruchomi).

-march=native

wykorzystuje wszystkie instrukcje używanego procesora (jeżeli inny procesor ich nie obsługuje, kod nie będzie działał).

Za pomocą instrukcji:

 gcc -O3 -Q --help=optimizers | grep disabled

sprawdzamy wszystkie wyłączone opcje. Przykładowy wynik:

 -fbranch-probabilities   		[disabled]
 -fbranch-target-load-optimize 	[disabled]
 -fbranch-target-load-optimize2 	[disabled]
 -fbtr-bb-exclusive     		[disabled]
 -fconserve-stack      		[disabled]
 -fcx-fortran-rules     		[disabled]
 -fcx-limited-range     		[disabled]
 -fdata-sections       		[disabled]
 -fdelayed-branch      		[disabled]
 -fexceptions        		[disabled]
 -ffinite-math-only     		[disabled]
 -ffloat-store        		[disabled]
 -fgcse-las         		[disabled]
 -fgcse-sm          		[disabled]
 -fgraphite-identity     		[disabled]
 -fipa-pta          		[disabled]
 -floop-block        		[disabled]
 -floop-interchange     		[disabled]
 -floop-nest-optimize    		[disabled]
 -floop-parallelize-all   		[disabled]
 -floop-strip-mine      		[disabled]
 -fmerge-all-constants    		[disabled]
 -fmodulo-sched       		[disabled]
 -fnon-call-exceptions    		[disabled]
 -fnothrow-opt        		[disabled]
 -fomit-frame-pointer    		[disabled]
 -fopt-info         		[disabled]
 -fpack-struct        		[disabled]
 -fpeel-loops        		[disabled]
 -freg-struct-return     		[disabled]
 -freorder-blocks-and-partition 	[disabled]
 -freschedule-modulo-scheduled-loops 	[disabled]
 -frounding-math       		[disabled]
 -fsched-pressure      		[disabled]
 -fsched-spec-load      		[disabled]
 -fsched-spec-load-dangerous 		[disabled]
 -fsched-stalled-insns    		[disabled]
 -fsched2-use-superblocks  		[disabled]
 -fschedule-insns      		[disabled]
 -fsection-anchors      		[disabled]
 -fsel-sched-pipelining   		[disabled]
 -fsel-sched-pipelining-outer-loops 	[disabled]
 -fsel-sched-reschedule-pipelined 	[disabled]
 -fselective-scheduling   		[disabled]
 -fselective-scheduling2   		[disabled]
 -fshort-double       		[disabled]
 -fshort-wchar        		[disabled]
 -fsignaling-nans      		[disabled]
 -fsingle-precision-constant 		[disabled]
 -fstrict-enums       		[disabled]
 -ftrapv           		[disabled]
 -ftree-coalesce-inlined-vars 		[disabled]
 -ftree-loop-distribution  		[disabled]
 -ftree-loop-if-convert-stores 	[disabled]
 -ftree-lrs         		[disabled]
 -funroll-all-loops     		[disabled]
 -funroll-loops       		[disabled]
 -funsafe-loop-optimizations 		[disabled]
 -funsafe-math-optimizations 		[disabled]
 -funwind-tables       		[disabled]
 -fvar-tracking-assignments-toggle 	[disabled]
 -fvar-tracking-uninit    		[disabled]
 -fvariable-expansion-in-unroller 	[disabled]
 -fvpt            		[disabled]
 -fwhole-program       		[disabled]
 -fwrapv           		[disabled]

Opcje obliczeń zmiennoprzecinkowych [14]

cpu-type[edytuj]

Typy CPU wg (mikro)architektury:

