Przejdź do zawartości

Wikipedysta:Ashaio/Brudnopis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

_

_

Pieśni patriotyczne

Piosenki wojskowe

Pieśni nabożne

Kolędy

Piosenki i melodie ludowe

Piosenki dla dzieci

Piosenki o miłości

Wlazł kotek na płotek[edytuj]

https://polona.pl/item/wlazl-kotek-spiew-na-jeden-glos-z-towarzyszeniem-fortepianu,ODY3NTY5MDk/2/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header{
title = "Wlazł kotek na płotek"
poet = "Słowa: Władysław Bełza"
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: Bolesław Dembiński"
%arranger = "Aranżacja:"
tagline = ""
}

global = {
\key g \major
\time 9/8
\tempo 4=120
}

\score{
<<
\new Voice = "mel" {
% \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"

\autoBeamOff
\relative c'' {
\clef treble
\global
\autoBeamOff

% tu melodia

} }
%\addlyrics { \small {
% tu liryka

%} }


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c'' {
\clef treble
\global

% tu prawa ręka

}
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
_\p _\markup{ \italic { Ped. a giusto } }
  d8([ g,) d] d8([ g,) d] d8([ g,) d] |
  << { d'4 d'8 d'4 d'8 d'4 d'8 } { \stemDown d8([ g, d)] d8([ g, d)] d8([ g, d)] } >> |
  << { \stemUp a4 a8 a4 a8 a4 a8 } { \stemDown d8([ d, d)] d8([ d, d)] d8([ d, d)] } >> |
  << { \stemUp e'4 e'8 cis'4 cis8 e'4 a8 } { \stemDown a8([ d a)] a8([ d a)] a8([ d, d)] } >> |
% ---------
  fis,8[ <d a c'> <d a c'>] d,8[ <d a c'> <d a c'>] <g b>16 r <g, d c'>4 |
  << { r8 <b e' g'>8[ <bes d' g'>] r8 <a c' g'>[ <a c' g'>] <dis' fis'>16 r16 } { e4. a,4. r8 <d a>4 } >> |

}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}

Leć głosie po rosie[edytuj]

https://polona.pl/item/piesni-ludu-w-latach-1861-1891,MTExMTI4MDc/334/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header{
title = "Leć głosie po rosie"
poet = "Słowa: "
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: "
%arranger = "Aranżacja:"
tagline = ""
}

global = {
\key f \major
\time 2/4
\tempo 4=90
}

\score{
<<
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
\new Voice = "mel" {
% \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"

\relative f' {
\clef treble
\global
\autoBeamOff

% tu melodia
^\markup { \bold { Moderato con moto } }
  r2 |
  r2 |
^\mf
  f8 g a4 |
  a8 a4 f8 |
  g8 a bes4 |
  bes8 bes4 g8 |

  ^\< f8 g a4 \! |
  a8 a4 c8 |
  ^\> c8 bes bes e, \! |
  f8 f4 r8 |
% ======
  f8 a ^\markup { italic { cresc. } } c4 |
  c8 c4 a8 |
  ^\< bes8 c d4 \! |
^\f
  e8 f4 e16([ bes)] |

  a8 ^\markup { \italic { dimin. } } f16([ a)] c4 |
  ^\> c8 c4 a8 \! |
^\mf
  c8 bes g e |
  f8 f4 r8 \bar "|."  
} }
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
 Leć gło -- sie po ro -- sie
 pro -- sto ku la -- sko -- wi,
 po -- wiedz „do -- bry wie -- czór”
 me -- mu ko -- chan -- ko -- wi.

 Po -- wiedz „do -- bry wie -- czór”,
 kła -- niaj się o -- de mnie;
 je -- śli on mnie ko -- cha,
 ja je -- go wza -- je -- mnie.
} }


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\global

% tu prawa ręka
^\markup { \italic { Umiarkowanie lecz z ruchem } }
^\p
  a16([ c e d)] c16([ <bes d> c8)] |
  a16([ c e d)] c16([ <e, bes' d> c'8)] |

  a16([ c e d)] c16([ d <a c>8)] |
  << { \stemDown r8 a4 a8 } { \stemUp f'8[ e16^( d] c8)[ f] } >> |
  bes16([ c a g)] c,([ d <g, c>8)] |
  << { \stemDown r8 bes4 bes8 } { \stemUp g'8[ e16( d] e8)[ g] } >> | 

  a,16([ c e d)] c16([ d <a c>8)] |
  << { \stemDown r8 a4 a8 } { \stemUp a'8[ f16( g] f8)[ <f a>] } >> |
  r8 <bes, f' a> r <bes e> |
  a16([ c d e)] <a, e'>4 |
% =======
\stemUp
  a16([ c a' g] f[ g <a, f'>8)] |
  << {\stemDown r8 c4 c8 } { \stemUp fis8[ fis16 g] a8[ fis] } >> |
  _\< bes,16([ f' bes g] \! << { d4 } { f16([ f f8)] } >> |
_\f
  d16([ f bes f)] <d bes'>8-> r8 |

  c16([ e f d] c[ d <c f>8)] |
  _\> a16([ c f e)] f8[ <c f>] \! |
  bes16([ d f8)] bes,16([ c) e8] |
  a,16([ c d e)] <a, f'>8 r8 \bar "|."    
}
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
^\p
  f,8[ c] e,[ c] |
  f,[ c] c,[ c] |

  << { \stemDown f,2 } { \stemUp r8 c4 c8 } >> |
  << { \stemDown f,2 } { \stemUp r8 c4 c8 } >> |
  << { \stemDown e,2 } { \stemUp r8 c4 c8 } >> |
  << { \stemDown c,2 } { \stemUp r8 c4 c8 } >> |

  << { \stemDown f,2 } { \stemUp r8 c4 c8 } >> | 
  << { \stemDown es,2 } { \stemUp r8 c4 c8 } >> |
  d,4 c, |
  << { \stemDown f,2 } { \stemUp r8 c4 c8 } >> | 
% =======
  << { \stemDown f,4 es, } { \stemUp r8 c4 c8 } >> |
  << { \stemDown d,2 } { \stemUp r8 d4 d8 } >> |
  d,8[ d] bes,,[ bes,] |
  g,,[ g,] g,-> r8 |

  << { \stemDown a,,2 } { \stemUp r8 a,4 a,8 } >> |
  << { \stemDown d,2 } { \stemUp r8 d4 d8 } >> |
  g,8[ d] c,[ c] |
  f,4 <f, c>8-> r8 \bar "|."
}
>>
>>

\layout{}
\midi{}
}

Krakowiaki[edytuj]

https://polona.pl/item/krakowiaky-aneb-pjsne-narodnj-polske-s-pripogenym-puwodnjm-textem,MTE2ODkxMTU3/150/#item


\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{

\relative c'{
  \clef treble
  \key f \major
  \time 2/4
  \tempo 4 = 120

\autoBeamOff

  c8 e g8. bes16 |
  a8 f4 c'8 |
  b16[ c] d[ c] bes8.[ g16] |
  f8 a4 f8 |

  c8 e g[( bes]) |
  a8 f4 c'8 |
  \grace {b8} c8 d16[ c] bes8.[ e,16] |
  g8 f4 f8 |

  d'8 d16([ e)] f8.( d16) |
  c8 a4 c8 |
  c8 \grace {d8} c8 bes g |
  f8 a4 c8 |

  d8 d16([ e)] f8.( d16) |
  c8 a4 c8 |
  c8 \grace {d8} c8 bes g |
  f8 f4 f8 |
}

\layout{}
\midi{}
}

Hejże, hejże po naszemu (kujawiak)[edytuj]


\version "2.20.0"

\header{
title = "Hejże, hejże po naszemu"
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
\relative g' {
  \clef treble
  \key g \major
  \time 3/4
  \tempo 4 = 100

  \autoBeamOff

  g16 b d8. b16 |
  d16 b d8 e |
  a,16 a \tuplet 3/2 { c16([ a c)] } e16 |
  d16 \grace { e8 } d16 b8 g |

  d16 fis a8. e'16 |
  d16 \grace { e8 } d16 b8 g |
  b16 d d8. e16 |
  a,16 \grace { b8 } a16 fis8 d \bar "|."

} 
}

\layout { indent = 0 \cm }
\midi{}
}

Niechaj Jezus Chrystus (Staropolskie zaloty)[edytuj]

https://polona.pl/item/harfiarz-zbior-piesni-patryotycznych-i-narodowych-na-cztery-meskie-glosy-serya-3,NTMzNDM3NjA/131/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header{
title = "Staropolskie zaloty"
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

global = {
\key bes \major
\time 3/4
\tempo 4 = 100
}

melodia =
\new ChoirStaff <<
\new Staff = "RH" \with { midiInstrument = "viola" } {

\clef treble
\global


<<
  \new Voice = "sop" \relative c'' { \stemUp \autoBeamOff
   f8 f f d es c |
   bes d d bes c f, |
   f' f f d es c |
   bes d d bes c f, |

   \repeat volta 2{
     bes4 bes8 bes c d |
     es f g2 \fermata |
     f4 f8 d es c |
   }
   \alternative{
     { a8 c bes2 | }
     { d8 c bes2 \bar "|." }
   }
  }
  \new Voice = "alt" \relative c'' { \stemDown \autoBeamOff
   f8 f f d es c |
   bes bes bes bes a f |
   f'8 f f d es c |
   bes a bes bes g f |

   \repeat volta 2{
     bes4 bes8 bes c b |
     c d es2 \fermata |
     es4 d8 d c c | 
   }
   \alternative{
     { a8 a bes2 | }
     { a8 a bes2 \bar "|." }
   }
  }
>>
}
\new Staff = "LH" \with { midiInstrument = "cello" } {
%\relative c {
\clef bass
\global


<<
  \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
   f8 g a bes g a |
   bes a g ges f f |
   bes a as g g ges |
   fis fis g f e es |
_\f
   \repeat volta 2{
     d4 g8 g g g |
     g bes bes2 \fermata |
     a4 as8 g g ges |
   }
   \alternative{
     { f8 es d2 | }
     { f8 es d2 \bar "|." }
   }
  }
  \new Voice = "bss" { \stemDown \autoBeamOff
_\mf
   f8 f f f f f |
   bes a g ges f f |
   bes, bes, bes, b, c es |
   d d g g, c a, |

   \repeat volta 2{
     bes,4 g8 f es d |
     c bes es2 \fermata |
     c4 c8 b, c es |
   }
   \alternative{
     { f8 f, bes,2 | }
     { f8 f, bes,2 \bar "|." }
   }
  }
>>

}
>>

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

O gwiazdeczko, coś błyszczała[edytuj]

nuty: https://polona.pl/item/jeszcze-polska-nie-zginela-piesni-patryotyczne-i-narodowe-cz-1-2,OTMzNDYyMjk/31/#item
tekst: https://polona.pl/item/drobne-pisma-poetyckie,MjE0MTM5NTQ/53/#info:metadata

2 melodie: http://www.sbc.org.pl/Content/80935/PDF/i40009_03.pdf s. 34


\version "2.20.0"

\header{
title = "O, gwiazdeczko, coś błyszczała"
poet = "Słowa: "
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: "
%arranger = "Aranżacja:"
tagline = ""
}

\score {

\new Staff \with { midiInstrument = "fiddle" } {
\relative bes' {
\clef treble
\key bes \major
\time 3/4
\tempo 4 = 100

\autoBeamOff

  bes8. bes16 a4 g |
  d'8. d16 es4 d |
  a8. a16 bes4 a |
  g2 r4 |

  bes8. bes16 a4 g |
  d'8. d16 es4 d |
  a8. a16 bes4 a |
  g2 r4 \bar "||"

  f8. f16 g4 f |
  bes8. bes16 a4 bes |
  c8. c16 f4 es |
  d2 r4 |

  a8. a16 bes4 a |
  g8. d'16 es4 d |
  a8. a16 bes4 a |
  g2 r4 \bar "|."
}
}

\layout{}
\midi{}
}

\version "2.20.0"

\header{
title = "O, gwiazdeczko, coś błyszczała"
poet = "Słowa: "
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: "
%arranger = "Aranżacja:"
tagline = ""
}

global = {
\key bes \major
\time 3/4
\tempo 4=100
}

\score{


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\global

\autoBeamOff

% tu prawa ręka
  <bes d bes'>8. <bes d bes'>16 <bes d a'>4 <bes d g> |
  <d g d'>8. <d g d'>16 <es g es'>4 <d g d'> |
  <c d fis a>8. <c d fis a>16 <c d fis bes>4 <c d fis a> |
  <bes d g>2 r4 |

  <bes d bes'>8. <bes d bes'>16 <bes d a'>4 <bes d g> |
  <d g d'>8. <d g d'>16 <es g es'>4 <d g d'> |
  <c d fis a>8. <c d fis a>16 <c d fis bes>4 <c d fis a> |
  <bes d g>2 r4 \bar "||"

  <a c es f>8. <a c es f>16 < a c es g>4 <a c es f> |
  <d f bes>8. <d f bes>16 <d f a>4 <d f bes> |
  <f a c>8. <f a c>16 <f a c f>4 <f a c es> |
  <d f bes d>2 r4 |

  <c d fis a>8. <c d fis a>16 <c d fis bes>4 <c d fis a> |
  <bes d g>8. <d g d'>16 <es g es'>4 <d g d'> |
  <c d fis a>8. <c d fis a>16 <c d fis bes>4 <c d fis a> |
  <bes d g>2 r4 \bar "|." 
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka

} }
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
  <g,, g,>4 <bes, d g> <bes, d g> |
  <bes,, bes,> <d g bes> <d g bes> |
  <d, d> <d fis a> <d fis a> |
  <g,, g,> <d g> r |

  <g,, g,>4 <bes, d g> <bes, d g> |
  <bes,, bes,> <d g bes> <d g bes> |
  <d, d> <d fis a> <d fis a> |
  <g,, g,> <d g> r \bar "||"

  <a,, a,>4 <es f> <es f> |
  <d, d> <d f a> <d f a> |
  <f, f> <es f a> <es f a> |
  <bes,, bes,> <d f bes> r |

  <d, d> <d fis a> <d fis a> |
  <g,, g,> <d g bes> <d g bes> |
  <d, d> <d fis a> <d fis a> | 
  <g,, g,> <g,, g,> r \bar "|."
}
>>

\midi{}
\layout{}

}
\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

global = {
  \key as \major
  \time 3/4
  \tempo 4 = 120
}

\score{

\new ChoirStaff <<
\new Staff = "RH" \with { midiInstrument = "viola" } {

\clef treble
\global


<<
  \new Voice = "sop" { \stemUp \autoBeamOff \relative c'' {
^\p  \partial 4 { s4 } |
   es8 e f4. c8 |
   des8 d es4. des8 |
   c8 ges' f4. es8 |
   des2 r4 |

   des8 d es4. des8 |
   c8 b c4 d |
^\f  es8 d c4 b |
   g'2 r4 \bar "||"
^\p
   des4. a8 bes b |
   c8 c d4 e |
   f8 g as4 g8[ f] |
   g2 r4 | 
^\f
   as4. g8 f c |
   es8 des c4 bes |
   f'4. es8 des bes |
   f'2( e4) |
^\f
   as4. g8 f g |
   bes8 as g4 f |
^\p  f8 e es4 g, |
   as2 \fermata r4 \bar "|."   
  } }
  \new Voice = "alt" { \stemDown \autoBeamOff \relative c'' {
_\p  \partial 4 { s4 } |

   c8 c c4. c8 |
   bes8 bes bes4 bes |
   c8 es des4. c8 |
   bes2 r4 |

   bes8 bes bes4 bes |
   c8 b c4 c |
_\f  es8 d c4 g |
   g2 r4 \bar "||"

   g4. g8 g g |
   a8 c b4 bes |
   as8 bes c4 b |
   c2 r4 |
_\f
   as4. as8 a a |
   a8 bes a4 bes |
   g4. g8 g bes |
   bes2( c4) |
_\f
   c4. c8 des des |
   c8 c b4 b |
   c8 b bes4 g |
   as2 _\fermata r4 \bar "|."  
  } }
>>
}
\new Staff = "LH" \with { midiInstrument = "cello" } {
%\relative c {
\clef bass
\global

% des es as bes
<<
  \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
^\p  \partial 4 { s4 } |

   as8 bes as4 a |
   bes8 as g4 g |
   as8 as a4 f |
   bes2 r4 |

   bes8 as g4 es |
   as8 as as4 as |
   g8 f es4 f |
   es2 r4 \bar "||"
^\p
   es4. es8 es es |
   es8 c as4 g |
   f8 f a4 f |
   es2 r4 |
^\f
   f4. f8 f f |
   ges8 f es4 des |
   es4. es8 es es |
   des2( es4) |
^\f
   as4. as8 bes bes |
   as8 as as4 as |
^\p  es8 es es4 des |
^\pp c2 \fermata r4 \bar "|."     
 
  }
  \new Voice = "bas" { \stemDown \autoBeamOff
_\p  \partial 4 { s4 } |

   _\< as8 g \! f4_\> f \! |
   _\< bes,8 bes, \! es4_\> g \! |
   as8 as a4 f |
   bes,2 r4 |

   bes8 as g4 e |
   bes,8 as as4 f |
   g8 f es4 d |
   bes,2 r4 \bar "||"
_\p
   bes,4. c8 des8 des |
   c8 c c4 c |
   f8 f f4 des |
   c2 r4 |

   des4. des8 des des |
   bes,8 bes, bes,4 bes, |
   bes,4. bes,8 bes, des |
   bes,2. |
_\f
   bes,4. as8 as es |
_\p  as8 as d4 d |
   es8 es es4 es, |
_\pp c2 _\fermata r4 \bar "|."  
  }
>>


}
>>


\layout{}
\midi{ \tempo 4 = 120}
}

Słynie Gopło i Kruświca[edytuj]

https://polona.pl/item/spiewnik-dla-przemyslowcow,OTM4NTAxNzg/34/#item


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Słynie Gopło i Kruświca"
  tagline = ""
}

\score{

\relative g' {
  \clef treble
  \key g \major
  \time 3/4
  \tempo 4 = 90

  \autoBeamOff

  g16 b d8. b16 |
  d16 b d8 e |
  a,16 a \tuplet 3/2 { c16([ a c)] } e16 |
  d16 \grace {e8} d16 b8 g |

  d16 fis a8. e'16 |
  d16 \grace {e8} d16 b8 g |
  b16 d d8. e16 |
  a,16 \grace {b8} a16 fis8 d \bar "|."
}

\layout{}
\midi{}
}

Śliczne gwoździki, piękne tulipany[edytuj]

https://polona.pl/item/piesniarz-polski-zbior-melodyi-swojskich-aryi-dumek-krakowiakow-marszow,MTEwNjI0OTUw/26/#info:metadata

https://polona.pl/item/lobzowianie-obrazek-dramatyczny-w-1-akcie-ze-spiewkami,NzUxODgyMDE/77/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Śliczne gwoździki, piękne tulipany"
  tagline = ""
}

\score{

\new Staff \with { midiInstrument = "piano" } {
\relative g' {
  \clef treble
  \key a \minor
  \time 3/4    
  \tempo 4 = 120

  e4 a4. b8 |
  c4 b r |
  e,8 e a4. b8 |
  c4 b r |

  c4 b4. a8 |
  c4 b r |
  e,8 e fis4 gis |
  a4 e'2 |

  c4 b4. a8 |
  c4 b r |
  e,8 e c'4. b8 |
  b4 a r |
% ---
  a4\staccato a\staccato a\staccato |
  d2 d4 |
  d8 f e4. dis8 |
  e2 b4 |

  c4 b4. a8 |
  c4 b2 |
  e,8 e fis4 gis |
  a4 e'2 |

  c4 b4. a8 |
  c4 b2 |
  e,8 e c'4. b8 |
  b4 a r \bar "|."   
}
\addlyrics { \small {
  Śli -- czne gwo -- ździ -- ki, pię -- kne tu -- li -- pa -- ny,
  Gdzie -- żeś mój Sta -- siu, Sta -- siu mój ko --cha -- ny?
  Gdzie -- żeś mój Sta -- siu, Sta -- siu mój ko --cha -- ny?

