Wikipedysta:Ashaio/Brudnopis

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst

_

_

Pieśni patriotyczne

Piosenki wojskowe

Pieśni nabożne

Kolędy

Piosenki i melodie ludowe

Piosenki dla dzieci

Piosenki o miłości

Śród opok i jarów[edytuj]

https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/33975?id=33975 pieśń 66


\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{
<<
%\new Voice = "mel" {
% \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"

%\autoBeamOff
%\relative c'' {
%\clef treble
%\key d \major
%\time 2/4
%\tempo 4 = 120

% tu melodia

%} }

% \new Lyrics \lyricsto mel \lyricmode {

% tu liryka

%}

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\key d \major
\time 2/4
\tempo 4 = 120

  \autoBeamOff
% tu prawa ręka
  \partial 8 a8 | <fis d'>4 d'8 fis | <fis a>4 <d fis>8 <d fis> |
  <cis e>8[( a']) <cis, e> a' | <a, fis'>4 <fis d'>8 a8 |
  <fis d'>4 d'8 fis | <fis a>4 <d fis>8 <d fis> |
  <cis e>8[( a']) <e a cis>8 <d gis b>8 | a'8 a r8 a,8 |

  <a cis fis>4 <a cis fis>8 <a cis fis>8 ] | <b d>4 <b d>8 <b d>8 |
  <b e g>4 <b e g>8 <b e g> | <a cis e>4 r8 a8 |
  <a cis fis>4 <a cis fis>8 <a cis fis> | <b e g>4 <b e g>8 <b e g> |
% ?
  <cis e>4 <cis e>8 <cis e> | <a d>4 r4 |

  d4 a8 fis' | d4 a8 fis' |
  a16 g e8 a16 g e8 | a16 g e8 a16 g e8 |
  d4 a8 fis' | d4 a8 fis' |
  a16 g e8 a16 g e8 | a16 g e8 a16 g e8 |

  fis8 d a'4 | fis8 d a'4 |
  <fis, a d>4.( <a fis'>8 ) | <fis a d>4 r4 \bar "|."
  
}

\addlyrics { \small {
  Śród o -- pok i ja -- rów i plo -- nów i gło -- gów,
  Przy dźwię -- ku o -- ga -- rów i ru -- sznic i ro -- gów,
 
  Na ko -- niu, co w_cwa -- le so -- ko -- li ma lot,
  I z_bro -- nią, co w_strza -- le hucz -- niej -- sza nad grzmot! 

  Da -- lej -- że, da -- lej -- że,
  z_tro -- pu w_trop, z_tro -- pu w_trop,
  z_tro -- pu w_trop, z_tro -- pu w_trop!
 
  Da -- lej -- że, da -- lej -- że,
  z_tro -- pu w_trop, z_tro -- pu w_trop,
  z_tro -- pu w_trop, z_tro -- pu w_trop!

  Z_tro -- pu w_trop, z_tro -- pu w_trop, hop, hop!
} }

\new Staff = "LH"
 {
\clef bass
\key d \major
\time 2/4

% tu lewa ręka
  \autoBeamOff
  \partial 8 r8 | <d, a, d>4 fis8[ a] | <d a d'>4. r8 |
  <a, a>8[ e] <a, a>8[ e] | <d, d>8[ a,] <d, d>8 r8 |
  <d, a, d>4 fis8[ a] | <d a d'>4. r8 |
  <e, e>4 <e, e>8[ <e, e>] | <a,, a,>4 r8 a,8 |

  <fis, fis>4 <fis, fis>8[ <fis, fis>] | <b, fis>4 <b, fis>8[ <b, fis>] |
  <e, e>4 <e, e>8[ <e, e>] | a,4 a,8[ a, ] |
  <fis, fis>4 <fis, fis>8 <fis, fis> | <e, e>4 <e, e>8[ <e, e>] |
% ?
  <a, g>4 <a, g>8[ <a, g> ] | <d fis>4 r4 |
%  <g, g>4 <g, g>8[ <g, g> ] | <d fis>4 r4 |

  <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] | <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] |
  <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | 
  <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] | <d, a, d>4 <d, a, d>8[ <d, a, d> ] |
  <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | <a, cis e>8 r8 <a, cis e>8 r8 | 

  <d fis>8[ <d fis> ] <a, e>4 | <d fis>8[ <d fis> ] <a, e>4 |
  <d, a, d>4. <d, a, d>8 | <d, a, d>4 r4 \bar "|."
}
>>
>>
\midi{}
\layout{}

}


Laura i Filon[edytuj]

Pieśni polskie i ruskie... s. 95


% fis
<<
 \new Staff {
  \key g \major
  \tempo "Andante"
  \tempo 4 = 100

  \relative g' { \autoBeamOff 
   b8.[( a16]) b8 c d4 d | e8.[( d16]) c8 b b8.[( a16]) a4 |
   b8.[( a16]) b8 c d4 d | e8[( d cis]) e8 d4. \fermata r8 |
   \repeat volta 2 { b4 c8 a g4. g8 | a4 a8 a |
   d[( c b]) a | b4 c8 a g4. b8 | a8[( g a]) b8 g4 r |
   }
  } 
 }
 \new GrandStaff {
<<
  \new Staff {
   \key g \major    
    <g' b'>8.[ <fis' a'>16 <g' b'>8 <a' c''>] <b' d''>4 <b' d''> |
    <c'' e''>8.[ <b' d''>16] <a' c''>8[ <g' b'>] <g' b'>8.[( <fis' a'>16]) <fis' a'>4 |
    <g' b'>8.[ <fis' a'>16 <g' b'>8 <a' c''>] <b' d''>4 <b' d''> |
    <b' e''>8[( d'') <g' cis''>( e'')] <fis' d''>4. \fermata r8 | 
    \repeat volta 2 { 
     <g' b'>4 <a' c''>8[ <c' a'>] <a fis'>4. <a fis'>8 |
     <d' a'>4 <d' a'>8[ <d' a'>] <d' fis' d''>[( <a' c''> <g' b'>) <fis' a'>] |
     <g' b'>4 <a' c''>8[ <d' a'>] <b g'>4. <d' b'>8 |
     <c' a'>8[( g' <c' a'>)( b')] <b g'>4 r |  
    }
  }
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \key g \major

   g,4( g) g,( g) | g,( g) d2 |
   g,4( g) g,( g) | <e g> a <d a>4. r8 |
   \repeat volta 2 { g4 d <g, g>2 |
   <d, d>4 <d, d> <d, d>2 | <g, g>4 <d, d> <g, g>2 |
   <d fis>4 <d fis> <g, d g>4 r |
   }
  }
>>
 }
>>

Szynkareczko, szafareczko[edytuj]

Barański s. 102


\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

tekst = \lyricmode {
 Szyn -- ka -- re -- czko, sza -- fa -- re -- czko,
 Bój sie Bo -- ga, stój!
 Tam się śmie -- jesz, a tu le -- jesz miód na ka -- ftan mój! 
 miód na ka -- ftan mój! 
}

melodia=
\new GrandStaff {
 <<
  \new Staff {
   \time 3/4
   \tempo "Vivace"
   \tempo 4 = 150

   \relative c' { \autoBeamOff
    e8 d c4. d8 | e f g4. a8 | g a g4 c | <g b d>2. \fermata |
    \repeat volta 2 { f8 a f4 \grace { f8([ e] } d4) | e8 g e4 \grace { e8([ d] } c4) | }
    \alternative { { d8 e f4 a | g2. } { d8 a' g4. b,8 | c2. } }
   }
  }
  \addlyrics { \small { \tekst } }
  \new Staff {
   \clef "bass" 
   \relative c { 
    <c e g>4 <c e g> <c e g> | <c e g>4 <c e g> <c e g> | <c e g>4 <c e g> <c e g> | <g d' g>2. \fermata |
    \repeat volta 2 { g4 <f' g b> <f g b> | c <e g> <e g> | }
    \alternative { { g,4 <f' g b> <f g b> | c <e g> <e g> } {g,4 <f' g b> <f g > | <c e g> <c e g> r4 } }
   }
  }
 >>
}\score {
 <<
  \new Voide = "air" { \melodia }
%  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
 \layout {}
}

\score {
 <<
  \unfoldRepeats
  \new Voide = "air" { \melodia }
%  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
 \midi {}
}

W murowanej piwnicy[edytuj]%goralska = #`((0 . ,NATURAL) (1 . ,NATURAL) (2 . ,NATURAL)
%  (3 . ,NATURAL) (4 . ,SHARP) (5 . ,NATURAL) (6 . ,NATURAL) (7 . ,FLAT))

\new Staff \with { midiInstrument = "fiddle" } {
\autoBeamOff
\clef "violin"
\key d \lydian
\time 2/4

\relative d'' {
  d8. a16 a8 gis | fis gis a4 |
  d8. a16 a8 gis | fis e d4 |
  d8 e fis e | fis gis a4 |
  d8. a16 a8 gis | fis e d4 |
  d8 e fis e | fis gis a( gis) |
  fis gis a gis | fis e d4 |
  }

}

Piękna nasza Polska cała[edytuj]

Melodia ludowa.
Aranżacja: Feliks Nowowiejski (1877–1946).\new ChoirStaff \with {midiInstrument = "harmonica" } {

 <<
  \new Staff {
   \key g \major
   \time 3/4
   <<
    \new Voice = "sopr" { \autoBeamOff \relative g' { \stemUp
      b4. ais8 b ais | b8. b16 g4 d | 
      c'8. c16 a4 fis | d'8. d16 e4 d | 
      b4. ais8 b ais | b8. b16 g4 d |
      c'8. c16 a4 fis | g8. fis16 a4 g8 r8 |

      \repeat volta 2 { a8. a16 fis'4 d | a8. a16 b4 a | 
      cis8. cis16 cis4 cis | d8. cis16 d4 d, | }

      b'4. ais8 b ais | b8. b16 g4 d |
      c'8. c16 a4 fis | d'8. d16 e4 d |
      b4. ais8 b ais | b8. b16 g4 d |
      c'8. c16 a4 fis | g8. fis16 a4 g8 r8 |
    } }
    \new Voice = "alt" { \autoBeamOff \relative g' { \stemDown
      g 4. g8 g g | g8. g16 d4 d | 
      fis8. fis16 d4 d | d8. g16 g4 g | 
      g 4. g8 g g | g8. g16 d4 d |
      fis8. fis16 fis4 d | d8. d16 d4 d |

