Przejdź do zawartości

Teoria grup przemiennych/Spis symboli

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Skocz do symbolu:

Logika[edytuj]

 • :=, =: – równość definicyjna
 • ¬p – negacja
 • ∨ – alternatywa
 • ∧ – koniunkcja
 • ⇒ – implikacja
 • ⊻ – alternatywa rozłączna (XOR)
 • ∀ – dla każdego; kwantyfikator duży, ogólny
 • ∃ – istnieje; kwantyfikator mały, szczególny
 • ⊥ – sprzeczność, fałsz
 • ⊤ – tautologia, prawda

Zbiory ogółem[edytuj]

 • { } – elementy zbioru
 • ∅ – zbiór pusty
 • aAa należy do A; a jest elementem zbioru A
 • aAa nie należy do A; a nie jest elementem zbioru A
 • AXA jest podzbiorem X; X jest nadzbiorem A; inkluzja zbiorów
 • AXA jest podzbiorem właściwym X; X jest nadzbiorem właściwym A; właściwa, ścisła inkluzja zbiorów
 • AB – suma zbiorów
 • AB – przekrój zbiorów
 • A′ – dopełnienie zbioru A
 • An – potęga kartezjańska zbioru A
 • #A – moc zbioru A

Funkcje i inne relacje[edytuj]

 • f: XY – funkcja f ze zbioru X w zbiór Y
 • xy – funkcja przypisująca elementowi x element y
 • im f – obraz (zbiór wartości) funkcji f
 • f: XY – iniekcja lub zanurzenie
 • idX, id – funkcja identyczności (tożsamościowa) na zbiorze X
 • fg – złożenie funkcji f i g
 • f∘nn-ta iteracja funkcji f
 • f–1 – funkcja odwrotna (złożeniowo) do f
 • χA – funkcja charakterystyczna zbioru A
 • a ~ b – relacja między elementami a i b
 • [x]~, [x] – klasa abstrakcji elementu x przy endorelacji równoważności ~
 • A/~ – iloraz zbioru A przez endorelację równoważności ~

Zbiory liczb i ich uogólnienia[edytuj]

 • ℕ – liczby naturalne (z zerem)
 • ℙ – liczby pierwsze
 • ℤ – liczby całkowite
 • ℝ – liczby rzeczywiste
 • ℂ – liczby zespolone
 • ℍ – kwaterniony, czwarki
 • 𝕆 – oktoniony, oktawy Cayleya
 • X≠0 – zbiór liczbowy bez zera

Przykłady grup przemiennych[edytuj]

 • n – reszty z dzielenia modulo n; n-ta grupa cykliczna;
 • V4 – grupa czwórkowa Kleina; czwórka Kleina
 • nn-wymiarowa przestrzeń kartezjańska
 • S1 – grupa okręgu
 • Tn – grupa torusa n-wymiarowego

Algebra abstrakcyjna[edytuj]

 • a|ba jest dzielnikiem b
 • ⊕ – suma prosta
 • G/H – grupa ilorazowa
 • Ab – klasa wszystkich grup; kategoria grup przemiennych z homomorfizmami
 • ◄ – podgrupa charakterystyczna
 • ≅ – izomorfizm
 • ker φ – jądro homomorfizmu φ (fi)
 • A⟩ – otoczka zbioru A; zbiór generowany przez A
 • A+ – zbiór generowany przez nieujemne potęgi (iteracje) elementów zbioru A
 • ≡ – kongruencja
 • ⊗ – iloczyn tensorowy lub iloczyn Kroneckera
 • δij – delta Kroneckera
 • Φ(G) – podgrupa Frattiniego grupy G
 • K[X] – wielomiany o współczynnikach ze zbioru K
 • Kn[X] – wielomiany o współczynnikach ze zbioru K i stopnia co najwyżej n

Przykłady grup nieprzemiennych[edytuj]

 • Dihn, Dn – grupa diedralna
 • Q8 – grupa kwaternionów
 • Sn – grupa permutacji zbioru n-elementowego; n-ta grupa symetryczna
 • Ann-ta grupa alternująca
 • Fab – grupa wolna generowana przez dwa elementy: a i b
 • SO(n) – obroty w przestrzeni n-wymiarowej; n-ta grupa ortogonalna
 • SU(n) – szczególna grupa unitarna w przestrzeni n-wymiarowej; n-ta grupa unitarna
 • Aff(V) – grupa afiniczna przestrzeni liniowej V

Grupy nieprzemienne[edytuj]

 • Gr – klasa wszystkich grup; kategoria grup z homomorfizmami
 • ⊴ – podgrupa normalna
 • Z(G)– centrum grupy
 • Aut(G) – grupa automorfizmów grupy
 • Inn(G) – grupa automorfizmów wewnętrznych (sprzężeń) grupy
 • Out(G) – grupa automorfizmów zewnętrznych grupy
 • ⋊ – iloczyn półprosty

Skocz do symbolu:


« Słowniczek biograficzny