  Czy -- li cię wzię -- li że -- gla -- rze na mo -- rze,
  Że się me ser -- ce u -- tu -- liić nie mo -- że,
  Że się me ser -- ce u -- tu -- liić nie mo -- że. 
} }
}
\layout{}
\midi{}
}

Hej koledzy, precz frasunek[edytuj]

https://polona.pl/item/jeszcze-polska-nie-zginela-piesni-patryotyczne-i-narodowe-cz-1-2,OTMzNDYyMjk/24/#item

https://polona.pl/item/jeszcze-polska-nie-zginela-piesni-patryotyczne-i-narodowe-cz-1-2,OTMzNDYyMjk/273/#item


\version "2.20.0"

\header{
title = "Hej koledzy, precz frasunek"
poet = "Słowa: "
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: "
%arranger = "Aranżacja:"
tagline = ""
}

global = {
\key g \major
\time 3/4
\tempo 4=120
}

melodia = \new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\global

\autoBeamOff

% tu prawa ręka
  
  d8. d16 <d b'>4 <d a'> |
  <d g>8. <d g>16 <d fis>4 <d g> |
  <fis a>8. <fis a>16 <fis gis>4 <fis a> |
  <g b>8. <g b>16 <g ais>4 <g b> |

  \repeat volta 2 {
   d'8 c e,4 a |
   c8 b d,4 g |
   fis8 fis b4 a |   
  }
  \alternative {
   { g8[ b] d4 r | }
   { g,4 r r \bar "|." }
  }
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka

} }
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
  g,4 <d g b> <d g b> |
  g,4 <d g b> <d g b> |
  <d, d> <fis a c'> <fis a c'> |
  g,4 <d g b> <d g b> |

  \repeat volta 2 {
   <c, c> <e a c'> <e a c'> |
   g,4 <d g b> <d g b> |
   <d, d> <fis a c'> <fis a c'> |
  }
  \alternative {
   { g,4 <d g b> <d g b> | }
   { g,4 <d g b> r \bar "|." }
  }
}
>>

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Hej koledzy, po mozołach[edytuj]

https://polona.pl/item/echo-polskie-najwiekszy-zbior-piesni-polskich-obyczajowych-i-okolicznosciowych-z,MTEwNjExNzYy/85/#item


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Hej koledzy, po mozołach"
%  composer = "Muzyka: "
  tagline = ""
}

melodia = \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } { 
 \relative g'{
  \clef treble
  \key g \major
  \time 4/4
  \tempo 4 = 120

  \autoBeamOff
^\mf
  g4. g8 g4 d |
  b'4. a8 g4 fis |
  e4. fis8 g4 e |
  d4 d' d8([ c)] b([ a)] |

  g4. g8 g4 d |
  b'4. a8 g4 b |
  a4. b8 a b a b |
  a2 d,4 r |
^\f
  \repeat volta 2 {
   d4 d b'8([ a)] g4 |
   d4 d b'8([ a)] g4 |
   a4. ^\< b8 c4 \! a |
   d2. \fermata r4 |

   b4 d, b' d, |
   b'4. a8 g4 fis |
   e4 c' b a |
   g2. r4 |
  }
 }
}
\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Hej koledzy, z wspólnej czary[edytuj]

https://polona.pl/item/echo-polskie-najwiekszy-zbior-piesni-polskich-obyczajowych-i-okolicznosciowych-z,MTEwNjExNzcz/108/#item


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Hej koledzy, z wspólnej czary"
  composer = "Muzyka: Zygmunt Noskowski"
  tagline = ""
}

melodia = \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
\relative a'{
  \clef treble
  \key a \major
  \time 3/4
  \tempo 4 = 120

  \autoBeamOff
^\mf
  a4. e8 gis fis |
  e8 gis a4. b8 |
  cis4. d8 fis e16[ cis] |
  b2 r4 |

  b4. d8 cis b |
  a8. gis16 a4 cis |
  fis,4. gis16[ a] cis8. b16 |
  a2 r4 |
^\f
  \repeat volta 2 {
   e'4. b8 cis d |
   cis8. b16 cis4 a |
   gis4. fis8 gis a |
   b2 r4 | 
^\p
   cis4. d8 cis gis |
   b8. a16 fis4 a |
   d4. e8 d a |
   b2 r4 |

   e4. ^\< cis8 d e \! |
   gis8.-^ fis16 e4. d8 |
   cis8 ^\> b16[ a] e'4. \! gis,8 |
   a2 r4 |
  }
 }
}
\score{
  \melodia
  \layout{}
}

\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Ja za górą, ty za wodą[edytuj]

https://polona.pl/item/spiewnik-mlodej-wsi-na-2-glosy,NTM2NTAyMDg/55/#item


\version "2.20.0"

\header{
title = "Ja za górą, ty za wodą"
poet = "Słowa: "
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: "
%arranger = "Aranżacja:"
tagline = ""
}

global = {
  \clef treble
  \key g \minor
  \time 3/4
  \tempo 4 = 120
}

melodia = \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
\global
<<
  \new Voice = "hi" \relative c''{ \stemUp \autoBeamOff
   d8. d16 bes4 bes |
   bes8 d f4. d8 |
   c8. c16 a4 a |
   a8 c d4. c8 |

   bes8. a16 g4 g |
   g8. bes16 d4 bes |
   a8 fis d4. fis8 |
   g8. g16 g4 g |

   \repeat volta 2{
     bes8 c d2 |
     bes8 c d4 c8([ bes)] |
     a8 bes c2 |
     a8 bes c4 bes8([ a)] |
   
     g8 a bes2 |
     g8 a bes4 a8([ g)] |
     d'8 es d c bes a |
     g4 d g |

   }
  }
  \new Voice = "lo" \relative c''{ \stemDown \autoBeamOff
   d8. d16 bes4 bes |
   bes,8 d f4. bes8 |
   a8. g16 f4 es |
   d8 c bes4. c8 |

   g8. d'16 g4 g |
   es8 d bes4. d8 |
   a'8 fis d4. fis8 |
   g8. g16 g4 g |

   \repeat volta 2{  
     bes8 f bes2 |
     bes8 f bes4 a8([ g)] |
     fis8 g a2 |
     fis8 g a4 g8([ fis)] |

     g8 d g2 |
     g8 d g4 fis8([ g)] |
     bes8 c bes a g fis |
     g4 d g |
   }  
  } 
>>
}

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Bartoszu, Bartoszu[edytuj]

https://polona.pl/item/jeszcze-polska-nie-zginela-piesni-patryotyczne-i-narodowe-cz-1-2,OTMzNDYyMjk/15/#item


\version "2.20.0"

\header{
title = "Bartoszu, Bartoszu"
poet = "Słowa: "
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: "
%arranger = "Aranżacja:"
tagline = ""
}

global = {
\key g \major
\time 2/4
\tempo 4=120
}

\score{

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c'' {
\clef treble
\global

\autoBeamOff

% tu prawa ręka

  g8 <g b> <g b d>4 |
  g8 <g b> <g b d>4 |
   
  <g c e>8 <g c e>4 <g c e>8 |
  <g b d>8 e'16[ d] b8 g |
  <g c e>8 <g c e>4 <g c e>8 |
  <g b d>8 e'16[ d] b8 g |

  <fis a>8 <a c> <g b> <fis a> |
  <g b d>8 r <d g>4-> |
  <c d fis>8 g' a4 |
  <g b>8 <g b d>4 <g b>8 |

  <fis a>8 <a c> <g b> <fis a> |
  <g b d>8 r <d g>4-> |
  <c d fis>8 g' a8. fis16 |
  <b, d g>8 <b d g>4 r8 \bar "|."  
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
 Bar -- to -- szu, Bar -- to -- szu,
 Oj nie trać -- wa na -- dzie -- i,
 Oj nie trać -- wa na -- dzie -- i:
 Bóg po -- bło -- go -- sła -- wi,
 Oj -- czy -- znę nam zba -- wi;
 Bóg po -- bło -- go -- sła -- wi,
 Oj -- czy -- znę nam zba -- wi.
} }
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
  <g b d'>8[ <g b d'>] <g b d'>4 |
  <g b d'>8[ <g b d'>] <g b d'>4 |
 
  <c e g c'>8 <c e g c'>4 <c e g c'>8 |
  g,8[ <d g b> <d g b> <d g b>] |
  <c e g c'>8 <c e g c'>4 <c e g c'>8 |
  g,8[ <d g b> <d g b> <d g b>] |

  d8[ <fis a c'>] d8[ <fis a c'>] |
  <d g b>8 r <d g b>4 |
  d8[ <fis c'>] d8[ <fis c'>] |
  g8[ <b d'> <b d'> <b d'>] |

  d8[ <fis a c'>] d8[ <fis a c'>] |
  <d g b>8 r <d g b>4 |
  d8[ <fis a c'>] d8[ <fis a c'>] |
  <g, g>8 <g, g>4 r8 \bar "|."
}
>>

\midi{}
\layout{}

}

Czarna sukienka[edytuj]

https://polona.pl/item/harfiarz-zbior-piesni-patryotycznych-i-narodowych-na-4-meskie-glosy-ser-1,MTExMDMzOTAy/96/#item


\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

global = {
  \key as \major
  \time 3/4
%  \tempo 4 = 120
}

tekst = { \lyricmode {
  Scho -- waj ma -- tko su -- knie mo -- je,
  Pe -- rły, wie -- ńce z_róż,
% Ja -- sne sza -- ty, świe -- tne stro -- je,
% To nie dla mnie już.

  Nie -- gdyś jam stro -- je, ró -- że lu -- bi -- ła,
  Gdy nam na -- dzie -- i wy -- try -- skał zdrój;
%  Lecz gdy do gro -- bu Po -- lska zstą -- pi -- ła,
% Je -- den mi ty -- lko przy -- sto -- i strój:

  Cza -- rna su -- kien -- ka.
} }

melodia = \new ChoirStaff <<
\new Staff = "RH" \with { midiInstrument = "flute" }
\relative as' {
\clef treble
\global

<<
  \new Voice = "sop" { \stemUp \autoBeamOff
   ^\mf ^\markup { \bold { Moderato } } \tempo 4 = 100
   \repeat volta 2 {
     c8 c as4 es |
     c'8 c as4 es |
     bes'8 c des4 g, |
     as2 r4 |
   }
   ^\f \tempo "Allegretto" \tempo 4 = 120
   \repeat volta 2 {
     es8 g bes des4 g,8 |
     as8 c es as4 es8 |
     ^\markup { \italic {ritard. } }
     es,8 g bes des4 g,8 |
     c8 bes g as4 r8 |
   }
   ^\p \tempo "Lento" \tempo 4 = 80
   es'4 des4. f,8 |
   g4 as \fermata r \bar "|." 
  }
  \new Voice = "alt" \relative as'{ \stemDown \autoBeamOff
   _\mf \tempo 4 = 100
   \repeat volta 2 {
     as8 as as4 es |
     as8 as as4 es |
     g8 as bes4 g |
     as2 r4 |
   }
   _\f \tempo 4 = 120
   \repeat volta 2 {
     es8 g bes bes4 g8 |
     as8 c es es4 es8 |
     es,8 g bes bes4 g8 |
     as8 bes g as4 r8 |   
   }
   _\p \tempo 4 = 80
   c4 bes4. f8 |
   g4 es _\fermata r \bar "|."
  }
>>
}
\new Lyrics \lyricsto "sop" \tekst

\new Staff = "LH" \with { midiInstrument = "oboe" } {
%\relative c {
\clef bass
\global

<<
  \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
   ^\mf \tempo 4 = 100
   \repeat volta 2 {
     es8 es es4 es |
     es8 es es4 es |
     es8 es f4 es |
     c2 r4 |     
   }
   ^\f \tempo 4 = 120
   \repeat volta 2 {
     es8 es g g4 es8 |
     as8 as as c'4 as8 |
     es8 es g g4 es8 |
     es8 f es c4 r8 |     
   }
   ^\p \tempo 4 = 80
   f4 f4. des8 |
   es4 c _\fermata r \bar "|."
  }
  \new Voice = "bss" { \stemDown \autoBeamOff
   _\mf \tempo 4 = 100
   \repeat volta 2 {
     as,8 as, c4 es |
     as,8 as, c4 es |
     des8 c bes,4 es |
     as,2 r4 |
   }
   _\f \tempo 4 = 120
   \repeat volta 2 {
     es8 es es es4 es8 |
     as es c as4 c8 |
     es8 es es es4 es8 |
     c des es c4 r8 |
   }
   _\p \tempo 4 = 80
   b,4 c4. c8 |
   es4 as, \fermata r \bar "|." 
  } 
>>
}
>>

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Cztery rzeczy[edytuj]

Adamski W., Polski śpiewnik narodowy z melodjami, wyd. 4, Poznań: S. A. „Ostoja”, 1933. S. 96.


\version "2.20.0"

\header{
  tagline = ""
}

melodia = \new Voice = "mel" \relative g'{
  \clef treble
  \key g \major
  \time 3/4
  \tempo 4 = 120

  \autoBeamOff

  g8 b d4. cis16([ d)] |
  e8. b16 d8.[ c16] c4 |
  \tuplet 3/2 { d,8( fis) a} c4. b16[ c] |
  d8. a16 c8.[ b16] b4 |

  \repeat volta 2 {
   b8 b g4 b |
   b8 b c4 a |
   d,8 fis a4 a |
   a8 a b4 g | 
  }
}
tekst = \new Lyrics \lyricsto "mel" { \lyricmode {
   Czte -- ry rze -- czy w_Pol -- sce sły -- ną
   Sta -- ra pio -- snka, sta -- re wi -- no,
   Przy -- jaźń (wie -- rna), do -- świa -- dczo -- na
   I u -- czci -- wa (do -- bra) żo -- na.
  } }
\score{
<<
  \melodia
  \tekst
>>
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Dzisiaj w Betlejem[edytuj]

https://polona.pl/item/w-dzien-bozego-narodzenia-koledy-cz-1-muzyka-cz-2-slowa,ODY3NTMwMzQ/26/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header{
title = "Dzisiaj w Betlejem"
poet = "Słowa: autor nieznany"
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
%arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
tagline = ""
}

global = {
\key g \major
\time 3/4
\tempo 4=120
}

melodia = \new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative g' {
\clef treble
\global

% tu prawa ręka
  \autoBeamOff
_\p
  g4 g8 d g a |
  ^\< b4 b8 a b c \! |
  ^\> d e d4 c \! |
  <d, b'>4 <d fis a> r | 

  g4 g8 d g a |
  ^\< b4 b8 a b c \! |
  ^\> d e d4 c \! |
  <d, b'>4 <d fis a> r | 
  \repeat volta 2 {
   d'4 d8 c b a |
   g4 g8 d g b |
   d4 d8 c b a |
   g4 g8 d g b | 

   d8 e d c b c |
   d8 e d c b c |
   d d e4 d |
   c4 b a |
   <d, g> r r |
  }
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
  Dzi -- siaj w_Be -- tle -- jem, dzi -- siaj w_Be -- tle -- jem
  we -- so -- ła no -- wi -- na,
  Że Pan -- na czy -- sta, że Pan -- na czy -- sta
  po -- ro -- dzi -- ła Sy -- na.

  Chry -- stus się ro -- dzi, Pan o -- swo -- bo -- dzi,
  A -- nie -- li gra -- ją, Kró -- le wi -- ta -- ją,
  Pa -- ste -- rze śpie -- wa -- ją, by --dlę -- ta klę -- ka -- ją,
  Cu -- da, cu -- da o -- gła -- sza -- ją.
} }
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
^\p
  g,4 <d g b> <d g b> |
  g,4 <d g b> <d g b> |  
  g,4 <d g b> <d fis a c'> |
  << { \stemUp g4 } { \stemDown g,8[ b,] <d a>4 r } >> |
\stemNeutral
  g,4 <d g b> <d g b> |
  g,4 <d g b> <d g b> |  
  g,4 <d g b> <d fis a c'> |
  << { \stemUp g4 } { \stemDown g,8[ b,] <d a>4 r } >> |
\stemNeutral  
  \repeat volta 2 {
   <d, d>4 <d fis a c'> <d fis a c'> |
   g,4 <d g b> <d g b> | 
   <d, d>4 <d fis c'> <d fis c'> |
   g,4 <d g b> <d g b> | 

   <d, d>4 <d fis c'> <d fis c'> |
   g,4 <d g b> <d g b> | 
   <d, d>4 <d fis c'> <d fis c'> |
   d4 <fis a c'> <fis a c'> |
   <g b>4 r r |      
  }  
}
>>

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Mizerna, cicha[edytuj]

https://polona.pl/item/w-dzien-bozego-narodzenia-koledy-cz-1-muzyka-cz-2-slowa,ODY3NTMwMzQ/35/#item


\version "2.20.0"

\header{
title = "Mizerna, cicha stajenka licha"
poet = "Słowa: Teofil Lenartowicz (1822–1893)"
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: Jan Gall (?)"
arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
tagline = ""
}

global = {
\key g \minor
\time 3/4
\tempo 4=110
}

melodia = \new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c'' {
\clef treble
\global

% tu prawa ręka
  \autoBeamOff
%\repeat volta 2{
  <bes d>4 <bes d> <bes d> |
  <a c>2 <a c>4 |
  <g bes> <g bes> <g bes> |
  <fis a>2 d4 |

  g4 g a |
%}
%\alternative{
%  {
%  {
   bes4( a) g |
   <fis a c>2. |
   <fis a c>2 r4 |
%  }
  <bes d>4 <bes d> <bes d> |
  <a c>2 <a c>4 |
  <g bes> <g bes> <g bes> |
  <fis a>2 d4 |

  g4 g a |
%  {
   bes2 a4 |
   <bes, d g>2. |
   <bes d g>2 r4 \bar "|."
%  } 
%}
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
  Mi -- zer -- na, ci -- cha sta -- jen -- ka li -- cha
  Peł -- na nie -- bie -- skiej chwa -- ły,
  O -- to le -- żą -- cy przed na -- mi śpią -- cy
  W_pro -- mie -- niach Je -- zus ma -- ły.
} }
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
%\repeat volta 2{
  <g, g>4 <g bes d'> <g bes d> |
  <d, d> <a c' d'> <a c' d'> |
  <g, g> <bes d'> <bes d'> |
  <d, d> <fis a c'> <fis a c'> |

  <g, g> <bes d'> <bes d'> |
%}
%\alternative{
%  {
  <g, g> <bes d'> <bes d'> |
  <d, d> <a c' d'> <a c' d'> |
  <d, d> <a c' d'> <a c' d'> |
%  }
  <g, g>4 <g bes d'> <g bes d> |
  <d, d> <a c' d'> <a c' d'> |
  <g, g> <bes d'> <bes d'> |
  <d, d> <fis a c'> <fis a c'> |

  <g, g> <bes d'> <bes d'> |
%  {
  <d, d> <fis c' d'> <fis c' d'> |
  <g, g> d bes, |
  g4 r2 \bar "|."
%  }
%}  
}

>>

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Lulajże Jezuniu[edytuj]

https://polona.pl/item/w-dzien-bozego-narodzenia-koledy-cz-1-muzyka-cz-2-slowa,ODY3NTMwMzQ/15/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header{
title = "Lulajże Jezuniu"
poet = "Słowa: autor nieznany"
%meter = "Opracowanie: Zygmunt Gloger"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
tagline = ""
}

global = {
\key f \major
\time 3/8
\tempo 4=60
}

melodia = \new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\global

% tu prawa ręka
  <f a>8 <f a> <f a> |
  <g bes> <g bes>8. <f a>16 |
  <e g>8 <e g> <e g> |
  <g bes> <f a> r |

  <c f>8 <c f> <c f> |
  <d g> <d g>8. <c f>16 |
  <c e>8 d <c e> |
  <bes g'> <a f'> r | 

  \repeat volta 2 {
   <a' c>8 <a c> <a c> |
   <bes d> <bes d>8. <a c>16 |
   <g bes>8 <g bes> <bes d> |
   <bes d> <a c> r |

   <f a>8 <f a> <f a> | 
   <g bes> <g bes>8. <f a>16 |
  }
  \alternative{
   { <e g>8 <e c'>8. <g bes>16 | <g bes>8 <a c> r | }
   { <e g>8 <e c'> e | <e g> f r \bar "|." }
  }
}

\addlyrics { \small {
% tu liryka
  Lu -- laj -- że Je -- zu -- niu, mo -- ja pe -- reł -- ko,
  Lu -- laj u -- lu -- bio -- ne me pie -- ści -- deł -- ko.

  Lu -- laj -- że Je -- zu -- niu, lu -- laj -- że lu -- laj,
  A Ty Go Ma -- tu -- lu w_pła -- czu u -- tu -- laj,
  w_pła -- czu u -- tu -- laj.
} }

\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
\stemDown
  f,8[ <a c'> <a c'>] |
  c[ <g bes c'> < g bes c'>] |
  c[ <g bes c'> < g bes c'>] |  
  f[ <a c>] r |

  f,8[ <f a> <f a>] |
  bes,[ <d g> <d g>] |
  c[ <e g bes> <e g bes>] |
\stemUp
  <c, c>[ <f, f>] r |
\stemDown
  \repeat volta 2 {
   f8[ <a c'> <a c'>] |
   bes,[ <g bes> <g bes>] |
   c[ <g bes c'> <g bes c'>] |
   f[ <a c'>] r |

   d8[ <f a d'> <f a d'>] |
   g,[ <g bes d'> <g bes d'>] |
  }
  \alternative {
    { c[ <g bes c'> <g bes c'>] | f[ <a c> <a c>] | }
    { e[ <g bes c'> <g bes c'>] | <g bes c'>[ <f a c'>] r \bar "|." }
  }
 }

>>

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}


Sadźmy róże[edytuj]

https://polona.pl/item/lec-glosie-spiewnik-harcerski,ODc0Mzg3OTY/39/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header {
 title = "Sadźmy, przyjacielu, róże"
 composer = ""
 tagline = ""
}

\score{
\new Staff \with { midiInstrument = "fiddle" } {
 \relative c' {
   \clef treble
   \key f \major
   \time 3/4
   \tempo 4 = 120
 
   \autoBeamOff
^\p
   d8. f16 a4. gis8 |
   a8. gis16 a8([ f)] d4 |
   g8. a16 bes4. bes8 |
   a8 g a4 a |

   e8. f16 g4. e8 |
   f8. g16 a8([ f)] d4 |
^\mf
   a'8. d16 cis8 d cis d |
   a4 a r |

   g8. g16 e'4 e, |
   f8. g16 a8([ f)] d4 |
   a'8. d16 cis8 d cis d |
   cis4 d r \bar "|."    
  }
}
\layout{}
\midi{}
}

Jak dobrze nam[edytuj]

https://polona.pl/item/lec-glosie-spiewnik-harcerski,ODc0Mzg3OTY/43/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header {
 title = "Jak dobrze nam"
 composer = ""
 tagline = ""
}

melody = \new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
 \relative c'' {
   \clef treble
   \key g \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 120
 
   \autoBeamOff

  \partial 2 { s8 g8 fis e } |

  b'2 r8 g fis e |
  c'4 a r8 a b c |
  b4 a g a |
  b2 r8 g fis e | 

  b'4. b8 e4. b8 |
  d4 c r8 a b c |
  b4 a g fis |
  e2. r4 |

  \repeat volta 2 {
   g2 fis4 e |
   b'2 r8 b e d |
   c2 r8 a b c |
  }
   \alternative {
     { b4 a g a | b2 r4 }
     { b4 a g fis | e2 r4 }
   }
%}  
   b'8. g16 |
   e2. dis8. e16 |
   fis2. c'8. b16 |
   a2. b8. c16 |
   b2. b8. g16 |

   e2. e'8. d16 |
   c2. b8. c16 |
   b4 a g a |
   b2. b8. g16 |

   e2. e'8. d16 |
   c2. b8. c16 |
   b4 a g fis |
   e2 r2
  
 }
}

\score {
 \melody
 \layout {}
}
\score{
 \unfoldRepeats
 \melody
 \midi {}
}

Przyjechał Jasieńko[edytuj]

https://polona.pl/item/piesni-ludu-w-latach-1861-1891,MTExMTI4MDc/215/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header{
title = "Przyjechał Jasieńko z cudzej ukrainy"
poet = "Słowa: autor nieznany (piosenka ludowa)"
meter = "Opracowanie: Zygmunt Gloger (1845–1910)"
composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
arranger = "Zygmunt Noskowski (1846–1909)"
tagline = ""
}

global = {
\key a \minor
\time 3/4
\tempo 4=120
}

\score{
<<
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
\new Voice = "mel" {
% \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"

\autoBeamOff
\relative a' {
\clef treble
\global
\autoBeamOff

% tu melodia
^\markup { \bold { Allegro ma non troppo } }
  r2. |
  r2. |

  a8 g a4 b |
  c a2 |
  a8 g a4 b |
  c c2 |

  c4 c e |
  d8([ b)] g4. g8 |
  g8 b d4 e |
  c8([ b)] a2 |

  c4 c c8([ e)] |
  d([ b)] g4. g8 |
  g8 b d4 e |
  c8([ b)] a4 r \bar "\."
} }
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
  Przy -- je -- chał Ja -- sień -- ko
  z_cu -- dzej u -- kra -- i -- ny,
  Na -- mó -- wił Ka -- sień -- kę
  do swo -- jej ro -- dzi -- ny.
  Na -- mó -- wił Ka -- sień -- kę
  do swo -- jej ro -- dzi -- ny.
} }


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\global

% tu prawa ręka
  ^\markup { \italic { Nie za nadto żwawo } }
  _\p
  r4 <a f'> <c f a> |
  r <a d f> <d f a> |

  r <c e a> <d g b> |
  <c g' c><c f a>2 |
  r4 <d f a> <d f b> |
  r <e a c> r |

  r4 <fis a c> <c fis a> |
  r <b d g> <b e g> |
  <b f' g> <b f' b> <b d e> |
  r <a c e> <c e a> |

  r4 <c f as> <c f as> |
  r <b d g> <b d g> |
  <b d g> <a d a'> <b d gis> |
  r <a c a'> r \bar "|."
}
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
  ^\p
  f2(( f8[) e)] |
  d2( c8[ b,)] |

  a,4 a g |
  e f f8([ e)] |
  d2 b,4 |
  a,2 b,8([ c)] |

  d2. |
  g |
  g,2 gis,4 |
  a,2. |

  d, |
  g,4.( a,8[ b, d]) |
  g4 f e |
  a,2 r4 \bar "|."
}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}

W polu lipeńka[edytuj]

https://polona.pl/item/piesni-ludu-w-latach-1861-1891,MTExMTI4MDc/22/#item


\version "2.20.0"

\header{
title = "W polu lipeńka"
poet = "Słowa: autor nieznany (piosnka luduowa)"
meter = "Opracowanie: Zygmunt Gloger (1845–1910)"
composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
arranger = "Zygmunt Noskowski (1846–1909)"
tagline = ""
}

global = {
\key c \minor
\time 3/8
\tempo 4=90
}

\score{
<<
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
\new Voice = "mel" {


\autoBeamOff
\relative c'' {
\clef treble
\global
\autoBeamOff

% tu melodia
^\markup { \bold {Moderato.} }
  r4. |
  r4. |
^\markup { \italic {Śpiewnie} } ^\ff
  g8 c c16( b)] |
  g8 f4 |
  g8 c c16( b)] |
  g8 f4 | 

  g8 b g |
  es'[ d] b |
  c b4( |
  b4.) |
%  bes4.) | 

  g8 b d |
  f es([ c)] |
  f d b |
  g f4 |
% =========
  g8 b g |
  es' d([ b)] |
  g4. |
  g4 \fermata r8 \bar "|."
} }
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
  W_po -- lu li -- pe -- ńka,
  w_po -- lu zie -- lo -- na
  li -- ste -- czki o -- pu -- ści -- ła.

