Ekoogrodnictwo/Nawadnianie/Retencja

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
<< Płodozmian - Spis treści - Nawożenie >>
NAWADNIANIE OGRODU

Zwiększanie naturalnej retencji - Zapotrzebowanie na wodę - Przydomowe oczyszczalnie ściekówDostępne zasoby wody deszczowej można znacznie lepiej wykorzystać w rolnictwie czy ogrodnictwie:

 1. Zwiększając przychody wody w bilansie wodnych (ograniczając odpływ i podnosząc pojemność wodną gleby).
 2. Zmniejszając straty związane z parowaniem (eliminując parowanie z gleby).
Z odkrytej gleby woda paruje bezproduktywnie.

Sposoby zwiększania retencji[edytuj]

 1. Magazynowanie opadów śniegu na terenach równinnych, zapobiegając jego wywiewaniu przez:
  • zadrzewienia śródpolne w formie wąskich pasów leśnych,
  • czasowe zasłony sztuczne lub lepiej naturalne z pasów roślinności (kukurydza, fasola tyczna), pozostawione na zimę,
  • orki jesienne wykonane w poprzek panujących wiatrów, na polu zaoranym w ostrą skibę zatrzymuje się więcej śniegu, który po stajaniu nasyca glebę wodą, ponadto gleba o ostrej skibie szybciej i głębiej zamarza, co dodatnio wpływa na szereg procesów glebotwórczych - należy jednak pamiętać, że w rolnictwie ekologicznych głębokie orki są zabiegiem niepożądanym;
  • zgarnianie śniegu w wały.
 2. Ograniczenie spływu powierzchniowego na cięższych glebach, zwłaszcza w falistych terenach można poprzez:
  • głębokie orki z pogłębiaczem powodujące zruszenie podeszwy płużnej, co dodatnio wpływa na stosunki powietrzno-wodne w glebie, powodując przewietrzenie głębszych warstw gleby i ułatwiając wsiąkanie wody, niestety wpływa to też niekorzystnie na życie w glebie, przez co jest zabiegiem niepożądanym w rolnictwie ekologicznym;
  • uprawy pielęgnacyjne (np. redlenie okopowych) i pożniwne (podorywki),
  • rozplanowanie kierunków orki wzdłuż warstwic, bruzdowanie,
  • formowanie niskich grobelek zatrzymujących wody roztopowe i opadowe na zboczach,
  • rozmieszczenie pasów roślinności trawiastej i pasów zadrzewień śródpolnych.
 3. Zmniejszenie nieprodukcyjnego parowania terenowego można osiągnąć przez:
  • podorywka (orka o głębokości 5 cm), która zarówno przyczynia się do zwalczania chwastów jak i reguluje wilgoć w glebie,
  • podorana gleba powinna być natychmiast zabronowana, gdyż w przeciwnym wypadku orka nie spełni wymienionych zadań,
  • zamiast podorywki można też wykonywać inne zabiegi, których celem będzie spulchnianie wierzchniej warstwy gleby (glebogryzałki, talerzówki),
  • odpowiedni dobór roślin w płodozmianie (zob. rozdział Płodozmian) lub ugorowanie pól w celu zmagazynowania opadów z części roku,
  • przykrywanie gleby warstwą sztuczną lub lepiej naturalną (zob. rozdział Mulczowanie), w rolnictwie można wykorzystać zmieloną słomę,
  • odpowiednie nawożenie, sprzyjające zwartemu przykryciu gleby roślinnością (zob. rozdział Nawożenie),
  • zadrzewienia śródpolne,
  • budowa małych zbiorników wodnych.
 4. Zwiększenie pojemności gleby jest trudne, można jednak spróbować przez:
  • odpowiedni płodozmian,
  • odpowiednie nawożenie (zwłaszcza organiczne, zalecane w rolnictwie ekologicznym),
  • nawożenie gliną, marglem, szlamem, osadami ściekowymi (nie wolno w rolnictwie ekologicznym, dopuszcza się jedynie przy produkcjach roślin nie będących pokarmem), torfem itp., z głębokim przeoraniem dla wytworzenia nieprzepuszczalnych przewarstwień (głębokie orki są niezalecane w rolnictwie ekologicznym);

Nawadnianie ogrodu --- Zapotrzebowanie na wodę >>