      \repeat volta 2 { fis8. fis16 a4 fis |
      fis8. fis16 g4 fis | a8. gis16 g4 e | fis8. g16 fis4 d | }

      g 4. g8 g g | g8. g16 d4 d | 
      fis8. fis16 d4 d | d8. g16 g4 g |
      g 4. g8 g g | g8. g16 d4 d |
      fis8. fis16 fis4 d | d8. d16 d4 d |
    } }
 \new Lyrics \lyricsto "sopr" {

 }
   >>
  }
  \new Staff { 
   \clef "bass"
   \key g \major
   \time 3/4
   <<
    \new Voice = "ten" { \autoBeamOff \relative c' { \stemUp
      d4. cis8 d cis | d8. d16 b4 b |
      a8. a16 c4 c | b8. b16 ais4 b |
      d4. cis8 d cis | d8. d16 b4 b |
      a8. a16 c4 a | b8. a16 c4 b8 r8 | 

     \repeat volta 2 { a8. a16 a4 a | a8. a16 d4 d |
     e8. e16 e4 a, | a8. a16 a4 fis | }

      d'4. cis8 d cis | d8. d16 b4 b |
      a8. a16 c4 c | b8. b16 ais4 b |
      d4. cis8 d cis | d8. d16 b4 b |  
      a8. a16 c4 a | b8. a16 c4 b8 r8 |   
    } }
    \new Voice = "bass" { \autoBeamOff \relative g { \stemDown
      g4. g8 g g | g8. g16 g4 g |
      d8. d16 fis4 a | g8. g16 g4 g |
      g4. g8 g g | g8. g16 g4 g |
      d8. d16 fis4 a | g,8. g16 g'4 g |

      \repeat volta 2 { d8. d16 d4 d | d8. d16 d4 d |
      a'8. a16 a4 a | d,8. a16 d4 d | }

      g4. g8 g g | g8. g16 g4 g |
      d8. d16 fis4 a | g8. g16 g4 g |
      g4. g8 g g | g8. g16 g4 g |
      d8. d16 d4 d | g,8. g16 g'4 g |     
    } }
   >>
  }
 >>
}


Źródło: Feliks Nowowiejski, Nowy śpiewnik polski : na chór mieszany (60 pieśni), Poznań: nakł. Księgarni Św. Wojciecha, 1924, s. 59–61.

Płynie Wisła, płynie[edytuj]

Melodia ludowa.
Aranżacja: Feliks Nowowiejski (1877–1946).\new ChoirStaff \with {midiInstrument = "harmonica" } {

 <<
  \new Staff {
   \key g \minor
   \time 2/4
   <<
    \new Voice = "sopr" { \autoBeamOff \relative d' { \stemUp
      d4^\< es^\> | d es | r8 f4 f8 |
      g8 a bes c | es g, a8. bes16 | bes8 d4 r8 |
      es g, a8. bes16 | bes8 d4 r8 | f,8 es' es4 | f8 d4 d8 | 
      es c c a | bes16[ c] d4 r8 | f,8 es' es4 |
      f8 d4 d8 | es c c a | bes16[ a] bes8 r8 |
    } }
    \new Voice = "alt" { \autoBeamOff \relative c' { \stemDown
      bes4 a | bes a | r8 d4 d8 |
      f es d es | g8 es f8. g16 | g8 d4 r8 |
      g8 es f8. g16 | g8 d4 r8 | f a g4 | a8 bes4 as8 |
      g ges f f | f8 f4 r8 | f a g4 | 
      a8 bes4 as8 | g ges f f | f f4 r8 | 
    } }
 \new Lyrics \lyricsto "sopr" {

 }
   >>
  }
  \new Staff { 
   \clef "bass"
   \key g \minor
   \time 2/4
   <<
    \new Voice = "ten" { \autoBeamOff \relative e { \stemUp
      f4 f | f f | bes4. f8 |
      d'8 c bes a | g bes a8. g16 | g8 f4 r8 |
      g bes a8. g16 | g8 f4 r8 |
      f8 c' bes4 | c8 d4 f8 |
      bes,8 c a es' | d bes4 r8 | 
      f8 c' bes4 | c8 d4 f8 |
      bes,8 c a es' | d d4 r8 | 
    } }
    \new Voice = "bass" { \autoBeamOff \relative e { \stemDown
      bes8[ f] c'[ f,] |bes[ f] c'[ f] | r8 bes,4 bes8 |
      bes bes bes bes | bes g' f8. es16 | d8 bes4 r8 |
      bes g' f8. es16 | d8 bes4 r8 | f'8 f f4 | f8 bes4 bes,8 |
      es8 es f f | bes bes,4 r8 | f'8 f f4 |
      f8 bes4 bes,8 | es es f f | bes,8 bes'4 r8 |
    } }
   >>
  }
 >>
}


Źródło: Feliks Nowowiejski, Nowy śpiewnik polski : na chór mieszany (60 pieśni), Poznań: nakł. Księgarni Św. Wojciecha, 1924, s. 66–68.

Bogurodzica[edytuj]

https://crispa.uw.edu.pl/object/files/142171/display/Default s. 222–224


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Bogurodzica"
  tagline = ""
}

global = {
 \key g \major
 \tempo 4 = 80
 \autoBeamOff
 \cadenzaOn
}

melodia = {

  \global

  \relative c' {
   ^\f ^\markup{ \italic Uroczyście }
   e2 d4 g \bar "'"
   \tuplet 3/2 { fis( e d) } e g \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a( g a) } b \bar "'"

   d2 e4 d \bar "'"
   \tuplet 3/2 { \stemUp b( a g) } g2 \bar "'"
   ^\< g4( a b8[ a]) fis2( \! 
%\bar "'"
   ^\> d4) e2 \! \bar "'"

   b'2 a4( g) \bar "'"
   \tuplet 3/2 { a( g a) } b2 \bar "'"
   ^\f \stemDown d2 e \bar "'"
   d2 \stemUp \tuplet 3/2 { b4( a g) } \bar "'" 
% Matko
   d'4( d4) \tuplet 3/2 { b4( a g) } \bar "'"
   g4( a b8[ a]) ^\< fis2( \! 
%\bar "'"
   ^\> d4) e2 \! \bar "'"

^\< g4 a( \! b8[ a]) fis2( 
%\bar "'"
   ^\> d4) e2 ^\p \! \bar "'" 
  
   ^\< \tuplet 3/2 { a4( g a) } \! \bar "'" 
   b2 ^\ff \stemDown d \bar "'"

   cis2 e \fermata \bar "'"
   ^\p ^\markup{ \italic wolniej } d4 b \stemUp a4.( g8) \bar "'"
   ^\< g4( a \! b8[ a]) \bar "'"
   ^\> ^\pp ^\markup { \italic rall. } fis4 \! e2 \bar "'"
  }
}

tekst = \lyricmode {
  Bo -- gu Ro -- dzi -- ca, Dzie -- wi -- ca, 
  Bo -- giem sła -- wie -- na Ma -- ry -- ja!
  Twe -- go Sy -- na, Go -- spo -- dzi -- na,
  Ma -- tko zwo -- le -- na, Ma -- ry -- ja,
  Zi -- ści nam, spu -- ści nam,
  Ky -- ri -- e e -- lei -- son.
} 

\score {
\new Staff {
  \set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
  \set Staff.midiReverbLevel = 1
<<
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
>>
}

\layout{}
\midi{}
}\new Staff {
\set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
\transpose d e {\relative c' {
  \autoBeamOff
  \tempo 4. = 40
  \cadenzaOn

  d8 c f e[ d c] d4 \bar "'" f8 g[ f g] a4 \bar "'"
  c8 d c a[ g f] f4 f8^\<[ g a g\!] e^\>[ c] d4\! \bar "|"
  d'8 c a[ g f] g[ f g] a4 \bar "'" c8 d c[ a g] f4 \bar"'"
  c'8 a[ g f] f^\<[ g a g\!] e^\>[ c] d4\! \bar "'" f8^\<[ g a g\!] e^\>[ c] d4\! \bar "|"
  f8 g[ f g] a4 \bar "'" c8 b d4 \bar "'"
  c8 a g[ f] f[ g a g] e[ d] d4 \bar "||"

}
}
\addlyrics {
  Bo -- gu Ro -- dzi -- ca, Dzie -- wi -- ca, 
  Bo -- giem sła -- wie -- na Ma -- ry -- ja!
  U Twe -- go Sy -- na, Go -- spo -- dzi -- na,
  Ma -- tko zwo -- le -- na, Ma -- ry -- ja,
  Zi -- ści nam, spu -- ści nam,
  Ky -- ri -- e e -- lei -- son.
}

}

Bóg się rodzi[edytuj]


% es as bes
<<
 \new Staff \with { midiInstrument="violin" } {
  \relative e' {
  \autoBeamOff
  \key es \major
  \time 3/4

  r2. | r2. |r2. | r2. |
  es8 es' es4 d16[ c16 bes8] |
  c8 c8 c4 bes8[ as] |
  g8 bes es bes as g | g4 f r |

  es8 es' es4 d16[ c16 bes8] |
  c8 c8 c4 bes8[ as] |
  g8 bes es bes as g | g4 f r |

  as4. f8 g as | bes8 bes g4 bes |
  as4. f8 g as | bes8 bes g4 bes |

  as4. f8 d bes | es8 es g4 bes |
  as4. f8 g as | bes8 bes es,4 es( | es2) r4 | r2. |
  } 
 }
 \new PianoStaff {
  <<
   \new Staff {
    \autoBeamOff
    \key es \major
    \time 3/4

    es'4 << g2 { es''4 d'' } >> | <as' c''>2 <g' bes'>8[ <f' as'>] |
    g'4( <es' bes'> <d' as'> | <es' g'>) <g bes es'> r4 |

