Przejdź do zawartości

Unicode/Dodatek Latin-1

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Unicode
Dodatek Latin-1
Unicode
Dodatek Latin-1
Tabela znaków Unicode z zakresu 00080 - 000FF (Dodatek Latin-1, ang. Latin-1 Supplement)

Zobacz też: Alfabet łaciński 1.

U+0080
 
U+0081
 
U+0082
 
U+0083
 
U+0084
 
U+0085
 
U+0086
 
U+0087
 
U+0088
 
U+0089
 
U+008A
 
U+008B
 
U+008C
 
U+008D
 
U+008E
 
U+008F
 
U+0090
 
U+0091
 
U+0092
 
U+0093
 
U+0094
 
U+0095
 
U+0096
 
U+0097
 
U+0098
 
U+0099
 
U+009A
 
U+009B
 
U+009C
 
U+009D
 
U+009E
 
U+009F
 
U+00A0
 
U+00A1
¡
U+00A2
¢
U+00A3
£
U+00A4
¤
U+00A5
¥
U+00A6
¦
U+00A7
§
U+00A8
¨
U+00A9
©
U+00AA
ª
U+00AB
«
U+00AC
¬
U+00AD
­ 
U+00AE
®
U+00AF
¯
U+00B0
°
U+00B1
±
U+00B2
²
U+00B3
³
U+00B4
´
U+00B5
µ
U+00B6
U+00B7
·
U+00B8
¸
U+00B9
¹
U+00BA
º
U+00BB
»
U+00BC
¼
U+00BD
½
U+00BE
¾
U+00BF
¿
U+00C0
À
U+00C1
Á
U+00C2
Â
U+00C3
Ã
U+00C4
Ä
U+00C5
Å
U+00C6
Æ
U+00C7
Ç
U+00C8
È
U+00C9
É
U+00CA
Ê
U+00CB
Ë
U+00CC
Ì
U+00CD
Í
U+00CE
Î
U+00CF
Ï
U+00D0
Ð
U+00D1
Ñ
U+00D2
Ò
U+00D3
Ó
U+00D4
Ô
U+00D5
Õ
U+00D6
Ö
U+00D7
×
U+00D8
Ø
U+00D9
Ù
U+00DA
Ú
U+00DB
Û
U+00DC
Ü
U+00DD
Ý
U+00DE
Þ
U+00DF
ß
U+00E0
à
U+00E1
á
U+00E2
â
U+00E3
ã
U+00E4
ä
U+00E5
å
U+00E6
æ
U+00E7
ç
U+00E8
è
U+00E9
é
U+00EA
ê
U+00EB
ë
U+00EC
ì
U+00ED
í
U+00EE
î
U+00EF
ï
U+0F0
ð
U+00F1
ñ
U+00F2
ò
U+00F3
ó
U+00F4
ô
U+00F5
õ
U+00F6
ö
U+00F7
÷
U+00F8
ø
U+00F9
ù
U+00FA
ú
U+00FB
û
U+00FC
ü
U+00FD
ý
U+00FE
þ
U+00FF
ÿ

Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł od U+0080 do U+009F — znaki sterujące.
  2. Przypis własny Wikiźródeł w tej tabeli znajdują się następujące polskie znaki: ó 0x00F3 Ó 0x00D3
  3. Przypis własny Wikiźródeł pozostałe polskie znaki znajdują się w tabeli Unicode/Rozszerzony łaciński A