Programowanie w systemie UNIX/Kodowanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Plik tekstowy (ang. text file) –

 • zawartość : tekst: dane w postaci alfanumerycznej. Uwaga są plik zawierające tekst w formie binarnej ( pdf, doc)
 • format pliku:
  • ciąg linii tekstu elektronicznego
  • nie jest plikiem binarnym
  • pozwala na otwarcie w edytorze tekstu

przykłady[edytuj]

 • prosty tekst
 • skrypty
 • kody źródłowe programów


Budowa[edytuj]

Plik tekstowy:

 • składa się ze znaków (kod znaku),
  • może się rozpoczynać znakiem kolejności bajtów (BOM)
  • może zawierać znaki końca linii (EOL)
  • jest zakończony znakiem końca pliku (EOF)

Kodowanie[edytuj]

Co każdy programista powinien wiedzieć o

 • kodowaniu wg Davida C. Zentgrafa [1]
 • zestawach znaków wg Joel Spolsky[2]

Kod alfanumeryczny[edytuj]

Kod alfanumeryczny (ang. alphanumeric code) – kod, w którym do zapisu tekstów i liczb, przedstawianych jako ciągi cyfr, używa się określonych w danym kodzie znaków Przykładami kodów alfanumerycznych są kody:

 • ASCII
 • UTF-8
 • ISO 8859
 • Unicode ISO 10646
 • EBCDIC
 • Windows-1250.

Niektóre z kodów dopuszczają także kody sterujące, znaki diakrytyczne i znaki specjalne np. Unicode.

Dekodery[edytuj]

Dekoder znaków (ang. char) czyli jak sprawdzić znak?


Dekoder plików

Testy[edytuj]

Typowe problemy[edytuj]

Znaki[edytuj]

Najczęściej używane standardy kodowanie występujące w sieci

Znaki z punktu widzenia programisty dzielimy na:

 • drukowalne
 • niedrukowalne

Podział wg znaczenia : [11]

 • litery (ang. letter) (91.8%), podkategorie: duże (uppercase = Lu) , małe (ang. lowercase = Ll), tytułowe (titlecase = Lt), zmodyfikowane ( modifier = Lm)
 • symbole (ang. symbol) : (5.0%), podkategoria: matematyczne (Symbol, math = Sm), zmodyfikowane (modifier = Sk), walutowe (currency = Sc)
 • znaki (Mark) : (1.4%)
 • cyfry (Number): 1,100 (1.0%)
 • Punctuation: 598 (0.5%)
 • inne (Other): 205 (0.2%)
 • Separator: 20 (0.0%)


Klasy znaków ( character classes) wyrażeń regularnych Bash ( Bash Regular Expressions = BRE)[12]

 • [[:alpha:]] - matches any alphabetic character written in upper or lower case.
 • [[:alnum:]]- matches any alphanumeric character - namely, the characters in the range 0-9, A-Z, a-z.
 • [[:blank:]] - matches a space and a tab character.
 • [[:digit:]]- any numeric character from 0to 9.
 • [[:upper:]]- uppercase alphabetic characters - A-Z.
 • [[:lower:]]- alphabetic characters in lower case - a-z.
 • [[:print:]] - matches any printable character.
 • [[:punct:]] - matches punctuation marks.
 • [[:space:]]- whitespace, in particular - a space, a tab character, characters NL, FF, VT, CR.Podział wg strony kodowej [13]

 • ascii
 • unicode
  • UTF-8
Znaki drukowalne[edytuj]

Program[14] drukuje znaki drukowalne ASCII:

// https://en.cppreference.com/w/c/language/ascii
// printtable ASCII
#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  puts("Printable ASCII:");
  for (int i = 32; i < 127; ++i) {
    putchar(i);
    putchar(i % 16 == 15 ? '\n' : ' ');
  }
}


Wynik:

Printable ASCII:
  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~


Podobne znaki[edytuj]

