Programowanie w systemie UNIX/c grafika

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Grafika w Linuksie

Tworzenie plików graficznych[edytuj]

Bezpośrednie tworzenie plików graficznych[edytuj]

z użyciem basha[edytuj]

./a.out >h.pgm

Z poziomu c[edytuj]

Przykład użycia tej techniki, sekwencyjny dostęp do danych (kod źródłowy)
Przykład użycia tej techniki, swobodny dostęp do danych (kod źródłowy)

Najprostszym przykładem rastrowego pliku graficznego jest plik PPM. Poniższy program pokazuje jak utworzyć plik w katalogu roboczym programu. Do zapisu:[1]

 • nagłówka pliku używana jest funkcja fprintf, która zapisuje do plików binarnych lub tekstowych
 • tablicy do pliku używana jest funkcja fwrite, która zapisuje do plików binarnych,
 #include <stdio.h>
 int main() {
    const int dimx = 800; 
    const int dimy = 800;
    int i, j;
    FILE * fp = fopen("first.ppm", "wb"); /* b - tryb binarny */
    fprintf(fp, "P6\n%d %d\n255\n", dimx, dimy);
    for(j=0; j<dimy; ++j){
     for(i=0; i<dimx; ++i){     
            static unsigned char color[3];
            color[0]=i % 255; /* red */
            color[1]=j % 255; /* green */
            color[2]=(i*j) % 255; /* blue */
            fwrite(color,1,3,fp);
        }
    }
    fclose(fp);
    return 0;
 }

W powyższym przykładzie dostęp do danych jest sekwencyjny. Jeśli chcemy mieć swobodny dostęp do danych to:

 • korzystać z funkcji: fsetpos, fgetpos oraz fseek,
 • utworzyć tablicę (dla dużych plików dynamiczną), zapisać do niej wszystkie dane a następnie zapisać całą tablicę do pliku. Ten sposób jest prostszy i szybszy. Należy zwrócić uwagę, że do obliczania rozmiaru całej tablicy nie możemy użyć funkcji sizeof.


/*

How do I get the length of a dynamically allocated array in C? You can't. You have to pass the length as a parameter to your function.
https://stackoverflow.com/questions/5126353/get-the-length-of-dynamically-allocated-array-in-c


--------------


gcc p.c -Wall -lm

./a.out

ls -l *.ppm


*/

#include <stdio.h>
#include <string.h> // strncat
#include <stdlib.h> // malloc
#include <math.h> // log10

// color = RGB triplet = (thus three bytes per pixel) in the order red, green, then blue
// color = 3 bytes
// color component ( channel) = 1 byte = number from 0 to 255 = unsigned char 


// size of virtual 2D array of pixels
// each piexel has a RGB color
int iWidth = 1000;
int iHeight ; // 


// size of the dynamic 1D array 
unsigned char * data;
size_t ColorSize = 3; // RGB = number of color components = channels
size_t ArrayLength; // number of 1D array's elements = ENumber = iWidth*iHeight*ColorSize
size_t ElementSize; // size of array's element in bytes
size_t ArraySize; // size of array in bytes = ElementSize*ArrayLength 


size_t HeaderSize ; // size of the P6 file header in bytes
size_t FileSize; // = HeaderSize +ArraySize [bytes]// --------------- save dynamic "A" array of uinsigned char to the binary ppm file ( P6 ) --------------------------------
int SaveArray2PPM (unsigned char A[], size_t ESize, size_t ALength, int k)
{

 FILE *fp;
 const unsigned int MaxColorComponentValue = 255;	/* color component is coded from 0 to 255 ; it is 8 bit color file */
 
 char name [100]; /* name of file */
 snprintf(name, sizeof name, "%d", k); /* */
 char *filename =strncat(name,".ppm", 4);
 
 

 /* save image to the pgm file */
 fp = fopen (filename, "wb");	/*create new file,give it a name and open it in binary mode */
 if (fp == NULL) 
 	{	printf("File open error"); 
 		return 1;}
 	else {
 		fprintf (fp, "P6\n%u %d\n%d\n", iWidth, iHeight, MaxColorComponentValue);	/*write header to the file */
 		fwrite (A, ESize, ALength, fp);	// write dynamic A array to the binary file in one step = fwrite (A , ESize, ALength, fp);
 
 		printf ("File %s saved. \n", filename);
 		fclose (fp);
 		return 0;}
 
}int setup(){

	iHeight = iWidth; // quadratic 2D array
	// 1D array
	ArrayLength = iWidth*iHeight*ColorSize;
	ElementSize = sizeof(unsigned char);
	ArraySize = ElementSize*ArrayLength ; 
	HeaderSize = 11 + (size_t) (log10(iHeight) +log10(iWidth)); 
	
