OpenOffice.org/Calc/Funkcje

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Funkcja arkusza kalkulacyjnego to wyspecjalizowana formuła arkusza kalkulacyjnego, "zaszyta" w arkuszu, która wykonuje ściśle zdefiniowane działania, jak sumowanie zakresu komórek, obliczanie średniej, wyświetlanie daty itd.; funkcje wchodzą w zakres formuł tworzonych przez użytkownika arkusza.

OpenOffice Calc, zawiera ok. 300 predefiniowanych funkcji (podzielonych dla wygody na kategorie, jak matematyczne, finansowe, logiczne, informacyjne).

Funkcje pełnią podwójną rolę:

 • ułatwiają przeprowadzanie obliczeń - ręczne utworzenie formuły podsumowującej np. 100 kolejnych komórek jest wprawdzie możliwe, ale bardzo uciążliwe i czasochłonne
 • umożliwiają przeprowadzanie obliczeń - niektóre działania nie są możliwe do ręcznego zdefiniowania przez użytkownika, jak np. warunki logiczne, i wymagają użycia wbudowanych funkcji

Do swobodnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym wystarcza zwykle biegła znajomość kilkudziesięciu najważniejszych funkcji - większość funkcji oferowanych przez arkusz kalkulacyjny to funkcje wyspecjalizowane, używane w matematyce, statystyce czy obliczeniach inżynierskich lub giełdowych.

Arkusze kalkulacyjne wspomagają wprowadzanie funkcji za pomocą specjalnych kreatorów - w OpenOffice Calc jest nim kreator funkcji OpenOffice Calc - opisany w dalszych rozdziałach.

Operatory funkcji formuł[edytuj]

Najczęściej używanymi elementami funkcji, są operatory formuł, które dzieli się na 4 główne typy:

 • operatory tekstowe - stosowane przy operacjach formatowania tekstu, działają na tekstach
Operatory tekstowe
Operator Nazwa Działania Przykład
& i (and) integracja tekstu "nie" & "wiedza" daje "niewiedza"
 • operatory arytmetyczne - stosowane przy prostych operacjach matematycznych na liczbach, zwracają dane liczbowe
Operatory arytmetyczne
Operator Nazwa Przykład
+ dodawanie 3+1
- odejmowanie
negacja
3-1
-3
* mnożenie 3*1
/ dzielenie 3/2
% procent 15%
^ potęgowanie 3^2
 • operatory porównania - stosowane przy prostych operacjach matematycznych na komórkach, zwracają wartość logiczną (PRAWDA / FAŁSZ)
Operatory porównania
Operator Nazwa Przykład
= równe A1=B1
> większe niż A1>B1
< mniejsze niż A1<B1
>= większe lub równe A1>=B1
<= mniejsze lub równe A1<=B1
<> nierówne A1<>B1
 • operatory odwołań' - stosowane przy funkcjach z wyrazem kluczowym, łączą zakresy komórek
Operatory porównania
Operator Nazwa Przykład Działanie
: zakres A1:IV65536 Podaje zakres tabeli komórek A1 do IV65536
! iloczyn zbiorów SUMA(A1:B4!B5:C8) oblicza sumę wszystkich komórek w części wspólnej zbioru: (suma komórek B4 i B5)

Składnia funkcji[edytuj]

Funkcja arkusza kalkulacyjnego składa się z wyrazu kluczowego, którym jest nazwa funkcji, np. SUMA, ŚREDNIA, oraz pewnej liczby argumentów ujętych w nawiasie i rozdzielonych operatorami odwołań (Calc akceptuje do 30 argumentów).

Argumentami funkcji mogą być:

 • komórka lub zakres komórek, np. SUMA(A1) lub SUMA(B1:B10)
 • nazwany zakres, np. SUMA(produkcja)
 • stała, np. PIERWIASTEK(81)
 • inna funkcja, np. ŚREDNIA(SUMA(A1:A8);SUMA(B1:B8))

Z punktu widzenia liczby argumentów funkcja może być:

 • zeroargumentowa, np. PI()
 • jednoargumentowa, np. PIERWIASTEK(A10)
 • wieloargumentowa, np. SUMA(A1:A10;B1:B10)


Aby arkusz kalkulacyjny był w stanie odróżnić funkcję od zwykłego tekstu, wyraz kluczowy należy poprzedzić znakiem równości. Przykładowy zapis funkcji w komórce może wyglądać tak:

=SUMA(A1:A10)

Podział funkcji[edytuj]

Poniżej znajduje się lista dostępnych funkcji w polskiej wersji jezykowej programu Calc. Wykaz angielskich nazw znajduje się w dodatku na stronie wykazu angielskich nazw funkcji arkusza kalkulacyjnego.

Matematyczne[edytuj]

...

Statystyczne[edytuj]

Wymienione niżej funkcje są funkcjami dodatkowymi, po zainstalowaniu dodatku analizy:

Daty i czasu[edytuj]

Wymienione niżej funkcje są funkcjami dodatkowymi, po zainstalowaniu dodatku analizy:

Tekstowe[edytuj]

Funkcje dodatkowe:

Logiczne[edytuj]

Informacyjne[edytuj]

Te funkcje są dostępne po zainstalowaniu dodatku do analizy:

Finansowe[edytuj]

Te funkcje są dostępne po zainstalowaniu dodatku pakietu do analizy:

Funkcje macierzowe[edytuj]

Wyszukiwania i adresu[edytuj]

...

Bazy danych[edytuj]