 • ascii '-' ( Hyphen, dash, minus )
 • UTF-8 characters:
  • kod = U+2212 ( MINUS SIGN )
  • kod = U+002D ( HYPHEN-MINUS )
  • kod = U+005F ( LOW LINE )
  • kod = U+00AF ( MACRON )
  • kod = U+2010 ( HYPHEN )
  • kod = u+2011 ( NON-BREAKING HYPHEN )[15]
  • kod = U+2012 ( FIGURE DASH )
  • kod = U+2013 ( EN DASH )
  • kod = U+2014 ( EM DASH )
  • kod = U+268A ( MONOGRAM FOR YANG )


Read Character Unicode ASCII in URL HTML notations
Minus U+2212 %E2%88%92 &minus; &#x2212; &#8722;
Hyphen-minus - U+002D &#45; %2D
Full-width Hyphen-minus U+FF0D %EF%BC%8D &#xff0d; &#65293;

Znaki niedrukowalne[edytuj]

 • znaki specjalne [16]


Przykłady:

 • newline character (LF = Line Feed \n, \x0a)[17]


Wyświetlanie znaków niedrukowalnych[edytuj]

 • online[18]
 • w konsoli[19] (nazwa pliku przykładowa):


hl-nonprinting () { local C=$(printf '\033[0;36m') B=$(printf '\033[0;46m') R=$(printf '\033[0m') np=$(env printf "\u00A0\uFEFF"); sed -e "s/\t/${C}▹&$R/g" -e "s/$/${C}⁋$R/" -e "s/[$np]/${B}& $R/g";}

lub od = Octal Dump:

od -c p.txt # c same as -t c, select printable characters or backslash escapes
 od -tx1 file # output as a hexadecimal 1-byte units 

lub hexdump:

 hexdump -C file # tell you byte-for-byte what the file actually contains


lub z użyciem sed[20]

 sed -n 'l' myfile.txt


lub vim


 vi -b myfile.txt

lub otworzyć w LibreOffice Writer i zaznaczyć opcję pokaż Menu/Widok/Znaczniki formatowania[21]

cat[edytuj]

  cat -t -e p.txt


Formatowanie pliku makefile sprawdzimy za pomocą: [22]

 cat -e -t -v makefile

W wyniku:

 • tabulatory jako ^I
 • końcówki linii jako $

BOM[edytuj]

Unicode Byte-Order-Marker (BOM)[23]


Znajdowanie plików z BOM :[24]

grep -rl $'\xEF\xBB\xBF'

lub :

file * | grep UTF

albo znaleźć i usunąć BOM:

find . -type f -exec sed '1s/^\xEF\xBB\xBF//' -i.bak {} \; -exec rm {}.bak \;

lub dos2unix[25]


W c: [26]


// http://unicodebook.readthedocs.org/en/latest/guess_encoding.html
#include <string.h>  /* memcmp() */

const char *UTF_16_BE_BOM = "\xFE\xFF";
const char *UTF_16_LE_BOM = "\xFF\xFE";
const char *UTF_8_BOM = "\xEF\xBB\xBF";
const char *UTF_32_BE_BOM = "\x00\x00\xFE\xFF";
const char *UTF_32_LE_BOM = "\xFF\xFE\x00\x00";

char* check_bom(const char *data, size_t size)
{
  if (size >= 3) {
    if (memcmp(data, UTF_8_BOM, 3) == 0)
      return "UTF-8";
  }
  if (size >= 4) {
    if (memcmp(data, UTF_32_LE_BOM, 4) == 0)
      return "UTF-32-LE";
    if (memcmp(data, UTF_32_BE_BOM, 4) == 0)
      return "UTF-32-BE";
  }
  if (size >= 2) {
    if (memcmp(data, UTF_16_LE_BOM, 2) == 0)
      return "UTF-16-LE";
    if (memcmp(data, UTF_16_BE_BOM, 2) == 0)
      return "UTF-16-BE";
  }
  return NULL;
}


