Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Konta/Plany kont/Przykładowy Zakładowy Plan Kont

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Przykładowy Zakładowy Plan Kont
»
Zakładowy Plan Kont

Zespół 0 – Aktywa trwałe[edytuj]

 • 010 – Środki trwałe
 • 020 – Wartości niematerialne i prawne
 • 031 – Długoterminowe aktywa finansowe
 • 032 – Inne inwestycje długoterminowe
 • 035 – Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
 • 071 – Umorzenie środków trwałych
 • 075 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 • 079 – Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych
 • 080 – Środki trwałe w budowie
 • 081 – Zaliczki na środki trwałe

Konta pozabilansowe

 • 091 – Środki trwałe w likwidacji
 • 092 – Środki trwałe obce (w użytkowaniu)

Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe[edytuj]

 • 101 – Kasa krajowych środków pieniężnych
 • 102 – Kasa walut obcych
 • 130 – Rachunek bieżący KDBS
 • 131 - Rachunek bieżący PKOBP
 • 132 – Inne rachunki bankowe
 • 134 – Kredyty bankowe
 • 139 - Środki pieniężne w drodze
 • 141 – Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • 145 – Inne aktywa pieniężne

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia[edytuj]

 • 200 – Rozrachunki z odbiorcami
 • 210 – Rozrachunki z dostawcami
 • 205 – Rozrachunki z tytułu zaliczek z odbiorcami i dostawcami
 • 220 – Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT
 • 221 – Rozliczenie naliczonego podatku VAT
 • 222 – Rozliczenie należnego podatku VAT
 • 223 – Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • 224 – Rozrachunki z tytułu podatków CIT
 • 225 – Pozostałe rozrachunki z tytułu podatków PIT 4
 • 226 – Rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego w następnym miesiącu
 • 227 – Rozrachunki z tytułu podatku VAT naliczonego w następnym miesiącu
 • 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 • 234 – Inne rozrachunki z pracownikami
 • 235 – Rozrachunki z komitentem
 • 236 – Rozliczenie sprzedaży komisowej
 • 241 – Rozrachunki sporne
 • 242 – Rozrachunki z tytułu pożyczek (udzielonych i otrzymanych)
 • 243 – Rozrachunki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 • 244 – Zobowiązania wekslowe
 • 245 – Inne zobowiązania finansowe
 • 246 – Rozliczenie niedoborów i szkód
 • 247 – Rozliczenie nadwyżek
 • 248 – Rozrachunki z właścicielami (udziałowcami, akcjonariuszami)
 • 249 – Pozostałe rozrachunki
 • 250 – Rozrachunki wewnątrzzakładowe
 • 260 – Odpisy aktualizujące należności

Konta pozabilansowe

 • 291 – Zobowiązania warunkowe
 • 292 – Weksle obce dyskontowane i indosowane
 • 293 – Weksle obce gwarancyjne
 • 294 – Zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Zespół 3 – Materiały i towary[edytuj]

 • 301 – Rozliczenie zakupu materiałów
 • 302 – Rozliczenie zakupu towarów
 • 303 – Rozliczenie zakupu usług
 • 304 – Rozliczenie zakupu pozostałych zasobów
 • 311 – Materiały
 • 319 – Materiały w przerobie
 • 320 – Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
 • 331 – Towary hurtowe
 • 332 – Towary hurtowe
 • 333 – Towary poza jednostką
 • 334 – Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów hurtowych
 • 335 – Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów detalicznych
 • 336 – Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości towarów hurtowych
 • 337 – Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości towarów detalicznych
 • 345 – Odchylenia z tytułu VAT

Konta pozabilansowe

 • 391 – Zapasy obce
 • 392 – Niskocenne przedmioty w użytkowaniu

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie[edytuj]

 • 400 – Amortyzacja
 • 401 – Zużycie materiałów i energii
 • 402 – Usługi obce
 • 403 – Podatki i opłaty
 • 404 – Wynagrodzenia
 • 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
 • 407 – Reprezentacja i reklama
 • 409 – Pozostałe koszty
 • 490 – Rozliczenie kosztów

Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie[edytuj]

 • 501 – Koszty działalności produkcyjnej
 • 510 – Koszty pośrednie działalności produkcyjnej (wydziałowe)
 • 511 – Koszty zakupu
 • 515 – Koszty sprzedaży produktów
 • 521 – Koszty działalności handlowej (koszty handlowe)
 • 531 – Koszty działalności pomocniczej
 • 551 – Koszty zarządu
 • 580 – Rozliczenie kosztów działalności


Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe[edytuj]

 • 600 – Produkty gotowe
 • 605 – Półprodukty i produkty w toku
 • 606 – Produkty poza jednostką
 • 620 – Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
 • 630 – Produkcja w toku
 • 641 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • 642 - Inne rozliczenia międzyokresowe

Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem[edytuj]

 • 700 – Przychody ze sprzedaży produktów
 • 703 – Przychody ze sprzedaży usług
 • 711 – Koszty sprzedanych produktów
 • 731 – Przychody ze sprzedaży hurtowej towarów
 • 732 – Przychody ze sprzedaży detalicznej towarów
 • 735 – Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia)
 • 740 – Przychody ze sprzedaży materiałów
 • 745 – Wartość sprzedanych materiałów według cen zakupu (nabycia)
 • 750 – Przychody finansowe
 • 751 – Koszty finansowe
 • 760 – Pozostałe przychody operacyjne
 • 761 – Pozostałe koszty operacyjne
 • 770 – Zyski nadzwyczajne
 • 771 – Straty nadzwyczajne
 • 790 – Obroty wewnętrzne
 • 791 – Koszty obrotów wewnętrznych

Zespół 8 – Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy[edytuj]

 • 800 – Kapitał (fundusz) podstawowy
 • 801 – Kapitał (fundusz) zapasowy
 • 802 – Kapitał (fundusz) rezerwowy
 • 803 – Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 • 820 – Rozliczenie wyniku finansowego
 • 830 – Rezerwy
 • 840 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • 851 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • 852 – Inne fundusze specjalne
 • 860 – Wynik finansowy
 • 871 – Podatek dochodowy
 • 872 – Pozostałe obciążenia wyniku finansowego