 • nocona
 • core2
 • nehalem
 • corei7
 • westmere
 • sandybridge
 • corei7-avx
 • ivybridge
 • core-avx-i
 • haswell
 • core-avx2
 • broadwell
 • skylake
 • skylake-avx512
 • cannonlake
 • icelake-client
 • icelake-server
 • cascadelake
 • tigerlake
 • cooperlake
 • bonnell
 • atom
 • silvermont
 • slm
 • goldmont
 • goldmont-plus
 • tremont
 • knl
 • knm
 • x86-64
 • x86-64-v2
 • x86-64-v3
 • x86-64-v4
 • eden-x2
 • nano
 • nano-1000
 • nano-2000
 • nano-3000
 • nano-x2
 • eden-x4
 • nano-x4
 • k8
 • k8-sse3
 • opteron
 • opteron-sse3
 • athlon64
 • athlon64-sse3
 • athlon-fx
 • amdfam10
 • barcelona
 • bdver1
 • bdver2
 • bdver3
 • bdver4
 • znver1
 • znver2
 • znver3
 • btver1
 • btver2
 • native

Polecenie:

 gcc -march=cpu-type

Wygeneruj instrukcje dla typu procesora z rodziny [15]


-march=CPU[,+EXTENSION...]
             generate code for CPU and EXTENSION, CPU is one of:
              generic32, generic64, i386, i486, i586, i686,
              pentium, pentiumpro, pentiumii, pentiumiii, pentium4,
              prescott, nocona, core, core2, corei7, l1om, k1om,
              iamcu, k6, k6_2, athlon, opteron, k8, amdfam10,
              bdver1, bdver2, bdver3, bdver4, znver1, znver2,
              znver3, btver1, btver2
             EXTENSION is combination of:
              8087, 287, 387, 687, cmov, fxsr, mmx, sse, sse2,
              sse3, sse4a, ssse3, sse4.1, sse4.2, sse4, avx, avx2,
              avx512f, avx512cd, avx512er, avx512pf, avx512dq,
              avx512bw, avx512vl, vmx, vmfunc, smx, xsave,
              xsaveopt, xsavec, xsaves, aes, pclmul, fsgsbase,
              rdrnd, f16c, bmi2, fma, fma4, xop, lwp, movbe, cx16,
              ept, lzcnt, popcnt, hle, rtm, invpcid, clflush, nop,
              syscall, rdtscp, 3dnow, 3dnowa, padlock, svme, sse4a,
              abm, bmi, tbm, adx, rdseed, prfchw, smap, mpx, sha,
              clflushopt, prefetchwt1, se1, clwb, avx512ifma,
              avx512vbmi, avx512_4fmaps, avx512_4vnniw,
              avx512_vpopcntdq, avx512_vbmi2, avx512_vnni,
              avx512_bitalg, avx_vnni, clzero, mwaitx, ospke,
              rdpid, ptwrite, ibt, shstk, gfni, vaes, vpclmulqdq,
              wbnoinvd, pconfig, waitpkg, cldemote, amx_int8,
              amx_bf16, amx_tile, movdiri, movdir64b, avx512_bf16,
              avx512_vp2intersect, tdx, enqcmd, serialize, rdpru,
              mcommit, sev_es, tsxldtrk, kl, widekl, uintr, hreset,
              no87, no287, no387, no687, nocmov, nofxsr, nommx,
              nosse, nosse2, nosse3, nosse4a, nossse3, nosse4.1,
              nosse4.2, nosse4, noavx, noavx2, noavx512f,
              noavx512cd, noavx512er, noavx512pf, noavx512dq,
              noavx512bw, noavx512vl, noavx512ifma, noavx512vbmi,
              noavx512_4fmaps, noavx512_4vnniw, noavx512_vpopcntdq,
              noavx512_vbmi2, noavx512_vnni, noavx512_bitalg,
              noavx_vnni, noibt, noshstk, noamx_int8, noamx_bf16,
              noamx_tile, nomovdiri, nomovdir64b, noavx512_bf16,
              noavx512_vp2intersect, notdx, noenqcmd, noserialize,
              notsxldtrk, nokl, nowidekl, nouintr, nohreset
 -mtune=CPU       optimize for CPU, CPU is one of:
              generic32, generic64, i8086, i186, i286, i386, i486,
              i586, i686, pentium, pentiumpro, pentiumii,
              pentiumiii, pentium4, prescott, nocona, core, core2,
              corei7, l1om, k1om, iamcu, k6, k6_2, athlon, opteron,
              k8, amdfam10, bdver1, bdver2, bdver3, bdver4, znver1,
              znver2, znver3, btver1, btver2