	FileSize = HeaderSize + ArraySize; 
	
	/* create dynamic 1D array for RGB colors */
 	data = malloc (ArraySize);
 	if (data == NULL ){
  		printf ( "Could not allocate memory for the array\n");
  		return 1;}

	
	return 0;
}


void info(){

	printf("ppm (P6) header size = %zu bytes\n", HeaderSize);
	printf("Array Size = %zu bytes\n", ArraySize);
	printf("PPM file size = %zu bytes\n", FileSize);

	
}int end(){


 printf (" allways free memory (deallocate ) to avoid memory leaks \n"); // https://en.wikipedia.org/wiki/C_dynamic_memory_allocation
 free (data);
 info();
 return 0;

}// ================================== main ============================================

int main (){

	setup();
	SaveArray2PPM(data, ElementSize, ArrayLength, 1);
	end();

	return 0;
}


Bardzo łatwo również utworzyć plik SVG[2]

/* 

c console program based on :
cpp code by Claudio Rocchini

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poincare_halfplane_eptagonal_hb.svg


http://validator.w3.org/ 
The uploaded document "circle.svg" was successfully checked as SVG 1.1. 
This means that the resource in question identified itself as "SVG 1.1" 
and that we successfully performed a formal validation using an SGML, HTML5 and/or XML 
Parser(s) (depending on the markup language used). 

*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>const double PI = 3.1415926535897932384626433832795;

const int iXmax = 1000,
      iYmax = 1000,
      radius=100,
      cx=200,
      cy=200;
const char *black="#FFFFFF", /* hexadecimal number as a string for svg color*/
      *white="#000000";
      
 FILE * fp;

void draw_circle(FILE * FileP,int radius,int cx,int cy)
{
  fprintf(FileP,"<circle cx=\"%f\" cy=\"%f\" r=\"%f\" style=\"stroke:%s; stroke-width:2; fill:%s\"/>\n",
  cx,cy,radius,white,black);
}

void beginSVG(

int main(){
  FILE * fp;
  char *filename="circle.svg";
  fp = fopen(filename,"w");
	char *comment = "<!-- sample comment in SVG file \n can be multi-line -->";

	fprintf(fp,
		  "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"no\"?>\n"
		  "%s \n "
      "<!DOCTYPE svg PUBLIC \"-//W3C//DTD SVG 1.1//EN\" \n"
      "\"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd\">\n"
      "<svg width=\"20cm\" height=\"20cm\" viewBox=\"0 0 %f %f \"\n"
      " xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" version=\"1.1\">\n",
      comment,iXmax,iYmax);


	draw_circle(fp,radius,cx,cy);
	

	
  
  
  fprintf(fp,"</svg>\n");
	fclose(fp);
	printf(" file %s saved \n",filename ); 
	getchar();
	return 0;
}

Biblioteki[edytuj]

liblot[edytuj]

Biblioteka libplot[3] służy do tworzenia grafiki 2D, zarówno wektorowej jak i rastrowej. Przykłady użycia w C: [4]

pgplot[edytuj]

Przykład [5]

#include "cpgplot.h"
#include "math.h"

int main()
{
  int i;
  float xs[9], ys[9];
  float xr[101], yr[101];

  /* Compute numbers to be plotted. */

  for (i=0; i<101; i++) {
   xr[i] = 0.1*i;
   yr[i] = xr[i]*xr[i]*exp(-xr[i]);
  }
  for (i=0; i<9; i++) {
   xs[i] = i+1;
   ys[i] = xs[i]*xs[i]*exp(-xs[i]);
  }

  /* Open graphics device. */

  if (cpgopen("?") < 1)
   return 1;

  /* Define coordinate range of graph (0 < x < 10, 0 < y < 0.65),
   and draw axes. */

  cpgenv(0., 10., 0., 0.65, 0, 0);
  