  Pod nią dzie -- wczy -- na,
  Pod nią je -- dy -- na
  Pa -- rę wia -- nu -- szków wi -- ła.
} }

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\global

% tu prawa ręka
^\markup { \italic { Umiarkowanie. } }
_\p
  <es g>16([ c <d as'> as <d f> as] |
  <d f>[ as <b g'> g <b d> c)] |

  <c es>([ g <es' g> g, <d' f> g,)] |
  <c es>([ g <c f> as <c d> f,)] |
  <c' es>([ g <es' g> g, <d' f> g,)] |
  <c es>([ g <c f> f, <c' d> f,)] | 

  <b d>_\<([ g <b g'> g <c g'> as\!)] |
  <es' g>([ b <d g> b <f' g> b,)] | 
  <es g>([ c <d g> b <d fis> b] |
  <d g>[ b <d fis> b <d fis> b)] |
 
  <d g>_\< ([ b <f' g> b,\! <f' as> d)] |
  <g d'>([ f <g c> es <g c> c,)] |
  <f c'>([ c <d f> c <d g> b)] |
  <c g'>([ g <c f> g <d' f> g,)] |
% =========
  <d' f>16([ g, <b g'> g <d' f> g,)] |
  <b es>([ g <b es> g <f' g> b,)] | 
  <es g>([ c <c es> g <b d> f)] |
  <c' f,>4 \fermata r8 \bar "|."
}
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
^\p
  c4.( |
  c) |

  c |
  c, |
  c |
  c8( as,4) |

  g,4. |
  g8([ f d)] |
  c16[( es] g4)( |
  g4.) |

  fis8([ d c)] |
  b,8[ c es,] |
  as,4( g,8) |
  es8([ d c)] |
% =========
  b,8([ d b,)] |
  g,4. |
  g4 g,8 |
  <c, es>4 _\fermata r8 \bar "|." 
}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}

Zielony dzban[edytuj]

https://polona.pl/item/piesni-ludu-bialo-chrobatow-mazurow-i-rusi-z-nad-bugu-z-dolaczeniem-odpowiednich-piesni,OTI4ODc0MDg/52/#item


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Zielony dzban"
  poet = "Słowa: autor nieznany (piosenka ludowa)"
  meter = "Oprac. Kazimierz Wójcicki (1807–1879)"
  composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
  arranger = "Aranżacja: Kazimierz Wójcicki (1807–1879)"
  tagline=""
}

\score{
<<
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } \relative g'{
  \clef treble
  \key g \major
  \time 2/4
  \tempo 4=110

  \autoBeamOff
^\markup{ \italic { Alegretto } } ^\f
  g8 b b d |
  d c c4 |
  fis,8 a a c |
  c b b4 |

  g8 g' g fis |
  e2 |
% ---
  d8 e d c |
  b2 |
^\mf
  g8 b b d |
  c2 |
  fis,8 a a c |
  b4 r \bar "|."
}
\addlyrics{ \small {
  Po -- szła Pan -- na po wo --dę,
  Mia --ła pię -- kną u -- ro -- dę,
  Wy -- ie -- chał -- ci pan
  I stłukł -- ci iey dzban,
  Wy -- ie -- chał -- ci pan
  I stłukł -- ci iey dzban.
} }
\new PianoStaff{
<<
  \new Staff="RH" \relative c'{
   \clef treble
   \key g \major
   \time 2/4
   \tempo 4=110

_\p 
   r8 <d g b> r <d g b> |
   r <d fis c'> r <d fis c'> |
   r <d fis c'> r <d fis c'> |
   r8 <d g b> r <d g b> |

   <d g b>2 |
   <e g c> |
% ---
   <d a' c> |
   <d g b> |
_\pp
   <g b>4[ d] |
   <fis c'>[ d] |
   <fis c'>[ d] | 
   <g b>4 <b, d g> \bar "|."
  }
  \new Staff="LH" {
   \clef bass
   \key g \major
   \time 2/4
   \tempo 4=110
^\p 
   g,8 r g r |
   d r d r |
   d r d r |
   g, r g r |

   b,8[ g g g] |
   g2 |
% ---
   fis |
   g |
^\pp
   g4 r |
   d r |
   d r |
   g, <g, g> \bar "|."
  }
>>
}
>>
\layout{}
\midi{}
}

Czerwony pas[edytuj]


\version "2.20.0"

\header{
title = "Czerwony pas"
poet = "Słowa: Józef Korzeniowski"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Stefan Surzyński"
tagline = ""
}

\score{

<<
\new Staff \with {midiInstrument = "oboe"} {
  \clef treble
  \key f \major
  \time 4/4
  \tempo 4=120
<<
  \new Voice = "sop" { \stemUp \autoBeamOff
   f''4 e''8 f'' c''2 |
   d''4 f''8 d'' c''2 |
   bes'4 d''8 bes' a'4 c''8 a' |
  % ---
   g'4( c'') f'2 |

   f''4 e''8 f'' c''2 |
   d''4 f''8 d'' c''2 |
  % ======
   bes'4 d''8 bes' a'4 c''8 a' |
   g'4( c'') f'2 |

   \repeat volta 2 {
     g'4 a'8 b' c''2 |
  % ---
     d''4 e''8 d'' c''2 |
     g'4 a'8 b' c''4 d''8 e'' |
     d''8( g') c''2 r4 |
  % ---
     f''4 e''8 f'' c''2 |
     d''4 f''8 d'' c''2 |
     bes'4 d''8 bes' a'4 c''8 a' |
     g'4( c'') f'2 |
   }      
  }
  \new Voice = "alt" { \stemDown \autoBeamOff
   ^\f c''4 c''8 c'' c''2 |
   bes'4 bes'8 bes' a'2 |
   ^\p bes'4 g'8 e' f'4 f'8 f' |
  % ---
   f'4( e') f'2 |

   ^\f c''4 c''8 c'' a'2 |
   bes'4 c''8 bes' a'2 |
  % ======
   ^\p g'4 g'8 e' f'4 f'8 f' |
   f'4( e') f'2 | 

   \repeat volta 2 {
     g'4 a'8 g' g'2 |
  % ---
     b'4 b'8 b' c''2 |
     g'4 a'8 g' g'4 b'8 c'' |
     g'4 g'2 r4 |    
  % ---
     c''4 c''8 c'' c''2 |
     bes'4 c''8 bes' a'2 |
     bes'4 g'8 e' f'4 f'8 f' |
     f'4( e') f'2 |
   }
  }
>>
}
\new Lyrics \lyricsto "sop" {
Cze -- rwo -- ny pas, za pa -- sem broń
i to -- pór, co bły -- ska z_da -- la,
we -- so -- ła myśl, swo -- bo -- dna dłoń,
to strój, to ży -- cie gó -- ra -- la.

Gdy świe -- ży liść po -- kry -- je buk
i cza -- rna gó -- ra zcze -- rnie -- je,
niech dzw -- oni flet, niech ry -- czy róg,
o -- dży -- ły na -- sze na -- dzie -- je.
  }

\new Staff \with {midiInstrument = "oboe"} {
  \clef bass
  \key f \major
  \time 4/4
  \tempo 4=120
<<
  \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
   a4 bes8 a a2 |
   f4 f8 f f2 |
   d4 d8 c c4 c8 c |
  % ---
   c2 f |

   a4 g8 f f2 |
   f4 f8 f f2 |
  % ======
   d4 bes,8 c c4 c8 c |
   c2 f |

   \repeat volta 2 {
     e4 f8 f g2 |
  % ---
     g4 g8 f e2 |
     g4 fis8 g g4 g8 g |
     g4 e2 r4 |
  % ---
     a4 bes8 a a2 |
     f4 f8 f f2 |
     d4 d8 c c4 c8 c |
     c2 f |    
   }   
  }
  \new Voice = "bas" { \stemDown \autoBeamOff
   _\f f4 g8 f f2 |
   bes,4 d8 bes, f,2 |
   _\p g,4 bes,8 g, a,4 a,8 a, |
  % ---
   c2 f, |   

   _\f f,4 c8 a, f,2 |
   bes,4 a,8 bes, f,2 |
  % ======
   g,4 g,8 g, f,4 a,8 f, |
   c2 f, | 

   \repeat volta 2 {
     c4 f8 f e2 |
  % ---
     g4 g,8 g, c2 |
     g4 _\< fis8 f e4 d8 \! c |
     _\> g4 c2 \! r4 |  
  % ---
     f4 g8 f f2 |
     bes,4 a,8 bes, f,2 |
     g,4 bes,8 g, _\> f,4 a,8 f, \! |
     c2 f,2 |
   }
  }
>>
}
>>

\layout{}
\midi{}
}

Hej, żeglujże, żeglarzu[edytuj]


\version "2.20.0"

\header{
title = "Hej, żeglujże, żeglarzu"
poet = "Słowa: autor nieznany (kaszubska pieśń ludowa)"
meter = "Oprac. Marian Kuhn"
composer = "Muzyka: autor nieznany (kaszubska pieśń ludowa)"
arranger = "Aranżacja: Karol Hławiczka"
tagline = ""
}

\score {

\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } 
<<

\new Voice = "vox1" \relative c' {
  \clef treble
  \key g \minor
  \time 2/4
  \tempo 4 = 84 
   \autoBeamOff
   \stemUp

   f8. f16 bes4 \fermata |
   f8. f16 f'4 \fermata |

   ^\mf d8. bes16 bes8. bes16 |
   es8. d16 c4 |
   c8. bes16 a8. bes16 |
   c8. f,16 f4 \fermata |

   bes4 ^\< d |
   c8. \! c16 es4 \fermata |
   d8. c16 bes8. a16 |
   bes8. ^\> bes16 \! bes4 |
  } 
\new Lyrics \lyricsto "vox1" {
  La, la, la, 
  la, la, la!

  Woj, że -- glaj -- że, że -- glaj -- że,
  ca -- ło no -- ckë pô mô -- rze,

  Héj, héj, la, la, la,
  ca -- ło no -- ckë pô mô -- rze.
}

\new Voice = "vox2" \relative c' {
  \clef treble
  \key g \minor
  \time 2/4
  \tempo 4 = 84 

  \autoBeamOff
  \stemDown

   f8. f16 bes4 |
   f8. f16 f'4 |

   bes,,4 d |
   g es |
   c8. c16 c8. d16 |
   e8. f16 f4 \fermata |

   d8. bes16 bes8. bes16 |
   es8. d16 c4 |
   f8. es16 d8. c16 |
   d8. es16 d4 |
}
\new Lyrics \lyricsto "vox2" {
  La, la, la, 
  la, la, la!

  Woj, że -- glaj -- że 
  ca -- ło no -- ckë pô mô -- rze,

  Woj, że -- glaj -- że, że -- glaj -- że 
  ca -- ło no -- ckë pô mô -- rze.
}
>>

\layout{}
\midi{}
}

Kozak i Dziuba[edytuj]


\version "2.20.0"

\header{
title = "Kozak konia napawaw"
poet = "Słowa: autor nieznany"
meter = "Oprac. Wacław Zaleski"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Karol Lipiński"
tagline = ""
}

\score{
<<
\new Staff \with { midiInstrument = #"flute" } {
\new Voice = "mel" {
% \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"

\autoBeamOff
\relative c'' {
\clef treble
\key c \major
\time 2/4
\tempo 4 = 100

% tu melodia
  g8 g a b |
  c c e4 |
  g,8 g a b |
  c4 e |

  d8 f f e16[ d] |
  c[ b] c[ d] e4 |
  g,8 g a b |
  c4 c \bar "|."
} }
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
  Ko -- zak ko -- nia na -- pa -- waw,
  Dziu -- ba wo -- du bra -- ła,
  Ko -- zak so -- bi za -- śpi -- waw,
  Dziu -- ba za -- pła -- ka -- ła.
} }


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c'' {
\clef treble
\key c \major
\time 2/4
\tempo 4 = 100

% tu prawa ręka
  g8[ \afterGrace g { a16[ g fis g] } <f a>8 <f b>] |
  <e c'>8[ <e c'>] <e g e'>4 |
  g8[ g] <fis a>[ <f b>] | 
  <e c'>4 <g c e> |

  <g b d>8 <d' f> <f g,>8[ e16 d] |
  c16[ b] c[ d] e4 |
  <c, f g>8[ <c f g> <c f a> <c f b>] |
  <e c'>4 <e c> \bar "|."  
}
\new Staff = "LH" {
%\relative c {
\clef bass
\key c \major
\time 2/4
\tempo 4 = 100

% tu lewa ręka
  <g,, g,>4 <g d'> |
  <c, c> <c g c'> |
  <g,, g,>4 <g d'> |
  <c, c> <c g c'> |

  g,4 <g b d'> |
  <c, c> <c g c'> |
  <g,, g,> <g, g> |
  <c, c> <c g c'> \bar "|."  

}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}

Auld Lang Syne[edytuj]

https://imslp.org/wiki/12_Scottish_Songs%2C_WoO_156_(Beethoven%2C_Ludwig_van)


Strona 1Strona 2

Їхав козак за Дунай / Schöne Minka, ich muß scheiden[edytuj]

https://imslp.org/wiki/10_National_Airs_with_Variations,_Op.107_(Beethoven,_Ludwig_van) p. 35

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D1%85%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9


\new Staff {
 \time 2/4
 \clef treble
 \set Staff.midiInstrument = #"flute"
 \tempo Andante 4 = 85
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 |
 a''8\p
 a''8
 a''8
 a''8
 |
 a''8
 c'''8
 b''8
 a''8
 |
 gis''8
 gis''8
 gis''8
 gis''8
 |
 gis''8
 b''8
 a''8
 gis''8
 |
 a''8
 a''8
 a''8
 a''8
 |
 a''8
 c'''8
 b''8
 a''8
 |
 gis''8
 e'''8
 e'''8
 gis''8
 |
 a''4
 b'4\rest
 |
 c'''8
 c'''8
 c'''8
 c'''8
 |
 c'''8
 e'''8
 d'''8
 c'''8
 |
 b''8
 b''8
 b''8
 b''8
 |
 b''8
 d'''8
 c'''8
 b''8
 |
 a''8
 a''8
 a''8
 a''8
 |
 a''8
 c'''8
 b''8
 a''8
 |
 gis''8
 e'''8
 e'''8
 gis''8
 |
 a''4
 b'4\rest
}\version "2.20.0"

\header{
title = "Їхав козак за Дунай"
poet = "Семен Климовський"
composer = ""
arranger = "Ludwig van Beethoven"
tagline = ""
}

\score{
<<
\new Staff \with { midiInstrument = #"flute"} {
\new Voice = "mel" {
% \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"
% \set Staff.midiInstrument = #"flute"

\autoBeamOff
\relative c''' {
\clef treble
\key c \major
\time 2/4
 \tempo Andante 4 = 85
 \set Score.tempoHideNote = ##t

% tu melodia
  a8 a a a |
  a c b( a) |
  gis gis gis gis |
  gis b a( gis) |

  a8 a a a |
  a c b( a) |
  gis e' e gis, |
  a4 r4 |
  
  c8[ c c c] |
  c8[ e d c] |
  b8[ b b b] |
  b8[ d c b] |

  a8[ a a a] |
  a[ c b a] |
  gis[ e' e gis,] |
  a4 r4 |  
} }
}
\addlyrics{ \small {

% tu liryka

Ї -- хав ко -- зак за Ду -- най,
Ска -- зав: «Дi -- вчи -- но, про -- щай!
Ти, ко -- ни -- ку во -- ро -- не -- нький,
Не -- си та гу -- ляй!»
 }
}
\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\key c \major
\time 2/4
 \tempo Andante 4 = 85
 \set Score.tempoHideNote = ##t

% tu prawa ręka 
^\p
  <e a>8[ <e a> <e a> <e a>] |
  << { e2 } { a8[ c b a] } >> |
  <e gis>8[ <e gis> <e gis> <e gis>] |
  << { e4. e8 } { gis8[ b a gis] } >> |

  <e a>8[ <e a> <e a> <e a>] |
  << { e2 } { a8[ c b a] } >> |
  <e gis>8[ <e e'> <e e'> <e gis>] |
  <e a>4 r4 |

  <e g c>8[ <e g c> <e g c> <e g c>] |
  << {<e g>4 r4 } { c'8[ e d c] } >> |
  <d, g b>8[ <d g b> <d g b> <d g b>] |
  << { d4 r4 } { <gis b>8[ d' c b] } >> |

  <e, a>8[ <e a> <e a> <e a>] |
  << { e2 } { a8[ c b a] } >> |
  <e gis>8[ <e e'> <e e'> <e gis>] |
  <c e a>4 r4 | 
}
\new Staff = "LH"
\relative c' {
\clef bass
\key c \major
\time 2/4
 \tempo Andante 4 = 85
 \set Score.tempoHideNote = ##t

% tu lewa ręka
^\p
  <a c>8[ <a c> <a c> <a c>] |
  <a c>2 |
  <b d>8[ <b d> <b d> <b d>] |
  <b d>4. <e, b' d>8 |

  <a c>8[ <a c> <a c> <a c>] |
  <a c>2 |
  <e b'>8[ <e b'> <e b'> <e b'>] |
  <a c>8[ c c c,] |

  c4 c |
  c r4 |
  g'4 g |
  e r4 |

  <a c>8[ <a c> <a c> <a c>] |
  <a c>4. <a c>8 |
  <e b'>8[ <e b'> <e b'> <e b'>] | 
  a,8[ a' e c] \bar "|."
}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}


Marsylianka[edytuj]

Strona 1Strona 2Strona 3

God Save the Queen[edytuj]

https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Childs_own_music_book.djvu/287&action=edit&redlink=1


\version "2.20.0"

\header{
title = "God Save the Queen"
poet = "Słowa: autor nieznany"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "(Pierwsze wykonanie w 1745 r.)"
tagline = ""
}

\score{
<<

\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
\tempo 4 = 80
\clef treble
\key g \major
\time 3/4

 \new Voice = "mel" 
 << 
   \relative g' {
   g4 g a | fis4. g8 a4 |
   b4 b c | b4. a8 g4 |
   a4 g fis | g2. |

   d'4 d d | d4. c8 b4 |
   c4 c c | c4. b8 a4 |
   b4 c8[( b]) a[( g]) | b4. c8 d4 |
   e8[( c]) b4 a | g2. |
  } 

   \relative g' {
   d4 e e | d4. e8 fis4 |
   g4 g a | g4. fis8 e4 |
   e4 d d | d2. |

   b'4 b b | b4. a8 g4 |
   fis4 a fis | <fis a>4. g8 fis4 |
   g4 g8 s s s | g4. fis8 g4 |
   g8[( a]) g4 fis | d2. |
  } 

  \relative c' {
   b4 b c | s4. d8 d4 |
   d4 e e | d4. c8 b4 |
   c4 b c | b2. |

   g'4 g g | g4. a8 d,4 |
   d4 d d | d4. d8 d4 |
   d4 e8[( d]) c[( b]) | d4. d8 d4 |
   e8[( e]) d4 c | b2. |
  } 
  >>
}

\addlyrics { 

God save our gra -- cious Queen,
Long live our no -- ble Queen,
God save the Queen:
Send her vi -- cto -- ri -- ous,
Ha -- ppy and glo -- ri -- ous,
Long to _ reign _ o -- ver us:
God _ save the Queen!
  