Pełną listę możemy otrzymać za popmocą

gcc --target-help -march=foo
cc1: error: bad value (‘foo’) for ‘-march=’ switch
cc1: note: valid arguments to ‘-march=’ switch are: nocona core2 nehalem corei7 westmere sandybridge corei7-avx ivybridge core-avx-i haswell core-avx2 broadwell skylake skylake-avx512 cannonlake icelake-client icelake-server cascadelake tigerlake cooperlake bonnell atom silvermont slm goldmont goldmont-plus tremont knl knm x86-64 x86-64-v2 x86-64-v3 x86-64-v4 eden-x2 nano nano-1000 nano-2000 nano-3000 nano-x2 eden-x4 nano-x4 k8 k8-sse3 opteron opteron-sse3 athlon64 athlon64-sse3 athlon-fx amdfam10 barcelona bdver1 bdver2 bdver3 bdver4 znver1 znver2 znver3 btver1 btver2 native

Testowanie programu[edytuj]

Są 2 metody: [16]

Program Time[edytuj]

gcc -o prog main.c
time prog

Przykład użycia:

Testujemy ile czasu zajmie 4000 razy wypisanie tekstu (przykładowy kod):

const int iXmax = 4000;
const int iYmax = 4000;
 for(iY=0;iY<iYmax;++iY)
  {
   printf("iY/iYmax =  %d / %d \n", iY, iYmax);
   for(iX=0;iX<iXmax;++iX){}
  }

Skompilowany:

 gcc s.c -lm

Uruchomiony:

 time ./a.out
 real  0m0.267s
 user  0m0.120s
 sys  0m0.040s

Jeśli usuniemy komendę printf:

real  0m0.150s
user  0m0.140s
sys  0m0.020s

Różnica około 0.150 sekundy

Program gprof[edytuj]

Opis gprof

Kompilacja z opcją -pg powoduje, że po wykonaniu skompilowanego programu zostaną zapisanie do pliku gmon.out czasy wykonania poszczególnych funkcji

gcc -o prog main.c -pg
./proggprof prog > test1.prof

lub

gcc -o prg source.c -pg
gprof prg > gprof.out

Zobacz również[edytuj]

Bibliografia[edytuj]

 1. Scripts to build software libraries for various systems by Claude Heiland-Allen
 2. gcc online docs : Developer-Options save-temps
 3. stackoverflow question : trouble-with-c-compilation-via-gcc-command-line
 4. Building C programs on Linux from LinuxQuestions.org
 5. stackoverflow question: how-to-write-a-makefile-to-compile-a-simple-c-program
 6. Compiling-multiple-files - The GNU C Programming Tutorial
 7. GCC and Make Compiling, Linking and Building C/C++ Applications by Chua Hock-Chuan
 8. Managing Projects with GNU Make, Third Edition The Power of GNU Make for Building Anything By Robert Mecklenburg November 2004
 9. stackoverflow question: makefile4-missing-separator-stop
 10. Speed-up compile (make) time on dual-core (or multi-core) processor!
 11. Strona domowa Apache Ant
 12. Algorytmy przetwarzania obrazów i wstęp do pracy z biblioteką OpenCV Pod redakcją Ewarysta Rafajłowicza, Wojciecha Rafajłowicza i Andrzeja Rusieckiego
 13. The Computer Language Benchmarks Game
 14. Semantics of Floating Point Math in GCC
 15. gcc 86-Options
 16. gcc-function-for-find-execution-time - dyskusja na gamedev