Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Czym jest rachunkowość?

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Czym jest rachunkowość?
»
Autorzy Historia rachunkowości

Rozdział rozpoczynający ten podręcznik jest wstępem do rachunkowości, zaliczanej do nauk stosowanych. Jest nauką stosowaną, czyli jej całkowite poznanie nie polega na opanowaniu zasad teoretycznych, ale również od zastosowania ich w praktyce gospodarczej. Rachunkowość jest jedną za najstarszych dyscyplin wśród nauk ekonomicznych.

Rachunkowość to sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, które zaistniały w danej jednostce gospodarczej i umożliwia jej gromadzenie, przetwarzanie i prezentację informacji oraz podejmowanie na ich podstawie decyzji. W dzisiejszych czasach nie ma przedsiębiorstwa, w którym nie funkcjonuje rachunkowość. Najczęściej jest to jeden z najważniejszych elementów rachunkowości jakim jest księgowość.

System informacji ekonomicznej to system, w którym powstają informacje ekonomiczne przesyłane do kręgu zainteresowanych odbiorców. Rachunkowość stanowi główny podsystem w systemie informacji gospodarczej, bowiem posiada specyficzne metody ewidencji zdarzeń gospodarczych. Podsystem ten gromadzi informacje z różnych dziedzin działalności jednostki gospodarczej dzięki stosowaniu metody podwójnego zapisu.

W ujęciu dynamicznym rachunkowość może być rozpatrywana jako sekwencję wszystkich niezbędnych operacji potrzebnych do otrzymania określonych informacji ekonomicznych. Wyróżnia się trzy główne etapy: gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych. Do pierwszego etapu, gromadzenia danych, zalicza się ich obserwację, pomiar i dokumentację. Przetwarzanie danych odbywa się poprzez ich rejestrację oraz wykonywanie na nich różnych operacji arytmetycznych i logicznych. Ostatni etap, prezentacja danych, polega na zebraniu przetworzonych informacji w określone zestawienia, które następnie są dostarczane do właściwych odbiorców.

W rozdziale tym poznamy historię i pojęcie rachunkowości. W kolejnych podrozdziałach dowiemy się tego, czym jest przedmiot rachunkowości i jakie metody są w niej wykorzystywane. Ostatnie podrozdziały poświęcone są funkcjom i zasadom rachunkowości. Pod koniec rozdziału znajdują się pytania sprawdzające wiedzę uzyskaną z tego rozdziału.

Struktura tego rozdziału

  1. Historia rachunkowości
  2. Pojęcie rachunkowości
  3. Przedmiot rachunkowości
  4. Metody rachunkowości
  5. Struktura rachunkowości
  6. Funkcje rachunkowości
  7. Zasady rachunkowości
  8. Pytania sprawdzające