    <g bes es'>2. | <as c' es'>2 <as bes d'>4 |
    <g bes es'> <bes es' bes'> << <c' es'>4 { as'8[ g'] } >> | <as es' g>4 << <d' f'>2 { as4( g) } >> |

    <g c' es'>4( <c' es' g'> <bes d' g'>) | <c' f'>( <c' f' as'>) << <c' f'>4 { bes'8[ as'] } >> |
    %<bes es' g'>2 <as es' as'>8[ <des' es' g'>] | 
    <c' es' g'>2 <as es' as'>8[ <des' es' g'>] |
    <c' es' g'>4 << <d' f'>2 { c'4( b) } >> |

    <c' d' as'>4( <bes d' f'> <bes d' g'>8[ <c' es' as'>]) | <bes es' bes'>4( <c' es' g'> <d' f' bes'>) | 
    <c' f' as'>4( <bes d' f'> <f bes d'>) | <es bes es'>4( <bes es' g'> <bes e' bes'>) | 
    
    << as'4 { fes'8[ es'] } >> <d'( as'>4 <bes d'> | <bes es'>4( <b g'> <bes bes'>) | 
  
%    << as'4. c' 4 << es'4 { s8 f'8 } >> << d'4 { g'8[ as'] } >> >> 
     << { as'4. s4. } { s4. f'8 g'[ as'] } { c'4 es' d' } >> | 
       <des' bes'>4( <as c' es'>) <f ces' es'> |
         <g bes es'>2.( | <g bes es'>2 r4 | 
   }
   \new Staff {
    \clef "bass"
    \autoBeamOff
    \key es \major
    \time 3/4
 
    <es g>4 << es2 { bes4 b } >> | << es2 { c'4 des' d'} >> | 
    es4 <g bes> <f bes> | <es bes> es, r4 |
 
    es,2. | as,4( f, bes,) |
    es,( g, as,) | f,( bes, b,) |

    c2( g,4) | as,( f, d,) |
    des,4( des) c8([ bes,)] | as,2( g,4) |

    f,4 (bes,4. as,8) | g,4( c bes,) |
    g,( bes, as,) | g, % ???
              es c |
    <ces as>4 <bes, as> <f as> | <es g> <d f> <des f> |
    <c f> <ces f> <bes f> | <es, g> as2 | es,2( c8[ bes,]) | <es, es>2 r4 |
   }
  >>
 }
>>

Cicha noc[edytuj]

https://polona.pl/item/swieta-noc,MjgxMTA2MTE/1/#info:metadata


%\new StaffGroup {
 <<
  \new Staff \with { midiInstrument="flute" } {
   \tempo "Moderato"
   \time 6/8
   <<
   \new Voice = "hi" { \relative g' { \stemUp
    g8.[( a16]) g8 e4. | g8.[( a16]) g8 e4. |
    d'4 d8 b4 b8 | c4 c8 g4. |
    a4 a8 c8.[ b16] a8 | g8.[ a16] g8 e4 e8 |
    a4 a8 c8.[ b16] a8 | g8.[ a16] g8 e4 e8 |
    d'4 d8 f8.[ d16] b8 | c4.( e4) r8 |
    c8.[( g16]) e8 g8.[ f16] d8 | c4.( c4) r8 |
   } }
  \new Lyrics \lyricsto "hi" { \lyricmode {

     Ci -- cha noc, świę -- ta noc,
     Po -- kój nie -- sie lu -- dziom wszem,
     A u żłó -- bka Ma -- tka świę -- ta
     Czu -- wa sa -- ma u -- śmie -- chnię -- ta
     Nad Dzie -- cią -- tka snem,
     Nad Dzie -- cią -- tka snem.

    } } 

   \new Voice = "lo" { \relative g' { \stemDown
    e8.[( f16]) e8 c4. | e8.[( f16]) e8 c4. | 
    f4 f8 f4 f8 | e4 e8 e4. |
    f4 f8 a8.[ g16] f8 | e8.[ f16] e8 c4 c8 |
    f4 f8 a8.[ g16] f8 | e8.[ f16] e8 c4 c8 |
    g'4 g8 g4 f8 | e4.( g4) r8 |
    e4 c8 b4 b8 |c4.( c4) r8 |
   } }
 

  >>
} 
  \new GrandStaff 
   <<
    \new Staff {
     <<
     \new Voice = "hi" { \relative g' { \stemUp
      g8.[( a16 g8]) e4. | g8.[( a16 g8]) e4. |
      d'4 d8 b4 b8 | c4 c8 g4. |
      a4 a8 c8.[( b16 a8]) | g8.[( a16 g8]) e4 e8 |
      a4 a8 c8.[( b16 a8]) | g8.[( a16 g8]) e4 e8 |
      d'4 d8 f8.[ d16 b8] | c4.( e4) r8 |
      c8.[( g16 e8]) g8.[( f16 d8]) | c4.( c4) r8 |
     } }
     \new Voice = "lo" { \relative g' { \stemUp
      e8.[( f16 e8]) c4. | e8.[( f16 e8]) c4. | 
      f4 f8 f4 f8 | e4 e8 e4. |
      f4 f8 a8.[( g16 f8]) | e8.[( f16 e8]) c4 c8 |
      f4 f8 a8.[( g16 f8]) | e8.[( f16 e8]) c4 c8 |
      g'4 g8 g4. | g4.( g4) r8 |
      e4 c8 b4 b8 |c4.( c4) r8 |
     } }

     >>
    }

    \new Staff {
      \clef "bass"

      <c g>4. <c g>4. | <c g>4. <c g>4. |
      <g b>4 <g b>8 | <g d'>4 <g d'>8 | <c c'>4 <c c'>8 <c c'>4. |
      <f c'>4. <f c'>4. | <c c'>4. <c c'>4. |
      <f c'>4. <f c'>4. | <c c'>4. <c c'>4. |
      <g b>4 <g b>8 << g4. { b4( f'8) } >> | <c' e'>4.( <c' e'>4) r8 |
      <g, g>4 <g, g>8 <g, d>4 <g, f>8 | << { c4.( c4) } { e4( g8 e4) } >> r8 |
    }
   >>
  >>
%}
\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
  c,1*3/4 c, g, c,
  f, c, f, c, 
  g, a,:m 
  c,1*3/8 g, c,1*3/4

}

global = {
 \autoBeamOff
%  \key d \major
  \time 6/8
  \tempo 4. = 50
}

melodia = {
   \global

   \relative g' { \stemUp
    g8.[( a16]) g8 e4. | g8.[( a16]) g8 e4. |
    d'4 d8 b4 b8 | c4 c8 g4. |
    a4 a8 c8.[ b16] a8 | g8.[ a16] g8 e4 e8 |
    a4 a8 c8.[ b16] a8 | g8.[ a16] g8 e4 e8 |
    d'4 d8 f8.[ d16] b8 | c4.( e4) r8 |
    c8.[( g16]) e8 g8.[ f16] d8 | c4.( c4) r8 |
   } 
}
 

tekst = \lyricmode {
  Ci -- cha noc, świę -- ta noc,
  Po -- kój nie -- sie lu -- dziom wszem,
  A u żłó -- bka Ma -- tka świę -- ta
  Czu -- wa sa -- ma u -- śmie -- chnię -- ta
  Nad Dzie -- cią -- tka snem,
  Nad Dzie -- cią -- tka snem.
} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}

Duma ukrainna[edytuj]

...na Górnym Szląsku - Rogera


\relative cis' {
  \key b \minor
  \time 3/4
  \tempo 4. = 45

  b8 d d d d fis | e4 d r |
  \time 2/4
  d8 fis fis fis | fis a a fis |
  g e e e | e fis g e |
  \time 3/4
  fis e d d d fis | e4 d r |
 
}

\transpose d c {
\relative cis' {
  \key d \major
  \time 3/4
  \tempo 4. = 45

  b8 d d d d fis | e4 d r |
  \time 2/4
  d8 fis fis fis | fis a a fis |
  g e e e | e fis g e |
  \time 3/4
  fis e d d d fis | e4 d r |
 }
}


\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
  a,4:m a,:m a,:m | g, c, c, | c,4 c, c, c, 
  d,:m d,:m d,:m d,:m | a,4:m a,:m a,:m | g, c,2 
}

global = {
 \autoBeamOff
  \key d \major
  \time 3/4
  \tempo 4. = 50
}

melodia = \transpose d c { \relative e' {
   \global

  b8 d d d d fis | e4 d r |
  \time 2/4
  d8 fis fis fis | fis a a fis |
  g e e e | e fis g e |
  \time 3/4
  fis e d d d fis | e4 d r |

} }

tekst = \lyricmode {
  Po -- wiedz, wdzię -- czna ko -- bzo mo -- ja,
  U -- mie li -- co du -- ma two -- ja?
  Cóż mo -- że być pię -- kniej -- sze -- go
  nad czło -- wie -- ka ry -- cer -- skie -- go?
} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}

Wezmę ja kontusz[edytuj]

Gloger, Pieśni ludu, s. 190

Strona 1Strona 2

Idzie żołnierz borem, lasem[edytuj]

Gloger, Pieśni ludu, s. 181


%\unfoldRepeats
<<
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
%\set Staff.midiInstrument = #"flute"
% as bes des es
  \autoBeamOff
%  \tempo 4. = 50
  \tempo "Moderato assai"
  \key f \minor
  \time 3/4

  \relative f' {
   r2. | r2. | r2. | r2. | r2. | r2. |
   \repeat volta 2 {
   \autoBeamOff
     f8 f c'4. f,8 | c'8 c es c | bes bes c f, | as as bes g | bes des c4. f,8 | \tuplet 3/2 { bes8[( as] g) } f4 f |

     f8 f c'4. f,8 | c'8 c es c | bes bes c f, | as as bes g | bes des c4. f,8 | \tuplet 3/2 { bes8[( as] g) } f4 f | r2. | r2. |
   }
   f8^\pp^\markup{ \italic { dolcissimo } } f c'4. f,8 | c'8 c es c | bes bes c f, | as^\< as bes g\! | bes des c4.->^\> f,8\! |\tuplet 3/2 { bes8[( as] g) } f4 f( | f2.)( | f2 r4 \fermata \bar "|."
  }
  \addlyrics {
   I -- dzie żoł -- nierz bo -- rem, la -- sem, bo -- rem, la -- sem,
   Przy -- mie -- ra -- jąc gło -- du cza -- sem, gło -- du cza -- sem. 
  }
}
\new PianoStaff {
 <<
  \new Staff {
 \tempo 4. = 50
   \clef bass
   \key f \minor
   \time 3/4

