Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
« Rachunkowość
Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa
»
Pojęcie kosztów

Ten rozdział jest jednym z najważniejszych w tym podręczniku, bowiem z niego dowiesz się jak ewidencjonować koszty działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Według wielu ekonomistów podstawowym celem nadrzędnym przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Czym jest jednak zysk przedsiębiorstwa? Każde przedsiębiorstwo w swojej działalności produkcyjnej, handlowej czy usługowej ponosi różnorodne koszty, natomiast zyski otrzymuje ze sprzedaży swoich produktów, towarów lub usług. Poprzez odjęcie kosztów od uzyskanych przychodów otrzymujemy wynik finansowy. W przypadku dodatniego wyniku finansowego mówimy o zysku przedsiębiorstwa, a w przypadku ujemnego – o stracie. W związku z tym nasuwa się pytanie w jaki sposób możemy próbować maksymalizować wynik finansowy, a tym samym powiększać zysk przedsiębiorstwa? Możemy rozważać próbę zwiększenia przychodów albo próbę zminimalizowania ponoszonych kosztów podczas działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Właśnie tą drugą możliwość część osób uważa za nadrzędny cel przedsiębiorstwa, wynika on pośrednio z celu jakim jest maksymalizacja zysku.

Ten cel przedsiębiorstwa sprawia, że ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa jest taka ważna. Ewidencja ta pozwala nam na ujmowanie kosztów w określone grupy (konta), co pozwala na tworzenie struktury kosztów w przedsiębiorstwie. Dane te są przydatne właśnie wtedy kiedy chcemy minimalizować koszty działalności naszego przedsiębiorstwa, bowiem możemy z nich wywnioskować jaki rodzaj kosztów najbardziej obciąża przedsiębiorstwo i jakie wydatki możemy zmniejszyć nie powodując tym samym zmniejszenia wielkości produkcji czy obrotów. W związku z tym istnieje kilka układów ewidencyjnych, w których ujmowane są koszty, z czego dwa są najpopularniejsze. Mowa tutaj o układzie rodzajowym oraz układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym. W tych układach przedsiębiorstwo najczęściej prowadzi swoją ewidencję kosztów działalności podstawowej.

W rozdziale tym oprócz omówienia podstawowych pojęć związanych z kosztami poznasz dwa wymienione wyżej układy ewidencyjne wraz z dokładną charakterystyką kont tych układów. Omówione zostaną w tym rozdziale także koszty z pozostałej działalności operacyjnej oraz koszty finansowe, które również obciążają osiągane przychody przy ustalaniu wyniku finansowego. Wiedzę zawartą w tym rozdziale będziesz mógł wykorzystać w ćwiczeniach, które znajdują się pod koniec określonych podrozdziałów. Pod koniec rozdziału znajdują sie również pytania sprawdzające, które możesz spotkać na kolokwium czy egzaminie z rachunkowości.

Struktura tego rozdziału

 1. Pojęcie kosztów
 2. Klasyfikacja kosztów
 3. Układy ewidencji kosztów
 4. Ogólne zasady ewidencji kosztów
 5. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
  1. Zasady ewidencji kosztów w układzie rodzajowym
  2. Charakterystyka kont kosztów w układzie rodzajowym
  3. Ćwiczenia
  4. Rozwiązania
 6. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
  1. Zasady ewidencji kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
  2. Charakterystyka kont kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
  3. Ćwiczenia
  4. Rozwiązania
 7. Ćwiczenia
 8. Rozwiązania