 } 

\new PianoStaff <<

\new Staff = "RH" 
{
\tempo 4 = 80
\clef treble
\key g \major
\time 3/4

% tu prawa ręka

  \new Voice = "mel2"
 << 
   \relative g' {
   g4 g a | fis4. g8 a4 |
   b4 b c | b4. a8 g4 |
   a4 g fis | g2. |

   d'4 d d | d4. c8 b4 |
   c4 c c | c4. b8 a4 |
   b4 c8[ b] a[ g] | b4. c8 d4 |
   e8[ c] b4 a | g2. |
  } 

%   \relative g' {
%   d4 e e | d4. e8 fis4 |
%   g4 g a | g4. fis8 e4 |
%   e4 d d | d2. |

%   b'4 b b | b4. a8 g4 |
%   fis4 a fis | <fis a>4. g8 fis4 |
%   g4 g8 s s s | g4. fis8 g4 |
%   g8[ a] g4 fis | d2. |
%  } 

  \relative c' {
   b4 b c | s4. d8 d4 |
   d4 e e | d4. c8 b4 |
   c4 b c | b2. |

   g'4 g g | g4. a8 d,4 |
   d4 d d | d4. d8 d4 |
   d4 e8[ d] c[ b] | d4. d8 d4 |
   e8[ e] d4 c | b2. |
  } 
  >>
}


\new Staff = "LH"
%\relative c 
{
\clef bass
\key g \major
\time 3/4

% tu lewa ręka

  <g, g>4 <e, e> <c, c> | <d, d>2 <d, d>4 |
  <g, g>4 <e, e> <c, c> | <d, d>4. <dis, dis>8 <e, e>4 |
  <c, c>4 <d, d> <d, d> | <g, g>2. |

  g,4 b, d | <g, g>2 <g, g>4 |
  d4 fis a | d2 d4 |
  <g, g>4 <g, g> <g, g> | <g, g>4. <a, a>8 <b, b>4 |
  c'8[( c]) d4 <d, d> | <g, g>2. | 
  
}

 >>

>>
\midi{}
\layout{}
}

Hymn Ukrainy[edytuj]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shche_ne_vmerla_Ukraina.png\version "2.12.3"

\header {
 title = "Hymn Ukrainy"
 poet = "Słowa: Pawło Czubynski"
 composer = "Muzyka: Mychajło Werbycki"
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t

  bes,2 f, | bes, fis,:dim | 
  g,:m d, | g,:m f, |
  bes,1 | bes,2 c,:m6 |
  d, d, | g,1:m |

  d,1 | g,2:m d, |
  g,:m f,4 f,:7 | bes,1 |
  d,1 | g,2:m d, |
  g,:m f, | g,1:m | 

  \repeat volta 2 {
    bes,1 | f,2 f,4. fis,8:dim |
    g,2:m f, | bes, f,:7 |

    bes,1 | f,2 f,4. fis,8:dim |
    g,2:m d | g,1:m |
  }
}

global = {
 \autoBeamOff
  \key g \minor
% es bes 
  \tempo 4 = 90
}

melodia = { \relative c'' {
   \global
<<
  \new Voice = "hi" { \stemUp
   d4. d8 d[^( c d]) es | f4. es8 d4 c4 |
   bes4 <bes d> a d | g,4.^( a8 bes4) <a c> |

   d4. d8 d[^( c d]) es | f4. es8 d4 c4 |
   bes4 <bes d> a d | g,2 g4 r4 |

   a4 a d8[^( c bes]) a | g[^( a bes]) g a4 a |
   bes4 bes <a c> <a c> | d2 d4 r4 |

   a4 a d8[^( c bes]) a | g[^( a bes]) g a4 a |
   bes4 bes a c | g4.^( a8 bes[ c d]) es | 
   
   \repeat volta 2 {
     f4. e8 f4 d | c c f8[^( es d]) c |
     bes4 bes c c | d4.^( c8 d4) es | 

     f4. e8 f4 d | c c f8[^( es d]) c |
     bes4 <bes d> a d | g,2 g4 r4 |
   }
  }
  \new Voice = "lo" { \stemDown
     bes4. bes8 bes[_( a bes]) c | d4. c8 bes4 a | 
     g4 g a fis | g4. fis8 g4 f |

     bes4. bes8 bes[_( a bes]) c | d4. c8 bes4 a | 
     g4 g a fis | g2 g4 r4 |

     fis4 fis fis8[_( a g]) fis | g4. g8 fis4 fis |
     g4 g f f | bes2 bes4 r4 |

     fis4 fis fis8[_( a g]) fis | g4. g8 fis4 fis |
     g4 g f f | g4._( fis8 g[ a bes]) c | 

   \repeat volta 2 {
      d4. cis8 d4 bes | a a a8[_( c bes]) a |
      g4 g a f | bes4._( a8 bes4) c |

      d4. cis8 d4 bes | a a a8[_( c bes]) a |
      g4 g fis fis | g2 g4 r4 | 
   }
  } 
>>
} }

tekst = \lyricmode {
Ще не вме -- рла У -- кра -- ї -- ни і сла -- ва, і во -- ля,
Ще нам, бра -- ття мо -- ло -- ді -- ї, у -- смі -- хне -- ться до -- ля.
Зги -- нуть на -- ші во -- рі -- жень -- ки, як ро -- са на со -- нці.
За -- па -- ну -- єм і ми, бра -- ття, у сво -- їй сто -- ро -- нці.

Ду -- шу й_ті -- ло ми по -- ло -- жим за на -- шу сво -- бо -- ду,
І по -- ка -- жем, що ми, бра -- ття, ко -- за -- цько -- го ро -- ду.

} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "hi" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}

Śród opok i jarów[edytuj]

https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/33975?id=33975 pieśń 66


\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{
<<
%\new Voice = "mel" {
% \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"

%\autoBeamOff
%\relative c'' {
%\clef treble
%\key d \major
%\time 2/4
%\tempo 4 = 120

% tu melodia

%} }

% \new Lyrics \lyricsto mel \lyricmode {

% tu liryka

%}

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\key d \major
\time 2/4
\tempo 4 = 120

  \autoBeamOff
% tu prawa ręka
  \partial 8 a8 | <fis d'>4 d'8 fis | <fis a>4 <d fis>8 <d fis> |
  <cis e>8[( a']) <cis, e> a' | <a, fis'>4 <fis d'>8 a8 |
  <fis d'>4 d'8 fis | <fis a>4 <d fis>8 <d fis> |
  <cis e>8[( a']) <e a cis>8 <d gis b>8 | a'8 a r8 a,8 |

  <a cis fis>4 <a cis fis>8 <a cis fis>8 ] | <b d>4 <b d>8 <b d>8 |
  <b e g>4 <b e g>8 <b e g> | <a cis e>4 r8 a8 |
  <a cis fis>4 <a cis fis>8 <a cis fis> | <b e g>4 <b e g>8 <b e g> |
% ?
  <cis e>4 <cis e>8 <cis e> | <a d>4 r4 |

  d4 a8 fis' | d4 a8 fis' |
  a16 g e8 a16 g e8 | a16 g e8 a16 g e8 |
  d4 a8 fis' | d4 a8 fis' |
  a16 g e8 a16 g e8 | a16 g e8 a16 g e8 |

  fis8 d a'4 | fis8 d a'4 |
  <fis, a d>4.( <a fis'>8 ) | <fis a d>4 r4 \bar "|."
  
}

\addlyrics { \small {
  Śród o -- pok i ja -- rów i plo -- nów i gło -- gów,
  Przy dźwię -- ku o -- ga -- rów i ru -- sznic i ro -- gów,
 
  Na ko -- niu, co w_cwa -- le so -- ko -- li ma lot,
  I z_bro -- nią, co w_strza -- le hucz -- niej -- sza nad grzmot! 

  Da -- lej -- że, da -- lej -- że,
  z_tro -- pu w_trop, z_tro -- pu w_trop,
  z_tro -- pu w_trop, z_tro -- pu w_trop!
 
  Da -- lej -- że, da -- lej -- że,
  z_tro -- pu w_trop, z_tro -- pu w_trop,
  z_tro -- pu w_trop, z_tro -- pu w_trop!

  Z_tro -- pu w_trop, z_tro -- pu w_trop, hop, hop!
} }

\new Staff = "LH"
 {
\clef bass
\key d \major
\time 2/4

% tu lewa ręka
  \autoBeamOff
  \partial 8 r8 | <d, a, d>4 fis8[ a] | <d a d'>4. r8 |
  <a, a>8[ e] <a, a>8[ e] | <d, d>8[ a,] <d, d>8 r8 |
  <d, a, d>4 fis8[ a] | <d a d'>4. r8 |
  <e, e>4 <e, e>8[ <e, e>] | <a,, a,>4 r8 a,8 |

  <fis, fis>4 <fis, fis>8[ <fis, fis>] | <b, fis>4 <b, fis>8[ <b, fis>] |
  <e, e>4 <e, e>8[ <e, e>] | a,4 a,8[ a, ] |
  <fis, fis>4 <fis, fis>8 <fis, fis> | <e, e>4 <e, e>8[ <e, e>] |
% ?
  <a, g>4 <a, g>8[ <a, g> ] | <d fis>4 r4 |
%  <g, g>4 <g, g>8[ <g, g> ] | <d fis>4 r4 |

  <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] | <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] |
  <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | 
  <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] | <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] |
  <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | 

  <d fis>8[ <d fis> ] <a, e>4 | <d fis>8[ <d fis> ] <a, e>4 |
  <d, a, d>4. <d, a, d>8 | <d, a, d>4 r4 \bar "|."
}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}


Dalibóg, że powiem mamie[edytuj]


\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

% cis fis gis

\score{
<<
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
\new Voice = "mel" {
% \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"

\autoBeamOff
\relative c'' {
\clef treble
\key a \major
\time 3/8
\tempo 4=100

% tu melodia
\autoBeamOff

  e16^\f e, gis8 b |
  cis16 e, a8 cis |
  b16 e, fis8 gis |
  a16 cis fis8 e |

  e16 e, gis8 b |
  cis16 e, a8 cis |
  b16 e, fis8 gis |
  a16 cis a8 a | 

  fis8. g16 gis fis |
  b8. cis16 d e |
  fis8. fis,16 gis ais |
  b cis d8 dis |

  e16 e, gis8 b16[ d] |
  cis16 e, a8 cis |
  cis16 e, fis8 gis |
  a16 cis fis8.\> e16 | 

  e16 e, gis8 b16[ d] |
  cis16 e, a8 cis |
  cis16 e, fis8 gis |
  a16 cis a8 a \bar "|."
   }
  } 
}

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH" 
\relative c'' {
\clef treble
\key a \major
\time 3/8

% tu prawa ręka

  e16[ e,]^\p gis8[ b] |
  cis16[ e,] a8[ cis] |
  b16[ e,] fis8[ gis] |
  a16[ cis] fis8[ e] |

  e16[ e,] gis8[ b] |
  cis16[ e,] a8[ cis] |
  b16[ e,] fis8[ gis] |
  a16[ cis] a8[ a] |

  <fis fis'>8.[ <gis gis'>16 <ais ais'> <fis fis'>] |
  <b b'>8.[ <cis cis'>16 <d d'> <e e'>] |
  <fis fis'>8.[ <fis, fis'>16 <gis gis'> <ais ais'>] |
  <b b'>8.[ <cis cis'>16 <d d'> <dis dis'>] |  

  <e e'>16[ e] a8[ cis16 e] |
  <cis, cis'>16[ <e, e'>] <a a'>8[ <cis cis'>] |
  <b b'>16[ <e, e'>] <fis fis'>8[ <gis gis'>] |
  <a a'>16[ <cis cis'>] <fis fis'>8.[ <e e'>16] |

  <e e'>16[ e] a8[ cis16 e] | 
  <cis, cis'>16[ <e, e'>] <a a'>8[ <cis cis'>] |
  <b b'>16[ <e, e'>] <fis fis'>8[ <gis gis'>] |
  <a a'>16[ cis'] a8 a \bar "|."
}
\new Staff = "LH" {
%\relative c {
\clef bass
\key a \major
\time 3/8

% tu lewa ręka

  e,8^\mf[ <e cis'> <e e'>] |
  a,[ <e a cis'> <e a cis'>] |
  e,[ <e cis' gis'> <e cis' gis'>] |
  a,[ <a cis'> <a cis'>] |

  e,8[ <e cis'> <e e'>] | 
  a,[ <e a cis'> <e a cis'>] |
  e[ <e b e'> <e b e'>] |
  a,[ <a cis'> <a cis'>] |

  e,[ <fis cis' e'> <fis cis' e'>] |
  d <fis b d'>[ <fis b d'>] | 
  e,[ <cis e fis> <cis e fis>] |
  <b, d fis>[ <b, fis b> <b, fis a>] | 

  <e gis>[ <e b> <e gis>] |
  a,[ <e a cis> <e a cis>] |
  e[ <e b e'> <e b e'>] |
  a,[ <e a cis> <e a cis>] |

  e,[ <e cis'> <e gis e'> |
  a,[ <e a cis> <e a cis>] |  
  e[ <e b e'> <e b e'>] |
  a,[ <e a cis> <e a cis>] \bar "|."
}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}

Do pracy, razem do pracy[edytuj]

https://polona.pl/item/echo-polskie-najwiekszy-zbior-piesni-polskich-obyczajowych-i-okolicznosciowych-z,OTIyOTA2NTE/56/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header{
title = "Do pracy, razem do pracy"
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score {
\new Staff {
\autoBeamOff
\relative c' {
\clef treble
\key g \major
\time 4/4
\tempo 4=120

  \partial 4 d8. d16 |
  g4 d b' a8. a16 |
  g2 g4 r4 |
  
  fis4 fis g g |
  b4. a8 d,4 r4 |

\repeat volta 2 {
   e4. gis8 a8. gis16 a8. b16 |
   c2 e,4 r4 |
   d4 g b8. a16 g8. fis16 |
   g2. r4 |
   }
  a4 a a8. g16 fis8. e16 |
  fis2 d4 r4 |
  a'4 a b8. a16 g8. b16 |
  d2. r4 |
  
  b4. c8 d8. g,16 fis8. g16 |
  d'2 c4 r4 |

 b4 b d8. c16 b8. a16 |
 g2 r2 |
 b4. c8 d8. g,16 fis8. g16 | e'2 c4 r4 |
 b4 b d8. c16 b8. a16 | g2. r4 \bar "|."
  
 }
}
\layout{}
\midi{}
}

Bywaj dziewczę zdrowe[edytuj]


\version "2.20.0"

\header {
  tagline = ""
}

global = {
  \key f \major
  \time 3/8
}

melodia = \new ChorStaff {
<<
  \new Staff = "hi" {
   <<
   \new Voice = "sop" \relative c''{ \stemUp \autoBeamOff
     r4. | r4. |
     c16 c d8 a |
     c8 bes4 |

     r4. | r4. |
     bes16 d c8 g |
     bes8 a4 |  
\repeat volta 2 {
     f16 f a8 c |
     f4 f8 |
     a16 g f8 e |
     e8 d4 |

     f16 f e8 d |
     c4 a8 |
     d16 c bes8 f |
     g8 f4 |
     }
   }
   \new Voice = "alt" \relative f'{ \stemDown \autoBeamOff
     r4. | r4. |
     a16 a a8 fis |
     a8 g4 |
 
     r4. | r4. |
     bes16 a g8 e |
     g8 f4 |
\repeat volta 2 {
     f16 f a8 g |
     c4 c8 |
     c16 cis d8 cis |
     cis8 d4|

     bes16 a gis8 gis |
     a4 a8 |
     bes16 a g8 e |
     g8 f4 |
     }
   }
   >>
  }
  \new Staff = "lo" {
   \clef bass
   \global
   
   <<
   \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
     c16 c f8 a |
     c'4 c'8 |
     f16 g fis8 d |
     es8 d4 |

     c16 c e8 g |
     bes8 bes4 |
     g16 f es8 c |
     d8 c4 | 
\repeat volta 2 {
     f16 f f8 es |
     f4 a8 |
     f16 g a8 g |
     g8 f4 |

     d16 d d8 fis |
     fis4 fis8 |
     fis16 es d8 c |
     bes,8 a,4 |
     }
   }
   \new Voice = "bss" { \stemDown \autoBeamOff
     c16 c f8 a |
     c'4 c'8 |
     f16 es d8 d |
     g,8 g,4 |

     c16 c e8 g |
     bes8 bes4 |
     g16 f es8 c |
     bes,8 a,4 |
\repeat volta 2 {
     f16 f d8 c |
     a,4 f,8 |
     f16 es d8 a, |
     bes,8 bes,4 |

     bes,16 bes, b,8 b, |
     c4 d8 |
     bes,16 fis, g,8 c |
     c8 f,4 |
     }
   }
   >>
  }
>>
}

\score {
  \melodia
  \layout{}
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{ \tempo 4=100 }
}

Pojedziemy na łów[edytuj]


\version "2.20.0"

\header{
title = "Pojedziemy na łów"
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{
<<

\new Staff \with { midiInstrument = "english horn" } {
\new Voice = "mel" {


\autoBeamOff
\relative c'' {
\clef treble
\key g \major
\time 2/4
\tempo 4=120

% tu melodia

  g8 a b c |
  d4 b8 r8 |
  d4 b8 r8 |

  b8 b a a |
  g4 r4|
\repeat volta 2 {
  b8 b a a |
  b b c4 |
  b8 b a a |
  b b c4 |

  b8 b a a |
  g4 r4|  
 }
} }

\addlyrics { \small {
 Po -- je -- dzie -- my na łów, na łów,
 To -- wa -- rzy -- szu mój.
 Na łów, na łów, na ło -- wy,
 Do zie -- lo -- nej dą -- bro -- wy,
 To -- wa -- rzy -- szu mój.
} }
}

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH" {
%\relative c'' {
\clef treble
\key g \major
\time 2/4
\tempo 4=120

% tu prawa ręka

  <b g'>8[ <fis' a'> <g' b'> <a' c''>] |
  <b' d''>4 <g' b'>8 r8 |
  <b' d''>4 <g' b'>8 r8 |
  <d' g' b'>8[ <d' g' b'> <c' d' fis' a'> <c' d' fis' a'>] |
  <b d' g'>4 r4 |
  
\repeat volta 2 {
  <g' b'>8[ <g' b'> <fis' a'> <fis' a'>] |
  <g' b'>8[ <g' b'>] <a' c''>4 |
  <g' b'>8[ <g' b'> <fis' a'> <fis' a'>] |
  <g' b'>8[ <g' b'>] <a' c''>4 |

  <d' g' b'>8[ <d' g' b'> <c' d' fis' a'> <c' d' fis' a'>] |
  <b d' g'>4 r4 |  
 }
}
\new Staff = "LH" {
% \relative c {
\clef bass
\key g \major
\time 2/4
\tempo 4 = 120

% tu lewa ręka
  
  g,,8[ g, g, g,] |
  g,, g <b d'> r8 |
  g,, g <b d'> r8 |
  g,[ b, d d,] |
  g,4 r4 |
\repeat volta 2 {
  g,8[ d d, d] |
  g,[ d fis, d, ] |
  g,8[ d d, d] | 
  g,[ d fis, d, ] |

  g,[ b, d d,] |  
  g,4 r4 |
 }
}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}

Siedzi sobie zając pod miedzą[edytuj]

Pieśni polskie i ruskie... s. 18 (nuty) https://polona.pl/item/piesni-polskie-i-ruskie-ludu-galicyjskiego-z-2-nuty,MTIzMDcyMDU/18/#info:metadata s. 65-66 (tekst) https://polona.pl/item/piesni-polskie-i-ruskie-ludu-galicyjskiego-z-1-slowa,ODA5MTk3NTk/126/#info:metadata\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{
<<
\new Staff {
\new Voice = "mel" {
% \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"

\autoBeamOff
\relative c'' {
\clef treble
\key bes \major
\time 4/4

% tu melodia
  bes8 c d es f4 f |
  g4 g f2 | g4 g f2 |
  bes,8 c d es f4 f |
  g4 g f2 | g4 g f2 |
\repeat volta 2 {
  d8 f f f f es es d |
  d8 f f f f es es d | 
  d4 c f2 | d4 c bes2 |
}  
} 
}
\addlyrics{ \small {
  Sie -- dzi so -- bie za -- jac pod mie -- dzą, pod mie -- dzą,
  A my -- śli -- wi o nim nie wie -- dzą, nie wie -- dzą.
  Psy po po -- lu roz -- pu -- ści -- li,
  Krzyk i łos -- kot u -- czy -- ni -- li:
  Był tu kot, był tu kot. 
} }
}
\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\key bes \major
\time 4/4

% tu prawa ręka
  <d bes'>8[ <f c'> <bes d> <c es>] <d f>4 <f, bes d f> |
  <a c es g> <g bes es g> <g bes d f>2 |
  <g bes es g>4 <g bes es g> <g bes d f>2 |

  <d bes'>8[ <f c'> <bes d> <c es>] <d f>4 <f, bes d f> |
  <f bes es g>4 <g bes es g> <f bes d f>2 | 
  <g bes es g>4 <g bes es g> <f bes d f>2 |
\repeat volta 2 {
  <bes d>8[ <d f> <d f> <d f>] <d f>[ <c es> <c es> <bes d>] |
  <bes d>8[( <d f>) <d f>\staccato <d f>\staccato] <d f>\staccato[ <c es>\staccato <c es>\staccato <bes d>\staccato] |
  <f bes d>4 <f a c> <f a c f>2 |
  <f bes d>4 <f a c> <d f bes>2 |
}
}
\new Staff = "LH" {
%\relative c {
\clef bass
\key bes \major
\time 4/4

% tu lewa ręka
  <bes,, bes,>4 <bes, bes> <bes, bes> <bes, bes> |
  <es, g, bes, es>4 <es, g, bes, es> <bes,, d, f, bes,>2 |
  <es, g, bes, es>4 <es, g, bes, es> <bes,, d, f, d>2 |

  <bes,, bes,>4 <bes, bes> <bes, bes> <bes, bes> |
  <es, g, bes, es>4 <es, g, bes, es> <bes,, d, f, bes,>2 |
  <es, g, bes, es>4 <es, g, bes, es> <bes,, d, f, bes,>2 |
\repeat volta 2 {
  bes,,4\staccato bes,( a, bes,) |
  bes,,4 bes,( a, bes,) |
  bes,4 <f, f> <f, a, c f>2 |
  <bes, f>4 <f, f> <bes, f>2 |
}
}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}


Laura i Filon[edytuj]

Pieśni polskie i ruskie... s. 95


% fis
<<
 \new Staff {
  \key g \major
  \tempo "Andante"
  \tempo 4 = 100

  \relative g' { \autoBeamOff 
   b8.[( a16]) b8 c d4 d | e8.[( d16]) c8 b b8.[( a16]) a4 |
   b8.[( a16]) b8 c d4 d | e8[( d cis]) e8 d4. \fermata r8 |
   \repeat volta 2 { b4 c8 a g4. g8 | a4 a8 a |
   d[( c b]) a | b4 c8 a g4. b8 | a8[( g a]) b8 g4 r |
   }
  } 
 }
 \new GrandStaff {
<<
  \new Staff {
   \key g \major    
    <g' b'>8.[ <fis' a'>16 <g' b'>8 <a' c''>] <b' d''>4 <b' d''> |
    <c'' e''>8.[ <b' d''>16] <a' c''>8[ <g' b'>] <g' b'>8.[( <fis' a'>16]) <fis' a'>4 |
    <g' b'>8.[ <fis' a'>16 <g' b'>8 <a' c''>] <b' d''>4 <b' d''> |
    <b' e''>8[( d'') <g' cis''>( e'')] <fis' d''>4. \fermata r8 | 
    \repeat volta 2 { 
     <g' b'>4 <a' c''>8[ <c' a'>] <a fis'>4. <a fis'>8 |
     <d' a'>4 <d' a'>8[ <d' a'>] <d' fis' d''>[( <a' c''> <g' b'>) <fis' a'>] |
     <g' b'>4 <a' c''>8[ <d' a'>] <b g'>4. <d' b'>8 |
     <c' a'>8[( g' <c' a'>)( b')] <b g'>4 r |  
    }
  }
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \key g \major

   g,4( g) g,( g) | g,( g) d2 |
   g,4( g) g,( g) | <e g> a <d a>4. r8 |
   \repeat volta 2 { g4 d <g, g>2 |
   <d, d>4 <d, d> <d, d>2 | <g, g>4 <d, d> <g, g>2 |
   <d fis>4 <d fis> <g, d g>4 r |
   }
  }
>>
 }
>>

Szynkareczko, szafareczko[edytuj]

Barański s. 102


\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

tekst = \lyricmode {
 Szyn -- ka -- re -- czko, sza -- fa -- re -- czko,
 Bój sie Bo -- ga, stój!
 Tam się śmie -- jesz, a tu le -- jesz miód na ka -- ftan mój! 
 miód na ka -- ftan mój! 
}

melodia=
\new GrandStaff {
 <<
  \new Staff {
   \time 3/4
   \tempo "Vivace"
   \tempo 4 = 150

   \relative c' { \autoBeamOff
    e8 d c4. d8 | e f g4. a8 | g a g4 c | <g b d>2. \fermata |
    \repeat volta 2 { f8 a f4 \grace { f8([ e] } d4) | e8 g e4 \grace { e8([ d] } c4) | }
    \alternative { { d8 e f4 a | g2. } { d8 a' g4. b,8 | c2. } }
   }
  }
  \addlyrics { \small { \tekst } }
  \new Staff {
   \clef "bass" 
   \relative c { 
    <c e g>4 <c e g> <c e g> | <c e g>4 <c e g> <c e g> | <c e g>4 <c e g> <c e g> | <g d' g>2. \fermata |
    \repeat volta 2 { g4 <f' g b> <f g b> | c <e g> <e g> | }
    \alternative { { g,4 <f' g b> <f g b> | c <e g> <e g> } {g,4 <f' g b> <f g > | <c e g> <c e g> r4 } }
   }
  }
 >>
}\score {
 <<
  \new Voide = "air" { \melodia }
%  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
 \layout {}
}