   <f c'>8^\markup{ \italic { Bardzo umiarkowanie. } }^\staccato[ <f c'>^\staccato] r4 <f bes>8^\staccato[ <f bes>^\staccato] |
   r4 <f des'>8^\staccato[ <f des'>^\staccato] r4 |
   <f bes>8^\staccato[ <f bes>^\staccato] r4 <es c'>8^\staccato[ <es c'>^\staccato] |
   r4 <f as>8^\staccato[ <f as>^\staccato] r4 |
   <es c'>8[ <es c'>] r4 <f as>4^\staccato |
   r4 <f as>2 |
   \repeat volta 2 {
     <f as>2^\p <f as f'>4 | r4 <f as f'>4 <g bes f'> 
     <as c' f'>4 <f as f'> <g c f'> | <g bes es>4 <f as f'>2 | <bes des' g'>4 <as c' f'>2 |

     r16 f[( as c']) r f[( as c'] f'[ c' as f]) | r es[( as c'] es'[ c' as es]) r es[ g <des' es'>] |
     r es[( f <c' es'>]) r es[( as <c' es'>]) r es[( g <des' es'>]) |
     r es[( g <des' es'>]) r es[( as <c' es'>]) r f[( as <c' es'>]) |
     r g[( bes <c' e'>]) r f[( as c'] e'8) r8 |

     <f c'>8^\staccato[ <f c'^\staccato>] r4 <f bes>8^\staccato[ <f bes^\staccato>] | r4 <f bes>2
   }
   \clef "violin" r16 f[( a( c'(] <f a c' f'>2))) | <f' as' f''>( <ges' bes' bes''>4) | <as' c'' as''> <as c' as'> <bes f' as'> |
   <bes f' bes'> <as es' as'>2-> | <g des' g'>4 <f c' f'>2 | 
   <f c' f'>4^\pp <f bes f'>2 | <f c' f'>2. \fermata \bar "\."
  }
  \new Staff {
 \tempo 4. = 50
   \clef bass
   \key f \minor
   \time 3/4

   r4 <des, des>8_\staccato[ <des, des>_\staccato] r4 | 
   <g,, g,>8_\staccato[ <g,, g,>_\staccato] r4 <c, c>8_\staccato[ <c, c>_\staccato] |
   r4 <c, c>8_\staccato[ <c, c>_\staccato] r4 |
   <f, c>8_\staccato[ <f, c>_\staccato] r4 <c, c>8_\staccato[ <c, c>_\staccato] |
   r4 <f, c>8_\staccato[ <f, c>_\staccato] r4 |
   <f, c>8_\staccato[ <f, c>_\staccato] r4 <f, c>4 |
   \repeat volta 2 { 
     r4^\p <f, c>2 | <f, es >2 <f, des>4 |
     <f, c>4 r8 es8[( des bes,]) | <f, des>4 <f, c>2 | <f, e>4 <f, c>2 |

     <es, es>4 <des, des>2 | <as,, as,>2 <g,, g,>4 | <g,, g,> es, f,8[ des,] |
     des8[ bes,] as,[ g] f4 | <c, c>4 <g, c>( <g, c>8) r8 |

     r4 <des, des>8\staccato[ <des, des>_\staccato] r4 | 
     <f, c>8\staccato[ <f, c>_\staccato] r4 <f, c>4 |
   }
   <f, es>2. | << f2. { es'2( des'4) } >> | <f c'>4 <es f>^\< <des f>\! |
   <bes, f>4 <f, c f>2^\> | <f, bes,>4\! << as,2 { f,4( es,) } >> | 
   <des, as,>4^\pp <des, g,>2 | <f,, f,>8.[ c,16] f,2 \fermata \bar "|."
  }
 >>
}
>>
% as bes des es

zbiór W. Adamskiego:


\relative e' {
  \key fis \minor
  \time 3/4
  \tempo 4. = 45

  e8. e16 cis'4 a | cis8( e4) e8 cis a | cis8( e4) e8 cis a |
  b8 b cis4 e, | a8( cis4) cis8 b a | a8( cis4) cis8 b a |

  b8 b cis4. e,8 | fis( a4) a8 gis fis | 
  b8 b cis4. e,8 | fis( a4) a8 gis fis \bar "|." 
}

Kolberg, Sandomierskie, s. 156


\relative a' {
  \autoBeamOff
  \key a \minor
  \time 3/4
  \tempo 4. = 60

  a8 a e'4. a,8 | e' e g e d d | e a, 
  c8 c d4 b8 | d f e4. a,8 | \tuplet 3/2 [d8 c b] a4 a \bar "|." 
}

ze zbioru W. Świerczka:


\relative e' {
  \autoBeamOff
  \key e \minor
  \tempo 4. = 45

  \time 3/4 
  e8 e <g b>4 <e g> |
  \time 2/4
  <fis d'>8 <b d> <b d>16[ <a c>] <g b>8 
  <fis a>8 <fis a> <g b> <e g> \break
  \time 3/4
  <fis a>8 <e c'> <dis b'>4 e |
  \time 2/4
  <fis a>8 <fis a> <g b> <e g>
  \time 3/4
  <dis b'>16[ a'] <e g>8 <b fis'>4 e |
}

\addlyrics {
  I -- dzie żoł -- nierz bo -- rem, la -- sem, bo -- rem, la -- sem,
  Przy -- mie -- ra -- jąc z_gło -- du cza -- sem, z_gło -- du cza -- sem.
}

wersja [?]


\relative e' {
  \autoBeamOff
  \key e \minor
  \tempo 4. = 45

  \time 3/4 
  e8 e <g b>4 <e g> 
  \time 2/4
  g8 b <fis d'>8 <b d> | 
  \time 3/4
  <b d>16[ <a c>] <g b>8 
  <fis a>4 <g b> |
%  \time 3/4
  <fis a>8 <e c'> <dis b'>4 e
  \time 2/4
  <fis a>8 <fis a> <g b> <e g>
  \time 3/4
  <dis b'>16[ a'] <e g>8 <b fis'>4 e \bar "|."
}

\addlyrics {
  I -- dzie żoł -- nierz bo -- rem, la -- sem, bo -- rem, la -- sem,
  Przy -- mie -- ra -- jąc z_gło -- du cza -- sem, z_gło -- du cza -- sem.
}

Jeszcze jeden mazur dzisiaj[edytuj]

(Śpiewnik strzelecki)[edytuj]%VoiceLo = relative g' {
%}
%VoiceHi = relative {}

 \new Staff {
%\set Staff.midiInstrument = #"fiddle"
  \autoBeamOff
  \tempo 4. = 116
  \key d \minor
  \time 3/4

  <<
    \new Voice { \relative d' { 
    d4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
    e8 e a4. g8 f4 a r |
    d,4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
    e8. e16 a4. cis,8 | e4 d r |

    c4. e8 g bes | d8. c16 b4 c |
    e4. d8 c g | bes4 a r |

    d,4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
    e8 e a4. g8 f4 a r |
    d,4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
    e8. e16 a4. cis,8 | e4 d r |
    } }

    \new Voice { \relative d' {
    d4. d8 d e | f8. f16 d4 d |
    e8 d cis4 e | d f r |
    d4. d8 d e | f8. f16 d4 d |
    e8. d16 cis4 a | cis4 d r |

    c4. e8 g e | f8. a16 gis4 a |
    c4 e, e8 e | g4 f r |

    d4. d8 d e | f8. f16 d4 d |
    e8 d cis4 e | d f r |
    d4. d8 d e | f8. f16 d4 d |
    e8. d16 cis4 a | cis4 d r |
    } }
  >>
 }
 \addlyrics {

 }

Śpiewnik Barańskiego Jeszcze Polska...[edytuj]\new GrandStaff {
 <<
  \new Staff {
    \tempo 4 = 160
    \time 3/4
    \key d \minor

    \new Voice = "high" { \relative d' {
     d4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
     e8. a16 e4 a | d,4 <f a>2 |
     d4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
     e8. a16 e4 a | d, d r |
 
     c4. e8 g bes | <bes d>8. <a c>16 <gis b>4 <a c> |
     <c e>4. \fermata <d bes>8 <bes g> <g e> | <bes g>4 <a f>2 |

     d,4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
     e8. a16 e4 a | d, d r |
     d4. e8 f g | a8. f16 d4 f |
     e8. a16 e4 a | d, <f a d>\arpeggio r |
%     f16[a16 d a f] r8. |
    } }
   
  }
\new Lyrics \lyricsto "high" { \lyricmode {
     Je -- szcze je -- den ma -- zur dzi -- siaj,
     Choć po -- ra -- nek świ -- ta,
     „Czy po -- zwo -- li pan -- na Kry -- sia?“
     Mło -- dy u -- łan py -- ta.
   