  /* Label the axes (note use of \\u and \\d for raising exponent). */
  
  cpglab("x", "y", "PGPLOT Graph: y = x\\u2\\dexp(-x)");

  /* Plot the line graph. */
  
  cpgline(101, xr, yr);

  /* Plot symbols at selected points. */

  cpgpt(9, xs, ys, 18);

  /* Close the graphics device */

  cpgclos();
  return 0;
}

Zewnętrzne programy[edytuj]

Gnuplot[edytuj]

Gnuplot

Potok[edytuj]

#!/bin/bash

# http://mathr.co.uk/blog/
creal=0.258385930
cimag=0.00148483651
rot=34
den=$(echo "2^${rot}-1" | bc)
for i in $(seq 0 $((rot-1)))
do
 num=$(echo "2^${i}" | bc)
 ./julia-exray "${creal}" "${cimag}" "${num}/${den}"
 echo
 echo
done > "${rot}.txt"
gnuplot <<EOF
set terminal png size 1024,1024
set output "${rot}.png"
plot [-0.2:1] [-0.2:1] "${rot}.txt" using 1:2:(column(-2)%8) with lines lc variable title "quadratic Julia set external rays at 2^k/(2^${rot}-1) for c = ${creal} + ${cimag} i"
EOF

Plik z danymi[edytuj]

Przygotowanie pliku z danymi[edytuj]

Ten program tworzy w swoim katalogu roboczym plik tekstowy data.txt zawierający dane w formacie, który akceptuje gnuplot. Zawiera nagłówek poprzedzony znakiem "#", który przy rysowaniu jest ignorowany, oraz 2 kolumny liczb rozdzielone spacjami.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void) {
 int i;
 double x,y;
 char *output_filename="data.txt";
 FILE *output_file;
 output_file = fopen(output_filename, "w"); 
 if (output_file == NULL) {
  fprintf(stderr, "Nie moge otworzyc %s\n", output_filename);
  getchar();
  return 1;

 } else {
  /* nagłówek */
  fprintf(output_file,"%s %s   %s \n","#","x","y");
  y = 0.005;
  x = 0.0;
  /* 2 kolumny liczb rozdzielone spacjami */
  fprintf(output_file,"% 6.2f % 6.2f \n",x,y);
  for(i=0;i<5;++i) {
   x += y;
   /* 2 kolumny liczb rozdzielone spacjami */
   fprintf(output_file,"% 6.2f % 6.2f \n",x,y);
  }; /* for(i */
 }; /* if ((output_file ... else */
 fclose(output_file);

 fprintf(stderr,"file saved");
 getchar();
 
 
 return 0;
}

Zawartość pliku wygląda następująco:

# x   y 
 0.00  0.01 
 0.01  0.01 
 0.01  0.01 
 0.01  0.01 
 0.02  0.01 
 0.03  0.01
Rysowanie danych z pliku[edytuj]
Przykładowy wykres zawierający dane z pliku oraz wykresy dwóch funkcji

Uruchom gnuplot:

gnuplot

i w linii komend wprowadź polecenie:

plot "data.txt" 

W cudzysłowie jest nazwa pliku, może być poprzedzona ścieżką.

Plotutils[edytuj]

Pakiet Plotutils [6][7][8] korzysta z biblioteki libplot.

Obrazy utworzone z użyciem plotutils )( kod na stronie):

Przygotowanie plików z danymi[edytuj]

int SaveFiles(double A[Length][2], int p)
{

 int p;
 int i;
 char name [30]; /* name of the file */
 char *filename;
 FILE * fp;

 // save ray from A array to the text file
 sprintf(name,"Ray%d", p); /* create name from number */
 filename =strcat(name,".dat");
 fp= fopen(filename,"wb"); /*create new file,give it a name and open it in binary mode */
 fprintf(fp ,"%s %s   %s \n","#","x","y");
 for (i=0; i<Length ; ++i) fprintf(fp ,"% 1.12f % 1.12f \n",A[i][0],A[i][1]);
 fclose(fp);
 printf("file %s saved \n", filename);
 
 return 0;
}


bezpieczniej :

char name [100]; /* name of file */
 snprintf(name, sizeof name, "%d", k); /* */
 char *filename =strncat(name,".ppm", 4);

Tworzenie grafiki[edytuj]