Kodowanie Reprezentacja (hexadecimal) Reprezentacja (decimal) Bajty jako znaki CP1252
UTF-8 EF BB BF 239 187 191 
UTF-16 (BE) FE FF 254 255 þÿ
UTF-16 (LE) FF FE 255 254 ÿþ
UTF-32 (BE) 00 00 FE FF 0 0 254 255 ␀␀þÿ (␀ refers to the ASCII null character)
UTF-32 (LE) FF FE 00 00 255 254 0 0 ÿþ␀␀ (␀ refers to the ASCII null character)
UTF-7 2B 2F 76 38
2B 2F 76 39
2B 2F 76 2B
2B 2F 76 2F

2B 2F 76 38 2D
43 47 118 56
43 47 118 57
43 47 118 43
43 47 118 47
43 47 118 56 45
+/v8
+/v9
+/v+
+/v/
+/v8-
UTF-1 F7 64 4C 247 100 76 ÷dL
UTF-EBCDIC DD 73 66 73 221 115 102 115 Ýsfs
SCSU 0E FE FF 14 254 255 ␎þÿ (␎ represents the ASCII "shift out" character)
BOCU-1 FB EE 28 251 238 40 ûî(
GB-18030 84 31 95 33 132 49 149 51 „1•3Można go usunąć za pomocą:[27]

sed '1 s/\xEF\xBB\xBF//' < input > output

Dodać:

printf("\xef\xbb\xbf");

String czyli łańcuchy znaków[edytuj]

Plik tekstowy[edytuj]

Plik tekstowy[28] składa się z linii[29] i kończy się znakiem końca pliku ( EOF )[30].

Linia jest to ciąg znaków[31] (drukowalnych[32] i niedukowalnych[33]) zakończony znakiem końca linii[34]

Linię możemy podzielić na wyrazy rozdzielone spacjami[35]


typy plików tekstowych[edytuj]


csv[edytuj]

Przykładowy csv[36], który może być zaimportowany do kalendarza:

Subject,Start Date,Start Time,End Date,End Time,All Day,Description
My important event,04/19/2012,6:00pm,04/19/2012,9:00pm,false,Longer Description
An all-day event,04/19/2012,,04/19/2012,,true,Missing times are OK
A multi-day event,04/19/2012,6:00pm,04/20/2012,6:00pm,false,Start date and end date are different

ical[edytuj]

Plik iCalendar[37][38] służy do zapisu danych kalendarzy. [39]

 • Pierwszy wiersz w pliku iCalendar zawiera nagłówek = BEGIN: VCALENDAR
 • ostatni wiersz pliku ( stopka) = END:VCALENDAR.
 • Pomiędzy powyższymi wierszami wprowadzane są wydarzenia.
  • wydarzenie musi być ujęte w wiersze BEGIN:VEVENT i END:VEVENT.


BEGIN: VCALENDAR 
BEGIN:VEVENT 
(szczegóły pojedynczego wydarzenia) 
END:VEVENT 
BEGIN:VEVENT 
(szczegóły pojedynczego wydarzenia) 
END:VEVENT 
END:VCALENDAR

biblioteki:

Sygnatura pliku[edytuj]

 • sygnatura pliku w wikipedii[42]
 • BOM [43]

Wczytywanie danych z pliku - parser[edytuj]

Kodowanie pliku[edytuj]

Sprawdzanie za pomocą komendy file ( nazwa pliku i wynik przykładowe) :

file a.txt
a.txt: UTF-8 Unicode (with BOM) text, with very long lines

UTF-8


Za pomocą komendy od :[46]

od -c babymonsterBUM.txt

przykładowy wynik :