\score {
 <<
  \unfoldRepeats
  \new Voide = "air" { \melodia }
%  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
 \midi {}
}

Lutni moja ulubiona[edytuj]

https://polona.pl/item/piesniarz-polski-zbior-melodyi-swojskich-aryi-dumek-krakowiakow-marszow,MTEwNjI0OTUw/171/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Lutni moja ulubiona"
  poet = "Słowa: Wespazjan Kochowski"
  composer = "Muzyka: autor nieznany"
  arranger = "Aranżacja: Stefan Surzyński"
  tagline = ""
}

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
%\transpose c' bes {  c,2. | a,:m | d,:m | c, |
%  f, | c, | f, | c, |
%  }
  bes,2. | g,:m | c,:m | bes, |
  es, | bes, | es, | bes, |

}
% es bes

melodia = %\transpose bes c' {
   \relative c' {
		\key bes \major
		\clef treble
		\time 3/4
		\tempo 4=120
		
		f4.^\f es'8 d c |
		bes^\p d f,4 f |
		g8 g bes4^\< a8([ g)]\! |
		f8^\> bes\! d,4 d |
		
		\repeat volta 2 {
		  es4. c8 f es |
		  d f^\< bes4 d\! |
		  es4.^\> f,8\! g a |
		  bes^\> c d4\! bes
		}
	}

% }

\score {

   <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
%  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>

	\layout{}
	\midi{}
}

W murowanej piwnicy[edytuj]%goralska = #`((0 . ,NATURAL) (1 . ,NATURAL) (2 . ,NATURAL)
%  (3 . ,NATURAL) (4 . ,SHARP) (5 . ,NATURAL) (6 . ,NATURAL) (7 . ,FLAT))

\new Staff \with { midiInstrument = "fiddle" } {
\autoBeamOff
\clef "violin"
\key d \lydian
\time 2/4

\relative d'' {
  d8. a16 a8 gis | fis gis a4 |
  d8. a16 a8 gis | fis e d4 |
  d8 e fis e | fis gis a4 |
  d8. a16 a8 gis | fis e d4 |
  d8 e fis e | fis gis a( gis) |
  fis gis a gis | fis e d4 |
  }

}

Piękna nasza Polska cała[edytuj]

Melodia ludowa.
Aranżacja: Feliks Nowowiejski (1877–1946).\new ChoirStaff \with {midiInstrument = "harmonica" } {

 <<
  \new Staff {
   \key g \major
   \time 3/4
   <<
    \new Voice = "sopr" { \autoBeamOff \relative g' { \stemUp
      b4. ais8 b ais | b8. b16 g4 d | 
      c'8. c16 a4 fis | d'8. d16 e4 d | 
      b4. ais8 b ais | b8. b16 g4 d |
      c'8. c16 a4 fis | g8. fis16 a4 g8 r8 |

      \repeat volta 2 { a8. a16 fis'4 d | a8. a16 b4 a | 
      cis8. cis16 cis4 cis | d8. cis16 d4 d, | }

      b'4. ais8 b ais | b8. b16 g4 d |
      c'8. c16 a4 fis | d'8. d16 e4 d |
      b4. ais8 b ais | b8. b16 g4 d |
      c'8. c16 a4 fis | g8. fis16 a4 g8 r8 |
    } }
    \new Voice = "alt" { \autoBeamOff \relative g' { \stemDown
      g 4. g8 g g | g8. g16 d4 d | 
      fis8. fis16 d4 d | d8. g16 g4 g | 
      g 4. g8 g g | g8. g16 d4 d |
      fis8. fis16 fis4 d | d8. d16 d4 d |

      \repeat volta 2 { fis8. fis16 a4 fis |
      fis8. fis16 g4 fis | a8. gis16 g4 e | fis8. g16 fis4 d | }

      g 4. g8 g g | g8. g16 d4 d | 
      fis8. fis16 d4 d | d8. g16 g4 g |
      g 4. g8 g g | g8. g16 d4 d |
      fis8. fis16 fis4 d | d8. d16 d4 d |
    } }
 \new Lyrics \lyricsto "sopr" {

 }
   >>
  }
  \new Staff { 
   \clef "bass"
   \key g \major
   \time 3/4
   <<
    \new Voice = "ten" { \autoBeamOff \relative c' { \stemUp
      d4. cis8 d cis | d8. d16 b4 b |
      a8. a16 c4 c | b8. b16 ais4 b |
      d4. cis8 d cis | d8. d16 b4 b |
      a8. a16 c4 a | b8. a16 c4 b8 r8 | 

     \repeat volta 2 { a8. a16 a4 a | a8. a16 d4 d |
     e8. e16 e4 a, | a8. a16 a4 fis | }

      d'4. cis8 d cis | d8. d16 b4 b |
      a8. a16 c4 c | b8. b16 ais4 b |
      d4. cis8 d cis | d8. d16 b4 b |  
      a8. a16 c4 a | b8. a16 c4 b8 r8 |   
    } }
    \new Voice = "bass" { \autoBeamOff \relative g { \stemDown
      g4. g8 g g | g8. g16 g4 g |
      d8. d16 fis4 a | g8. g16 g4 g |
      g4. g8 g g | g8. g16 g4 g |
      d8. d16 fis4 a | g,8. g16 g'4 g |

      \repeat volta 2 { d8. d16 d4 d | d8. d16 d4 d |
      a'8. a16 a4 a | d,8. a16 d4 d | }

      g4. g8 g g | g8. g16 g4 g |
      d8. d16 fis4 a | g8. g16 g4 g |
      g4. g8 g g | g8. g16 g4 g |
      d8. d16 d4 d | g,8. g16 g'4 g |     
    } }
   >>
  }
 >>
}


Źródło: Feliks Nowowiejski, Nowy śpiewnik polski : na chór mieszany (60 pieśni), Poznań: nakł. Księgarni Św. Wojciecha, 1924, s. 59–61.

Płynie Wisła, płynie[edytuj]

Melodia ludowa.
Aranżacja: Feliks Nowowiejski (1877–1946).\new ChoirStaff \with {midiInstrument = "harmonica" } {

 <<
  \new Staff {
   \key g \minor
   \time 2/4
   <<
    \new Voice = "sopr" { \autoBeamOff \relative d' { \stemUp
      d4^\< es^\> | d es | r8 f4 f8 |
      g8 a bes c | es g, a8. bes16 | bes8 d4 r8 |
      es g, a8. bes16 | bes8 d4 r8 | f,8 es' es4 | f8 d4 d8 | 
      es c c a | bes16[ c] d4 r8 | f,8 es' es4 |
      f8 d4 d8 | es c c a | bes16[ a] bes8 r8 |
    } }
    \new Voice = "alt" { \autoBeamOff \relative c' { \stemDown
      bes4 a | bes a | r8 d4 d8 |
      f es d es | g8 es f8. g16 | g8 d4 r8 |
      g8 es f8. g16 | g8 d4 r8 | f a g4 | a8 bes4 as8 |
      g ges f f | f8 f4 r8 | f a g4 | 
      a8 bes4 as8 | g ges f f | f f4 r8 | 
    } }
 \new Lyrics \lyricsto "sopr" {

 }
   >>
  }
  \new Staff { 
   \clef "bass"
   \key g \minor
   \time 2/4
   <<
    \new Voice = "ten" { \autoBeamOff \relative e { \stemUp
      f4 f | f f | bes4. f8 |
      d'8 c bes a | g bes a8. g16 | g8 f4 r8 |
      g bes a8. g16 | g8 f4 r8 |
      f8 c' bes4 | c8 d4 f8 |
      bes,8 c a es' | d bes4 r8 | 
      f8 c' bes4 | c8 d4 f8 |
      bes,8 c a es' | d d4 r8 | 
    } }
    \new Voice = "bass" { \autoBeamOff \relative e { \stemDown
      bes8[ f] c'[ f,] |bes[ f] c'[ f] | r8 bes,4 bes8 |
      bes bes bes bes | bes g' f8. es16 | d8 bes4 r8 |
      bes g' f8. es16 | d8 bes4 r8 | f'8 f f4 | f8 bes4 bes,8 |
      es8 es f f | bes bes,4 r8 | f'8 f f4 |
      f8 bes4 bes,8 | es es f f | bes,8 bes'4 r8 |
    } }
   >>
  }
 >>
}


Źródło: Feliks Nowowiejski, Nowy śpiewnik polski : na chór mieszany (60 pieśni), Poznań: nakł. Księgarni Św. Wojciecha, 1924, s. 66–68.

Gaude mater[edytuj]

https://crispa.uw.edu.pl/object/files/142171/display/Default


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Gaude mater Polonia"
  tagline = ""
}

global = {
  \key as \major
  \time 4/4
  \tempo 4=100

  \set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
  \set Staff.midiReverbLevel = 1

  \shiftOff
}
% as bes des es

sop = \new Voice {
  \stemUp \shiftOff
  \relative c''{
   as2^( bes8[ as g]) as \noBreak |
   bes2 as4 as |
   bes8[^( c des c] bes4) as4 |
   as1 | \break

   c2 es4 des |
   c4^( bes) as2 |
   bes2 g |
   as1 | \break

   c2^( es4) es |
   f2 es4^( es) |
   des2 c |
   bes2^( c4 as)^\p \fermata | \break

   as2 bes8^([ as g]) as |
   bes2 as |
   bes8^([ c des c] bes4) as |
   as1 \fermata |
  }
}

alt = \new Voice {
  \stemDown \shiftOff
  \relative c'{
  es4_( f2 es8) es |
  g2 f4 f |
  g8_([ as g as] g4) es |
  f2_( es) | \break

  f2 es4 es |
  es4_( g) f2 |
  f2 es |
  es1 | \break

  as2_( g4 as) |
  as2 as4_( as) |
  as_( bes) as2 |
  g2._( f4) | \break

  f2 f4_( es8) es |
  g2 f |
  g8_([ as g as] g4) f |
  f2_( es) _\fermata |
  }
}

tnr = \new Voice {
  \stemUp \shiftOff
  c'2^( des'4.) c'8 |
  es'^(4 des') c' c' |
  es'2. c'4 |
  des'2 c' | \break

  as2 g4 bes |
  g4^( des') c'2 |
  des'2 des' |
  c'1 | \break

  f'2^( es'8[ des']) c'4 |
  des'2 c'4 c' |
  f'^( es') es'2 | 
  es'4^( des' c'2) \fermata | \break

  des'^( c') des'4. c'8 |
  es'4( des') c'2 |
  es'2. c'4 |
  des'2^( c') \fermata | 
}

bss = \new Voice {
  \stemDown \shiftOff
  as4_( f des es8) as |
  es2 f4 f |
  es8[_( as bes as] es4) as |
  des4_( f as2) | \break

  f2 c4 es |
  as_( es) f2 |
  des es |
  as,1 | \break

  f2_( c'8[ bes]) as4 |
  des_( f) as_( as) |
  f_( g) as2 |
  es2 es4 f \fermata | \break

  des4_( f) des_( es8) as |
  es2 f |
  es8_([ as bes as] es4) f |
  des4_( f as2) \fermata | 
}

\score {

\new PianoStaff {
<<
  \new Staff {
   \global
   \clef treble
   <<
     \sop
     \alt
   >>
  }

\addlyrics { \small {
  Gau - - - - de, ma -- ter Po -- lo - - - - ni -- a -,
  pro -- le foe -- cu -- nda no -- bi - li;
  Sum -- mi Re -- gis ma -- gna -- li -- a,
  Lau -- de fre -- que -- nte vi -- gi -- li.
} }

  \new Staff {
   \global
   \clef bass

   <<
     \tnr
     \bss
   >>
  }
>>
}
\midi{}
\layout{}
}

Bogurodzica[edytuj]

https://crispa.uw.edu.pl/object/files/142171/display/Default s. 222–224


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Bogurodzica"
  tagline = ""
}

global = {
 \key g \major
 \tempo 4 = 80
 \autoBeamOff
 \cadenzaOn
}

melodia = {

  \global

  \relative c' {
   ^\f ^\markup{ \italic Uroczyście }
   e2 d4 g \bar "'"
   \tuplet 3/2 { fis( e d) } e g \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a( g a) } b \bar "'"

   d2 e4 d \bar "'"
   \tuplet 3/2 { \stemUp b( a g) } g2 \bar "'"
   ^\< g4( a b8[ a]) fis2( \! 
%\bar "'"
   ^\> d4) e2 \! \bar "'"

   b'2 a4( g) \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a( g a) } b2 \bar "'"
   ^\f \stemDown d2 e \bar "'"
   d2 \stemUp \tuplet 3/2 { b4( a g) } \bar "'" 
% Matko
   d'4( d4) \tuplet 3/2 { b4( a g) } \bar "'"
   g4( a b8[ a]) ^\< fis2( \! 
%\bar "'"
   ^\> d4) e2 \! \bar "'"

^\< g4 a( \! b8[ a]) fis2( 
%\bar "'"
   ^\> d4) e2 ^\p \! \bar "'" 
  
   ^\< \tuplet 3/2 { a4( g a) } \! \bar "'" 
   b2 ^\ff \stemDown d \bar "'"

   cis2 e \fermata \bar "'"
   ^\p ^\markup{ \italic wolniej } d4 b \stemUp a4.( g8) \bar "'"
   ^\< g4( a \! b8[ a]) \bar "'"
   ^\> ^\pp ^\markup { \italic rall. } fis4 \! e2 \bar "'"

% -----

   ^\f ^\markup { \italic { a tempo (trochę prędzej) } }
   e8([ fis)] e([ d)] g4 a \bar "'"
   fis d e2 \bar "'"
   g4( a b8[ a] fis4)(( fis^\>) d) e2\! \bar "'"
   
   b'2^\mf a4( g) \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a4( g a) } b2 \bar "'"
   e,4 d g a \bar "'"
   fis( d) e2 \bar "'"

   d4 g \tuplet 3/2 { a8[ fis e] } fis4 \bar "'"
   d4 e fis e \fermata \bar "'"

   b'2 ^\p a4( g) \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a( g a) } b2 \bar "'"

   e,8 ^\markup { \italic { cresc } } ([ fis)] e([ d)] \bar "'"
   g4 a b2 \bar "'"
 
   d2^\f b \bar "'"
   d a \bar "'"

   d2 \tuplet 3/2 { b4( a g) } \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a( g a) } b2 \bar "'"
 
   b2 d \bar "'"
   e a, \bar "'"

   d4 \tuplet 3/2 { b4( a g) } \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a4( g a) } b2 \fermata \bar "'"
% -----
   b4^\p ^\markup { \italic {Wolniej} } a g \bar "'"
   g4^\<( a b8\![ a]) \bar "'"
   ^\>fis2.^\markup { \italic {rall.} }\! \bar "'"
   e2.^\pp \fermata \bar "|."
  }
}

tekst = \lyricmode {
  Bo -- gu Ro -- dzi -- ca, Dzie -- wi -- ca, 
  Bo -- giem sła -- wie -- na Ma -- ry -- ja!

  Twe -- go Sy -- na, Go -- spo -- dzi -- na,
  Ma -- tko zwo -- le -- na, Ma -- ry -- ja,

  Zi -- ści nam, spu -- ści nam,
  Ky -- ri -- e e -- lei -- son.

  Twe -- go dzie -- la Krzci -- cie -- la,
  Bo -- ży -- cze,
  U -- słysz gło -- sy, 
  na -- pełń my -- śli człe -- cze:

  Słysz mo -- dli -- twę, jąż no -- si -- my,
  A dać ra -- czy, je -- goż pro -- si -- my.

  A na świe -- cie zbo -- żny po -- byt,
  Po ży -- wo -- cie raj -- ski prze -- byt.

  Ky -- ri -- e e -- lei -- son.
} 

\score {
\new Staff {
  \set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
  \set Staff.midiReverbLevel = 1
<<
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
>>
}

\layout{}
\midi{}
}\new Staff {
\set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
\transpose d e {\relative c' {
  \autoBeamOff
  \tempo 4. = 40
  \cadenzaOn

  d8 c f e[ d c] d4 \bar "'" f8 g[ f g] a4 \bar "'"
  c8 d c a[ g f] f4 f8^\<[ g a g\!] e^\>[ c] d4\! \bar "|"
  d'8 c a[ g f] g[ f g] a4 \bar "'" c8 d c[ a g] f4 \bar"'"
  c'8 a[ g f] f^\<[ g a g\!] e^\>[ c] d4\! \bar "'" f8^\<[ g a g\!] e^\>[ c] d4\! \bar "|"
  f8 g[ f g] a4 \bar "'" c8 b d4 \bar "'"
  c8 a g[ f] f[ g a g] e[ d] d4 \bar "||"

}
}
\addlyrics {
  Bo -- gu Ro -- dzi -- ca, Dzie -- wi -- ca, 
  Bo -- giem sła -- wie -- na Ma -- ry -- ja!

  U Twe -- go Sy -- na, Go -- spo -- dzi -- na,
  Ma -- tko zwo -- le -- na, Ma -- ry -- ja,

  Zi -- ści nam, spu -- ści nam,
  Ky -- ri -- e e -- lei -- son.

  Twe -- go dzie -- la Krzci -- cie -- la,
  Bo -- ży -- cze,
  U -- słysz gło -- sy, 
  na -- pełń my -- śli człe -- cze:

  Słysz mo -- dli -- twę, jąż no -- si -- my,
  A dać ra -- czy, je -- goż pro -- si -- my.

  A na świe -- cie zbo -- żny po -- byt,
  Po ży -- wo -- cie raj -- ski prze -- byt.

  Ky -- ri -- e e -- lei -- son.
}

}

Bóg się rodzi[edytuj]


% es as bes
<<
 \new Staff \with { midiInstrument="violin" } {
  \relative e' {
  \autoBeamOff
  \key es \major
  \time 3/4

  r2. | r2. |r2. | r2. |
  es8 es' es4 d16[ c16 bes8] |
  c8 c8 c4 bes8[ as] |
  g8 bes es bes as g | g4 f r |

  es8 es' es4 d16[ c16 bes8] |
  c8 c8 c4 bes8[ as] |
  g8 bes es bes as g | g4 f r |

  as4. f8 g as | bes8 bes g4 bes |
  as4. f8 g as | bes8 bes g4 bes |

  as4. f8 d bes | es8 es g4 bes |
  as4. f8 g as | bes8 bes es,4 es( | es2) r4 | r2. |
  } 
 }
 \new PianoStaff {
  <<
   \new Staff {
    \autoBeamOff
    \key es \major
    \time 3/4

    es'4 << g2 { es''4 d'' } >> | <as' c''>2 <g' bes'>8[ <f' as'>] |
    g'4( <es' bes'> <d' as'> | <es' g'>) <g bes es'> r4 |

    <g bes es'>2. | <as c' es'>2 <as bes d'>4 |
    <g bes es'> <bes es' bes'> << <c' es'>4 { as'8[ g'] } >> | <as es' g>4 << <d' f'>2 { as4( g) } >> |

    <g c' es'>4( <c' es' g'> <bes d' g'>) | <c' f'>( <c' f' as'>) << <c' f'>4 { bes'8[ as'] } >> |
    %<bes es' g'>2 <as es' as'>8[ <des' es' g'>] | 
    <c' es' g'>2 <as es' as'>8[ <des' es' g'>] |
    <c' es' g'>4 << <d' f'>2 { c'4( b) } >> |

    <c' d' as'>4( <bes d' f'> <bes d' g'>8[ <c' es' as'>]) | <bes es' bes'>4( <c' es' g'> <d' f' bes'>) | 
    <c' f' as'>4( <bes d' f'> <f bes d'>) | <es bes es'>4( <bes es' g'> <bes e' bes'>) | 
    
    << as'4 { fes'8[ es'] } >> <d'( as'>4 <bes d'> | <bes es'>4( <b g'> <bes bes'>) | 
  
%    << as'4. c' 4 << es'4 { s8 f'8 } >> << d'4 { g'8[ as'] } >> >> 
     << { as'4. s4. } { s4. f'8 g'[ as'] } { c'4 es' d' } >> | 
       <des' bes'>4( <as c' es'>) <f ces' es'> |
         <g bes es'>2.( | <g bes es'>2 r4 | 
   }
   \new Staff {
    \clef "bass"
    \autoBeamOff
    \key es \major
    \time 3/4
 
    <es g>4 << es2 { bes4 b } >> | << es2 { c'4 des' d'} >> | 
    es4 <g bes> <f bes> | <es bes> es, r4 |
 
    es,2. | as,4( f, bes,) |
    es,( g, as,) | f,( bes, b,) |

    c2( g,4) | as,( f, d,) |
    des,4( des) c8([ bes,)] | as,2( g,4) |

    f,4 (bes,4. as,8) | g,4( c bes,) |
    g,( bes, as,) | g, % ???
              es c |
    <ces as>4 <bes, as> <f as> | <es g> <d f> <des f> |
    <c f> <ces f> <bes f> | <es, g> as2 | es,2( c8[ bes,]) | <es, es>2 r4 |
   }
  >>
 }
>>

Cicha noc[edytuj]

https://polona.pl/item/swieta-noc,MjgxMTA2MTE/1/#info:metadata


%\new StaffGroup {
 <<
  \new Staff \with { midiInstrument="flute" } {
   \tempo "Moderato"
   \time 6/8
   <<
   \new Voice = "hi" { \relative g' { \stemUp
    g8.[( a16]) g8 e4. | g8.[( a16]) g8 e4. |
    d'4 d8 b4 b8 | c4 c8 g4. |
    a4 a8 c8.[ b16] a8 | g8.[ a16] g8 e4 e8 |
    a4 a8 c8.[ b16] a8 | g8.[ a16] g8 e4 e8 |
    d'4 d8 f8.[ d16] b8 | c4.( e4) r8 |
    c8.[( g16]) e8 g8.[ f16] d8 | c4.( c4) r8 |
   } }
  \new Lyrics \lyricsto "hi" { \lyricmode {

     Ci -- cha noc, świę -- ta noc,
     Po -- kój nie -- sie lu -- dziom wszem,
     A u żłó -- bka Ma -- tka świę -- ta
     Czu -- wa sa -- ma u -- śmie -- chnię -- ta
     Nad Dzie -- cią -- tka snem,
     Nad Dzie -- cią -- tka snem.

