C/Biblioteka standardowa/Indeks tematyczny

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis plików nagłówkowych oraz zawartych w nich funkcji i makr biblioteki standardowej C. Funkcje, makra i typy wprowadzone dopiero w standardzie C99 zostały oznaczone poprzez "[C99]" po nazwie. (Zobacz też Indeks alfabetyczny.)

assert.h[edytuj]

Makro asercji.

ctype.h[edytuj]

Klasyfikowanie znaków.

isalnum() isalpha() isblank() [C99]
iscntrl() isdigit() isgraph()
islower() isprint() ispunct()
isspace() isupper() isxdigit()
tolower() toupper()

errno.h[edytuj]

Deklaracje kodów błędów.

float.h[edytuj]

Właściwości typów zmiennoprzecinkowych zależne od implementacji.


Możemy odnaleźć ten plik :

find /usr/ -name "float.h"

Otrzymujemy (przykładowy wynik) :

/usr/lib/clang/2.8/include/float.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gcc/x86_64-linux-gnu/4.5/include/float.h
/usr/include/c++/4.5/tr1/float.h
/usr/include/tcl8.5/tcl-private/compat/float.h


inttypes.h[edytuj]

W pliku inttypes.h są ( od C99) zdefiniowane:

iso646.h[edytuj]

Plik iso646.h[2] możemy odnaleźć:[3]

 find /|grep iso646.h

Przykładowy wynik:

/usr/lib/llvm-10/lib/clang/10.0.1/include/iso646.h
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/9/include/iso646.h
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/10/include/iso646.h
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/8/include/iso646.h
/usr/lib/llvm-11/lib/clang/11.0.0/include/iso646.h

limits.h[edytuj]

Właściwości typów całkowitych zależne od implementacji.

Przykład użycia

locale.h[edytuj]

Ustawienia międzynarodowe.

math.h[edytuj]

Funkcje matematyczne.

FP_FAST_FMAF (makro) [C99] FP_FAST_FMAL (makro) [C99]
FP_FAST_FMA (makro) [C99] FP_ILOGB0 (makro) [C99]
FP_ILOGBNAN (makro) [C99] FP_INFINITE (makro) [C99]
FP_NAN (makro) [C99] FP_NORMAL (makro) [C99]
FP_SUBNORMAL (makro) [C99] FP_ZERO (makro) [C99]
HUGE_VALF (makro) [C99] HUGE_VALL (makro) [C99]
HUGE_VAL (makro) INFINITY (makro) [C99]
MATH_ERREXCEPT (makro) [C99] MATH_ERRNO (makro) [C99]
NAN (makro) [C99] acosh()
acos() asinh()
asin() atan2()
atanh() atan()
cbrt() [C99] ceil()
copysign() [C99] cosh()
cos() double_t (typ) [C99]
erfc() [C99] erf() [C99]
exp2() [C99] expm1() [C99]
exp() fabs()
fdim() [C99] float_t (typ) [C99]
floor() fmax() [C99]
fma() [C99] fmin() [C99]
fmod() fpclassify() [C99]
frexp() hypot() [C99]
ilogb() [C99] isfinite() [C99]
isgreaterequal() [C99] isgreater() [C99]
isinf() [C99] islessequal() [C99]
islessgreater() [C99] isless() [C99]
isnan() [C99] isnormal() [C99]
isunordered() [C99] ldexp()
lgamma() [C99] llrint() [C99]
llround() [C99] log10()
log1p() [C99] log2() [C99]
logb() [C99] log()
lrint() [C99] lround() [C99]
math_errhandling (makro) [C99] modf()
nan() [C99] nearbyint() [C99]
nextafter() [C99] nexttoward() [C99]
pow() remainder() [C99]
remquo() [C99] rint() [C99]
round() [C99] scalbln() [C99]
scalbn() [C99] signbit() [C99]
sinh() sin()
sqrt() tanh()
tan() tgamma() [C99]
trunc() [C99]

setjmp.h[edytuj]

Obsługa nielokalnych skoków.

signal.h[edytuj]

Obsługa sygnałów.

stdarg.h[edytuj]

Narzędzia dla funkcji ze zmienną liczbą argumentów.


stddef.h[edytuj]

Standardowe definicje.

stdio.h[edytuj]

Standard Input/Output, czyli standardowe wejście-wyjście.

clearerr() fclose() feof()
ferror() fflush() fgetc()
fgetpos() fgets() fopen()
fprintf() fputc() fputs()
fread() freopen() fscanf()
fseek() fsetpos() ftell()
fwrite() getc() getchar()
gets() perror() printf()
putc() putchar() puts()
remove() rename() rewind()
scanf() setbuf() setvbuf()
sprintf() sscanf() tmpfile()
tmpnam() ungetc() vfprintf()
vprintf() vsprintf()

stdlib.h[edytuj]

Najbardziej podstawowe funkcje.

abort() abs() atexit()
atof() atoi() atol()
bsearch() calloc() div()
exit() free() getenv()
itoa() labs() ldiv()
malloc() mblen() mbstowcs()
mbtowc() qsort() rand()
realloc() srand() strtod()
strtol() strtoul() system()
wctomb() wcstombs()

string.h[edytuj]

Operacje na łańcuchach znaków

memchr() memcmp() memcpy()
memmove() memset() strcat()
strchr() strcmp() strcoll()
strcpy() strcspn() strerror()
strlen() strncat() strncmp()
strncpy() strpbrk() strrchr()
strspn() strstr() strtok()
strxfrm() strdup()

time.h[edytuj]

Funkcje obsługi czasu.

asctime() clock() ctime()
difftime() gmtime() localtime()
mktime() strftime() time()
tm (struktura)
  1. cppreference: c types integer
  2. iso646.h w nag wikipedii
  3. stackoverflow question: cannot-find-iso646-h-in-glibc