Wykonanie jednego rysunku z jednego pliku:

graph -T svg < inter.dat > inter.svg

Wykonanie jednego rysunku (do pliku all.png) z kilku plików z rozszerzeniem dat:

 graph -T png *.dat> all.png

lub poprzez podanie nazw:

graph -T png Ray0.dat Ray1.dat Ray2.dat Ray3.dat > all.png

Standardowo każdy zbiór danych jest rysowany w innym stylu (ang. line mode), np. pierwszy w stylu nr 1, drugi w stylu nr 2 itd. Jeśli chcemy to wyłączyć to użyjemy opcji B (--toggle-auto-bump) wyłączającej autoinkrementację:

graph -T png -B -m 1 *.dat> all.png

Operacje matrycowe[edytuj]

GPU[edytuj]

OpenGl[edytuj]

OpenGL

Cg[edytuj]

Cg czyli C dla grafiki


Główny program dla CPU jest napisany w C. Ten program otwiera i uruchamia program w Cg (dla GPU).[12][13]


Potrzebne oprogramowanie:

 • edytor tekstu
 • Cg Toolkit
  • kompilator Cg (cgc.exe)
  • Cg/CgFX biblioteki dla graficznego API (OpenGL lub Direct X)
 • kompilator C, np. gcc

Etapy:

 • Cg / GPU
  • utworzenie kodu Cg w postaci osobnego pliku , np. Fragment.cg
  • prekompilacja kodu Cg do assemblera specyficznego dla danego GPU i sterownika
 • C / CPU
  • utworzenie programu C w postaci osobnego pliku, np. main.c
   • dołączenie bibliotek Cg [13]
   • wczytanie podprogramu napisanego w Cg [14]
  • skompilowanie programu
  • uruchomienie programu

Biblioteki Cg dołączamy poprzez umieszczenie w programie napisanym w C następującego kodu:

#include <cg\cg.h> // Cg Header
#include <cg\cggl.h> // Cg OpenGL Specific Header

GUI[edytuj]

Gtk[edytuj]

Podręcznik Gtk+

Przykładowy kod w języku C wyświetlający puste okienko:

#include <gtk/gtk.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
 GtkWidget* window;

 gtk_init(&argc, &argv);

 window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
 gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "GTK+");
 gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(window), GTK_WIN_POS_CENTER);

 gtk_widget_show(window);

 g_signal_connect(G_OBJECT(window), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);

 gtk_main();

 return 0;
}

Qt[edytuj]

Qt

#include <QtGui>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication app(argc, argv);
  QLabel label("Hello, world!");
  label.show();
  return app.exec();
}

Opis kompilacji

Glut[edytuj]

Glut. Przykład: [19]

#include<GL/glut.h> 

void main(int argc, char**argv) { 
  glutInit(&argc, argv); 
  glutInitWindowPosition(100,100); 
  glutInitWindowSize(500,500); 
  glutCreateWindow(“Hello World”); 
  glutMainLoop(); 
}

Odnośniki[edytuj]

 1. PBMPAK is a collection of C routines for creating and reading Portable Bit Map files (PBM).
 2. Tworzenie pliku SVG - Claudio Rocchini
 3. libplot, a 2-D Vector Graphics Library
 4. Programowanie w c z użyciem biblioteki libplot
 5. PGPLOT Examples
 6. Pakiet Plotutils
 7. Fossies Dox: plotutils-2.6.tar.gz ("inofficial" and yet experimental doxygen-generated source code documentation)
 8. Popularity contest statistics for plotutils
 9. Using GNU plotutils for your assignments by Luke Hutchison
 10. Plot coordinate pairs - rosettacode
 11. GSL example program
 12. Cg Bumpmapping by Razvan Surdulescu at GameDev
 13. 13,0 13,1 Lesson: 47 from NeHe Productions
 14. Cg & HLSL Shading Language FAQ by Fusion Industries
 15. cgui - a library for making graphical user interfaces (GUI) by Christer Sandberg
 16. 2D Graphics Using C in Linux by Anthoniraj Amalan
 17. Graphics.h in Linux for c/c++ 02/29/2012 ~ Mandeep Simak
 18. IUP is a multi-platform toolkit for building graphical user interfaces. It offers a simple API in three basic languages: C, Lua and LED.
 19. Graphics Programming in Linux