    } } 

   \new Voice = "lo" { \relative g' { \stemDown
    e8.[( f16]) e8 c4. | e8.[( f16]) e8 c4. | 
    f4 f8 f4 f8 | e4 e8 e4. |
    f4 f8 a8.[ g16] f8 | e8.[ f16] e8 c4 c8 |
    f4 f8 a8.[ g16] f8 | e8.[ f16] e8 c4 c8 |
    g'4 g8 g4 f8 | e4.( g4) r8 |
    e4 c8 b4 b8 |c4.( c4) r8 |
   } }
 

  >>
} 
  \new GrandStaff 
   <<
    \new Staff {
     <<
     \new Voice = "hi" { \relative g' { \stemUp
      g8.[( a16 g8]) e4. | g8.[( a16 g8]) e4. |
      d'4 d8 b4 b8 | c4 c8 g4. |
      a4 a8 c8.[( b16 a8]) | g8.[( a16 g8]) e4 e8 |
      a4 a8 c8.[( b16 a8]) | g8.[( a16 g8]) e4 e8 |
      d'4 d8 f8.[ d16 b8] | c4.( e4) r8 |
      c8.[( g16 e8]) g8.[( f16 d8]) | c4.( c4) r8 |
     } }
     \new Voice = "lo" { \relative g' { \stemUp
      e8.[( f16 e8]) c4. | e8.[( f16 e8]) c4. | 
      f4 f8 f4 f8 | e4 e8 e4. |
      f4 f8 a8.[( g16 f8]) | e8.[( f16 e8]) c4 c8 |
      f4 f8 a8.[( g16 f8]) | e8.[( f16 e8]) c4 c8 |
      g'4 g8 g4. | g4.( g4) r8 |
      e4 c8 b4 b8 |c4.( c4) r8 |
     } }

     >>
    }

    \new Staff {
      \clef "bass"

      <c g>4. <c g>4. | <c g>4. <c g>4. |
      <g b>4 <g b>8 | <g d'>4 <g d'>8 | <c c'>4 <c c'>8 <c c'>4. |
      <f c'>4. <f c'>4. | <c c'>4. <c c'>4. |
      <f c'>4. <f c'>4. | <c c'>4. <c c'>4. |
      <g b>4 <g b>8 << g4. { b4( f'8) } >> | <c' e'>4.( <c' e'>4) r8 |
      <g, g>4 <g, g>8 <g, d>4 <g, f>8 | << { c4.( c4) } { e4( g8 e4) } >> r8 |
    }
   >>
  >>
%}
\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
  c,1*3/4 c, g, c,
  f, c, f, c, 
  g, a,:m 
  c,1*3/8 g, c,1*3/4

}

global = {
 \autoBeamOff
%  \key d \major
  \time 6/8
  \tempo 4. = 50
}

melodia = {
   \global

   \relative g' { \stemUp
    g8.[( a16]) g8 e4. | g8.[( a16]) g8 e4. |
    d'4 d8 b4 b8 | c4 c8 g4. |
    a4 a8 c8.[ b16] a8 | g8.[ a16] g8 e4 e8 |
    a4 a8 c8.[ b16] a8 | g8.[ a16] g8 e4 e8 |
    d'4 d8 f8.[ d16] b8 | c4.( e4) r8 |
    c8.[( g16]) e8 g8.[ f16] d8 | c4.( c4) r8 |
   } 
}
 

tekst = \lyricmode {
  Ci -- cha noc, świę -- ta noc,
  Po -- kój nie -- sie lu -- dziom wszem,
  A u żłó -- bka Ma -- tka świę -- ta
  Czu -- wa sa -- ma u -- śmie -- chnię -- ta
  Nad Dzie -- cią -- tka snem,
  Nad Dzie -- cią -- tka snem.
} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}

Marzenie o grajku[edytuj]

https://polona.pl/item/spiewnik-dla-przemyslowcow,OTM4NTAxNzg/57/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header {
  tagline = ""
}

\score {

  \relative c''{
   \clef treble
   \key es \major
   \time 2/2
   \tempo 4=120

   es4 c g es | es d d2 |
   d4 as' g d | f es es2 |
   
   c'4 c bes bes | as as g g |
   bes bes g g | f f es es |

   g g as g | es'2. r4 |
   g, g as g | c,2. r4 \bar "|." 
  }
  \addlyrics { \small {
   Że -- by mi też Pan Bóg dał,
   By mnie ja -- ki gra -- jek chciał:
   Gę -- ślę za nim bym no -- si -- ła,
   Chle -- ba bym mu u -- pro -- si -- ła,
   Niech -- by i -- no grał,
   Niech -- by i -- no grał!
  } }
\layout{}
\midi{}
}

Hej z góry, z góry[edytuj]

https://polona.pl/item/piesni-ludu,MTE1OTUwMjk/154/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{
<<

\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
  \new Voice = "mel" 
  % \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"

  \relative c' {
		\key f \major
		\clef treble
		\time 2/4
		\tempo 4=120

  \cadenzaOn s2 \cadenzaOff % problem techniczny: ozdobnik (\acciaccatura) na początku taktu powodował podwójne wyświetlanie metrum
     r2 | r2 |		

		c4 c8 f |
		g4. f8 |
		e f g e |
		c4 r4 |
		
		bes'4 bes8 a |
		g4. g8 |
		c d c b |
		c4 r4|
		
		a8 c f4 f |
		f8 e e4 g, |
		bes8 bes d4 d |
		d8 c c4 f, |
		
		c'8 c bes4 g |
		c2. |
		a8 c g4 c |
		f,2 r4 \bar "|."
  }
}

\addlyrics { \small {
    Hej, z_gó -- ry, z_gó -- ry
    ja -- dą Ma -- zu -- ry.
    Hej, z_gó -- ry, z_gó -- ry
    ja -- dą Ma -- zu -- ry.
    Je -- dzie, je -- dzie Ma -- zu -- re -- czek,
    Wie -- zie, wie -- zie mi wia -- ne -- czek
    Roz -- ma -- ry -- no -- wy,
    roz -- ma -- ry -- no -- wy.

} }
\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c'' {
\clef treble
\key f \major
\time 2/4
\tempo 4=120

% tu prawa ręka
  \cadenzaOn s2 \cadenzaOff 
  \acciaccatura { fis8 } g8\staccato^\f [ c,\staccato ] \acciaccatura { dis8 } e \staccato [ g, \staccato ] |
  \acciaccatura { b8 } c \staccato [ e, \staccato ] \acciaccatura { fis8 } g \staccato [ b, \staccato ] |

  <g c>4 <a c>8 \staccato [ e' \staccato ] |
  << { g4. f8 } \\ { b,4 b } >> |
  <c e>8[ f \staccato g \staccato e \staccato ] |
  c4 r |

  <bes f' bes>4 <d f bes>8[ a' \staccato ] |
  <e g>4 <f g> |

  <g c> <d as'> |
  <e g>8 r \acciaccatura { fis8 } g8\staccato [ c,\staccato ] |

  <a f'>8 \staccato [ c \staccato a \staccato c \staccato <a f'> \staccato ] r |
  <b e>8 \staccato [ c \staccato b \staccato c \staccato <bes e> \staccato ] r |
  <bes g'>8 \staccato [ c \staccato bes \staccato c \staccato <bes g'> \staccato ] r |  
  <a f'>8 \staccato [ c \staccato a \staccato c \staccato <a f'> \staccato ] r |

  <c f> \staccato [ f, \staccato <d' f> \staccato bes \staccato <c e> \staccato g \staccato ] |
  <c e> \staccato [ g \staccato <c d> \staccato f, \staccato <bes e> \staccato c \staccato ] |

  <a f'> \staccato [ c \staccato <b f'> \staccato g \staccato <bes e> \staccato g \staccato ] |
  <a f'> \staccato [ c \staccato ] <a f'>4-> r \bar "|." 
}
\new Staff = "LH" {
%\relative c' {
\clef bass
\key f \major
\time 2/4
\tempo 4=120

% tu lewa ręka
  \cadenzaOn s2 \cadenzaOff 
  \acciaccatura { fis'8 } g'8\staccato^\f [ c'\staccato ] \acciaccatura { dis'8 } e' \staccato [ g \staccato ] |
  \acciaccatura { b8 } c' \staccato [ e \staccato ] \acciaccatura { fis8 } g \staccato [ b, \staccato ]

  <c e>4 <a, e> |
  <e, e> <g, d> |
  c8\staccato [ d\staccato e\staccato g\staccato ] |
  e4 \acciaccatura { fis8 } g \staccato [ c \staccato ] |

  d4 g, |
  c <d b> |
  <e c> <f c> |
  <c c'>8^\> \staccato [ b \staccato ] bes8\! \staccato r8 |

\time 3/4
  <f, c>4-> r4 \acciaccatura { b,8 } c \staccato [ f, \staccato ] |
  <g, c>4-> r4 \acciaccatura { b,8 } c \staccato [ c, \staccato ] |

  <e, c>4-> r4 \acciaccatura { dis8 } e \staccato [ c \staccato ] |
  f4 r4 \acciaccatura { b,8 } c \staccato [ f, \staccato ] |

  a,4 \staccato g, \staccato c \staccato |
  bes, \staccato a, \staccato g, \staccato |

  f, \staccato d, \staccato c, \staccato |
  c8 \staccato [ a, \staccato ] f,4-> r4 \bar "|." 
}
  >>
>>
\midi{}
\layout{}

}


Skrzypek[edytuj]

https://polona.pl/item/spiewnik-dla-przemyslowcow,OTM4NTAxNzg/56/#item


\version "2.20.0"

\header {
  tagline = ""
}

melodia = \relative f' {
  \clef treble
  \key f \major
  \time 3/4
  \tempo 4=120

  f4 a g | f2 c4 |
  f4 a g | f2 c4 |
  f e f | g a bes |
  g2( c4) | c4 r2 |
\repeat volta 2 {
  c4 c bes | g2 bes4 |
  bes bes a | f2 a4 | 
  c,4 c e | g bes a | 
  }
  \alternative {
   { f2( c'4) | c4 r 2 | }
   { f,2. | f4 r 2 \bar "|." }
  }
 }

\score {

\new Staff {
\melodia

\addlyrics { \small {
  We -- zmę ja skrzy -- pki
  z_zie -- lo -- nej li -- pki
  i ze stru -- na -- mi zło -- te -- mi,

  I na nich gra -- jąc,
  lu -- dziom śpie -- wa -- jąc,
  bę -- dę ja cho -- dził po zie -- mi,
  zie -- mi.
} }
}
\layout{}
}
\score {
\new Staff \with { midiInstrument="fiddle" } {
\unfoldRepeats
\melodia
}
\midi{}
}

Duma ukrainna[edytuj]

...na Górnym Szląsku - Rogera


\relative cis' {
  \key b \minor
  \time 3/4
  \tempo 4. = 45

  b8 d d d d fis | e4 d r |
  \time 2/4
  d8 fis fis fis | fis a a fis |
  g e e e | e fis g e |
  \time 3/4
  fis e d d d fis | e4 d r |
 
}

\transpose d c {
\relative cis' {
  \key d \major
  \time 3/4
  \tempo 4. = 45

  b8 d d d d fis | e4 d r |
  \time 2/4
  d8 fis fis fis | fis a a fis |
  g e e e | e fis g e |
  \time 3/4
  fis e d d d fis | e4 d r |
 }
}


\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
  a,4:m a,:m a,:m | g, c, c, | c,4 c, c, c, 
  d,:m d,:m d,:m d,:m | a,4:m a,:m a,:m | g, c,2 
}

global = {
 \autoBeamOff
  \key d \major
  \time 3/4
  \tempo 4. = 50
}

melodia = \transpose d c { \relative e' {
   \global

  b8 d d d d fis | e4 d r |
  \time 2/4
  d8 fis fis fis | fis a a fis |
  g e e e | e fis g e |
  \time 3/4
  fis e d d d fis | e4 d r |

} }

tekst = \lyricmode {
  Po -- wiedz, wdzię -- czna ko -- bzo mo -- ja,
  U -- mie li -- co du -- ma two -- ja?
  Cóż mo -- że być pię -- kniej -- sze -- go
  nad czło -- wie -- ka ry -- cer -- skie -- go?
} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}

Wezmę ja kontusz[edytuj]

Gloger, Pieśni ludu, s. 190

Strona 1Strona 2

Idzie żołnierz borem, lasem[edytuj]

Gloger, Pieśni ludu, s. 181


%\unfoldRepeats
<<
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
%\set Staff.midiInstrument = #"flute"
% as bes des es
  \autoBeamOff
%  \tempo 4. = 50
  \tempo "Moderato assai"
  \key f \minor
  \time 3/4

  \relative f' {
   r2. | r2. | r2. | r2. | r2. | r2. |
   \repeat volta 2 {
   \autoBeamOff
     f8 f c'4. f,8 | c'8 c es c | bes bes c f, | as as bes g | bes des c4. f,8 | \tuplet 3/2 { bes8[( as] g) } f4 f |

     f8 f c'4. f,8 | c'8 c es c | bes bes c f, | as as bes g | bes des c4. f,8 | \tuplet 3/2 { bes8[( as] g) } f4 f | r2. | r2. |
   }
   f8^\pp^\markup{ \italic { dolcissimo } } f c'4. f,8 | c'8 c es c | bes bes c f, | as^\< as bes g\! | bes des c4.->^\> f,8\! |\tuplet 3/2 { bes8[( as] g) } f4 f( | f2.)( | f2 r4 \fermata \bar "|."
  }
  \addlyrics {
   I -- dzie żoł -- nierz bo -- rem, la -- sem, bo -- rem, la -- sem,
   Przy -- mie -- ra -- jąc gło -- du cza -- sem, gło -- du cza -- sem. 
  }
}
\new PianoStaff {
 <<
  \new Staff {
 \tempo 4. = 50
   \clef bass
   \key f \minor
   \time 3/4

   <f c'>8^\markup{ \italic { Bardzo umiarkowanie. } }^\staccato[ <f c'>^\staccato] r4 <f bes>8^\staccato[ <f bes>^\staccato] |
   r4 <f des'>8^\staccato[ <f des'>^\staccato] r4 |
   <f bes>8^\staccato[ <f bes>^\staccato] r4 <es c'>8^\staccato[ <es c'>^\staccato] |
   r4 <f as>8^\staccato[ <f as>^\staccato] r4 |
   <es c'>8[ <es c'>] r4 <f as>4^\staccato |
   r4 <f as>2 |
   \repeat volta 2 {
     <f as>2^\p <f as f'>4 | r4 <f as f'>4 <g bes f'> 
     <as c' f'>4 <f as f'> <g c f'> | <g bes es>4 <f as f'>2 | <bes des' g'>4 <as c' f'>2 |

     r16 f[( as c']) r f[( as c'] f'[ c' as f]) | r es[( as c'] es'[ c' as es]) r es[ g <des' es'>] |
     r es[( f <c' es'>]) r es[( as <c' es'>]) r es[( g <des' es'>]) |
     r es[( g <des' es'>]) r es[( as <c' es'>]) r f[( as <c' es'>]) |
     r g[( bes <c' e'>]) r f[( as c'] e'8) r8 |

     <f c'>8^\staccato[ <f c'^\staccato>] r4 <f bes>8^\staccato[ <f bes^\staccato>] | r4 <f bes>2
   }
   \clef "violin" r16 f[( a( c'(] <f a c' f'>2))) | <f' as' f''>( <ges' bes' bes''>4) | <as' c'' as''> <as c' as'> <bes f' as'> |
   <bes f' bes'> <as es' as'>2-> | <g des' g'>4 <f c' f'>2 | 
   <f c' f'>4^\pp <f bes f'>2 | <f c' f'>2. \fermata \bar "\."
  }
  \new Staff {
 \tempo 4. = 50
   \clef bass
   \key f \minor
   \time 3/4

   r4 <des, des>8_\staccato[ <des, des>_\staccato] r4 | 
   <g,, g,>8_\staccato[ <g,, g,>_\staccato] r4 <c, c>8_\staccato[ <c, c>_\staccato] |
   r4 <c, c>8_\staccato[ <c, c>_\staccato] r4 |
   <f, c>8_\staccato[ <f, c>_\staccato] r4 <c, c>8_\staccato[ <c, c>_\staccato] |
   r4 <f, c>8_\staccato[ <f, c>_\staccato] r4 |
   <f, c>8_\staccato[ <f, c>_\staccato] r4 <f, c>4 |
   \repeat volta 2 { 
     r4^\p <f, c>2 | <f, es >2 <f, des>4 |
     <f, c>4 r8 es8[( des bes,]) | <f, des>4 <f, c>2 | <f, e>4 <f, c>2 |

     <es, es>4 <des, des>2 | <as,, as,>2 <g,, g,>4 | <g,, g,> es, f,8[ des,] |
     des8[ bes,] as,[ g] f4 | <c, c>4 <g, c>( <g, c>8) r8 |

     r4 <des, des>8\staccato[ <des, des>_\staccato] r4 | 
     <f, c>8\staccato[ <f, c>_\staccato] r4 <f, c>4 |
   }
   <f, es>2. | << f2. { es'2( des'4) } >> | <f c'>4 <es f>^\< <des f>\! |
   <bes, f>4 <f, c f>2^\> | <f, bes,>4\! << as,2 { f,4( es,) } >> | 
   <des, as,>4^\pp <des, g,>2 | <f,, f,>8.[ c,16] f,2 \fermata \bar "|."
  }
 >>
}
>>
% as bes des es

zbiór W. Adamskiego:


\relative e' {
  \key fis \minor
  \time 3/4
  \tempo 4. = 45

  e8. e16 cis'4 a | cis8( e4) e8 cis a | cis8( e4) e8 cis a |
  b8 b cis4 e, | a8( cis4) cis8 b a | a8( cis4) cis8 b a |

  b8 b cis4. e,8 | fis( a4) a8 gis fis | 
  b8 b cis4. e,8 | fis( a4) a8 gis fis \bar "|." 
}

Kolberg, Sandomierskie, s. 156


\relative a' {
  \autoBeamOff
  \key a \minor
  \time 3/4
  \tempo 4. = 60

  a8 a e'4. a,8 | e' e g e d d | e a, 
  c8 c d4 b8 | d f e4. a,8 | \tuplet 3/2 [d8 c b] a4 a \bar "|." 
}

ze zbioru W. Świerczka:


\relative e' {
  \autoBeamOff
  \key e \minor
  \tempo 4. = 45

  \time 3/4 
  e8 e <g b>4 <e g> |
  \time 2/4
  <fis d'>8 <b d> <b d>16[ <a c>] <g b>8 
  <fis a>8 <fis a> <g b> <e g> \break
  \time 3/4
  <fis a>8 <e c'> <dis b'>4 e |
  \time 2/4
  <fis a>8 <fis a> <g b> <e g>
  \time 3/4
  <dis b'>16[ a'] <e g>8 <b fis'>4 e |
}

\addlyrics {
  I -- dzie żoł -- nierz bo -- rem, la -- sem, bo -- rem, la -- sem,
  Przy -- mie -- ra -- jąc z_gło -- du cza -- sem, z_gło -- du cza -- sem.
}

wersja [?]


\relative e' {
  \autoBeamOff
  \key e \minor
  \tempo 4. = 45

  \time 3/4 
  e8 e <g b>4 <e g> 
  \time 2/4
  g8 b <fis d'>8 <b d> | 
  \time 3/4
  <b d>16[ <a c>] <g b>8 
  <fis a>4 <g b> |
%  \time 3/4
  <fis a>8 <e c'> <dis b'>4 e
  \time 2/4
  <fis a>8 <fis a> <g b> <e g>
  \time 3/4
  <dis b'>16[ a'] <e g>8 <b fis'>4 e \bar "|."
}

\addlyrics {
  I -- dzie żoł -- nierz bo -- rem, la -- sem, bo -- rem, la -- sem,
  Przy -- mie -- ra -- jąc z_gło -- du cza -- sem, z_gło -- du cza -- sem.
}

Jeszcze jeden mazur dzisiaj[edytuj]

(Śpiewnik strzelecki)[edytuj]%VoiceLo = relative g' {
%}
%VoiceHi = relative {}

 \new Staff {
%\set Staff.midiInstrument = #"fiddle"
  \autoBeamOff
  \tempo 4. = 116
  \key d \minor
  \time 3/4

  <<
    \new Voice { \relative d' { 
    d4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
    e8 e a4. g8 f4 a r |
    d,4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
    e8. e16 a4. cis,8 | e4 d r |

    c4. e8 g bes | d8. c16 b4 c |
    e4. d8 c g | bes4 a r |

    d,4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
    e8 e a4. g8 f4 a r |
    d,4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
    e8. e16 a4. cis,8 | e4 d r |
    } }

    \new Voice { \relative d' {
    d4. d8 d e | f8. f16 d4 d |
    e8 d cis4 e | d f r |
    d4. d8 d e | f8. f16 d4 d |
    e8. d16 cis4 a | cis4 d r |

    c4. e8 g e | f8. a16 gis4 a |
    c4 e, e8 e | g4 f r |

    d4. d8 d e | f8. f16 d4 d |
    e8 d cis4 e | d f r |
    d4. d8 d e | f8. f16 d4 d |
    e8. d16 cis4 a | cis4 d r |
    } }
  >>
 }
 \addlyrics {

 }

Śpiewnik Barańskiego Jeszcze Polska...[edytuj]\new GrandStaff {
 <<
  \new Staff {
    \tempo 4 = 160
    \time 3/4
    \key d \minor

    \new Voice = "high" { \relative d' {
     d4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
     e8. a16 e4 a | d,4 <f a>2 |
     d4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
     e8. a16 e4 a | d, d r |
 
     c4. e8 g bes | <bes d>8. <a c>16 <gis b>4 <a c> |
     <c e>4. \fermata <d bes>8 <bes g> <g e> | <bes g>4 <a f>2 |

     d,4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
     e8. a16 e4 a | d, d r |
     d4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
     e8. a16 e4 a | d, <f a d>\arpeggio r |
%     f16[a16 d a f] r8. |
    } }
   
  }
\new Lyrics \lyricsto "high" { \lyricmode {
     Je -- szcze je -- den ma -- zur dzi -- siaj,
     Choć po -- ra -- nek świ -- ta,
     „Czy po -- zwo -- li pan -- na Kry -- sia?“
     Mło -- dy u -- łan py -- ta.
   