     I nie -- dłu -- go bła -- ga, pro -- si,
     Boć to w_pol -- skiej zie -- mi,

     W_pier -- wszą pa -- rę ją u -- no -- si,
     A sto par za ni -- mi,
     W_pier -- wszą pa -- rę ją u -- no -- si,
     A sto par za ni -- mi.
    } }  
  \new Staff {
    \clef "bass"
    \key d \minor
    \time 3/4

    d,4 <f a> <f a> | d, <f a> <f a> |
    a, <e g a> <e g a> | d, <f a>2 |
    d,4 <f a> <f a> | d, <f a> <f a> |
    a, <e g a> <e g a> | d, <f a> r |

    c <e g bes> <e g bes> | f, <f a> <f a> |
    c <g bes c'> <g bes c'> | f, <f a c>2 |

    d,4 <f a> <f a> | d, <f a> <f a> |
    a, <e g a> <e g a> | d, <f a> r |
    d,4 <f a> <f a> | d, <f a> <f a> |
    a, <e g a> <e g a> | d, <f a> r |
  }
 >>
}

O mój rozmarynie[edytuj]\version "2.12.3"

%\language "deutsch"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akkorde = \chordmode {
  \germanChords
  \set chordChanges = ##t
\transpose e d {
  e,2:m a,:m b, e,:m | e,2:m c, a,4:m d,4:7 g,2
  e,:m a,:m b,:7 a,:m | b,: e,:m
  e,:m a,:m a,:m a,:m | b,:7 e,:m
  }
}

global = {
 \autoBeamOff
 \tempo 4. = 55
 \time 4/4
% \key e \minor
}

melodie = \relative e' {
   \global
\transpose e d { \relative e' {
  e8 e e e a4 g | fis g8 fis e2 |
  b'8 b b b e4 d | c d8 c b2 |

  b8 b b b c4 b | a8. g16 fis8 g a4 b | fis g8 a b2 |

  b8 b b b c4 b | a8. g16 fis8 g a4 g | fis g8 fis e2 |
  }
 }
}
text = \lyricmode {

}

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akkorde }
  \new Voice = "Lied" { \melodie }
  \new Lyrics \lyricsto "Lied" { \text }
 >>
\midi {}
\layout {}
}

Wersja 2[edytuj]\relative e' {
  \key e \minor
  \time 4/4

  e8. e16 es8 e a4 g | fis g8 fis e2 |
  b'8. b16 bes8 b e4 d | c d8 c b2 |

  b8. b16 bes8 b c4 b | a8. g16 fis8 e a4 g | fis g8 a b2 |

  b8. b16 bes8 b c4 b | a8. g16 fis8 g a4 g | fis g8 fis e2 |
}

Wersja 3[edytuj]

Śpiewnik legionisty


\version "2.12.3"

%\language "deutsch"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akkorde = \chordmode {
  \germanChords
  \set chordChanges = ##t
\transpose e d {
  e,2:m a,:m b, e,:m | e,2:m c, a,4:m d,4:7 g,2
  e,:m a,:m b,:7 a,:m | b,: e,:m
  e,:m a,:m a,:m a,:m | b,:7 e,:m
  }
}

global = {
 \autoBeamOff
 \tempo 4. = 60
 \time 4/4
 \key d \minor
}

melodie = {
\relative d' {
  \global

  d8 d d d g4 f | e f8 e d2 | 
  a'8 a a a d4 c | bes c8 bes a2 |

  a8 a a a bes4 a | g8 f e d | g4 f |
  e4 f8 g a2 |
  a8 a a a bes4 a | g8 f e d | g4 f |
  e4 f8 e d2 |
}
}

text = \lyricmode {

}

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akkorde }
  \new Voice = "Lied" { \melodie }
  \new Lyrics \lyricsto "Lied" { \text }
 >>
\midi {}
\layout {}
}

Mazurek Dąbrowskiego[edytuj]

(aranżacja K. Sikorskiego, mkdin.gov.pl)[edytuj]

Na głos[edytuj]


\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

global = {
 \set Staff.midiInstrument="fiddle"
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 116
 \time 3/4
 \key f \major
}

melodia = 
 \relative f' { \global 
   a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] bes[ a] | g8. g16 c4. bes8 | bes4 a r |
   a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] bes[ a] | g8. g16 c4. e,8 | g4 f r |
   \repeat volta 2 {
   g4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
   a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r |
   }
}

tekst = \lyricmode {
    Je -- szcze Pol -- ska nie zgi -- nę -- ła, kie -- dy my ży -- je -- my,
    Co nam ob -- ca prze -- moc wzię -- ła, sza -- blą od -- bie -- rze -- my.

    Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
    Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.
}

\score {
 <<
  \new Staff \with { midiInstrument="violin" } {
    \new Voice = "Air" \with { midiInstrument="violin" } { \melodia }
   }
   \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\layout {}
}

\score {
 <<
%  \unfoldRepeats
%  \new ChordNames { \akkorde }
  \unfoldRepeats
  \new Voice = "Air" { \melodia }
%  \unfoldRepeats
%  \new Lyrics \lyricsto "Lied" { \text }
 >>
\midi {}
}


Na fortepian 1[edytuj] \new PianoStaff <<
  \new Staff { 
   \autoBeamOff
   \tempo 4 = 116
%   \relative f {
   \time 3/4 
   \key f \major
<<
   \new Voice { \relative f' {
     \stemUp a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] <bes g>[ <a f>] | g8. g16 <c g>4. <bes f>8 | bes4 a r |
     a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] bes[ a] | g8. g16 c4. e,8 | <bes e g>4 <c f> r |

     g'4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 <f bes>8 <g d'> | d'4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r |

     g4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 <f bes>8 <g d'> | d'4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r |
   } }
   \new Voice {
   \stemDown <c' f'>4 <c' f'> <c' e' g'> | <c' f' a'> <c' f'> d' | <c' f'> c' \grace {e'8[ f']} <c' g'>4 | c'2 r4 |
   <c' f'>4 <c' f'> <c' e' g'> | <c' f' a'>4 <c' f'> d' | <c' f'>4 c' \grace {e'8[ d'] e' [c']} \afterGrace r4 { bes8 } | c'2 r4 |

   <c' e'>4 << e' { c'8[ f'] } >> <c' e'>4 | << f'2 { d'8[ c'] c'4 } >> <d' f'> | << d'2 { f'4. f'8 } >> d'4 |
    f'4 \grace { bes'8[ a'] } <f' a'>2 |
   <c' f'>4 f' \grace { a'8[ bes'] } <f' c'>4 | <f' c'> \afterGrace f' { bes'8[ a'] } \afterGrace d'4 { g'8[ f'] } | << <c' g'>2 { f'4. e'8 } >> d'8[ c'] |
   << c'2 { <bes e' g'>4 <a f'> } >> r4 |

   <c' e'>4 << e' { c'8[ f'] } >> <c' e'>4 | << f'2 { d'8[ c'] c'4 } >> <d' f'> | << d'2 { f'4. f'8 } >> d'4 %f'8[ g'] 
   | f'4 \grace { bes'8[ a'] } <f' a'>2 |
   <c' f'>4 f' \grace { a'8[ bes'] } <f' c'>4 | <f' c'> \afterGrace f' { bes'8[ a'] } \afterGrace d'4 { g'8[ f'] } | << <c' g'>2 { f'4. e'8 } >> d'8[ c'] |
   << c'2 { <bes e' g'>4 <a f'> } >> r4 |
   }
>>
   
  }
  
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \key f \major

   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>4. <d, d>8 <e, e>4 | <f, f>4. <c, c>8 <a,, a,>[ <g,, g,>] |
   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] |

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] | 

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>2 r4 |
  } 
 >>

Na fortepian 2[edytuj] \new PianoStaff <<
  \new Staff { 
   \autoBeamOff
   \tempo 4 = 116
%   \relative f {
   \time 3/4 
   \key f \major
<<
   \new Voice { \relative f' {
     \stemUp a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] <bes g>[ <a f>] | g8. g16 <c g>4. <bes f>8 | bes4 a r |
     a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8[ c] bes[ a] | g8. g16 c4. << e,8 bes >> | <bes e g>4 <c f> r |

     g'4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 <f bes>8 <g d'> | d'4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r |

     g4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 <f bes>8 <g d'> | d'4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r |
   } }
   \new Voice {
   \stemDown <c' f'>4 <c' f'> <c' e' g'> | <c' f' a'> <c' f'> d' | <f' c''> << c' { e'8[ f'] } >> <c' g'>4 | c'2 r4 |
   <c' f'>4 <c' f'> <c' e' g'> | <c' f' a'>4 <c' f'> d' | <c' f'>4 << c'4 { e'8[ d'] e'8[ c'] } >> | c'2 r4 |

   <c' e'>4 << e' { c'8[ f'] } >> <c' e'>4 | << f'2 { d'8[ c'] c'4 } >> <d' f'> | << d'2 { f'4. f'8 } >> d'4 |
   << f'4 { bes'8[ a'] } >> <f' a'>2 |
   <c' f'>4 << f' { a'8[ bes'] } >> <f' c'>4 | <f' c'>4 << f' { bes'8[ a'] } >> << d'4 { g'8[ f'] } >> | 

   << <c' g'>2 { f'4. e'8 } >> d'8[ c'] |
   << c'2 { <bes e' g'>4 <a f'> } >> r4 |

   <c' e'>4 << e' { c'8[ f'] } >> <c' e'>4 | << f'2 { d'8[ c'] c'4 } >> <d' f'> | << d'2 { f'4. f'8 } >> d'4 
   | << f'4 { bes'8[ a'] } >> <f' a'>2 |
   <c' f'>4 << f' { a'8[ bes'] } >> <f' c'>4 | <f' c'> << f' { bes'8[ a'] } >> << d'4 { g'8[ f'] } >> | << <c' g'>2 { f'4. e'8 } >> d'8[ c'] |
   << c'2 { <bes e' g'>4 <a f'> } >> r4 |
   }
>>
   
  }
  
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \key f \major

   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>4. <d, d>8 <e, e>4 | <f, f>4. <c, c>8 <a,, a,>[ <g,, g,>] |
   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] |

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] | 

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>2 r4 |
  } 
 >>

Na głos i fortepian[edytuj]
<<
 \new Staff { 
   \set Staff.midiInstrument = #"fiddle"
   
   \relative f' {
    \autoBeamOff
    \tempo 4 = 116
    \time 3/4 
    \key f \major

    \new Voice = "Air" { 
     a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8( c) bes( a) | g8. g16 c4. bes8 | bes4 a r |
     a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8( c) bes( a) | g8. g16 c4. e,8 | g4 f r \bar ".|:"
   
     g4 g4. bes8 | bes( a) a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e( d) d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r \bar ":|."

     g4 g4. bes8 | bes( a) a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
     a8 c f4. e8 | e( d) d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r \bar "|."
    }
   }
 }
   \new Lyrics \lyricsto "Air" { 
    \lyricmode {
     Je -- szcze Pol -- ska nie zgi -- nę -- ła, kie -- dy my ży -- je -- my,
     Co nam ob -- ca prze -- moc wzię -- ła, sza -- blą od -- bie -- rze -- my.
     Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
     Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.
     Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
     Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.
    } 
   }

