Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/7

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Zadanie 7
Na poniższym schemacie przedstawiono klucz do oznaczania pewnych roślin nagozalążkowych.


Zadanie 7.1 (0-1)
Na podstawie ilustracji i klucza do oznaczania ustal, z jakim gatunkiem mamy tu do czynienia.

A. jodła pospolita
B. modrzew europejski
C. świerk pospolity
D. sosna zwyczajna


Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia. Uczeń:

1. opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów. Uczeń:

3. ustala przynależność gatunkową organizmu, stosując właściwy klucz do oznaczania organizmów; porządkuje hierarchicznie podstawowe rangi taksonomiczne.
Zasady oceniania
1 p. – za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi
0 p. – za zaznaczenie nieprawidłowej odpowiedzi, więcej niż jednej odpowiedzi, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania A. jodła pospolita
Uwagi


Zadanie 7.2 (0-1)
Uzasadnij, że obecność szyszek o podobnym kształcie u dwóch osobnych gatunków nie zawsze jest przesłanką przemawiającą za ich bliskim pokrewieństwem.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia. Uczeń:

6. wykazuje, że różnorodność organizmów jest wynikiem procesów ewolucyjnych
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


XVI. Ewolucja. Uczeń:

15. rozpoznaje, na podstawie opisu, schematu, rysunku, konwergencję i dywergencję;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe merytorycznie uzasadnienie postawionej tezy
0 p. – za nieprawidłowe merytorycznie uzasadnienie postawionej tezy, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania Podobieństwo szyszek może wynikać z ewolucji zbieżnej, w wyniku której w populacjach różnych (nawet odległych ewolucyjnie) gatunków utrwalają się analogiczne cechy przystosowawcze do danego środowiska zamieszkiwanego przez te populacje. Zjawisko to nazywamy konwergencją.
Uwagi