     I nie -- dłu -- go bła -- ga, pro -- si,
     Boć to w_pol -- skiej zie -- mi,

     W_pier -- wszą pa -- rę ją u -- no -- si,
     A sto par za ni -- mi,
     W_pier -- wszą pa -- rę ją u -- no -- si,
     A sto par za ni -- mi.
    } }  
  \new Staff {
    \clef "bass"
    \key d \minor
    \time 3/4

    d,4 <f a> <f a> | d, <f a> <f a> |
    a, <e g a> <e g a> | d, <f a>2 |
    d,4 <f a> <f a> | d, <f a> <f a> |
    a, <e g a> <e g a> | d, <f a> r |

    c <e g bes> <e g bes> | f, <f a> <f a> |
    c <g bes c'> <g bes c'> | f, <f a c>2 |

    d,4 <f a> <f a> | d, <f a> <f a> |
    a, <e g a> <e g a> | d, <f a> r |
    d,4 <f a> <f a> | d, <f a> <f a> |
    a, <e g a> <e g a> | d, <f a> r |
  }
 >>
}

O mój rozmarynie[edytuj]\version "2.12.3"

%\language "deutsch"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akkorde = \chordmode {
  \germanChords
  \set chordChanges = ##t
\transpose e d {
  e,2:m a,:m b, e,:m | e,2:m c, a,4:m d,4:7 g,2
  e,:m a,:m b,:7 a,:m | b,: e,:m
  e,:m a,:m a,:m a,:m | b,:7 e,:m
  }
}

global = {
 \autoBeamOff
 \tempo 4. = 55
 \time 4/4
% \key e \minor
}

melodie = \relative e' {
   \global
\transpose e d { \relative e' {
  e8 e e e a4 g | fis g8 fis e2 |
  b'8 b b b e4 d | c d8 c b2 |

  b8 b b b c4 b | a8. g16 fis8 g a4 b | fis g8 a b2 |

  b8 b b b c4 b | a8. g16 fis8 g a4 g | fis g8 fis e2 |
  }
 }
}
text = \lyricmode {

}

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akkorde }
  \new Voice = "Lied" { \melodie }
  \new Lyrics \lyricsto "Lied" { \text }
 >>
\midi {}
\layout {}
}

Wersja 2[edytuj]\relative e' {
  \key e \minor
  \time 4/4

  e8. e16 es8 e a4 g | fis g8 fis e2 |
  b'8. b16 bes8 b e4 d | c d8 c b2 |

  b8. b16 bes8 b c4 b | a8. g16 fis8 e a4 g | fis g8 a b2 |

  b8. b16 bes8 b c4 b | a8. g16 fis8 g a4 g | fis g8 fis e2 |
}

Wersja 3[edytuj]

Śpiewnik legionisty


\version "2.12.3"

%\language "deutsch"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akkorde = \chordmode {
  \germanChords
  \set chordChanges = ##t
\transpose e d {
  e,2:m a,:m b, e,:m | e,2:m c, a,4:m d,4:7 g,2
  e,:m a,:m b,:7 a,:m | b,: e,:m
  e,:m a,:m a,:m a,:m | b,:7 e,:m
  }
}

global = {
 \autoBeamOff
 \tempo 4. = 60
 \time 4/4
 \key d \minor
}

melodie = {
\relative d' {
  \global

  d8 d d d g4 f | e f8 e d2 | 
  a'8 a a a d4 c | bes c8 bes a2 |

  a8 a a a bes4 a | g8 f e d | g4 f |
  e4 f8 g a2 |
  a8 a a a bes4 a | g8 f e d | g4 f |
  e4 f8 e d2 |
}
}

text = \lyricmode {

}

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akkorde }
  \new Voice = "Lied" { \melodie }
  \new Lyrics \lyricsto "Lied" { \text }
 >>
\midi {}
\layout {}
}

Mazurek Dąbrowskiego[edytuj]

(aranżacja K. Sikorskiego, mkdin.gov.pl)[edytuj]

Na głos[edytuj]


\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

global = {
 \set Staff.midiInstrument="fiddle"
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 116
 \time 3/4
 \key f \major
}

melodia = 
 \relative f' { \global 
   a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] bes[ a] | g8. g16 c4. bes8 | bes4 a r |
   a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] bes[ a] | g8. g16 c4. e,8 | g4 f r |
   \repeat volta 2 {
   g4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
   a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r |
   }
}

tekst = \lyricmode {
    Je -- szcze Pol -- ska nie zgi -- nę -- ła, kie -- dy my ży -- je -- my,
    Co nam ob -- ca prze -- moc wzię -- ła, sza -- blą od -- bie -- rze -- my.

    Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
    Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.
}

\score {
 <<
  \new Staff \with { midiInstrument="violin" } {
    \new Voice = "Air" \with { midiInstrument="violin" } { \melodia }
   }
   \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\layout {}
}

\score {
 <<
%  \unfoldRepeats
%  \new ChordNames { \akkorde }
  \unfoldRepeats
  \new Voice = "Air" { \melodia }
%  \unfoldRepeats
%  \new Lyrics \lyricsto "Lied" { \text }
 >>
\midi {}
}


Na fortepian 1[edytuj] \new PianoStaff <<
  \new Staff { 
   \autoBeamOff
   \tempo 4 = 116
%   \relative f {
   \time 3/4 
   \key f \major
<<
   \new Voice { \relative f' {
     \stemUp a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] <bes g>[ <a f>] | g8. g16 <c g>4. <bes f>8 | bes4 a r |
     a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] bes[ a] | g8. g16 c4. e,8 | <bes e g>4 <c f> r |

     g'4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 <f bes>8 <g d'> | d'4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r |

     g4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 <f bes>8 <g d'> | d'4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r |
   } }
   \new Voice {
   \stemDown <c' f'>4 <c' f'> <c' e' g'> | <c' f' a'> <c' f'> d' | <c' f'> c' \grace {e'8[ f']} <c' g'>4 | c'2 r4 |
   <c' f'>4 <c' f'> <c' e' g'> | <c' f' a'>4 <c' f'> d' | <c' f'>4 c' \grace {e'8[ d'] e' [c']} \afterGrace r4 { bes8 } | c'2 r4 |

   <c' e'>4 << e' { c'8[ f'] } >> <c' e'>4 | << f'2 { d'8[ c'] c'4 } >> <d' f'> | << d'2 { f'4. f'8 } >> d'4 |
    f'4 \grace { bes'8[ a'] } <f' a'>2 |
   <c' f'>4 f' \grace { a'8[ bes'] } <f' c'>4 | <f' c'> \afterGrace f' { bes'8[ a'] } \afterGrace d'4 { g'8[ f'] } | << <c' g'>2 { f'4. e'8 } >> d'8[ c'] |
   << c'2 { <bes e' g'>4 <a f'> } >> r4 |

   <c' e'>4 << e' { c'8[ f'] } >> <c' e'>4 | << f'2 { d'8[ c'] c'4 } >> <d' f'> | << d'2 { f'4. f'8 } >> d'4 %f'8[ g'] 
   | f'4 \grace { bes'8[ a'] } <f' a'>2 |
   <c' f'>4 f' \grace { a'8[ bes'] } <f' c'>4 | <f' c'> \afterGrace f' { bes'8[ a'] } \afterGrace d'4 { g'8[ f'] } | << <c' g'>2 { f'4. e'8 } >> d'8[ c'] |
   << c'2 { <bes e' g'>4 <a f'> } >> r4 |
   }
>>
   
  }
  
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \key f \major

   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>4. <d, d>8 <e, e>4 | <f, f>4. <c, c>8 <a,, a,>[ <g,, g,>] |
   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] |

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] | 

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>2 r4 |
  } 
 >>

Na fortepian 2[edytuj] \new PianoStaff <<
  \new Staff { 
   \autoBeamOff
   \tempo 4 = 116
%   \relative f {
   \time 3/4 
   \key f \major
<<
   \new Voice { \relative f' {
     \stemUp a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] <bes g>[ <a f>] | g8. g16 <c g>4. <bes f>8 | bes4 a r |
     a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] bes[ a] | g8. g16 c4. << e,8 bes >> | <bes e g>4 <c f> r |

     g'4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 <f bes>8 <g d'> | d'4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r |

     g4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 <f bes>8 <g d'> | d'4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r |
   } }
   \new Voice {
   \stemDown <c' f'>4 <c' f'> <c' e' g'> | <c' f' a'> <c' f'> d' | <f' c''> << c' { e'8[ f'] } >> <c' g'>4 | c'2 r4 |
   <c' f'>4 <c' f'> <c' e' g'> | <c' f' a'>4 <c' f'> d' | <c' f'>4 << c'4 { e'8[ d'] e'8[ c'] } >> | c'2 r4 |

   <c' e'>4 << e' { c'8[ f'] } >> <c' e'>4 | << f'2 { d'8[ c'] c'4 } >> <d' f'> | << d'2 { f'4. f'8 } >> d'4 |
   << f'4 { bes'8[ a'] } >> <f' a'>2 |
   <c' f'>4 << f' { a'8[ bes'] } >> <f' c'>4 | <f' c'>4 << f' { bes'8[ a'] } >> << d'4 { g'8[ f'] } >> | 

   << <c' g'>2 { f'4. e'8 } >> d'8[ c'] |
   << c'2 { <bes e' g'>4 <a f'> } >> r4 |

   <c' e'>4 << e' { c'8[ f'] } >> <c' e'>4 | << f'2 { d'8[ c'] c'4 } >> <d' f'> | << d'2 { f'4. f'8 } >> d'4 
   | << f'4 { bes'8[ a'] } >> <f' a'>2 |
   <c' f'>4 << f' { a'8[ bes'] } >> <f' c'>4 | <f' c'> << f' { bes'8[ a'] } >> << d'4 { g'8[ f'] } >> | << <c' g'>2 { f'4. e'8 } >> d'8[ c'] |
   << c'2 { <bes e' g'>4 <a f'> } >> r4 |
   }
>>
   
  }
  
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \key f \major

   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>4. <d, d>8 <e, e>4 | <f, f>4. <c, c>8 <a,, a,>[ <g,, g,>] |
   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] |

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] | 

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>2 r4 |
  } 
 >>

Na głos i fortepian[edytuj]
<<
 \new Staff { 
   \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"
   
   \relative f' {
    \autoBeamOff
    \tempo 4 = 116
    \time 3/4 
    \key f \major

    \new Voice = "Air" { 
     a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8( c) bes( a) | g8. g16 c4. bes8 | bes4 a r |
     a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8( c) bes( a) | g8. g16 c4. e,8 | g4 f r \bar ".|:"
   
     g4 g4. bes8 | bes( a) a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e( d) d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r \bar ":|."

     g4 g4. bes8 | bes( a) a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e( d) d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r \bar "|."
    }
   }
 }
   \new Lyrics \lyricsto "Air" { 
    \lyricmode {
     Je -- szcze Pol -- ska nie zgi -- nę -- ła, kie -- dy my ży -- je -- my,
     Co nam ob -- ca prze -- moc wzię -- ła, sza -- blą od -- bie -- rze -- my.
     Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
     Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.
     Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
     Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.
    } 
   }

 \new PianoStaff <<
  \new Staff { 
   \relative f {
   \time 3/4 
   \key f \major

   <f a c>4 <f c' f> <c' e g> | <c f a> <c f> <g d' g>8 f'8 | <g, c f>4 <g c e>8 f'8 <g, c g'>4 | << c2 { <bes g'>4 <a c f> } >> r |
   <f a c>4 <f c' f> <c' e g> | <c f a> <c f> <g d' g>8 f'8 | <g, c f>4 <g c e>8 d'8 <bes c e>4 | << c2 { <bes e>4 <a c f> } >> r |

   <g c e>4 <g c e>8[ <d' f>] <c e g>8[ bes] | << f'2 { <d bes>8[ <a c>] <a c>4 } >> <a d f>4 | <bes d f>4. <bes d f>8 <bes d f>[ g'] | <d f bes>8[ a'] <c, f a>2 |
   << <c f> { a'4. bes8 } >> <c, f c'>4 | << <d f>2 { c'4 bes8[ a] } >> <bes, d g>8[ f'] | << <g, c>2 { f'4. e8 } >> <g, bes d>8[ e'] | << c2 { <bes e>4 <a c f> } >> r | 

   <g c e>4 <g c e>8[ <d' f>] <c e g>8[ bes] | << f'2 { <d bes>8[ <a c>] <a c>4 } >> <a d f>4 | <bes d f>4. <bes d f>8 <bes d f>[ g'] | <d f bes>8[ a'] <c, f a>2 |
   << <c f> { a'4. bes8 } >> <c, f c'>4 | << <d f>2 { c'4 bes8[ a] } >> <bes, d g>8[ f'] | << <g, c>2 { f4. e'8 } >> <g, bes d>8[ e'] | << c2 { <bes e>4 <a c f> } >> r |
   }
  }
  
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \key f \major

   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>4. <d, d>8 <e, e>4 | <f, f>4. <c, c>8 <a,, a,>[ <g,, g,>] |
   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] |

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] | 

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>2 r4 |
  } 
 >>
>>

Lead sheet[edytuj]


\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 
akkorde = \chordmode {
  \germanChords
  \set chordChanges = ##t
  f,2 c,4 f,2 bes,4 c,1*3/4 f,1*3/4 
  f,2 c,4 f,2 bes,4 c,1*3/4 f,1*3/4
\repeat volta 2 { 
  c,1*3/4 f,1*3/4 bes,1*3/4 f,1*3/4
  f,1*3/4 bes,1*3/4 c,1*3/4 c,4 f,2 
}
%  c,1*3/4 f,1*3/4 bes,1*3/4 f,1*3/4
%  f,1*3/4 bes,1*3/4 c,1*3/4 c,4 f,2 
}

global = {
 \autoBeamOff
   \tempo 4 = 116
   \time 3/4 
   \key f \major
}

melodie = \relative f' {
 \global
   a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8( c) bes( a) | g8. g16 c4. bes8 | bes4 a r |
   a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8( c) bes( a) | g8. g16 c4. e,8 | g4 f r \bar ".|:"
\repeat volta 2 {   
   g4 g4. bes8 | bes( a) a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
   a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r \bar ":|."
}
%   g4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
%   a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r \bar "|."
}

text = \lyricmode {
    Je -- szcze Pol -- ska nie zgi -- nę -- ła, kie -- dy my ży -- je -- my,
    Co nam ob -- ca prze -- moc wzię -- ła, sza -- blą od -- bie -- rze -- my.

    Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
    Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.

%    Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
%    Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.
}

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akkorde }
  \new Voice = "Lied" { \melodie }
  \new Lyrics \lyricsto "Lied" { \text }
 >>
\layout {}
}


\score {
 <<
  \unfoldRepeats
  \new ChordNames { \akkorde }
  \unfoldRepeats
  \new Voice = "Lied" { \melodie }
%  \unfoldRepeats
  \new Lyrics \lyricsto "Lied" { \text }
 >>
\midi {}
%\vorbis {}
%\layout {}
}


Barański, Jeszcze Polska nie zginęła[edytuj]


% es as bes

\new GrandStaff {
 <<
  \new Staff {
    \autoBeamOff
    \tempo 8 = 116
    \key es \major
    \time 3/8

%    \partial 8 s8 |
    {
    <es' g'>16 <f' as'> <g' bes'>8 <g' bes'> | <g' bes'>16 <es' g'> <as' c''>16[ <g' bes'>] <f' as'>[ <es' g'>] | 
    <d' f'> <d' f'> <f' bes'>8. <f' as'>16 | <f' as'>[ <es' g'>] <es' g'>8 r |
    <es' g'>16 <f' as'> <g' bes'>8 <g' bes'> | <g' bes'>16 <es' g'> <as' c''>16[ <g' bes'>] <f' as'>[ <es' g'>] | 
    <bes g'> <d' f'> <f' bes'>8. <bes d'>16 | <as d' f'>8 <g bes es'> r |

    <as bes d' f'>8 <as bes d' f'>8. <d' f' as'>16 | <f' as'>16.[ <es' g'>32] <es' g'>8 r |
    <f' as'>16 <f' as'> <f' as'>[( <es' g'>]) <f' as'>16 <as' c''> | <as' c''>16[ <g' bes'>] <g' bes'>8 r |
    <es' g'>16 <g' bes'> <g' es''>[ <bes' d''>] <as' c''>[ <g' bes'>] | <gis' b'>16.[ <as' c''>32] <as' c''>8 r |
    <d' f'>16 <d' f'> <d' bes'>8. <f' as'>16 | <f' as'>[( <es' g'>]) <es' g'>8 r | 

    <as bes d' f'>8 <as bes d' f'>8. <d' f' as'>16 | <f' as'>16.[ <es' g'>32] <es' g'>8 r |
    <f' as'>16 <f' as'> <f' as'>[( <es' g'>]) <f' as'>16 <as' c''> | <as' c''>16[ <g' bes'>] <g' bes'>8 r |
    <es' g'>16 <g' bes'> <g' es''>[ <bes' d''>] <as' c''>[ <g' bes'>] | <gis' b'>16.[ <as' c''>32] <as' c''>8 r |
    <d' f'>16 <d' f'> <d' bes'>8. <bes d'>16 | <as d' f'>16[( <g bes es'>]) <g bes es'>8 r |
    }

  }
  \new Staff {
    \clef "bass"
    \key es \major

    <es, es>8[ <bes, es g> <bes, es g>] | <es, es>8[ <bes, es g> <bes, es g>] | 
    <bes,, bes,>[ <d f as bes> <d f as bes>] | <es, es>8[ <bes, es g> <bes, es g>] |
    <es, es>8[ <bes, es g> <bes, es g>] | <es, es>8[ <bes, es g> <bes, es g>] |
    <bes,, bes,>[ <bes, f as> <bes, f as>] | bes,[ <es, es>] r |

    <bes,, bes,>8[ <d, d> <bes,, bes,>] | <es, es>[ <es g bes> <es g bes>] |
    <bes,, bes,>[ <d f as bes> <d f as bes>] | <es, es>[ <es g bes> <es g bes>] |
    <es, es>[ <g bes es'> <g bes es'>] | <as, as>[ <es as c'> <es as c'>] |
    <bes, bes>[ <bes f as> <bes f as>] | <es, es>[ <bes es g> <bes es g>] |

    <bes,, bes,>8[ <d, d> <bes,, bes,>] | <es, es>[ <es g bes> <es g bes>] |
    <bes,, bes,>[ <d f as bes> <d f as bes>] | <es, es>[ <es g bes> <es g bes>] |
    <g, g>[ <g bes es'> <g bes es'>] | <as, as>[ <es as c'> <es as c'>] |
    <bes, bes>[ <bes, f as>8. <bes, f as>16] | bes,8[ <es, es>] r |
  }
 >>
}

Pieśń poranna / wieczorna[edytuj]


% fis
<<
\new ChordNames { \chordmode {
  \set chordChanges = ##t

  s4 f,2 | s4 c,2 |
  s4 c,2:7 | s4 f,2 | 
  s4 f,2 | s4 d,2:7 |
  s4 g,2 | s4 f,2 | 
}
}
\new Voice = "hi" {
  \autoBeamOff
  \tempo 4 = 100
  \key f \major
  \time 3/4

  \relative d' { \stemUp
   f8 g a4 a | bes8 a a4 g |
   g8 a bes4 bes | c8 bes bes4 a |
   a8 bes c4 c | d8 c c4 bes | 
   bes8 g f4 a | bes8 e, g4 f | 
  }
}
>>

% bes
\new Staff {
<< 
\new Voice = "hi" {
  \autoBeamOff
  \tempo 4 = 100
  \key f \major
  \time 3/4

  \relative d' { \stemUp
   f8 g a4 a | bes8 a a4 g |
   g8 a bes4 bes | c8 bes bes4 a |
   a8 bes c4 c | d8 c c4 bes | 
   bes8 g f4 a | bes8 e, g4 f | 
  }
}
\new Voice = "lo" {
  \autoBeamOff
  \tempo 4 = 100
  \key f \major
  \time 3/4

  \relative d' { \stemDown
   f8 e f4 f | g8 f f4 e |
   e8 f g4 g | a8 g g4 f |
   f8 g a4 a | bes8 a a4 g | 
   g8 e f4 f | d8 c e4 f | 
  }
}
>>
}

na 2 głosy[edytuj]


\new GrandStaff {
 <<
%  \new Voice = "hi" { 
\new Staff 
%\with { midiInstrument="flute" } 
     {
     \autoBeamOff
     \relative e' {

     e4^\f a8 b c4 a | b gis a2 |
     e4 a8 b c4 d | e2 d |
     g,4 c8 d e4 d | c b a2 |
     a4 d8 e f4 d | c2 b |
     e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4^\cresc a8 a d4 e | f1^\ff |
     e2 e,4 d' | c2-> b-> | a1-> \fermata \bar "|."
   } }
%   \new Voice = "lo" { 
\new Staff 
%\with { midiInstrument="piano" } 
     {
     \autoBeamOff
     \relative e' {
     e4^\f a8 b c4 a | b gis a2 |
     e4 a8 b c4 fis, | g4( c) b2 |
     g4 e8 g c4 g | a4 e f2 |
     a4 f8 a d4 f, | e( a) gis2 |
     e4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4_\cresc g8 g f4 a | d1_\ff |
     e2 e,4 b' | a2-> e-> | a1-> \fermata \bar "|."
   } }
 >>
}


na 3 głosy[edytuj]


\new ChoirStaff {
 <<

\new Staff \with { midiInstrument="violin" } {
          
  << 
     \new Voice = "hi" { 
       \autoBeamOff
       \relative e' { \stemUp
        e4^\f a8 b c4 a | b gis a2 |
        e4 a8 b c4 d | e2 d |
        g,4 c8 d e4 d | c b a2 |
        a4 d8 e f4 d | c2 b |

        e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
        a4^\cresc a8 a d4 e | f1^\ff |
        e2 e,4 d' | c2-> b-> | a1-> \fermata \bar "|."
       } 
     }
   
     \new Voice = "lo" { 
       \autoBeamOff
       \relative e' { \stemDown
        e4^\f a8 b c4 a | f e e2 |
        e4 a8 b c4 c | c( a) b2 |
        g4 g8 b c4 b | a4 g f2 |
        a4 a8 c d4 a | a2 gis |

        e4 a8 b c4 a | f e e2 |
        a4_\cresc a8 a a4 cis | d1_\ff |
        e2 e,4 b' | a2-> gis-> | a1-> \fermata \bar "|."
       }
     }
  >>
}
\new Staff \with { midiInstrument="cello" } 
  {
   \autoBeamOff
   \relative e' {
     e4^\f a8 b c4 a | d, e c2 |
     e4 a8 b a4 fis | g2 g, |
     g'4 e8 g c4 g | a e f2 |
     a4 f8 a d,4 f | e( dis) e2 |

     e4^\f a8 b c4 a | d, e c2 |
     a'4_\cresc g8 g f4 e | d( c b2) \ff |
     e2 e4 e | a2 e | a,1 \fermata |
   }
  }
 >>
}


wersja 2[edytuj]\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
  
   a,2:m a,:m e, a,:m | a,:m a,:m c, g, 
   c, c, a,:m a,:m | d,:m d,:m a,:m e,
   a,2:m a,:m e, a,:m | a,:m d,:m | d,:m d,:m 
   e,2 e, a,:m e, | a,:m
  
}

global = {
  \autoBeamOff
%  \key g \minor
  \tempo 4 = 120
}

melodia = {
 \global
% es bes
  \relative g' {
     e4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     e4 a8 b c4 d | e2 d |
     g,4 c8 d e4 d | c b a2 |
     a4 d8 e f4 d | c2 b |
     e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4 a8 a d4 e | f1 |
     e2 e,4 d' | c2 b | a1 \fermata |
 } 
} 

tekst = \lyricmode {
   Nie rzu -- cim zie -- mi, skąd nasz ród,
   Nie da -- my po -- grześć mo -- wy!
   Pol -- ski my na -- ród, pol -- ski lud,
   Kró -- lew -- ski szczep Pia -- sto -- wy.
   Nie da -- my, by nas gnę -- bił wróg.
   Tak nam do -- po -- móż Bóg!
   Tak nam do -- po -- móż Bóg.
} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}


Śpiewnik Nowowiejskiego[edytuj]\new ChoirStaff \with {midiInstrument = "church organ" } {