 \new PianoStaff <<
  \new Staff { 
   \relative f {
   \time 3/4 
   \key f \major

   <f a c>4 <f c' f> <c' e g> | <c f a> <c f> <g d' g>8 f'8 | <g, c f>4 <g c e>8 f'8 <g, c g'>4 | << c2 { <bes g'>4 <a c f> } >> r |
   <f a c>4 <f c' f> <c' e g> | <c f a> <c f> <g d' g>8 f'8 | <g, c f>4 <g c e>8 d'8 <bes c e>4 | << c2 { <bes e>4 <a c f> } >> r |

   <g c e>4 <g c e>8[ <d' f>] <c e g>8[ bes] | << f'2 { <d bes>8[ <a c>] <a c>4 } >> <a d f>4 | <bes d f>4. <bes d f>8 <bes d f>[ g'] | <d f bes>8[ a'] <c, f a>2 |
   << <c f> { a'4. bes8 } >> <c, f c'>4 | << <d f>2 { c'4 bes8[ a] } >> <bes, d g>8[ f'] | << <g, c>2 { f'4. e8 } >> <g, bes d>8[ e'] | << c2 { <bes e>4 <a c f> } >> r | 

   <g c e>4 <g c e>8[ <d' f>] <c e g>8[ bes] | << f'2 { <d bes>8[ <a c>] <a c>4 } >> <a d f>4 | <bes d f>4. <bes d f>8 <bes d f>[ g'] | <d f bes>8[ a'] <c, f a>2 |
   << <c f> { a'4. bes8 } >> <c, f c'>4 | << <d f>2 { c'4 bes8[ a] } >> <bes, d g>8[ f'] | << <g, c>2 { f4. e'8 } >> <g, bes d>8[ e'] | << c2 { <bes e>4 <a c f> } >> r |
   }
  }
  
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \key f \major

   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>4. <d, d>8 <e, e>4 | <f, f>4. <c, c>8 <a,, a,>[ <g,, g,>] |
   <f,, f,>4 <a,, a,> <c, c> | <f, f> <a,, a,> <bes,, bes,> | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] |

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <bes,, bes,>] | 

   <c, c>2 <c, c>4 | <f, f>4. <e, e>8 <d, d>[ <c, c>] | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <f,, f,>4. <f,, f,>8 <a,, a,>[ <c, c>] |
   <f, f>2 <a,, a,>4 | <bes,, bes,>2 <bes,, bes,>4 | <c, c>2 <c, c>4 | <f,, f,>2 r4 |
  } 
 >>
>>

Lead sheet[edytuj]


\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 
akkorde = \chordmode {
  \germanChords
  \set chordChanges = ##t
  f,2 c,4 f,2 bes,4 c,1*3/4 f,1*3/4 
  f,2 c,4 f,2 bes,4 c,1*3/4 f,1*3/4
\repeat volta 2 { 
  c,1*3/4 f,1*3/4 bes,1*3/4 f,1*3/4
  f,1*3/4 bes,1*3/4 c,1*3/4 c,4 f,2 
}
%  c,1*3/4 f,1*3/4 bes,1*3/4 f,1*3/4
%  f,1*3/4 bes,1*3/4 c,1*3/4 c,4 f,2 
}

global = {
 \autoBeamOff
   \tempo 4 = 116
   \time 3/4 
   \key f \major
}

melodie = \relative f' {
 \global
   a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8( c) bes( a) | g8. g16 c4. bes8 | bes4 a r |
   a8. bes16 c4 c | c8. a16 d8( c) bes( a) | g8. g16 c4. e,8 | g4 f r \bar ".|:"
\repeat volta 2 {   
   g4 g4. bes8 | bes( a) a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
   a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r \bar ":|."
}
%   g4 g4. bes8 | bes[ a] a2 | bes8. bes16 bes4 bes8 d | d4 c2 |
%   a8 c f4. e8 | e[ d] d2 | c8 c bes4. e,8 | g4 f r \bar "|."
}

text = \lyricmode {
    Je -- szcze Pol -- ska nie zgi -- nę -- ła, kie -- dy my ży -- je -- my,
    Co nam ob -- ca prze -- moc wzię -- ła, sza -- blą od -- bie -- rze -- my.

    Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
    Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.

%    Marsz, marsz, Dą -- bro -- wski, z_zie -- mi wło -- skiej do Pol -- ski!
%    Za two -- im prze -- wo -- dem złą -- czym się z_na -- ro -- dem.
}

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akkorde }
  \new Voice = "Lied" { \melodie }
  \new Lyrics \lyricsto "Lied" { \text }
 >>
\layout {}
}


\score {
 <<
  \unfoldRepeats
  \new ChordNames { \akkorde }
  \unfoldRepeats
  \new Voice = "Lied" { \melodie }
%  \unfoldRepeats
  \new Lyrics \lyricsto "Lied" { \text }
 >>
\midi {}
%\vorbis {}
%\layout {}
}


Barański, Jeszcze Polska nie zginęła[edytuj]


% es as bes

\new GrandStaff {
 <<
  \new Staff {
    \autoBeamOff
    \tempo 8 = 116
    \key es \major
    \time 3/8

%    \partial 8 s8 |
    {
    <es' g'>16 <f' as'> <g' bes'>8 <g' bes'> | <g' bes'>16 <es' g'> <as' c''>16[ <g' bes'>] <f' as'>[ <es' g'>] | 
    <d' f'> <d' f'> <f' bes'>8. <f' as'>16 | <f' as'>[ <es' g'>] <es' g'>8 r |
    <es' g'>16 <f' as'> <g' bes'>8 <g' bes'> | <g' bes'>16 <es' g'> <as' c''>16[ <g' bes'>] <f' as'>[ <es' g'>] | 
    <bes g'> <d' f'> <f' bes'>8. <bes d'>16 | <as d' f'>8 <g bes es'> r |

    <as bes d' f'>8 <as bes d' f'>8. <d' f' as'>16 | <f' as'>16.[ <es' g'>32] <es' g'>8 r |
    <f' as'>16 <f' as'> <f' as'>[( <es' g'>]) <f' as'>16 <as' c''> | <as' c''>16[ <g' bes'>] <g' bes'>8 r |
    <es' g'>16 <g' bes'> <g' es''>[ <bes' d''>] <as' c''>[ <g' bes'>] | <gis' b'>16.[ <as' c''>32] <as' c''>8 r |
    <d' f'>16 <d' f'> <d' bes'>8. <f' as'>16 | <f' as'>[( <es' g'>]) <es' g'>8 r | 

    <as bes d' f'>8 <as bes d' f'>8. <d' f' as'>16 | <f' as'>16.[ <es' g'>32] <es' g'>8 r |
    <f' as'>16 <f' as'> <f' as'>[( <es' g'>]) <f' as'>16 <as' c''> | <as' c''>16[ <g' bes'>] <g' bes'>8 r |
    <es' g'>16 <g' bes'> <g' es''>[ <bes' d''>] <as' c''>[ <g' bes'>] | <gis' b'>16.[ <as' c''>32] <as' c''>8 r |
    <d' f'>16 <d' f'> <d' bes'>8. <bes d'>16 | <as d' f'>16[( <g bes es'>]) <g bes es'>8 r |
    }

  }
  \new Staff {
    \clef "bass"
    \key es \major

    <es, es>8[ <bes, es g> <bes, es g>] | <es, es>8[ <bes, es g> <bes, es g>] | 
    <bes,, bes,>[ <d f as bes> <d f as bes>] | <es, es>8[ <bes, es g> <bes, es g>] |
    <es, es>8[ <bes, es g> <bes, es g>] | <es, es>8[ <bes, es g> <bes, es g>] |
    <bes,, bes,>[ <bes, f as> <bes, f as>] | bes,[ <es, es>] r |

    <bes,, bes,>8[ <d, d> <bes,, bes,>] | <es, es>[ <es g bes> <es g bes>] |
    <bes,, bes,>[ <d f as bes> <d f as bes>] | <es, es>[ <es g bes> <es g bes>] |
    <es, es>[ <g bes es'> <g bes es'>] | <as, as>[ <es as c'> <es as c'>] |
    <bes, bes>[ <bes f as> <bes f as>] | <es, es>[ <bes es g> <bes es g>] |

    <bes,, bes,>8[ <d, d> <bes,, bes,>] | <es, es>[ <es g bes> <es g bes>] |
    <bes,, bes,>[ <d f as bes> <d f as bes>] | <es, es>[ <es g bes> <es g bes>] |
    <g, g>[ <g bes es'> <g bes es'>] | <as, as>[ <es as c'> <es as c'>] |
    <bes, bes>[ <bes, f as>8. <bes, f as>16] | bes,8[ <es, es>] r |
  }
 >>
}

Pieśń poranna / wieczorna[edytuj]


% fis
<<
\new ChordNames { \chordmode {
  \set chordChanges = ##t

  s4 f,2 | s4 c,2 |
  s4 c,2:7 | s4 f,2 | 
  s4 f,2 | s4 d,2:7 |
  s4 g,2 | s4 f,2 | 
}
}
\new Voice = "hi" {
  \autoBeamOff
  \tempo 4 = 100
  \key f \major
  \time 3/4

  \relative d' { \stemUp
   f8 g a4 a | bes8 a a4 g |
   g8 a bes4 bes | c8 bes bes4 a |
   a8 bes c4 c | d8 c c4 bes | 
   bes8 g f4 a | bes8 e, g4 f | 
  }
}
>>

% bes
\new Staff {
<< 
\new Voice = "hi" {
  \autoBeamOff
  \tempo 4 = 100
  \key f \major
  \time 3/4

  \relative d' { \stemUp
   f8 g a4 a | bes8 a a4 g |
   g8 a bes4 bes | c8 bes bes4 a |
   a8 bes c4 c | d8 c c4 bes | 
   bes8 g f4 a | bes8 e, g4 f | 
  }
}
\new Voice = "lo" {
  \autoBeamOff
  \tempo 4 = 100
  \key f \major
  \time 3/4

  \relative d' { \stemDown
   f8 e f4 f | g8 f f4 e |
   e8 f g4 g | a8 g g4 f |
   f8 g a4 a | bes8 a a4 g | 
   g8 e f4 f | d8 c e4 f | 
  }
}
>>
}

na 2 głosy[edytuj]


