Matematyka dla liceum/Indeks

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A[edytuj]

alfabet grecki 1
alternatywa 1 2

B[edytuj]

błąd przybliżenia 1

C[edytuj]

ciąg 1
arytmetyczny 1
geometryczny 1
liczbowy 1
malejący 1
niemalejący 1
niemonotoniczny 1
nierosnący 1
nieskończony 1 2
rosnący 1
skończony 1
cosecans 1 2
cosinus 1 2
cotangens 1 2

D[edytuj]

definicja
ciągu 1
arytmetycznego 1
geometrycznego 1
dopełnienia zbiorów 1
funkcji 1
iloczynu zbiorów 1
logarytmu 1
równości zbiorów 1
różnicy zbiorów 1
sumy zbiorów 1
wartości bezwzględnej 1
zawierania zbiorów 1
definiowanie zbioru 1
delta 1
diagram Venna 1
dokładność zaokrąglenia 1
dopełnienie zbioru 1
dowód tożsamości trygonometrycznej 1 2 3 4
działania 1
na
potęgach 1
przedziałach 1
zbiorach 1
dziedzina funkcji 1 2

E[edytuj]

ekstremum funkcji 1
element neutralny 1

F[edytuj]

funkcja
kwadratowa 1
logarytmiczna 1
malejąca 1
niemalejąca 1
nieparzysta 1
nierosnąca 1
parzysta 1
potęgowa 1
rosnąca 1
różnowartościowa 1
trygonometryczna 1 2 3
wykładnicza 1
funkcje trygonometryczne
kątów 30°, 45° i 60° 1
podwójnego kąta 1
różnicy kątów 1
sumy kątów 1

G[edytuj]

graf 1

I[edytuj]

I prawo De Morgana 1
na zbiorach 1
II prawo De Morgana 1
na zbiorach 1
iloczyn zbiorów 1
iloraz ciągu 1
implikacja 1 2
interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej 1

K[edytuj]

kolejność wykonywania działań 1
koniunkcja 1 2
kwadrat
różnicy 1
sumy 1
kwantyfikator 1
inne oznaczenia 1
ogólny 1 2
szczegółowy 1 2
kwantyfikatory 1
kąt
skierowany 1
w położeniu standardowym 1

L[edytuj]

liczba
odwrotna 1
pierwsza 1
przeciwna 1
złożona 1
liczby
całkowite 1
naturalne 1
niewymierne 1
rzeczywiste 1
wymierne 1
logarytm 1
dziesiętny 1
naturalny 1
logiczne zdanie 1
logiczny spójnik „i” 1

M[edytuj]

miara łukowa 1
miejsce zerowe funkcji 1
kwadratowej 1
monotoniczność
ciągu 1
funkcji 1

N[edytuj]

najmniejsza wartość funkcji 1
największa wartość funkcji 1
nałożenie wartości bezwzględnej 1
negacja 1
zdania 1
nieparzystość funkcji 1
trygonometrycznej 1
nierówności
kwadratowe 1
logarytmiczne 1
trygonometryczne 1
wykładnicze 1
z
parametrem 1
wartością bezwzględną 1

O[edytuj]

obliczenia procentowe 1
okresowość funkcji 1
trygonometrycznej 1
określanie funkcji 1
oś liczbowa 1

P[edytuj]

parabola 1
parzystość funkcji 1
trygonometrycznej 1
pierwiastek arytmetyczny 1
pojęcie
funkcji 1
zbioru 1 2
postać
iloczynowa trójmianu kwadratowego 1
kanoniczna funkcji kwadratowej 1
potęga 1 2
o wykładniku
całkowitym 1
naturalnym 1
wymiernym 1
położenie standardowe 1
prawa
De Morgana 1
rachunku zdań 1
prawo
przemienności 1
rachunku zdań 1 2
rozdzielności 1
skreśleń 1
łączności 1
przedział
domknięty 1
lewostronnie
domknięty 1
nieograniczony 1
otwarty 1
nieograniczony 1
nieograniczony 1
otwarty 1
prawostronnie
domknięty 1
nieograniczony 1
otwarty 1
nieograniczony 1
przedziały liczbowe 1
przekształcanie wykresu funkcji 1
przesunięcie funkcji 1
przybliżanie 1
przybliżenia logarytmów 1
przybliżenie z
nadmiarem 1 2
niedomiarem 1 2
płaszczyzna zorientowana 1

R[edytuj]

radian 1
rozwinięcie dziesiętne 1
rozwiązywanie
nierówności
logarytmicznych 1
wykładniczych 1
z wartością bezwzględną 1
równań
logarytmicznych 1
potęgowych 1
wykładniczych 1
z wartością bezwzględną 1
równania
logarytmiczne 1
trygonometryczne 1
wykładnicze 1
z
parametrem 1
wartością bezwzględną 1
równanie kwadratowe 1
równoważność 1 2
równość zbiorów 1
różnica
ciągu 1
funkcji trygonometrycznych 1
kwadratów 1
sześcianów 1
zbiorów 1
różnowartościowość 1

S[edytuj]

secans 1 2
sinus 1 2
spójnik logiczny „lub” 1
suma
częściowa 1
ciągu
arytmetycznego 1
geometrycznego 1
funkcji trygonometrycznych 1
sześcianów 1
zbiorów 1
symetria względem
osi
OX 1
OY 1
środka układu współrzędnych 1
sześcian
różnicy 1
sumy 1

T[edytuj]

tangens 1 2
tautologia 1
tożsamości trygonometryczne 1
translacja 1
trójmian kwadratowy 1

W[edytuj]

wartość bezwzględna 1
wierzchołek paraboli 1
współrzędna 1
wykres
ciągu 1
funkcji 1
cosinus (cosinusoida) 1
cotangens (cotangensoida) 1
kwadratowej 1 2
potęgowej 1
sinus (sinusoida) 1
tangens (tangensoida) 1
trygonometrycznej 1
wyraz ciągu 1
wyrażenie
„... wtedy i tylko wtedy, gdy ...” 1
„jeżeli ..., to ...” 1
wyróżnik trójmianu kwadratowego 1 2 3
wyznaczanie
dziedziny funkcji 1
miejsca zerowego 1
zbioru wartości funkcji 1
wzory
redukcyjne 1
skróconego mnożenia 1
Viete'a 1
wzór ogólny ciągu
arytmetycznego 1
geometrycznego 1
własności
działań na zbiorach 1
funkcji 1
cosinus 1
cotangens 1
logarytmicznej 1
potęgowej 1
sinus 1
tangens 1
wykładniczej 1
logarytmu 1
pierwiastka arytmetycznego 1
potęg 1 2
o wykładniku
całkowitym 1
wymiernym 1
wartości bezwzględnej 1

Z[edytuj]

zaokrąglanie 1
liczb 1
zaprzeczenie zdania 1
zawieranie zbiorów 1
zbiór 1 2
liczb
całkowitych 1
naturalnych 1
niewymiernych 1
pierwszych 1
rzeczywistych 1
wymiernych 1
wartości funkcji 1 2
zdanie 1
logiczne 1
znak funkcji trygonometrycznej 1
związki pomiędzy
funkcjami trygonometrycznymi 1
zbiorami liczb 1
Spis treści

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< Spis treści