 <<
  \new Staff {
  
   <<
    \new Voice = "sopr" { \autoBeamOff \relative e' {
     e4^\f a8 b c4 a | b gis a2 |
     e4 a8 b c4 d | e2 d |
     g,4 c8 d e4 d | c b a2 |
     a4 d8 e f4 d | c2 b |
     e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4^\cresc a8 a d4 e | f1^\ff |
     e2 e,4 d' | c2-> b-> | a1-> \fermata |
    } }
    \new Voice = "alt" { \autoBeamOff \relative e' {
     
     e4 a8 b c4 a | f e e2 |
     e4 a8 b c4 fis, | g4 fis g2 |
     g4 e8 g c4 b | a g f2 |
     a4 f8 a d4 a | a2 gis |
     e4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4 a8 a a4 a | a1 |
     gis2 e4 b' | a2 gis | e1 |
    } }
 \new Lyrics \lyricsto "sopr" {
  Nie rzu -- cim zie -- mi, skąd nasz ród,
  Nie da -- my po -- grześć mo -- wy,
  Pol -- ski my na -- ród, pol -- ski lud,
  Kró -- lew -- ski szczep Pia -- sto -- wy!
  Nie da -- my, by nas gnę -- bił wróg.
  Tak nam do -- po -- moż Bóg!
  Tak nam do -- po -- moż Bóg!
 }
   >>
  }
  \new Staff { 
   \clef "bass"
   <<
    \new Voice = "ten" { \autoBeamOff \relative e {
      e4 a8 b c4 a | d b c2 |
      e,4 a8 b c4 c | c2 b | 
      g4 c8 d e4 f | e d c2 |
      a4 d8 e f4 f | e( dis) e2 | 
      e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
      a4 a8 a b4 cis | d1 |
      b2 e,4 f' | e2-> d-> | c1-> \fermata |
    } }
    \new Voice = "bass" { \autoBeamOff \relative e {
      e4_\f a8 b c4 a | d, e a,2 |
      e'4 a8 b c4 a | g2 b, |
      g'4 e8 g c4 g | a e f2 |
      a4 f8 a d4 d, | e2 e |
      e4 a8 b c4 a | b gis a2 |
      a4_\cresc g8 g f4 e | d4_\ff( c) b2 |
      e2 e4 d | e2 e | a,1 |
    } }
   >>
  }
 >>
}

(muz. Feliks Nowowiejski, zbiór W. Świerczka, 1917)[edytuj]%VoiceLo = relative g' {
%}
%VoiceHi = relative {}

 \new Staff {
\set Staff.midiInstrument = #"fiddle"
  \autoBeamOff
  \tempo "Andante"
  \key g \minor
  
  <<
    \new Voice { \relative g' { d4 g8 a bes4 g | a fis g2 | 
     d4 g8 a bes4 c | d2 c2 |
     f,4 bes8 c d4 c | bes a g2 |
     g4 c8 d es4 c | bes2 a |
     d,4 g8 a bes4 g | a fis g2 |
     g4 g8 g c4 d | es1 |
     d2 a4 c | bes2 a g1 |
    } }

    \new Voice { \relative g' { d4 g8 a bes4 g | a fis g2 | 
     d4 bes8 d g4 e | f4( bes) a2 |
     f4 d8 f bes4 a | g d es2 |
     g4 es8 g c4 es, | d4( g) fis2 |
     d4 g8 a bes4 g | a fis g2 |
     g4 f8 d es4 g | c1 |
     d2 d,4 a' | g2 d g1 |
    } }
  >>
 }
 \addlyrics {

 }

Leci liście z drzewa (zbiór W. Adamskiego)[edytuj] \new Staff {
  \tempo "Andante"
%  \key d \major
\transpose d c { 
\relative a' { 
  a a b cis | d2 fis,4 r | e b' a cis, | e2 d4 r |
  d d e fis | a2 g4 r | fis fis e d | fis2 e4 r | 
  
  a a g g | fis2 fis4 r | e b' a4. cis,8 | e2 d4 r |
  a' a b cis | d2. a4 | e' a, gis a | fis'2. e4 |
  e d cis b | b( a gis) a | cis4. b8 a4. cis,8 | e2 d4 r \bar "|."
  }
 }
 \addlyrics {
  Le -- cą li -- ście z_drze -- wa,
  co wy -- ro -- sło wol -- ne,
  Nad mo -- gi -- łą śpie -- wa
  ja -- kieś pta -- szę pol -- ne,
  Nie by -- ło, nie by -- ło
  Pol -- sko, do -- bra to -- bie,
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twe dzie -- ci w_gro -- bie.
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twe dzie -- ci w_gro -- bie.
 }

}
\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
 
  g,1:7 c, g,:7 g,2:7 c,2
  c,1:7 a,:m c, g,:7
 
  c,2 g,2:7 c,1 g,:7 g,2:7 c,2

  g,1:7 c, g,:7 c
  f,2:6 fis,2:m6 c,1 g,:7 g,2:7 c,2

}

global = {
 \autoBeamOff

  \tempo 4 = 100
}

melodia = {
   \global

\transpose d c { 
\relative a' { 
  a4 a b cis | d2 fis,4 r | e b' a cis, | e2 d4 r |
  d d e fis | a2 g4 r | fis fis e d | fis2 e4 r | 
  
  a a g g | fis2 fis4 r | e b' a4. cis,8 | e2 d4 r |
  a' a b cis | d2. a4 | e' a, gis a | fis'2. e4 |
  e d cis b | b( a gis) a | cis4. b8 a4. cis,8 | e2 d4 r \bar "|."
  }
 }

} 

tekst = \lyricmode {
  Le -- cą li -- ście z_drze -- wa,
  co wy -- ro -- sło wol -- ne,
  Nad mo -- gi -- łą śpie -- wa
  ja -- kieś pta -- szę pol -- ne,
  Nie by -- ło, nie by -- ło
  Pol -- sko, do -- bra to -- bie,
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twe dzie -- ci w_gro -- bie.
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twe dzie -- ci w_gro -- bie.
} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}

Leci liście z drzewa (zbiór W. Świerczka, 1917)[edytuj]


\relative c' {
 \new Staff {
  \tempo "Andante"
  \key c \major
  
  <e g> <e g> <f a> <d b'> | <e c'>2 <e c>4 r | 
  <b d> <c a'> <b g>4. b8 | <b d>2 c4 r | 
  c c <b d> <bes e> | <a g'>( <e' g>) <d f> r |
  <c e> <c e> <b d> c | <c e>2 <b d>4 r|

  <e g> <e g> <d f> <d f> | <c e>2 <c e>4 r |
  <b d> <c a'> <b g'>4. b8 | <b d>2 c4 r |

  <e g> g <f a> <d b'> | <e c'>2. <e g>4 |  
  <f d'> g fis g | <c e>2( <g e'>4) <gis e'>4 |
  <a d> <a c> <gis b> <f a> | <f a>( <e g> <dis fis>) <e g> |
  <g b>4. <f a>8 <d f>4. b8 | <b d>2 c4 r \bar "|."

 }
 \addlyrics {
  Le -- cą li -- ście z_drze -- wa,
  co wy -- ro -- sło wol -- ne,
  Nad mo -- gi -- łą śpie -- wa
  ja -- kieś pta -- szę pol -- ne,
  Nie by -- ło, nie by -- ło
  Pol -- sko, do -- bra to -- bie,
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twa dzia -- twa w_gro -- bie.
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twa dzia -- twa w_gro -- bie.
 }

}

Leci liście z drzewa[edytuj]

Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patriotyczne i narodowe, nr 14, s. 12.


<<
 \new Staff \with {midiInstrument = "fiddle"} {
  \relative g' {
 
  \tempo "Andante"
  \key c \major
  
    g g a b | c2 e,4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |
    c c d e | g2 f4 r | e e d c | e2 d4 r |

    g g f f | e2 e4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |

    g' g a b | c2. g4 | d' g, fis g | e'2. d4 |
    d c b a | a( g fis) g | b4. a8 f4. b,8 | d2 c4 r \bar "|."
  }
  \addlyrics {
  Le -- ci li -- ście z_drze -- wa,
  co wy -- ro -- sło wol -- ne,
  Nad mo -- gi -- łą śpie -- wa
  ja -- kieś pta -- szę pol -- ne,
  Nie by -- ło, nie by -- ło
  Pol -- sko, do -- bra to -- bie,
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twa dzia -- twa w_gro -- bie.
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twa dzia -- twa w_gro -- bie.
  }
 }

\new GrandStaff {
<<
 \new Staff {
%\with {midiInstrument = "flute"} {
  \relative g' {
 
  \tempo "Andante"
  \key c \major
  
  g g a b | c2 e,4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |
  c c d e | g2 f4 r | e e d c | e2 d4 r |

  g g f f | e2 e4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |

  g' g a b | c2.( g4) | d' g, fis g | e'2. d4 |
  d c b a | a( g fis) g | b4. a8 f4. b,8 | d2 c4 r \bar "|."
   }
 }
 \new Staff {
  \clef bass
  \tempo "Andante"
  \key c \major

  g,4 <f g b> d <f g b> | e <g c'> c <e g c'> |
  g,4 <f g b> g, <f g b> | g, <f g b> <c e g> r |
  c4 <e g> bes, <e g> | a, <c f> as, <c f> |
  g,4 <e g c'> fis, <d fis a> | g,4 <f g b> <f g b> <f g b> |

  e <g c'> d <f g b> | c <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  g,4 <f g b> g, <f g> | g, <f g b> <c e g> r |

  g,4 <f g b> g, <f g> | c <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  d <f g b> <f g b> <f g b> | <c, c> <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  f <a c' d'> fis <a cis' d'> | g <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  g, <f g b> g, <f g> | g, <f g b> <c e g > r \bar "|." 
 }

 >>
} 

>>


Kołysanka Brahmsa - music box[edytuj]

\new PianoStaff 
<<

\new Staff { 
\set Staff.midiInstrument = #"music box"
\time 3/4 \key d \major \tempo "Andantino" \partial 4 <<
\new Voice = "melody" { \relative f' { \stemUp
 fis8 fis | a4.^\p^\( fis8\) fis4 |
 <a fis> r fis8( a) |
 <d g,>4^\(^\< cis4. b8\)\! |
 b4^\(^\> a e8( fis)\! |
 g4^\( e e8[ fis]\) |
 <g cis,>4 r e8( g) |
 cis8^\(^\< b a4\) cis4\!^\< |
 <d fis,>4\! r d,8 d |
 d'2^\p^\( b8 g\) |
 a2^\( fis8 d\) |
 g4^\(^\< <a fis>\!^\> <b g>\)\! |
 <a fis d>2 d,8 d |
 <d' g,>2^\p^\( b8 g\) |
 <a d,>2^\(^\< fis8 d\) |
 <g d b>4^\dim^\( <fis d a>\! <e cis>\) | d2 \bar "|." } }
\new Voice = "two" { \relative f' { \stemDown
 s4 fis2 s4 s2.*2 d2 s4 cis2. |
 s2. g'2 fis8( e) | s2. g2 d4 d2 s4 |
 d2. s s2 d4 } } >> }
\new Lyrics \lyricsto "melody" { \set stanza = #"1. " Lul -- la -- by and good -- night, with ro -- ses be -- dight, _ With li -- lies be -- _ decked is __ ba -- _ by's wee bed; Lay thee down now and rest, may thy slum -- ber be blest, Lay thee down now and rest, may thy slum -- ber be blest. }
\new Lyrics \lyricsto "melody" { \set stanza = #"2. " Lul -- la -- by and good -- night, thy moth -- er's de -- light, _ Bright an -- gels a -- _ round my __ dar -- _ ling shall stand; They will guard thee from harms, thou shalt wake in my arms, They will guard thee from harms, thou shalt wake in my arms. }
\new Staff { 
\set Staff.midiInstrument = #"music box"
\clef bass \key d \major 
 r4 | <d a>2 r4 | q2 r4 |
 b4( a4. g8 | g4( fis) r | <a, e>2 r4 |
 <a, a>2 r4 | a,2( a4) | d4 r r |
 b2( g8 e) | fis4( d) a |
 b,( a, g,) | d,( d) r |
 b2( g8 e) | fis4( d) r |
 g,( a,) <a, g> | <d fis>2 } >>

Source: Cradle Song (Brahms), in: Albert Ernest Wier, The Child's Own Music Book, New York : Mumil Publishing Co., Inc., 1918, p. 25.

Polish maiden song[edytuj]

Franklin Square Song Collection vol. 1 p. 70\relative d' {
  \key g \minor
  \time 3/4
  
  d8 es f4 g8 a | bes c d2 | d8 c f,2 | c'8 bes d,2 |
  d8 es f4 g8 a | bes c d2 | d8 c f,2 | d'8 c bes2 |
}

Anioł pasterzom mówił[edytuj]

Gloger, Pieśni ludu, s. 41


<<
\new Staff {
  \relative g' {
   \key g \major

   g4 g a a | b a g2 |
   d'4 d e e | d cis d2 |
   d4 d e2 | 
   d4 d c c | b b a2 |
   d4 d c c | b b a2 | 
   d2 b4 c | b a g2 \fermata |

  }
  \addlyrics {
   A -- nioł pa -- ste -- rom mó -- wił: Chry -- stus się wam na -- ro -- dził,
   W_Be -- tle -- em, nie -- bar -- dzo po -- dłem mie -- ście, 
   Na -- ro -- dził się w_u -- bó -- stwie,
   Pan wsze -- go stwo -- rze -- nia.
  }
}
\new PianoStaff {
<<
  \new Staff {
   \key g \major

   <b g'>4 <d' g'> <e' a'> <d' a'> | <d' b'> <c' a'> <b g'>2 |
   <d' g' d''>4 <g' d''> <g' e''> <a' e''> | <a' d''> <e' g' cis''> <fis' a' d''>2 |
   <d' g' d''>4 <f' d''> << e''2 { e'4( fis') } >> |
   <g' d''>4 <g' d''> <e' c''> <fis' c''> | <fis' b'> <e' b'> << a'2 { e'4( d') } >> |
   <d' a' d''>4 <d' g' d''> <c' g' b'> <c' fis' b'> | <b fis' b'> <b e' b'> <a fis' a'>2 |
   <d' fis' d''>2 <e' g' b'>4 <e' g' c''> | <d' fis' b'> <c' fis' a'> <b g'>2 \fermata |
  }

  \new Staff {
   \clef bass
   \key g \major

   <g, g>4 <b, g> <c g> <d fis> | <b, fis> <d fis> <e g> d8[ c] |
   b,4 <e b> <a b> <g cis'> | <fis d'> e d c | 
   b,4 <g b> << c'2 { c4( d) } >> |
   <g b>4 <e b> <fis a> <d a> | <dis a> <e g> <c g> <d fis> |
   <b, fis> <e, e> <a, e> <d, d> | <g, d> <c, c> <d, d> <c, c> |
   <b,, b,>2 <e, e>4 <a,, a,> | <d, d>2 <g, d> \fermata |
  }
>>
}
>>

Hatikvah[edytuj]

https://nationalanthems.info/il~.gif


\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\key e \minor
\time 2/4
\tempo 4=120

% tu prawa ręka
<<
  \new Voice { \stemUp \shiftOff
   e8[ fis g a] |
   b4 b |
   c8[ b c e] |
   b2 |

   a4 a8[ a] |
   g4 g |
   fis8[ e fis g] |
   e4. b8 |

   e8[ fis g a] |
   b4 b |
   c8[ b c e] |
   b2 |

   a4 a8[ a] |
   g4 g |
   fis8[ e fis g] |
   e2 |
 
  }
  \new Voice { \stemDown
   e8[ b e fis] |
   g[ fis g e] |
   fis[( g a fis]) |
   g[ fis g e] |

   c[ e c e] |
   cis[ e cis e] |
   dis[ cis dis b] |
   b4. b8 |

   c[ dis e fis] |
   g[ fis g e] |
   fis[ g a fis] |
   g[ d e f] |

   e4 e8[ e] |
   e8[ g fis e] |
   dis[ cis dis b] |
   b2 |
   
  }
>>
}
\new Staff = "LH"
\relative c {
\clef bass
\key e \minor
\time 2/4
\tempo 4=120

% tu lewa ręka
<<
  \new Voice { \stemUp \shiftOff
   g'8 a b c |
   b4 b |
   a a |
   b^( b) |

   e,4 e8 e |
   e4 e |
   a a |
   g4. e8 |

   e4 c' |
   b b |
   a d |
   d2 |

   c4 c8[ c] |
   b4 b |
   a a |
   g2 |
  }
  \new Voice { \stemDown
   e2 |
   e4 e |
   e e |
   e_( e) |

   a,4 a8[ a] |
   ais4 ais |
   b b |
   e8[ d c b] |

   a4 a' |
   e e |
   d d |
   g2 |

   a8[ fis g a] |
   b4 b |
   b, b |
   e2 |
  }
>>
}
>>

\midi{}
\layout{}

}

Zielona łączka, piękny kwiat[edytuj]

Gloger, Pieśni ludu, s. 198\relative c'' {
  \time 3/4

  c4 g8 g e c | a' a16[( c]) g2 | f8 f16[( g]) e2 | d8 d16[( e]) c2 |
  c'8.[( d16]) e8 c d g, | d'8.[( e16]) f8 d e g, | 
  g8 g16[( b]) c2 | f,8 f16[( g]) e2 | g16[( f]) d[( e]) c2 |
}

Witaj gwiazdko złota[edytuj]

https://polona.pl/item/koleda-witaj-gwiazd-k-o-zlota,MTA5MTMxNTY4/2/#info:metadata

Strona 1Strona 2Strona 3


Znaszli ten kraj?[edytuj]

https://polona.pl/item/raptularzyk-lutni-1887-1901,OTIyOTA1OTY/79/#info:metadata


\version "2.20.0"

\header{
title = "Znaszli ten kraj?"
poet = "Słowa: Johann W. von Goethe"
meter = "Przeklad: Adam Mickiewicz"
composer = "Muzyka: Stanisław Moniuszko"
arranger = "Aranżacja: Piotr Maszyński"
tagline = ""
}

\score{


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH" 
\with { midiInstrument = "harmonica" } {
%\relative g' {
\clef treble
\key g \major
\time 12/8
\tempo 4=120
  <<
  \new Voice = "sop" \relative g' { \stemUp
\shiftOff
\autoBeamOff
   b4.^\p g4 b8 d4.^( d4) d8 |
   c4^( gis8) a4 e'8 e4.-> d4 r8 |
   d4. c4 b8 b4.^( b4) b8 |
   b4 b8 d4 c8 a4. d,4. |

   d'4.^\< f4\! f8 f4.^\>^( f4\!) es8 |
   d4 c8 bes4 c8 d4.^( d4) a8 |
   bes4. d4 d8 d4.^( d4) c8 |
   bes4 bes8 a4 g8 d'4.^( d4) d8 | 

   d4.^\pp d4 d8 d2. |
   d8^\< d\! d fis^\>[ e\!] d d4.^( d4) d8 |
   d4.^\< b4\! ^\f d8^\> g2.\! |
   b,4.^\p g4 e'8 d2. |

   d4.^\< d4\! d8 fis4.^( e4^\>) d8\! |
   d2. b2. |
   d4.^\< b4 d8\! g2. |

   fis4.^\f g4 fis8 e2. |
   e4. d4^\> g,8\! b4.^( a4) d8 |
   d2.^\p b4. r8 \bar "|."
  }
  \new Voice = "alt" \relative g' { \stemDown
\shiftOff
\autoBeamOff
   g4. d4 g8 b4._( b4) b8 |
   fis4_( fis8) fis4 c'8 c4. c4 r8 |
   b4. a4 g8 b4._( b4) g8 |
   g4 g8 g4 g8 fis4. d4. |

   bes'4. bes4 bes8 c4._( c4) c8 |
   bes4 a8 g4 a8 bes4._( c4) a8 |
   g4. g4 g8 a4._( a4) a8 |
   g4 g8 g4 g8 fis4._( g4) a8 | 

   b4. b4 b8 c2. |
   b8 b b b4 b8 a4 a8 c[ b] a |
   b4. g4 b8 d2. |
   b4. g4 g8 g4._( b4.) |

   c4. c4 c8 d4._( d4) d8 |
   b2. b |
   b4. b4 b8 d2. |

   dis4. dis4 dis8 e8 e, fis g4. |
   g4. g4 g8 g4._( a4) c8 |
   b2. b4. r8 \bar "|."
  }
  >>
}
\addlyrics { \small {
  Znasz -- li ten kraj, gdzie cy -- try - na doj -- rze -- wa,
  po -- ma -- rańcz blask zie -- lo - ne zło -- ci drze -- wa?
  Gdzie wień -- cem bluszcz - ru -- i -- ny da - wne stro -- i,
  gdzie bu -- ja laur i cy - prys ci - cho sto -- i?

  Znasz -- li ten kraj? ach, tam, o mo - ja mi -- ła, - ach -,
  Tam był mi raj, tam był mi raj, -
  pó -- kiś ty ze - mną by -- ła;

  Tam był mi raj, tam był mi raj (był mi raj),
  pó -- kiś ty ze - mną by -- ła! 
} }
\new Staff = "LH" 
 \with { midiInstrument = "harmonica" } 
{
%\relative c {
\clef bass
\key g \major
\time 12/8
\tempo 4=120
\shiftOff
\autoBeamOff
  <<
  \new Voice = "tnr" { \stemUp 
\shiftOff
\autoBeamOff
   d4. d4 d8 g4.^( g4) d8 |
   d4^( d8) d4 fis8 a4. a4 r8 |
   g4. g4 g8 g4.^( fis4) e8 |
   e4 e8 e4 e8 fis4. d |

   f4. f4 f8 g4.^( g4) g8 |
   f4 f8 f4 f8 f4._( fis4) fis8 |
   g4. d4 d8 es4.^( es4) es8 |
   e4 e8 e4 e8 fis4.^( g4) a8 |

   gis4. gis4 gis8 a2. |
   g8 g g g4 g8 fis4 fis8 a8[ g] fis |
   g4. d4 g8 b2. 
   g4. g4 g8 g2. |

   fis4. <eis gis>4 <eis gis>8 <fis a>4.^( g4) fis8 |
   g2. g4. b,4 e8 |
   d4. d4 g8 g2. |

   a4. a4 a8 a4.^( ais4.) |
   b4. b4 e8 g4.^( fis4) fis8 |
   g2. g4. r8 \bar "|." 
   
  }
  \new Voice = "bss" { \stemDown
\shiftOff
\autoBeamOff
   g,4. b,4 d8 g4._( g,4) g,8 |
   a,4_( d8) d4 d8 d4. fis4 r8 |
   g4. g4 g8 e4._( dis4) e8 | 
   a,4 a,8 a,4 a,8 d4. d |

   d4._\< d4\! d8 c4._\>_( c4\!) c8 |
   f4 f8 f4 f8 bes,4._( a,4) d8 |
   g,4. bes,4 bes,8 c4._( c4) c8 | 
   cis4 cis8 cis4 cis8 d4._( e4) f8 |
 
   eis4. eis4 eis8 fis4._( fis4) d8 |
   d8 d d d4 d8 d4._( d4) d8 |
   _\< g,2. \! g,4._\> b,4 \! d8 |
   g4. e4 c8 b,4._( g,4.) |

   d4. d4 d8 d4._( d4) d8 |
   g,4. b,4 d8 g2. |
   g,4. g,4 g,8 b,2. |
   
   b,4. b,4 b,8 c4._( cis4.) |
   d4. d4 e8 d4. d |
   <g, d>2. <g, d>4. r8 \bar "|."
  }
  >>
}
>>

\midi{}
\layout{}

}

Timeline[edytuj]
Przypisy[edytuj]