\new GrandStaff {
 <<
%  \new Voice = "hi" { 
\new Staff 
%\with { midiInstrument="flute" } 
     {
     \autoBeamOff
     \relative e' {

     e4^\f a8 b c4 a | b gis a2 |
     e4 a8 b c4 d | e2 d |
     g,4 c8 d e4 d | c b a2 |
     a4 d8 e f4 d | c2 b |
     e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4^\cresc a8 a d4 e | f1^\ff |
     e2 e,4 d' | c2-> b-> | a1-> \fermata \bar "|."
   } }
%   \new Voice = "lo" { 
\new Staff 
%\with { midiInstrument="piano" } 
     {
     \autoBeamOff
     \relative e' {
     e4^\f a8 b c4 a | b gis a2 |
     e4 a8 b c4 fis, | g4( c) b2 |
     g4 e8 g c4 g | a4 e f2 |
     a4 f8 a d4 f, | e( a) gis2 |
     e4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4_\cresc g8 g f4 a | d1_\ff |
     e2 e,4 b' | a2-> e-> | a1-> \fermata \bar "|."
   } }
 >>
}


na 3 głosy[edytuj]


\new ChoirStaff {
 <<

\new Staff \with { midiInstrument="violin" } {
          
  << 
     \new Voice = "hi" { 
       \autoBeamOff
       \relative e' { \stemUp
        e4^\f a8 b c4 a | b gis a2 |
        e4 a8 b c4 d | e2 d |
        g,4 c8 d e4 d | c b a2 |
        a4 d8 e f4 d | c2 b |

        e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
        a4^\cresc a8 a d4 e | f1^\ff |
        e2 e,4 d' | c2-> b-> | a1-> \fermata \bar "|."
       } 
     }
   
     \new Voice = "lo" { 
       \autoBeamOff
       \relative e' { \stemDown
        e4^\f a8 b c4 a | f e e2 |
        e4 a8 b c4 c | c( a) b2 |
        g4 g8 b c4 b | a4 g f2 |
        a4 a8 c d4 a | a2 gis |

        e4 a8 b c4 a | f e e2 |
        a4_\cresc a8 a a4 cis | d1_\ff |
        e2 e,4 b' | a2-> gis-> | a1-> \fermata \bar "|."
       }
     }
  >>
}
\new Staff \with { midiInstrument="cello" } 
  {
   \autoBeamOff
   \relative e' {
     e4^\f a8 b c4 a | d, e c2 |
     e4 a8 b a4 fis | g2 g, |
     g'4 e8 g c4 g | a e f2 |
     a4 f8 a d,4 f | e( dis) e2 |

     e4^\f a8 b c4 a | d, e c2 |
     a'4_\cresc g8 g f4 e | d( c b2) \ff |
     e2 e4 e | a2 e | a,1 \fermata |
   }
  }
 >>
}


wersja 2[edytuj]\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
  
   a,2:m a,:m e, a,:m | a,:m a,:m c, g, 
   c, c, a,:m a,:m | d,:m d,:m a,:m e,
   a,2:m a,:m e, a,:m | a,:m d,:m | d,:m d,:m 
   e,2 e, a,:m e, | a,:m
  
}

global = {
  \autoBeamOff
%  \key g \minor
  \tempo 4 = 120
}

melodia = {
 \global
% es bes
  \relative g' {
     e4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     e4 a8 b c4 d | e2 d |
     g,4 c8 d e4 d | c b a2 |
     a4 d8 e f4 d | c2 b |
     e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4 a8 a d4 e | f1 |
     e2 e,4 d' | c2 b | a1 \fermata |
 } 
} 

tekst = \lyricmode {
   Nie rzu -- cim zie -- mi, skąd nasz ród,
   Nie da -- my po -- grześć mo -- wy!
   Pol -- ski my na -- ród, pol -- ski lud,
   Kró -- lew -- ski szczep Pia -- sto -- wy.
   Nie da -- my, by nas gnę -- bił wróg.
   Tak nam do -- po -- móż Bóg!
   Tak nam do -- po -- móż Bóg.
} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}


Śpiewnik Nowowiejskiego[edytuj]\new ChoirStaff \with {midiInstrument = "church organ" } {

 <<
  \new Staff {
  
   <<
    \new Voice = "sopr" { \autoBeamOff \relative e' {
     e4^\f a8 b c4 a | b gis a2 |
     e4 a8 b c4 d | e2 d |
     g,4 c8 d e4 d | c b a2 |
     a4 d8 e f4 d | c2 b |
     e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4^\cresc a8 a d4 e | f1^\ff |
     e2 e,4 d' | c2-> b-> | a1-> \fermata |
    } }
    \new Voice = "alt" { \autoBeamOff \relative e' {
     
     e4 a8 b c4 a | f e e2 |
     e4 a8 b c4 fis, | g4 fis g2 |
     g4 e8 g c4 b | a g f2 |
     a4 f8 a d4 a | a2 gis |
     e4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4 a8 a a4 a | a1 |
     gis2 e4 b' | a2 gis | e1 |
    } }
 \new Lyrics \lyricsto "sopr" {
  Nie rzu -- cim zie -- mi, skąd nasz ród,
  Nie da -- my po -- grześć mo -- wy,
  Pol -- ski my na -- ród, pol -- ski lud,
  Kró -- lew -- ski szczep Pia -- sto -- wy!
  Nie da -- my, by nas gnę -- bił wróg.
  Tak nam do -- po -- moż Bóg!
  Tak nam do -- po -- moż Bóg!
 }
   >>
  }
  \new Staff { 
   \clef "bass"
   <<
    \new Voice = "ten" { \autoBeamOff \relative e {
      e4 a8 b c4 a | d b c2 |
      e,4 a8 b c4 c | c2 b | 
      g4 c8 d e4 f | e d c2 |
      a4 d8 e f4 f | e( dis) e2 | 
      e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
      a4 a8 a b4 cis | d1 |
      b2 e,4 f' | e2-> d-> | c1-> \fermata |
    } }
    \new Voice = "bass" { \autoBeamOff \relative e {
      e4_\f a8 b c4 a | d, e a,2 |
      e'4 a8 b c4 a | g2 b, |
      g'4 e8 g c4 g | a e f2 |
      a4 f8 a d4 d, | e2 e |
      e4 a8 b c4 a | b gis a2 |
      a4_\cresc g8 g f4 e | d4_\ff( c) b2 |
      e2 e4 d | e2 e | a,1 |
    } }
   >>
  }
 >>
}

(muz. Feliks Nowowiejski, zbiór W. Świerczka, 1917)[edytuj]%VoiceLo = relative g' {
%}
%VoiceHi = relative {}

 \new Staff {
\set Staff.midiInstrument = #"fiddle"
  \autoBeamOff
  \tempo "Andante"
  \key g \minor
  
  <<
    \new Voice { \relative g' { d4 g8 a bes4 g | a fis g2 | 
     d4 g8 a bes4 c | d2 c2 |
     f,4 bes8 c d4 c | bes a g2 |
     g4 c8 d es4 c | bes2 a |
     d,4 g8 a bes4 g | a fis g2 |
     g4 g8 g c4 d | es1 |
     d2 a4 c | bes2 a g1 |
    } }

    \new Voice { \relative g' { d4 g8 a bes4 g | a fis g2 | 
     d4 bes8 d g4 e | f4( bes) a2 |
     f4 d8 f bes4 a | g d es2 |
     g4 es8 g c4 es, | d4( g) fis2 |
     d4 g8 a bes4 g | a fis g2 |
     g4 f8 d es4 g | c1 |
     d2 d,4 a' | g2 d g1 |
    } }
  >>
 }
 \addlyrics {

 }

Leci liście z drzewa (zbiór W. Adamskiego)[edytuj] \new Staff {
  \tempo "Andante"
%  \key d \major
\transpose d c { 
\relative a' { 
  a a b cis | d2 fis,4 r | e b' a cis, | e2 d4 r |
  d d e fis | a2 g4 r | fis fis e d | fis2 e4 r | 
  
  a a g g | fis2 fis4 r | e b' a4. cis,8 | e2 d4 r |
  a' a b cis | d2. a4 | e' a, gis a | fis'2. e4 |
  e d cis b | b( a gis) a | cis4. b8 a4. cis,8 | e2 d4 r \bar "|."
  }
 }
 \addlyrics {
  Le -- cą li -- ście z_drze -- wa,
  co wy -- ro -- sło wol -- ne,
  Nad mo -- gi -- łą śpie -- wa
  ja -- kieś pta -- szę pol -- ne,
  Nie by -- ło, nie by -- ło
  Pol -- sko, do -- bra to -- bie,
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twe dzie -- ci w_gro -- bie.
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twe dzie -- ci w_gro -- bie.
 }

}
\version "2.12.3"

\header {
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
 
  g,1:7 c, g,:7 g,2:7 c,2
  c,1:7 a,:m c, g,:7
 
  c,2 g,2:7 c,1 g,:7 g,2:7 c,2

  g,1:7 c, g,:7 c
  f,2:6 fis,2:m6 c,1 g,:7 g,2:7 c,2

}

global = {
 \autoBeamOff

  \tempo 4 = 100
}

melodia = {
   \global

\transpose d c { 
\relative a' { 
  a4 a b cis | d2 fis,4 r | e b' a cis, | e2 d4 r |
  d d e fis | a2 g4 r | fis fis e d | fis2 e4 r | 
  
  a a g g | fis2 fis4 r | e b' a4. cis,8 | e2 d4 r |
  a' a b cis | d2. a4 | e' a, gis a | fis'2. e4 |
  e d cis b | b( a gis) a | cis4. b8 a4. cis,8 | e2 d4 r \bar "|."
  }
 }

} 

tekst = \lyricmode {
  Le -- cą li -- ście z_drze -- wa,
  co wy -- ro -- sło wol -- ne,
  Nad mo -- gi -- łą śpie -- wa
  ja -- kieś pta -- szę pol -- ne,
  Nie by -- ło, nie by -- ło
  Pol -- sko, do -- bra to -- bie,
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twe dzie -- ci w_gro -- bie.
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twe dzie -- ci w_gro -- bie.
} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}

Leci liście z drzewa (zbiór W. Świerczka, 1917)[edytuj]


\relative c' {
 \new Staff {
  \tempo "Andante"
  \key c \major
  
  <e g> <e g> <f a> <d b'> | <e c'>2 <e c>4 r | 
  <b d> <c a'> <b g>4. b8 | <b d>2 c4 r | 
  c c <b d> <bes e> | <a g'>( <e' g>) <d f> r |
  <c e> <c e> <b d> c | <c e>2 <b d>4 r|

  <e g> <e g> <d f> <d f> | <c e>2 <c e>4 r |
  <b d> <c a'> <b g'>4. b8 | <b d>2 c4 r |

  <e g> g <f a> <d b'> | <e c'>2. <e g>4 |  
  <f d'> g fis g | <c e>2( <g e'>4) <gis e'>4 |
  <a d> <a c> <gis b> <f a> | <f a>( <e g> <dis fis>) <e g> |
  <g b>4. <f a>8 <d f>4. b8 | <b d>2 c4 r \bar "|."

