Przejdź do zawartości

Zatrudnianie osób głuchoniewidomych/Zwrot kosztów szkolenia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych[edytuj]

Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, może zorganizować dla nich szkolenie, a poniesione przez niego koszty szkolenia mogą zostać zrefundowane ze środków PFRON.

Kwota refundacji może wynieść do 80% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości 2 - krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na jedną osobę. W I kwartale 2010 roku (za miesiące styczeń, luty i marzec) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3 316,38 zł.

Wielkość refundacji kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego, które poniesie pracodawca ilustruje poniższa tabela:

Zwrot kosztów szkoleń dla osób niepełnosprawnych w 2010r.
Rodzaj szkolenia Typ przedsiębiorcy
Mały Średni Duży
Ogólne 80% 80% 70%
Specjalistyczne 55% 45% 35%

Szkolenie specjalistyczne, to takie szkolenie, które dotyczy bezpośrednio i wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy danego pracownika i takie, które związane jest ze specyfiką pracy w danym zakładzie pracy.

Szkolenie ogólne, to takie szkolenie, które zapewnia nabycie kwalifikacji, nadających się do wykorzystania w różnych zakładach pracy lub na innych polach działalności zawodowej, zwiększając szanse na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Przykładowo: szkolenie dla przyszłych pracowników działu elektrotechnicznego w spółdzielni niewidomych będzie szkoleniem specjalistycznym. Typowymi szkoleniami specjalistycznymi będą więc tzw. "szkolenia twarde" zaś "szkolenia miękkie" (np. metody poszukiwania pracy, asertywność, komunikacja interpersonalna, wywieranie wpływu, autoprezentacja, zarządzanie czasem, radzenie ze stresem, praca zespołowa) zostaną zaliczone do szkoleń ogólnych.

Więcej informacji przeczytasz na stronie: http://www.razem-do-celu.org.pl/node/156.

Podstawa prawna:

 • Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2009, nr 57, poz. 472).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Refundacja[edytuj]

Refundacja może obejmować następujące wydatki:

 • wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie;
 • wynagrodzenie tłumacza języka migowego albo lektora dla osoby niewidomej lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;
 • koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osoby niewidomej;
 • koszty usług doradczych, związane z danym szkoleniem;
 • koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia;
 • koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
 • koszty materiałów szkoleniowych;
 • koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu (koszty te dotyczą czasu faktycznie spędzonego na uczestnictwie w szkoleniu, po odjęciu efektywnego czasu pracy).

Procedura[edytuj]

Ubiegając się o refundację należy złożyć wniosek do starosty powiatowego, właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy. Wniosek musi zawierać:

 • nazwę i adres siedziby pracodawcy,
 • status prawny i podstawę działania pracodawcy,
 • numery NIP i REGON pracodawcy,
 • numer rachunku bankowego pracodawcy,
 • wnioskowaną kwotę refundacji,
 • informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia,
 • informację o szkoleniu wraz z uzasadnieniem jego wyboru,
 • informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu,
 • informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych,
 • oświadczenie o zaleganiu lub nie zaleganiu z wymaganymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Duży przedsiębiorca do wniosku załącza dodatkowo opis projektu szkoleniowego, zawierający informację o celu projektu oraz spodziewanych skutkach jego realizacji.

► Zgodnie z art. 106 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 ze zm.) za "dużego przedsiębiorcę" uważa się takiego, który:

 • w roku obrotowym zatrudniał rocznie średnio powyżej 250 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto przekraczający 50 mln Euro lub suma aktywów bilansu przekracza 43 mln Euro.

Zawarcie umowy o zwrot kosztów szkolenia poprzedzają negocjacje pomiędzy starostą (prezydentem miasta), który jest stroną umowy, a pracodawcą. W wyniku tych negocjacji ustalana jest kwota zwrotu, która zostanie wypłacona pracodawcy po zawarciu umowy i spełnieniu innych, określonych w niej warunków.

Refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.


Powrót do spisu treści