0000000 357 273 277  s  i  z  e    2  0  0  0    1  0  0
0000020  0 \n  v  i  e  w    1  5  4    0  .  4  0  2
0000040  6  2  2  3  2  4  2  1  4  1  8  5  2  1  4  8
0000060  0  3  7  8  2  4  7  2  4  5  8  4  0  2  5  8
0000100  3  5  7  5  5  1  3  5  0  1  1  3  4  2  8  8
0000120  1  0  2  7  0  4  2  5  2  5  6  2  7  0  3  9
0000140  5  6  9  5  0  2  8  8  1  6  7  0  9  4  6  7
0000160  4  5  5  5  7  4  1  2  9  3  0  3  2  7  1  1
0000200  5  3  9  3  2  5  8  7  9  4  9  1  3  5  4  8
...
0010260  r  a  t  e  -  m  y  -  f  r  a  c  t  a  l  )
0010300  /  b  a  b  y  -  m  o  n  s  t  e  r  / \n
0010317

Lub za pomocą edytora binarnego , np. beav, Jeex[47] lub Okteta.[48]

Grafika ASCI[edytuj]

Grafika ASCI ( ASCI-Art)


Directory content

docs/
├── img/      # Image dir
├── include/    # TeX and HTML options
├── parts/     # Markdown content
├── _bookdown.yml  # bookdown options
├── _output.yml   # rmd output options
├── book.pdf    # PDF output
├── index.html   # HTML output
├── main.rmd    # main MD file
├── Makefile
└── README.md


info o pliku[edytuj]

Więcej[edytuj]

Źródła[edytuj]

 1. What Every Programmer Absolutely, Positively Needs To Know About Encodings And Character Sets To Work With Text by David C. Zentgraf
 2. the-absolute-minimum-every-software-developer-absolutely-positively-must-know-about-unicode-and-character-sets-no-excuses by Joel Spolsky
 3. Character Encoder / Decoder
 4. Online Character Map
 5. wikipedia kod znaku
 6. Mausr - Marek's Unicode Symbols Recognizer
 7. iconv − character set conversion
 8. iconv − character set conversion
 9. Browser Test Page for Unicode Character
 10. stackoverflow question representing-eof-in-c-code
 11. znaki unicode
 12. bash-scripts-regular-expressions by Mikhail Raevskiy Sep 20, 2020
 13. What Every Programmer Absolutely, Positively Needs To Know About Encodings And Character Sets To Work With Text by David C. Zentgraf
 14. cppreference : ascii
 15. UTF-8 General Punctuation. Range: Decimal 8192-8303. Hex 2000-206F.
 16. Handling special characters in C (UTF-8 encoding)- stackoverflow
 17. Newline in wikipedia
 18. soscisurvey : view-chars
 19. bash function to highlight non-printing characters: tab, newline, BOM, nbsp
 20. alvin alexander : display-nonprintable-characters-in-text-file
 21. https://www.obliczeniowo.com.pl/794
 22. stackoverflow question: makefile4-missing-separator-stop
 23. BOM w wikipedii
 24. Elegant way to search for UTF-8 files with BOM?
 25. dos2unix converters
 26. Unicode encodings
 27. A Shell Script to Find and Remove the BOM Marker by Enrico M. Crisostomo
 28. Plik tekstowy
 29. linia w ang. wikipedii
 30. EOF w wikipedii
 31. znakowy typ danych w wikipedii
 32. znaki drukowalne w wikipedii
 33. znaki niedrukowalne w wikipedii
 34. Koniec linii w wikipedii
 35. spacja
 36. CSV to iCal Calendar Convertor by Manas Tungare
 37. Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar)
 38. iCalendar Specification Excerpts
 39. Pliki w formacie iCalendar
 40. libical library
 41. gcalcli library
 42. sygnsatura poliku w ang. wikipedii
 43. How to Determine Text File Encoding Submitted by Ben Bryant
 44. jak korzystać w c z utf-8
 45. C i unicode
 46. od - The Geek stuff
 47. Jeex
 48. Okteta - edytor plików binarnych