 }
 \addlyrics {
  Le -- cą li -- ście z_drze -- wa,
  co wy -- ro -- sło wol -- ne,
  Nad mo -- gi -- łą śpie -- wa
  ja -- kieś pta -- szę pol -- ne,
  Nie by -- ło, nie by -- ło
  Pol -- sko, do -- bra to -- bie,
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twa dzia -- twa w_gro -- bie.
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twa dzia -- twa w_gro -- bie.
 }

}

Leci liście z drzewa[edytuj]

Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patriotyczne i narodowe, nr 14, s. 12.


<<
 \new Staff \with {midiInstrument = "fiddle"} {
  \relative g' {
 
  \tempo "Andante"
  \key c \major
  
    g g a b | c2 e,4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |
    c c d e | g2 f4 r | e e d c | e2 d4 r |

    g g f f | e2 e4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |

    g' g a b | c2. g4 | d' g, fis g | e'2. d4 |
    d c b a | a( g fis) g | b4. a8 f4. b,8 | d2 c4 r \bar "|."
  }
  \addlyrics {
  Le -- ci li -- ście z_drze -- wa,
  co wy -- ro -- sło wol -- ne,
  Nad mo -- gi -- łą śpie -- wa
  ja -- kieś pta -- szę pol -- ne,
  Nie by -- ło, nie by -- ło
  Pol -- sko, do -- bra to -- bie,
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twa dzia -- twa w_gro -- bie.
  Wszy -- stko się prze -- śni -- ło,
  a twa dzia -- twa w_gro -- bie.
  }
 }

\new GrandStaff {
<<
 \new Staff {
%\with {midiInstrument = "flute"} {
  \relative g' {
 
  \tempo "Andante"
  \key c \major
  
  g g a b | c2 e,4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |
  c c d e | g2 f4 r | e e d c | e2 d4 r |

  g g f f | e2 e4 r | d a' g4. b,8 | d2 c4 r |

  g' g a b | c2.( g4) | d' g, fis g | e'2. d4 |
  d c b a | a( g fis) g | b4. a8 f4. b,8 | d2 c4 r \bar "|."
   }
 }
 \new Staff {
  \clef bass
  \tempo "Andante"
  \key c \major

  g,4 <f g b> d <f g b> | e <g c'> c <e g c'> |
  g,4 <f g b> g, <f g b> | g, <f g b> <c e g> r |
  c4 <e g> bes, <e g> | a, <c f> as, <c f> |
  g,4 <e g c'> fis, <d fis a> | g,4 <f g b> <f g b> <f g b> |

  e <g c'> d <f g b> | c <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  g,4 <f g b> g, <f g> | g, <f g b> <c e g> r |

  g,4 <f g b> g, <f g> | c <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  d <f g b> <f g b> <f g b> | <c, c> <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  f <a c' d'> fis <a cis' d'> | g <e g c'> <e g c'> <e g c'> |
  g, <f g b> g, <f g> | g, <f g b> <c e g > r \bar "|." 
 }

 >>
} 

>>


Kołysanka Brahmsa - music box[edytuj]

\new PianoStaff 
<<

\new Staff { 
\set Staff.midiInstrument = #"music box"
\time 3/4 \key d \major \tempo "Andantino" \partial 4 <<
\new Voice = "melody" { \relative f' { \stemUp
 fis8 fis | a4.^\p^\( fis8\) fis4 |
 <a fis> r fis8( a) |
 <d g,>4^\(^\< cis4. b8\)\! |
 b4^\(^\> a e8( fis)\! |
 g4^\( e e8[ fis]\) |
 <g cis,>4 r e8( g) |
 cis8^\(^\< b a4\) cis4\!^\< |
 <d fis,>4\! r d,8 d |
 d'2^\p^\( b8 g\) |
 a2^\( fis8 d\) |
 g4^\(^\< <a fis>\!^\> <b g>\)\! |
 <a fis d>2 d,8 d |
 <d' g,>2^\p^\( b8 g\) |
 <a d,>2^\(^\< fis8 d\) |
 <g d b>4^\dim^\( <fis d a>\! <e cis>\) | d2 \bar "|." } }
\new Voice = "two" { \relative f' { \stemDown
 s4 fis2 s4 s2.*2 d2 s4 cis2. |
 s2. g'2 fis8( e) | s2. g2 d4 d2 s4 |
 d2. s s2 d4 } } >> }
\new Lyrics \lyricsto "melody" { \set stanza = #"1. " Lul -- la -- by and good -- night, with ro -- ses be -- dight, _ With li -- lies be -- _ decked is __ ba -- _ by's wee bed; Lay thee down now and rest, may thy slum -- ber be blest, Lay thee down now and rest, may thy slum -- ber be blest. }
\new Lyrics \lyricsto "melody" { \set stanza = #"2. " Lul -- la -- by and good -- night, thy moth -- er's de -- light, _ Bright an -- gels a -- _ round my __ dar -- _ ling shall stand; They will guard thee from harms, thou shalt wake in my arms, They will guard thee from harms, thou shalt wake in my arms. }
\new Staff { 
\set Staff.midiInstrument = #"music box"
\clef bass \key d \major 
 r4 | <d a>2 r4 | q2 r4 |
 b4( a4. g8 | g4( fis) r | <a, e>2 r4 |
 <a, a>2 r4 | a,2( a4) | d4 r r |
 b2( g8 e) | fis4( d) a |
 b,( a, g,) | d,( d) r |
 b2( g8 e) | fis4( d) r |
 g,( a,) <a, g> | <d fis>2 } >>

Source: Cradle Song (Brahms), in: Albert Ernest Wier, The Child's Own Music Book, New York : Mumil Publishing Co., Inc., 1918, p. 25.

Polish maiden song[edytuj]

Franklin Square Song Collection vol. 1 p. 70\relative d' {
  \key g \minor
  \time 3/4
  
  d8 es f4 g8 a | bes c d2 | d8 c f,2 | c'8 bes d,2 |
  d8 es f4 g8 a | bes c d2 | d8 c f,2 | d'8 c bes2 |
}

Anioł pasterzom mówił[edytuj]

Gloger, Pieśni ludu, s. 41


<<
\new Staff {
  \relative g' {
   \key g \major

   g4 g a a | b a g2 |
   d'4 d e e | d cis d2 |
   d4 d e2 | 
   d4 d c c | b b a2 |
   d4 d c c | b b a2 | 
   d2 b4 c | b a g2 \fermata |

  }
  \addlyrics {
   A -- nioł pa -- ste -- rom mó -- wił: Chry -- stus się wam na -- ro -- dził,
   W_Be -- tle -- em, nie -- bar -- dzo po -- dłem mie -- ście, 
   Na -- ro -- dził się w_u -- bó -- stwie,
   Pan wsze -- go stwo -- rze -- nia.
  }
}
\new PianoStaff {
<<
  \new Staff {
   \key g \major

   <b g'>4 <d' g'> <e' a'> <d' a'> | <d' b'> <c' a'> <b g'>2 |
   <d' g' d''>4 <g' d''> <g' e''> <a' e''> | <a' d''> <e' g' cis''> <fis' a' d''>2 |
   <d' g' d''>4 <f' d''> << e''2 { e'4( fis') } >> |
   <g' d''>4 <g' d''> <e' c''> <fis' c''> | <fis' b'> <e' b'> << a'2 { e'4( d') } >> |
   <d' a' d''>4 <d' g' d''> <c' g' b'> <c' fis' b'> | <b fis' b'> <b e' b'> <a fis' a'>2 |
   <d' fis' d''>2 <e' g' b'>4 <e' g' c''> | <d' fis' b'> <c' fis' a'> <b g'>2 \fermata |
  }

  \new Staff {
   \clef bass
   \key g \major

   <g, g>4 <b, g> <c g> <d fis> | <b, fis> <d fis> <e g> d8[ c] |
   b,4 <e b> <a b> <g cis'> | <fis d'> e d c | 
   b,4 <g b> << c'2 { c4( d) } >> |
   <g b>4 <e b> <fis a> <d a> | <dis a> <e g> <c g> <d fis> |
   <b, fis> <e, e> <a, e> <d, d> | <g, d> <c, c> <d, d> <c, c> |
   <b,, b,>2 <e, e>4 <a,, a,> | <d, d>2 <g, d> \fermata |
  }
>>
}
>>

Zielona łączka, piękny kwiat[edytuj]

Gloger, Pieśni ludu, s. 198\relative c'' {
  \time 3/4

  c4 g8 g e c | a' a16[( c]) g2 | f8 f16[( g]) e2 | d8 d16[( e]) c2 |
  c'8.[( d16]) e8 c d g, | d'8.[( e16]) f8 d e g, | 
  g8 g16[( b]) c2 | f,8 f16[( g]) e2 | g16[( f]) d[( e]) c2 |
}

Witaj gwiazdko złota[edytuj]

https://polona.pl/item/koleda-witaj-gwiazd-k-o-zlota,MTA5MTMxNTY4/2/#info:metadata

Strona 1Strona 2Strona 3


Timeline[edytuj]

Przypisy[edytuj]